Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DISPOSISJON innledning oversikt over ”Teoretisk analyse av byggeprosesser” generiske roller, byggherre og entreprenør spørsmål og kommentarer tas fortløpende!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DISPOSISJON innledning oversikt over ”Teoretisk analyse av byggeprosesser” generiske roller, byggherre og entreprenør spørsmål og kommentarer tas fortløpende!"— Utskrift av presentasjonen:

1 DISPOSISJON innledning oversikt over ”Teoretisk analyse av byggeprosesser” generiske roller, byggherre og entreprenør spørsmål og kommentarer tas fortløpende!

2

3 1. INNLEDNING 1.1Et delprosjekt under "Samspillet i byggeprosessen" 1.2Målet for felles teori 1.3Teori for å forstå eller teori for å handle 1.4Nærmere om problemstillinger og disposisjon 1.4.1Verdisyn 1.4.2Disposisjon

4 2. FRA BYGGEPROSESS TIL VERDISKAPING 2.1 Indre og ytre effektivitet - byggeprosjekters verdiskaping 2.2 Kundeperspektiv på verdi og kvalitet 2.3 Verdiskaping i et livsløpsperspektiv 2.4 Byggeprosjekters mål og rammer

5 ytre effektivitet Med begrepet ytre effektivitet menes byggeprosessens evne til å tilfredsstille markedets behov: de mål, krav og prioriteringer som knyttes til prosjektet av byggenæringens kunder. Poenget er "å gjøre de riktige tingene”, slik at prosjektets verdi for kunden, dvs prosjekteier og hans brukere, blir størst mulig. Fokus på ytre effektivitet vil si å se prosjektet utenfra, som middel til verdiskaping på kundens premisser.

6 indre effektivitet Høy grad av indre effektivitet vil si at byggeprosessen bruker et minimum av ressurser, tid og kostnader til å frembringe det resultatet prosessen skaper. Indre effektivitet fokuserer på samspillet internt i prosjektet - mellom alle aktørene i verdikjeden. Poenget er "å gjøre tingene riktig" for å oppnå kostnadseffektive leveranser og forbedret produktivitet.

7 INDRE EFFEKTIVITET TIDSFORBRUK PRODUKT- EGENSKAPER AKTØRENES VERDISKAPING VERDI FOR KUNDEN - YTRE EFFEKTIVITET: VERDISKAPING FOR KUNDEN BYGGEPROSESSEN PRIS OG KOSTNADER FOR KUNDEN PRODUKTET KOSTNADER

8 BRUKER-VIRKSOMHETENS PERSPEKTIV PÅ EGNE LOKALER VIRKSOMHETENS RAMMER OG MÅL VIRKSOMHETENS IDENTITET IMAGE VERDISKAPNING, KOSTNADER LOKALER

9 verdiskaping i et livsløpsperspektiv Byggverkets bruksverdi i forhold til brukernes virksomhet og planer prosjektets operative mål for KVALITET KOSTNADER TID Byggverkets markedsverdi ved salg/utleie: verdien av byggverket for alternative brukere, minus FDV- og tilpasningskostnader Byggverkets og prosessens verdi i forhold til brukernes identitet og image

10 BYGGEPROSESSEN byggeprosessens delprosesser byggeprosessens faser usikkerhet og handlefrihet

11 Byggeprosessens delprosesser ADMINISTRATIVE PROSESSER PLANLEGGINGS- OG STYRINGSPROSESSER ANSKAFFELSESPROSESSER OFFENTLIGE PROSESSER PLANPROSESSER PROSJEKTGODKJENNING KJERNEPROSESSER PROGRAMMERINGSPROSESS PROSJEKTERINGSPROSESS PRODUKSJONSPROSESS

12 BRUKS- FASE REKLAMA- SJONER, FDV-U GJENNOM- FØRINGSFASE DETALJPROSJEKTERING FYSISK PRODUKSJON OG MONTASJE UTVIKLINGS- FASE DEFINERINGSFASE FYSISKE LØSNINGER YTRE PREMISSER GJENNOMFØRING BYGGEPROSESSENS FASER IDEFASE IDENTIFISERINGSFASE VISJON - MÅL -RAMMER YTRE PREMISSER BYGGEPROSESSEN PROGRAMMERINGSPROSESS PROSJEKTERINGSPROSESS

13 BRUKS- FASE REKLAMA- SJONER, FDV-U GJENNOM- FØRINGSFASE DETALJPROSJEKTERING FYSISK PRODUKSJON OG MONTASJE UTVIKLINGS- FASE DEFINERINGSFASE FYSISKE LØSNINGER YTRE PREMISSER IDEFASE IDENTIFISERINGSFASE VISJON - MÅL -RAMMER YTRE PREMISSER PROGRAMMERINGSPROSESS PROSJEKTERINGSPROSESS GJENNOMFØRINGGJENNOMFØRING BYGGEPROSESSEN : USIKKERHET og AKKUMULERTE KOSTNADER USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER

