Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pressekonferanse 8.april 2005 Stortingsmelding nr 28: Om evaluering av maksimalpris i barnehager Ot.pr. nr. 72: Om lov om barnehager Barne- og familieminister.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pressekonferanse 8.april 2005 Stortingsmelding nr 28: Om evaluering av maksimalpris i barnehager Ot.pr. nr. 72: Om lov om barnehager Barne- og familieminister."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pressekonferanse 8.april 2005 Stortingsmelding nr 28: Om evaluering av maksimalpris i barnehager Ot.pr. nr. 72: Om lov om barnehager Barne- og familieminister Laila Dåvøy

2 St. meld nr 28 – 2004-2005 Hvordan gikk det med makspris trinn 1 og økonomisk likeverdi behandling? Hva er status for full utbygging og målet om full behovdekning? Drøfter også regelverk for trinn 2 i makspris og neste trinn for likeverdig behandling

3 Kapasitetsvekst i 2004 507 000 ukentlige oppholdstimer, tilsvarer 13 300 plasser : Men Strukturendring betyr at langt flere ønsker heltidsplass, og nye oppholdstimer ”spises opp” av de som allerede har en plass I 2004 måtte vi bygge 1,43 ny heltidsplass for å få inn ett nytt barn Antall nye barn ble derfor 7873. Ved utgangen av 2004 ca 15 400 barn på venteliste. Måltall 2005: 9000 barn Prognoser er usikre. Vil trenden med flere heltidsplasser fortsette? Det bygges for fullt. Staten fullfinansierer!

4 Evaluering Vi har innfridd løftet om lavere foreldrebetaling! Heldagsplass uten moderasjon kr 2700 i kommunale og kr 2730 i private= en utjevning Vi har fått større likhet! Viktig at søskenmoderasjon i større grad nå også gis i private barnehager( fra 90-98%) Gjennomsnittlig pris inkl. moderasjoner: kr 2400 i kommunale og kr 2600 i private barnhager 1 % av barna i kommunale og 4 % i de private betaler mer enn makspris

5 Evaluering likeverdig behandling Private er satt i stand til å innføre makspris til tross for kostnadsvariasjoner (ECON) Reformen er fullfinansiert. Reformen gikk for fort med for korte tidsfrister mener 70% av kommunen og 71 % private (ECON) 70% private synes forskriften gir urettferdig fordeling. 66 % av kommunene mener forskriften sikrer de private Høy brukertilfredshet 92 % (TNS Gallup)

6 Videre innfasing av likeverdig behandling Til private: 230 mill i økt tilskudd fra 1. august 05 Kommunen skal dekke kostnadene og gi private minst 85% av det kommunale barnehager mottar. Like offentlige tilskudd til alle drøftes i meldingen. Innfasing av likeverdig behandling drøftes. Forslag vil bli drøftet i budsjettforslag 2006

7 Barnehageloven

8 Ledelse av barnehagen Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Daglig leder skal ha utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

9 Personalet i barnehagen Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer. Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

10 Pedagognorm og arealnorm Personalets kvalifikasjoner er en nøkkelfaktor for å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet. Regjeringen ønsker å beholde en norm som bestemmer forholdet mellom antall ansatte førskolelærere og barn i barnehagen. En veiledende arealnorm for inne- og uteområde i barnehagen gis av departementet i rundskriv.

11 Formålsbestemmelsen Barnehagen skal: Gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem Hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Private barnehager kan reservere seg og eventuelt fastsette andre livssynsformål i sine vedtekter.

12 Barnehagens innhold Barnehagen skal: Være en pedagogisk virksomhet. Bistå hjemmene i omsorgs- og oppdrageroppgaver, og skape et godt grunnlag for utvikling, livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Fremme likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Ta hensyn til alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. Formidle verdier og kultur, og bidra til at alle barn opplever glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

13 Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Nytt tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen som barnehagemyndighet utfører de oppgaver den er pålagt etter denne lov.

14 Prioritet ved opptak Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha rett til prioritet ved opptak i barnehage. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.


Laste ned ppt "Pressekonferanse 8.april 2005 Stortingsmelding nr 28: Om evaluering av maksimalpris i barnehager Ot.pr. nr. 72: Om lov om barnehager Barne- og familieminister."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google