Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen mars 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen mars 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen 23-24.mars 2006
Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan for barnehagen mars Høgskolen i Volda og høgskolen i Sogn og Fjordane Barnehagesektoren i 2006 i lys av ny departementstilhøringhet, ny lov og revidert rammeplan. Førskolelærerutdanningens og høgskolens utfordringer. Turid Thorsby Jansen

2 Fra familie- til utdanningspolitikk
Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen mars 2006 Fra familie- til utdanningspolitikk Skolens og barnehagens egenart i et felles departementet – kunnskapsdepartementet Forskjellig historie og idégrunnlag Turid Thorsby Jansen

3 Barnehagen fra et selektivt til et universelt velferdsgode
Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen mars 2006 Barnehagen fra et selektivt til et universelt velferdsgode En barnehagesektor med: Nærmere barn 6000 barnehager førskolelærere og assistenter foreldre Turid Thorsby Jansen

4 Fra rapporten (2005) ”Klar ferdig gå, - tyngre satsing på de små”:
Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen mars 2006 Fra rapporten (2005) ”Klar ferdig gå, - tyngre satsing på de små”: Lav andel pedagoger i barnehagene Underdimensjonert forvaltning Mangel på kunnskap om tilstanden i sektoren Mangel på helhet og sammenheng i styring av sektoren Mangel på en langsiktig og systematisk kompetansestrategi Turid Thorsby Jansen

5 Mange politiske barnehagereformer i løpet av de siste 10 årene
Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen mars 2006 Mange politiske barnehagereformer i løpet av de siste 10 årene Rammeplan i 1995 6-åringer til skolen i 1997 Brukertilpasset og fleksible barnehagen som ideal i 90-årene Kontantstøtten i 2000 Hvordan har disse påvirket barnehagen og førskolelærerutdanningen? Turid Thorsby Jansen

6 Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen 23-24.mars 2006
I år 2006: Ny barnehagelov Revidert rammeplan En utbygd sektor ? Ny departementstilhørighet: Kunnskapsdepartementet Turid Thorsby Jansen

7 Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen 23-24.mars 2006
Et faglig og kulturelt etterslep i barnehagesektoren og ved høgskolene? Turid Thorsby Jansen

8 Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen 23-24.mars 2006
LOVBESTEMMELSER § 1, formålsparagrafen Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Turid Thorsby Jansen

9 Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen 23-24.mars 2006
LOVBESTEMMELSER § 2, Innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Turid Thorsby Jansen

10 Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen 23-24.mars 2006
LOVBESTEMMELSER § 2, (fortsettelseI Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuell områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn. Turid Thorsby Jansen

11 Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen 23-24.mars 2006
LOVBESTEMMELSER § 2, (fortsettelse) Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Turid Thorsby Jansen

12 Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen 23-24.mars 2006
LOVBESTEMMELSER §3, Barns rett til medvirkning, Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet Turid Thorsby Jansen

13 Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen 23-24.mars 2006
Jeg forstår rammeplanen som en læreplan Turid Thorsby Jansen

14 Innholdet i rammeplanen
Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen mars 2006 Innholdet i rammeplanen Innholdet kan sees/leses på ut fra ulike måter: naiv og illusorisk dynamisk Turid Thorsby Jansen

15 Reviderte rammeplanen
Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen mars 2006 Reviderte rammeplanen Gir den lyst til å ville lese og tolke? Motiverer den til å reflektere over egne forestillinger og barnehagens praksis? Hvordan utfordrer den førskolelærerne i det lokale læreplanarbeidet i barnehagen? Hvordan utfordrer den førskolelærerutdanningen i vår praksis? Turid Thorsby Jansen

16 Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen 23-24.mars 2006
Et raskt inntrykk Jeg liker det jeg leser. Det komplekse, dilemmaene i barnehagearbeidet kunne kommet bedre fram Det stilles høye krav til barnehagepersonalet, de skal mye, men førskolelærernes særegne faglige profesjon er utydelig. Turid Thorsby Jansen

17 Førskolelærerprofesjonen?
Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen mars 2006 Førskolelærerprofesjonen? Styrer og pedagogisk ledere har et særlig ansvar for å planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens innhold. De er også ansvarlig for å veilede det øvrige personalet slik at de får en felles forståelse av barnehagens ansvar og innhold (Rammeplan. s. 10) Turid Thorsby Jansen

18 Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen 23-24.mars 2006
Ny lov og revidert rammeplan utfordrer våre forstillinger om barnehagen, om barn og om læring? Barnehagens egenart som noe annet enn et hjem. Barn som noe annet enn: ”uskyldig” ”natur” ”tabula rasa” Læring som noe annet enn formidling og primært en individuell prosess. Turid Thorsby Jansen

19 Hva slags syn på barnehager på barn og læring uttrykkes i barnehagerommene?
Turid Thorsby Jansen

20 Barnehagen som en del av utdanningssystemet
Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen mars 2006 Barnehagen som en del av utdanningssystemet Utfordrer vårt læringssyn: Barns rolle i læringsprosessen. Førskolelærerrollen i forhold til barns læringsprosesser