14 4. PROSJEKTORGANISERING prosjektorganisasjonen - generell struktur prosjektorganisasjonens grenser prosjektets aktører eksempel prosjekterings- og entrepriseformer generiske roller

15 PROSJEKTORGANISASJONEN PROSJEKTEIER:evt.STYRINGS-KOMITE BRUKERE:INTERNE/EKSTERNEbrukerorganisasjonverneombudtillitsvalgteØVRIGEOMGIVELSER:offentlighetnaboermyndighetermarkeder KONTRAKTARBEID rådgivere, arkitekter, prosjekterende, entreprenører leverandører PROSJEKT- DIREKTØR & PROSJEKT- LEDELSE ARBEIDSLIVETS OG BYGGEBRANSJENS INSTITUSJONER OG KULTUR

16 PROSJEKTORGANISASJONENS GRENSER

17 PROSJEKTEKSEMPEL: PROSJEKTLEDER PROSJEK- TERINGS- LEDELSE PROSJEKTEIER PROSJEKTSTAB BRUKER- BEDRIFTER BYGGE- LEDELSE UTFØRENDE ENTREPRE- NØRER, LEVERANDØRER BRUKER- UTVALG PROGRAM- MERINGS- LEDELSE FAGUTVALG, SPESIAL- UTREDNINGER RÅDG., ARKITEKTER, PROSJEKTERENDE RIB, RIE, RIV, OSV..

18 5. PRODUKT - PROSESS - PROSJEKTORGANISASJON PRODUKTET (OPPGAVE - RESULTAT) BYGGE- PROSESSEN PROSJEKT- ORGANISA- SJONEN BYGGEPROSJEKTET EKSTERNE AKTØRER, MYNDIGHETER, MARKED INSTITUSJONER, BRANSJEKULTUR TEKNOLOGI

19 - PAUSE -

20 PROSJEKTEKSEMPEL: PROSJEKTLEDER PROSJEK- TERINGS- LEDELSE PROSJEKTEIER PROSJEKTSTAB BRUKER- BEDRIFTER BYGGE- LEDELSE UTFØRENDE ENTREPRE- NØRER, LEVERANDØRER BRUKER- UTVALG PROGRAM- MERINGS- LEDELSE FAGUTVALG, SPESIAL- UTREDNINGER RÅDG., ARKITEKTER, PROSJEKTERENDE RIB, RIE, RIV, OSV..

21 PROSJEKTETS AKTØRER hvem: kategorier av aktører hva: aktørenes roller og funksjoner hvorfor: interesser, verdier og mål bidrag: kompetanse, ressurser, kapasitet belønning: betaling, selvrealisering, læring, fremtidige muligheter

22 PROSJEKTETS AKTØRER: hvem og hva prosjekteier, prosjektleder (byggherre) brukere, interne/eksterne arkitekt, reg.ark., landskapsark., interiørark. rådgivende ingeniører, geotekn., trafikk, prosjektadm, byggeledelse prosjekterende, rib, rie, riv bygningsentreprenører, installatører, håndverkere element- og byggevareleverandører

23 AKTØR ROLLE FUNKSJONER, ANSVAR, RISIKO PROSJEKT BIDRAG BELØNNING Aktør - rolle - prosjekt det knytter seg usikkerhet og risiko både til bidrag og belønninger

24 AKTØR A AKTØR B PROSJEKT- EIER BRUKER PROSJEK- TERENDE PROSJEKT ”FELLES BOLIG” BIDRAG BELØNNING ANDRE AKTØRER ANDRE AKTØRER ANDRE AKTØRER ANDRE ROLLER ANDRE ROLLER ANDRE ROLLER Aktører kan ha flere roller i prosjektet

25 GENERISKE ROLLER BYGGHERRENS PROSJEKTLEDELSE PROGRAMMERINGS - PROSJEKTERINGS - GJENNOMFØRINGS- ANSVARLIGE BRUKERE KUNDER LEVERANDØRER NABOER OFFENTLIGE MYNDIGHETER PROSJEKTEIER BYGGHERRE / TILTAKSHAVER

26 PROSJEKTEIER ROLLEN Prosjekteier er den juridiske person som har eieransvaret for og eierrettighetene til prosjektet, og som i utgangspunktet bærer risikoen for prosjektets kostnader og bruksverdi. Prosjekteier er den sentrale oppdragsgiver - byggherre - for utviklingen og gjennomføringen av prosjektet.

27 ROLLEN SOM PROSJEKTEIERS PROSJEKTLEDER Rollen som prosjekteiers prosjektleder ivaretar organisering og ledelse av prosjektet som helhet, med overordnet styring og delvis utførelse av de administrative prosessene, på vegne av prosjekteier. - Prosjektledelsen omfatter prosjekteiers prosjektleder og alle som bistår prosjektleder med dennes oppgaver eller som utfører delfunksjoner som inngår i de administrative prosessene for prosjektet som helhet.

