Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELSERTIFIKATMARKEDET ETTER 2020: HVOR GÅR PRISEN? Kraftdag1, Bodø 10/11-14 Marius Holm Rennesund, Seniorkonsulent, THEMA Consulting Group.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELSERTIFIKATMARKEDET ETTER 2020: HVOR GÅR PRISEN? Kraftdag1, Bodø 10/11-14 Marius Holm Rennesund, Seniorkonsulent, THEMA Consulting Group."— Utskrift av presentasjonen:

1 ELSERTIFIKATMARKEDET ETTER 2020: HVOR GÅR PRISEN? Kraftdag1, Bodø 10/11-14 Marius Holm Rennesund, Seniorkonsulent, THEMA Consulting Group

2 2THEMA Consulting Group  Resultater fra THEMAS siste prisprognose (Oktober 2014)  Basert på THEMAS egenutviklede sertifikatmodell  Alle priser i reelle 2014-verdier

3 3THEMA Consulting Group  Hvordan fungerer markedet?  Investeringsfasen: Utfordringer mot 2020  Balansefasen: Utviklingen etter 2020 AGENDA

4 4THEMA Consulting Group MARKEDSBASERT STØTTESYSTEM FOR FORNYBAR Kilde: THEMA Consulting Group HVORDAN FUNGERER MARKEDET? Elsertifikatsystemet er markedsbasert og teknologinøytralt Markedsbasert: Markedsaktørene bestemmer samlet kapasitet og pris Teknologinøytralt: All godkjent kapasitet har rett til sertifikater Felles marked: Myndighetene garantist for samlet etterspørsel Styringseffektiviteten ivaretas ved justering av kvotekurven Subsidien bestemmes i markedet: Ingen garanti mot overinvesteringer Prisrisiko for investor Tilbud Ny kapasitet basert på fornybar energi får sertifikater for faktisk produksjon Etterspørsel Sluttbrukere (leverandører) pålagt å kjøpe sertifikater for en lovpålagt andel av forbruket Pris  Bakgrunn: EU’s fornybarmål i 2020…  …men ingen 1:1 sammenheng mellom EUs fornybarmål og målsettingen i sertifikatmarkedet

5 5THEMA Consulting Group Tilbud  Sertifikatberettigede teknologier: vann, vind, bioenergi, sol  Ett sertifikat = 1 MWh kraft produsert  Sertifikater utstedes etterskuddsvis pr. måned  Anlegg mottar sertifikater i 15 år  Sertifikater kan spares, men ikke lånes Etterspørsel  Hvert lands forbrukere finansierer 13.2 TWh x 15 = 198 TWh  Sertifikatpliktig forbruk:  NO: Forbruk som pålegges el-avgift  SE: Alt forbruk, men store deler av industrien unntatt (kvoteplikt = null)  Sertifikatplikten gjøres opp årlig Sammenhenger i sertifikatmarkedet ELSERTIFIKATMARKEDETS ABC Myndigheter Tilbud Sertifikatberettiget produksjon Elsertifikatmarkedet Etterspørsel Sluttbrukerselskaper Utsteder sertifikater Selger sertifikater Kjøper sertifikater Kvoteplikt HVORDAN FUNGERER MARKEDET?

6 6THEMA Consulting Group Kvotekravet skal sikre tilstrekkelig etterspørsel til å oppfylle avtalen ETTERSPØRSEL = KVOTEKURVE: UTLEDES AV KVOTEPLIKTIG KRAFTFORBRUK  Kvotekurven bestemmes ut fra prognose for utviklingen i kvotepliktig forbruk  Hvert land betaler for 198 TWh + produksjon fra anlegg under overgangsordning  Kvotekurven justeres i henhold til avvik i realisert forbruk og justering av prognosene for kvotepliktig forbruk THEMA Consulting Group 2. Electricity demand in TWh 3. Kvotekurver i prosent 1: Kvotekrav i TWh / = HVORDAN FUNGERER MARKEDET?

7 7THEMA Consulting Group Kostnadseffektivitet:  Markedet realiserer de billigste prosjektene «først» gjennom konkurranse mellom prosjekter Langsiktig likevekt:  Prisen bestemmes av kostnadene for det dyreste prosjektet som trengs for å nå 26,4 TWh i 2020 Tilbudskurven i elsertmarkedet INVESTERINGER I HENHOLD TIL TILBUDET AV NY FORNYBAR PRODUKSJON (LRMC) THEMA Consulting Group HVORDAN FUNGERER MARKEDET? Kostnader? Potensialer? NB! Idealisert tilbudskurve

8 8THEMA Consulting Group INVESTERINGER AVHENGER AV FORVENTNINGER OM FREMTIDIGE BALANSE Markedsdynamikk:  Hvis markedet tror på overskudd: Lave priser –Investeringer blir utsatt eller skrinlagt –Sertifikater spares  Hvis markedet tror på knapphet: Høye priser –Nye prosjekter realiseres Markedsbalanse  Balanse over systemets levetid –Total produksjon av sertifikater = total etterspørsel over systemets levetid  Nok sertifikater hvert år –Sertifikatproduksjon pluss sparing må dekke etterspørselen –Straffeavgift dersom sertifikatplikten ikke oppfylles HVORDAN FUNGERER MARKEDET?

