Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan bruke vurdering som del av tidlig innsats? Landskonferansen for PPT 10. november 2014 Utdanningsdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan bruke vurdering som del av tidlig innsats? Landskonferansen for PPT 10. november 2014 Utdanningsdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan bruke vurdering som del av tidlig innsats? Landskonferansen for PPT 10. november 2014 Utdanningsdirektoratet

2 Målet med presentasjonen Vise hvordan underveisvurdering kan brukes i arbeidet med å tilpasse opplæringen Vise hvordan underveisvurdering må knyttes til læreplanverket for å fremme elevenes kompetanse

3 Sentrale begreper Underveisvurdering skal fremme læring, grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til å øke kompetansen i faget Prinsippet om tilpasset opplæring favner både den ordinære opplæringen og spesialundervisning Tidlig innsats er både innsats tidlig i et barns liv, og å gripe inn tidlig når problemer oppstår eller avdekkes underveis i utdanningsløpet

4 Innhold Hva er vurdering? Læreplanverket gir lokalt handlingsrom Prinsipper for god underveisvurdering Prøver og kartlegging Ressurser og støttemateriell

5

6 Hva er vurdering? Vurdering har to formål: -Underveisvurdering: Fremme læring, grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til å øke kompetansen i faget. -Sluttvurdering: Gi informasjon om kompetansenivå ved avslutningen av opplæringen i faget (Forskriften §3-2). Alle elever har rett til individuell vurdering (underveis- og sluttvurdering), se forskrift til opplæringsloven § 3-1. For elever med vedtak om spesialundervisning skal underveisvurderingen også gis med bakgrunn i innholdet i den individuelle opplæringsplanen (IOP) (§ 3-11).

7 Prinsipper for god underveisvurdering 1.Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem (§3-1, §4-1) 2.Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen (§3-11, § 4-2) 3.Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg (§3- 11, § 4-2) 4.Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling (§3- 12, § 4-8)

8 Underveisvurdering og vurdering av tilfredsstillende utbytte Underveisvurderingen er også et godt verktøy til å vurdere om en elev har tilfredsstillende utbytte av opplæringen eller om en elev kan ha behov for spesialundervisning. Skolen skal vurdere elevens utvikling faglig og sosialt Skolen skal vurdere om eleven oppnår den kompetansen som er forventet på ulike årstrinn slik det fremgår av LK06 Dette innebærer blant annet: at det foretas valg innenfor handlingsrommet som læreplanverket gir en vurderingspraksis som fremmer læring kunnskap om læringsmiljøet kunnskap om forhold ved eleven

9 Læreplanverket gir lokalt handlingsrom Elevene skal utvikle kompetanse i tråd med LK06 Progresjon i opplæringen tilpasses lokalt Innhold og metode i opplæringen velges lokalt Vurderingsarbeidet gjennomføres lokalt

10 Å utvikle kompetanse etter LK06 – hva betyr det? Kompetansemålene uttrykker ofte en kompetanse som består av både kunnskaper og ferdigheter som skal kombineres og anvendes gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken…….» Naturfag, etter 7.årstrinn Det er alltid kompetansemålene som skal være utgangspunktet for å vurdere elevenes utbytte av opplæringen Elevene skal nå kompetansemålene, men med ulik grad av måloppnåelse og med ulik grad av tilrettelegging

11 Helheten i læreplanverket for Kunnskapsløftet Tekstene om formål, hovedområder og de grunnleggende ferdighetene gir bakgrunn til å forstå kompetansemålene og hva samlet kompetanse i faget er Generell del og Prinsipper for opplæringen bidrar til å sette kompetansen i fag inn i en større sammenheng

12 Progresjon i opplæringen tilpasses lokalt o Hvilke kompetansemål bør komme når? o Hvilke kompetansemål bør elevene jobbe med flere ganger? o Hvilke kompetansemål bør elevene arbeide med samtidig? Gjerne på tvers av hovedområder og på tvers av fag Alle kompetansemålene må være dekket i opplæringen totalt sett o Kompetansemål for grunnskolen er fastsatt etter ulike hovedtrinn Kompetansemålene må «fordeles» over trinn og innenfor trinn for å sikre progresjon i opplæringen lokalt.