28 BRUKERROLLEN I vid forstand må vi betrakte alle som gjør fysisk bruk av en bygning eller et anlegg, samt alle som bruker bygningen eller anlegget som ledd i sin virksomhet (forretningsdrift, offentlig forvaltning osv) som brukere. Brukernes representanter er de aktører som opptrer i byggeprosessen på vegne av noen som planlegger å bruke bygningen eller anlegget som ledd i sin virksomhet (forretningsdrift, offentlig forvaltning osv).

29 ROLLEN SOM PROSJEKTERENDE Rollen som prosjekterende innebærer å utføre tegninger og beskrivelser av prosjektet som ledd i beslutningsprosessen om prosjektet og gi grunnlag for produksjonsprosessen.osv). - ARKITEKT, RIB, RIV, RIE, GEOTEKN, AKUSTIKK, ANDRE SPESIALKOMPETANSER

30 ENTREPRENØR- ROLLEN Entreprenørrollen innebærer å påta seg et oppdrag som utførende med tilhørende ansvar for bestemte risiki knyttet til utførelsen. Utførelsen av de fysiske arbeidene på byggeplassen omfatter også de administrative funksjonene, planlegging, organisering og ledelse, som er knyttet til utførelsen av prosjekterte arbeider.

31 DELTE (BYGGHERRESTYRTE) ENTREPRISER PROSJEKTSJEF PROSJEK- TERINGS- LEDELSE BYGGE- LEDELSE (CM) PROGRAM- MERINGS- LEDELSE FAGUTVALG, SPESIAL- UTREDNINGER RÅDG., ARKITEKTER, PROSJEKTERENDE RIB, RIE, RIV, OSV.. ENTREPRENØRER LEVERANDØRER

32 HOVEDENTREPRISE PROSJEKTSJEF PROSJEK- TERINGS- LEDELSE BYGGE- LEDELSE HOVED- ENTREPRENØR PROGRAM- MERINGS- LEDELSE FAGUTVALG, SPESIAL- UTREDNINGER RÅDG., ARKITEKTER, PROSJEKTERENDE RIB, RIE, RIV, OSV.. UNDERENTREPRENØRER LEVERANDØRER SIDE- ENTREPRENØRER

33 GENERALENTREPRISE PROSJEKTSJEF PROSJEK- TERINGS- LEDELSE BYGGE- LEDELSE GENERAL- ENTREPRENØR PROGRAM- MERINGS- LEDELSE FAGUTVALG, SPESIAL- UTREDNINGER RÅDG., ARKITEKTER, PROSJEKTERENDE RIB, RIE, RIV, OSV.. UNDERENTREPRENØRER LEVERANDØRER

34 TOTALENTREPRISE BYGGHERRE PROSJEKTLEDELSE PROSJEK- TERINGS- LEDELSE TOTAL- ENTREPRENØR PROGRAM- MERINGS- LEDELSE FAGUTVALG, SPESIAL- UTREDNINGER RÅDG., ARKITEKTER, PROSJEKTERENDE RIB, RIE, RIV, OSV.. UNDERENTREPRENØRER LEVERANDØRER BYGGE- LEDELSE

35 FIN

36 NY PLAN- OG BYGNINGSLOV (PBL) Samtidig trer følgende forskrifter til plan- og bygningsloven i kraft: teknisk forskrift av 22. januar 1997 nr 33 (TEK), forskrift om saksbehandling og kontroll av 22. januar 1997 nr 34 (SAK) og forskrift om godkjenning for ansvarsrett av 22. januar 1997 nr 35 (GOF).

37 PBL- Hovedpunkter i lovendringene Saksbehandlingsreglene: Søknadsplikten er utvidet og presisert og det er innført nye elementer i saksbehandlingen.

38 PBL- Hovedpunkter i lovendringene (forts.) Ansvarsreglene er endret ved at det nå kreves ansvarsrett for alle søknadspliktige tiltak og for prosjekteringen. Det skal komme klarere fram hvem som har ansvar for de forskjellige oppgavene.

39 PBL- Hovedpunkter i lovendringene (forts.) Kontrollen er styrket. Alle søknadspliktige tiltak skal kontrolleres, og det er krav om kontrollplaner både for prosjektering og utførelse. Vesentlige deler av kontrollen flyttes fra kommunen til aktørene ved dokumentert egenkontroll eller uavhengig kontroll. Kommunen skal føre tilsyn med kontrollen og godkjenne kontrollplanen, men skal ikke føre byggeplasskontroll utover eventuelle stikkprøver. Kontroll er et eget ansvarsområde.

40 PBL- Hovedpunkter i lovendringene (forts.) Godkjenning av foretak. Alle foretak som skal ha ansvarsrett må godkjennes av kommunen. Det stilles krav til foretakets organisering og kompetanse og at foretaket har system for å følge opp pbl. Det er opprettet en sentral godkjennings- ordning.


Laste ned ppt "DISPOSISJON innledning oversikt over ”Teoretisk analyse av byggeprosesser” generiske roller, byggherre og entreprenør spørsmål og kommentarer tas fortløpende!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google