9 9THEMA Consulting Group  Norge: anlegg må settes i drift innen utgangen av 2020 for å få rett til sertifikater  Sverige: Anlegg som kommer i drift etter 2020 får sertifikater for en avkortet periode  Hovedspørsmål: Investere eller ikke investere?  Sertifikatprisen er linket til kraftprisforventningene  Omfanget av sertifikatberettiget produksjon er gitt  Variasjoner fra år til år – produksjon basert på vind, vann og biobasert kraftvarme  Hovedspørsmål: Hvordan bestemmes prisen når tilbud og etterspørsel er gitt?  Hva skjer når vi nærmer oss systemets endepunkt? Investeringsfasen: 2012-2020Balansefasen 2021-2035 TO FASER FOR PRISDANNELSEN Kilde: THEMA Consulting Group HVORDAN FUNGERER MARKEDET?

10 10THEMA Consulting Group  Hvordan fungerer markedet  Investeringsfasen: Utfordringer mot 2020  Balansefasen: Utviklingen etter 2020 AGENDA

11 11THEMA Consulting Group  LRMC = P el +k*P gc,  P el er langsiktig kraftpris  k er en faktor som korrigerer for antall år med sertifikater  Usikkerhet LRMC Kostnader Potensialer Nettilgang Diskonteringsfaktor Markedsbestemt pris INVESTERINGSFASEN: LANGSIKTIG SERTIFIKATPRIS AVHENGER AV LRMC OG KRAFTPRISFORVENTNING Sertifikatetterspørsel S RES Kraftpris Sertifikatpris* P el +k*P gc = LRMC P el *annualisert Prinsippskisse av prisdannelsen *Long Run Marginal Cost INVESTERINGSFASEN: UTFORDRINGER MOT 2020

12 12THEMA Consulting Group UTFORDRINGER MOT 2020: ER DAGENS PRISER HØYE NOK? Langsiktig vs. kortsiktig prisdannelse  Investeringsfasen: Sertifikatprisen reflekterer markedets forventinger til fremtidige sertifikatpriser og kostnaden ved det marginale prosjektet  Men prisene preges også av kortsiktig balanse i markedet –Sparing = investering, og investering krever avkastning –Overskudd gir lave priser – jo større overskudd, desto lenger perspektiv på spareinvesteringen –Lav likviditet og stor usikkerhet presser prisen ytterligere –Selgere som må selge, går med på en lavere pris  Lav transparens øker usikkerheten INVESTERINGSFASEN: UTFORDRINGER MOT 2020

13 13THEMA Consulting Group STIGENDE PRISER I «BEST GUESS» SCENARIET INVESTERINGSFASEN: UTFORDRINGER MOT 2020

14 14THEMA Consulting Group  Sverige: 14.8 TWh  Norge: 11.6 TWh Gradvis mer investeringer i Norge......men Sverige går av med seieren NÅR OG HVOR REALISERES INVESTERINGENE? INVESTERINGSFASEN: UTFORDRINGER MOT 2020

15 15THEMA Consulting Group  Hvordan fungerer markedet  Investeringsfasen: Utfordringer mot 2020  Balansefasen: Utviklingen etter 2020 AGENDA

16 16THEMA Consulting Group VIL PRISENE BLI TILSTREKKELIG HØYE ETTER 2020? BALANSEFASEN: UTVIKLINGEN ETTER 2020  Balansefasen: Elsertifikatprisen dekobles fra kraftprisen? –Forventning om langsiktig balanse –Hvor lenge til knapphet? Hvilket avkastningskrav på sparingen? –Likviditet og usikkerhet påvirker prisene –Men høyere kraftpriser kan gi mer behagelig likviditetssituasjon for produsentene

17 17THEMA Consulting Group SVERIGES NYE REGJERING VIL ENDRE SYSTEMET: BALANSEFASEN UTSETTES  Forslaget –Øke 2020-målsettingen med 5 TWh –Forlenge systemet til 2030 med en høyere målsetting i Sverige –Siste sertifikat deles ut i 2045 BALANSEFASEN: UTVIKLINGEN ETTER 2020  Utsetter balansefasen:  Svenskene har allerede gjort dette to ganger (2007 og 2010) –Markedet klarerers (antakelig) av et dyrere vindkraftverk –«Sikrer» verdien for de som allerede har investert Mer villighet til å investere også på norsk side –Svenskene må bestemme seg før 2020 Vil redusere sannsynligheten for at investorer på norsk side blir sittende med verdiløse sertifikater mot slutten av systemets levetid