21 Viktige spørsmål (Åberg&Taguchi 2005)
Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen mars 2006 Viktige spørsmål (Åberg&Taguchi 2005) Hvordan forstår vi det barn gjør og tenker? Hvorfor forstår vi det slik vi gjør? Hvilke forskjeller kan vi se mellom våre forståelser? Hvordan kan ulikhet få meg til å forstå annerledes? Hvordan skulle min forståelse bli om jeg tenkte tvert om? Hvordan kan vi utfordre barn til å forstå med utgangspunkt i ulike måter å forstå? Turid Thorsby Jansen

22 Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen 23-24.mars 2006
Utdanning 6/2006 Høgskolelektorer frykter at skolens læringsmiljø skal trenge inn i barnehagen som en følge av den nye rammeplanen for barnehagen…. . Turid Thorsby Jansen

23 Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen 23-24.mars 2006
Vil revidert rammeplan endre barnehagens praksis? Turid Thorsby Jansen

24 Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen 23-24.mars 2006
KOMPETANSEPLAN Kunnskapsdepartement vil utarbeide en kompetanseplan for barnehagesektoren Barnehagesenteret ved Høgskolen i Vestfold gjennomfører en nasjonal kartlegging i forhold til kompetanseutvikling (etter- og videreutdanning) i barnehagesektoren Hvilke kompetanseutviklingsbehov finnes blant barnehagepersonalet, både med tanke på styrere, pedagogiske ledere, assistenter? Hvilke kompetanseutviklingstiltak (etter- og videreutdanning) har vært særlig fremtredende i de siste årene og hvilke erfaringer foreligger? Hvilke erfaringer foreligger i forhold til igangsetting, omfang, organisering, finansiering, gjennomføring og evaluering av etter- og videreutdanningstiltak? Hvilke offentlig og private aktører driver med hvilke type virksomhet og eventuelt med hvilke samarbeidsrelasjoner? Turid Thorsby Jansen

25 Høgskolens rolle som profesjonsutdanner
Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen mars 2006 Høgskolens rolle som profesjonsutdanner Mer fokus i førskolelærerutdanningen på: Didaktisk forståelse Læreplankunnskap Samarbeid mellom fagene Førskolelæreprofesjonen Turid Thorsby Jansen

26 Forts. høgskolens rolle som:
Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen mars 2006 Forts. høgskolens rolle som: Aktør i barnehagedebatten Aktør og samarbeidspartner sammen med barnehagene, kommunene og fylkesmann Forskningsinstitusjon med barnehagen som et prioritert område Turid Thorsby Jansen

27 Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen 23-24.mars 2006
Få det smått nok så blir det godt nok! (Aud Eli Kristoffersen, fylkesmannen i Nord Trøndelag) Hva slags støttestrukturer trenger barnehagene? Hva bidrar til at barnehagene ”forsker” på egen praksis? Turid Thorsby Jansen

28 Suksesskriterier for tiltak: HVE-rapport 1/2006
Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen mars 2006 Suksesskriterier for tiltak: HVE-rapport 1/2006 Sentralt initierte satsinger– lokal utviklet ved høgskolene sammen med fylkesmann, kommuner, barnehager Arbeidsplassen som læringsarena Arbeid i nettverk/studiegrupper Betydningen av å holde et barnefokus Arbeid med muntlig og skriftlige formidling Målet er praksisendring – et ”bytteforhold” mellom høgskolen og praksisfeltet Turid Thorsby Jansen

29 Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen 23-24.mars 2006
Aktuell litteratur det henvises til i foredraget eller som har vært viktig i arbeidet med manuset: Moss, Pence og Dahlberg (2002): Fra kvalitet til meningsskaping - morgendagens barnehage Hultman-Nordin E. (2004): Barns subjektskaping og det pedagogiske miljøet. Kvistad, K.J Søbstad, F (2005) Kvalitetsarbeid i barnehagen Rapport fra kvalitetsgruppe til BFD (2005): Klar, ferdig gå, tyngre satsing på de små Bae B. ”Å se barn som subjekt – noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehage” vedlegg1 i Klar, ferdig gå, tyngre satsing på de små Løkken G. ”Økende andel småbarn i barnehagen” i vedlegg 2 i Klar, ferdig gå, tyngre satsing på de små Gulbrandsen L ”Data og statisitkk i barnehagesektoren i vedlegg3 i Klar, ferdig gå, tyngre satsing på de små Turid Thorsby Jansen

30 Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen 23-24.mars 2006
Forts. litteratur Åberg og Taguchi (2004) Lyssnades pedagogikk Brostrøm S (2004) Pedagogiske læreplaner., om arbeid med didaktik i børnehaven Bjørnsrud H (2005) Rom for aksjonslæring Haugen, Løkken, Röthle (2005) Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger Hve-rapport 1/ Erfaringsdelingskonferanse om kompetanseutvikling i barnehagesektoren Moser T (2006): Foredrag Barnehagekonferansen 20. mars 06 Turid Thorsby Jansen


Laste ned ppt "Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan i Loen mars 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google