Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan for barnehagen 23-24.mars 2006. Høgskolen i Volda og høgskolen i Sogn og Fjordane Barnehagesektoren i 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan for barnehagen 23-24.mars 2006. Høgskolen i Volda og høgskolen i Sogn og Fjordane Barnehagesektoren i 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan for barnehagen 23-24.mars 2006. Høgskolen i Volda og høgskolen i Sogn og Fjordane Barnehagesektoren i 2006 i lys av ny departementstilhøringhet, ny lov og revidert rammeplan. Førskolelærerutdanningens og høgskolens utfordringer. Turid Thorsby Jansen

2 Fra familie- til utdanningspolitikk Skolens og barnehagens egenart i et felles departementet – kunnskapsdepartementet Forskjellig historie og idégrunnlag

3 Turid Thorsby Jansen Barnehagen fra et selektivt til et universelt velferdsgode En barnehagesektor med:  Nærmere 220.000 barn  6000 barnehager  60.000 førskolelærere og assistenter  400.000 foreldre

4 Turid Thorsby Jansen Fra rapporten (2005) ”Klar ferdig gå, - tyngre satsing på de små”:  Lav andel pedagoger i barnehagene  Underdimensjonert forvaltning  Mangel på kunnskap om tilstanden i sektoren  Mangel på helhet og sammenheng i styring av sektoren  Mangel på en langsiktig og systematisk kompetansestrategi

5 Turid Thorsby Jansen Mange politiske barnehagereformer i løpet av de siste 10 årene  Rammeplan i 1995  6-åringer til skolen i 1997  Brukertilpasset og fleksible barnehagen som ideal i 90- årene  Kontantstøtten i 2000 Hvordan har disse påvirket barnehagen og førskolelærerutdanningen?

6 Turid Thorsby Jansen I år 2006:  Ny barnehagelov  Revidert rammeplan  En utbygd sektor ?  Ny departementstilhørighet: Kunnskapsdepartementet

7 Turid Thorsby Jansen Et faglig og kulturelt etterslep i barnehagesektoren og ved høgskolene?

8 Turid Thorsby Jansen LOVBESTEMMELSER § 1, formålsparagrafen  Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.  Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

9 Turid Thorsby Jansen LOVBESTEMMELSER § 2, Innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.

10 Turid Thorsby Jansen LOVBESTEMMELSER § 2, (fortsettelseI  Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuell områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter  Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.

11 Turid Thorsby Jansen LOVBESTEMMELSER § 2, (fortsettelse)  Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.  Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.  Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

12 Turid Thorsby Jansen LOVBESTEMMELSER §3, Barns rett til medvirkning, o Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.  Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.  Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet

13 Turid Thorsby Jansen Jeg forstår rammeplanen som en læreplan

14 Turid Thorsby Jansen Innholdet i rammeplanen Innholdet kan sees/leses på ut fra ulike måter:  naiv og illusorisk  dynamisk

15 Turid Thorsby Jansen Reviderte rammeplanen  Gir den lyst til å ville lese og tolke?  Motiverer den til å reflektere over egne forestillinger og barnehagens praksis?  Hvordan utfordrer den førskolelærerne i det lokale læreplanarbeidet i barnehagen?  Hvordan utfordrer den førskolelærerutdanningen i vår praksis?

16 Turid Thorsby Jansen Et raskt inntrykk Jeg liker det jeg leser. Det komplekse, dilemmaene i barnehagearbeidet kunne kommet bedre fram Det stilles høye krav til barnehagepersonalet, de skal mye, men førskolelærernes særegne faglige profesjon er utydelig.

17 Turid Thorsby Jansen Førskolelærerprofesjonen?  Styrer og pedagogisk ledere har et særlig ansvar for å planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens innhold.  De er også ansvarlig for å veilede det øvrige personalet slik at de får en felles forståelse av barnehagens ansvar og innhold  (Rammeplan. s. 10)

18 Turid Thorsby Jansen Ny lov og revidert rammeplan utfordrer våre forstillinger om barnehagen, om barn og om læring? Barnehagens egenart som noe annet enn et hjem. Barn som noe annet enn:  ”uskyldig”  ”natur”  ”tabula rasa” Læring som noe annet enn formidling og primært en individuell prosess.

19 Turid Thorsby Jansen Hva slags syn på barnehager på barn og læring uttrykkes i barnehagerommene?

20 Barnehagen som en del av utdanningssystemet Utfordrer vårt læringssyn: Barns rolle i læringsprosessen. Førskolelærerrollen i forhold til barns læringsprosesser

21 Turid Thorsby Jansen Viktige spørsmål (Åberg&Taguchi 2005)  Hvordan forstår vi det barn gjør og tenker?  Hvorfor forstår vi det slik vi gjør?  Hvilke forskjeller kan vi se mellom våre forståelser?  Hvordan kan ulikhet få meg til å forstå annerledes?  Hvordan skulle min forståelse bli om jeg tenkte tvert om?  Hvordan kan vi utfordre barn til å forstå med utgangspunkt i ulike måter å forstå?