13 Eksempel: Læreplan i samfunnsfag Når eleven opparbeider seg kompetanse i følgende kompetansemål fra hovedområdet historie etter 10. årstrinn gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering kan det bidra til at eleven utvikler sin kompetanse i følgende kompetansemål fra hovedområdet geografi etter 10. årstrinn kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling

14 Innhold og metode velges lokalt Det er skolens ansvar å velge innhold og metode som bidrar til at elevene når kompetansemålene i LK06 LK06 angir hvilken kompetanse elevene skal ha etter endt opplæring på ulike trinn Ut fra denne kompetansen skal innhold, aktiviteter, organisering, differensiering og vurdering avgjøres lokalt Opplæringen skal være egnet til at elevene skal nå kompetansemålene For at noe skal være opplæring må det være koblet til kompetansemål

15 Fritak fra vurdering med karakter Et grundig arbeid må ligge bak et slikt vedtak: Når kan det være aktuelt å vurdere fritak? § 3-20 Fritak fra vurdering med karakter, men ikke opplæring i faget Foreldre avgjør

16 Gir et handlingsrom med valg av: - oppgaver/arbeidsmetoder - opplæringssituasjon - tilrettelegging - lærestoff/innhold - grad av støtte - vurderingsmetoder LæreplanensElevenes - kompetanse- forutsetninger - progresjon- behov - interesser Kort oppsummert

17 Til refleksjon Læreplanverket gir lokalt handlingsrom for arbeid med vurdering. -Hvordan kan dere støtte skolene i å bruke dette handlingsrommet slik at det kommer elevene til gode?

18 Prinsipper for god underveisvurdering

19 Paul Black og Dylan Wiliam «Learning is driven by what teachers and pupils do in classrooms.» http://weaeducation.typepad.co.uk/files /blackbox-1.pdf

20 Synlig læring

21 Viktige forutsetninger for å lære Det skal være lov til å prøve og feile Et trygt og tillitsfullt læringsmiljø Gode relasjoner mellom lærer og elever Dette er spesielt viktig for elever med faglige eller språklige vansker, psykiske problemer (Cornelius-White, 2007; Gustafsson med flere, 2010; Hughes, 2011; Nordenbro et al., 2008; Sabol & Pianta, 2012). Elevsyn – «Mentale innstillinger» (jf. Carol Dweck)

22 Professor Gordon Stobart http://vimeo.com/110338275

23 Prinsipp 1 - Mål og kjennetegn som viser vei Kjennetegn er beskrivelser av hva som kjennetegner kompetanse på ett eller flere nivåer sett i forhold til kompetansemål. Eksempler på elevarbeid med ulik kvalitet og modellering. Kriterier beskriver hva som kreves av et spesifikt arbeid eller en oppgave. Eksempler på elevarbeid kan også brukes. Kjennskap til mål og jevnlige tilbakemeldinger er særlig viktig for de lavt presterende elevene (Shute 2008).

24 Prinsipp 2 og 3 - Tilbakemeldinger og råd om veien videre Tilbakemeldinger kan brukes til å gi elevene svar på: 1.Hvor skal jeg? 2.Hvor er jeg? 3.Hvordan komme videre? (Hattie og Timperly 2007) Avviket mellom 1 og 2 reduseres ved at: Elever øker innsats og forbedrer egne strategier, eller senker målene. Lærere skaper egnede utfordrende og konkrete mål og hjelper elevene til å nå mål gjennom effektive læringsstrategier og tilbakemeldinger. Lavt presterende elever trenger tett oppfølging og kontinuerlig tilbakemelding på oppgave og prosess (Shute 2008).