22 Turid Thorsby Jansen Utdanning 6/2006 Høgskolelektorer frykter at skolens læringsmiljø skal trenge inn i barnehagen som en følge av den nye rammeplanen for barnehagen….

23 Turid Thorsby Jansen Vil revidert rammeplan endre barnehagens praksis?

24 Turid Thorsby Jansen KOMPETANSEPLAN  Kunnskapsdepartement vil utarbeide en kompetanseplan for barnehagesektoren  Barnehagesenteret ved H ø gskolen i Vestfold gjennomf ø rer en nasjonal kartlegging i forhold til kompetanseutvikling (etter- og videreutdanning) i barnehagesektoren  Hvilke kompetanseutviklingsbehov finnes blant barnehagepersonalet, b å de med tanke p å styrere, pedagogiske ledere, assistenter?  Hvilke kompetanseutviklingstiltak (etter- og videreutdanning) har v æ rt s æ rlig fremtredende i de siste å rene og hvilke erfaringer foreligger?  Hvilke erfaringer foreligger i forhold til igangsetting, omfang, organisering, finansiering, gjennomf ø ring og evaluering av etter- og videreutdanningstiltak?  Hvilke offentlig og private akt ø rer driver med hvilke type virksomhet og eventuelt med hvilke samarbeidsrelasjoner?

25 Turid Thorsby Jansen Høgskolens rolle som profesjonsutdanner Mer fokus i førskolelærerutdanningen på:  Didaktisk forståelse  Læreplankunnskap  Samarbeid mellom fagene  Førskolelæreprofesjonen

26 Turid Thorsby Jansen Forts. høgskolens rolle som:  Aktør i barnehagedebatten  Aktør og samarbeidspartner sammen med barnehagene, kommunene og fylkesmann  Forskningsinstitusjon med barnehagen som et prioritert område

27 Turid Thorsby Jansen Få det smått nok så blir det godt nok! ( Aud Eli Kristoffersen, fylkesmannen i Nord Trøndelag) Hva slags støttestrukturer trenger barnehagene? Hva bidrar til at barnehagene ”forsker” på egen praksis?

28 Turid Thorsby Jansen Suksesskriterier for tiltak: HVE-rapport 1/2006  Sentralt initierte satsinger– lokal utviklet ved høgskolene sammen med fylkesmann, kommuner, barnehager  Arbeidsplassen som læringsarena  Arbeid i nettverk/studiegrupper  Betydningen av å holde et barnefokus  Arbeid med muntlig og skriftlige formidling  Målet er praksisendring – et ”bytteforhold” mellom høgskolen og praksisfeltet

29 Turid Thorsby Jansen Aktuell litteratur det henvises til i foredraget eller som har vært viktig i arbeidet med manuset:  Moss, Pence og Dahlberg (2002): Fra kvalitet til meningsskaping - morgendagens barnehage  Hultman-Nordin E. (2004): Barns subjektskaping og det pedagogiske miljøet.  Kvistad, K.J Søbstad, F (2005) Kvalitetsarbeid i barnehagen  Rapport fra kvalitetsgruppe til BFD (2005): Klar, ferdig gå, tyngre satsing på de små  Bae B. ”Å se barn som subjekt – noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehage” vedlegg1 i Klar, ferdig gå, tyngre satsing på de små  Løkken G. ”Økende andel småbarn i barnehagen” i vedlegg 2 i Klar, ferdig gå, tyngre satsing på de små  Gulbrandsen L ”Data og statisitkk i barnehagesektoren i vedlegg3 i Klar, ferdig gå, tyngre satsing på de små

30 Turid Thorsby Jansen Forts. litteratur  Åberg og Taguchi (2004) Lyssnades pedagogikk  Brostrøm S (2004) Pedagogiske læreplaner., om arbeid med didaktik i børnehaven  Bjørnsrud H (2005) Rom for aksjonslæring  Haugen, Løkken, Röthle (2005) Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger  Hve-rapport 1/2006. Erfaringsdelingskonferanse om kompetanseutvikling i barnehagesektoren  Moser T (2006): Foredrag Barnehagekonferansen 20. mars 06 http://www.utdanningsforbundet.no/upload/51036/Rammepl anen%20-%20Thomas%20Moser.ppt


Laste ned ppt "Konferanse om kunnskapsløftet og ny rammeplan for barnehagen 23-24.mars 2006. Høgskolen i Volda og høgskolen i Sogn og Fjordane Barnehagesektoren i 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google