25 Prinsipp 4 - Egenvurdering og elevinvolvering § 3-12.Eigenvurdering Eigenvurderinga til eleven, lærlingen og lærekandidaten er ein del av undervegsvurderinga. Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling, Egenvurdering vil si at eleven vurderer og reflekterer over hvorvidt et læringsmål er nådd eller ikke. «To stjerner og et ønske»

26 http://vimeo.com/97201193

27 PP-tjenesten i Alta Deltok i pulje 4 i Vurdering for læring Skoleeier involverer PPT i alle satsingsområder PPT med på nettverkssamlinger Bruker VFL som metode i arbeidet med tilpasset opplæring Har omorganisert arbeidet med spesialundervisning ved å fokusere på VFL i klasserommet Mestring er fokus, VFL veldig sentralt Skoleeier har månedlige møter med PPT – spesielt fokus på leseferdigheter

28 Prøver og kartlegging Hvilke prøver har vi? Nasjonale prøver: Lesing og regning (5., 8. og 9. trinn). Engelsk (5. og 8. trinn). Kartleggingsprøver: Vg1 og grunnskole Læringsstøttende prøver: Skriving (5. og 8. trinn) og Matematikk (5. – 10. trinn) Karakterstøttende prøver: 10. trinn (samfunnsfag og naturfag)

29 Kartleggingsprøver Grunnskole: Lesing på 1., 2. og 3. trinn (obligatorisk) Regning på 2. trinn (obligatorisk) og frivilling på 1. og 3. trinn Vg1: Lesing regning og engelsk (frivillig) Formål Informasjonen fra kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne for å identifisere elever med særskilte utfordringer, slik at disse kan få ekstra oppfølging. Er ikke en diagnostisk prøve, krever at lærer gjør ytterligere kartlegginger for å avdekke hvorfor elever havner under bekymringsgrensen

30 Fritak fra kartleggingsprøver Det er kun to kategorier elever som skolelederen kan vurdere å frita fra nasjonale prøver og kartleggingsprøver Det gjelder elever som allerede har enkeltvedtak om rett til spesialundervisning enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring for språklige minoriteter I tillegg må det være klart at resultatet fra prøven som eleven blir fritatt fra, ikke vil ha noe å si for elevens opplæring. Skolelederen skal i samråd med læreren gjøre en særskilt og individuell vurdering av om resultatene til elever med enkeltvedtak kan være nyttig i lærerens tilrettelegging av opplæringen.

31 Ressurser og støttemateriell

32 Vurdering for læring

33 Tidlig innsats

34 Bedre læringsmiljø

35 Ungdomstrinn i utvikling

36 Veiledning i lokalt arbeid med læreplaner

37 Spesielt for PP-tjenesten Lesesenteret Matematikksenteret Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Læringsmiljøsenteret

38 Innspill? Hvordan kan materiell og ressurser fra Udir brukes og tilpasses av PPT? Hva trenger dere? Ideer til oss? Send epost: Trude Slemmen Wille tsl@udir.notsl@udir.no Bjørg Rafoss Tronsli brt@udir.nobrt@udir.no

39 Relevante nettsider og ressurser Vurdering på Udir: www.udir.no/vurderingwww.udir.no/vurdering Vurdering for læring www.udir.no/vflwww.udir.no/vfl Tidlig innsats www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/ Læringsmiljø www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/ Ungdomstrinn i utvikling www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/ Lokalt arbeid med læreplaner www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-lareplaner/Veiledning-i- lokalt-arbeid-med-lareplaner/ www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-lareplaner/Veiledning-i- lokalt-arbeid-med-lareplaner/ Veilederen spesialundervisning www.udir.no/Regelverk/tidlig- innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialundervisning/www.udir.no/Regelverk/tidlig- innsats/Veilederene-i-fulltekst/Spesialundervisning/

40 Takk for oss!


Laste ned ppt "Hvordan bruke vurdering som del av tidlig innsats? Landskonferansen for PPT 10. november 2014 Utdanningsdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google