18 18THEMA Consulting Group  Antar forlengelse av systemet med 13 TWh i økt svensk målsetting i 2030 –Prisen holdes høyere lengre –Positive priser i hele perioden  Sverige: 23.7 TWh  Norge: 15.7 TWh PrisutviklingInvesteringer (TWh) EN FORLENGELSE AV SYSTEMET I SVERIGE ØKER OGSÅ NORSKE INVESTERINGER BALANSEFASEN: UTVIKLINGEN ETTER 2020

19 19THEMA Consulting Group  Ved utgangen av 2020: –Produksjonsparken er gitt –Kvotekravet over hele perioden er gitt  To restriksjoner på prisdannelsen: 1.Balanse tilbud og etterspørsel i hele perioden: Normalårsproduksjon 2021-2035 ≥ sertifikatetterspørsel 2021-2035 2.Tilstrekkelig tilbud i hvert år: Årlig etterspørsel ≤ årlig utstedelse + beholdning  Usikkerhet –Årlig sertifikatproduksjon –Årlig sertifikatetterspørsel –Prisdynamikk –Nye reguleringer? Tre mulige situasjoner ved utgangen av 2020  Underutbygging – målet nås ikke i 2020  Balanse eller overutbygging med knapphet i enkeltår  Overutbygging uten knapphet i enkeltår Underliggende dynamikk Usikkerhet og variasjoner DERSOM SVERIGE IKKE FORLENGER: BALANSEN STYRER PRISEN ETTER 2020 BALANSEFASEN: UTVIKLINGEN ETTER 2020

20 20THEMA Consulting Group  Ikke tilstrekkelig med sertifikater perioden under ett –Høyt prisnivå gjennom hele perioden  Knapphet i (flere) enkeltår –Volatile priser med ekstremprising i år med underskudd / negative avvik –Leverandørene må betale straffeavgift for manglende sertifikater: Konkurrerer om å kjøpe knappe sertifikater – mer handel –Hvor høy kan straffeavgiften bli?  Lønnsomt å bygge ut mer kapasitet i Sverige etter 2020? –Begrenser knappheten  Målet for 2020 nås ikke – mulige konsekvenser for oppfyllelse av fornybardirektivet  Mulige tiltak –Reduksjon i kvotekurven og/eller endring i straffeavgiften for å skjerme sluttbrukerne –Pristak –Lånemuligheter Markedsvirkninger Mulige konsekvenser UNDERUTBYGGING GIR HØY PRIS I HELE PERIODEN BALANSEFASEN: UTVIKLINGEN ETTER 2020

21 21THEMA Consulting Group  Positive priser som stiger fram mot år med knapphet  Høy pris i år med knapphet  Prisvariasjoner knyttet til avvik rundt knappe år  Leverandørene mer interessert i å handle ved økt sannsynlighet for knapphet  Nullpris mot slutten  Investorene får kanskje dekket sine kapitalkostnader – kanskje ikke  Avhenger også av kraftprisutviklingen  Ikke åpenbart at myndighetene vil gripe inn så lenge prisen er positiv – kan skylde på markedsaktørene Markedsvirkninger Mulige konsekvenser OVERUTBYGGING, MEN KNAPPHET I ENKELTÅR BALANSEFASEN: UTVIKLINGEN ETTER 2020

22 22THEMA Consulting Group  Aktørene må ha tro på fremtidig knapphet  Overskudd i hele perioden: Prisen går mot null  Usikkerhet om kortsiktig balanse kan holde prisene på et positivt nivå en stund, jf. ETS- markedet  Lønnsomt for kraftvarmeverk å skifte fra biobrensel dersom sertifikatene er null verd?  Mulige konsekvenser –Produsenter går konkurs –Myndighetene justerer kvotekurven –Sette prisgulv (= feed-in) –«Backloading» MarkedsvirkningerCO 2 -prisutvikling 2005-2007 OVERUTBYGGING UTEN KNAPPHET I ENKELTÅR GIR (NÆR) NULLPRISER BALANSEFASEN: UTVIKLINGEN ETTER 2020

23 23THEMA Consulting Group OPPSUMMERING  Elsertifikatmarkedet er et markedsbasert støttesystem som gir stor usikkerhet for investor  Det marginale prosjektet og forventningen til fremtidig kraftpris setter elsertifikatprisen –Men prisene preges også av kortsiktig balanse i markedet  Det er stor usikkerhet om prisutviklingen etter 2020 – rent balansemarked –Svensk forlengelse av markedet reduserer usikkerheten –Endringer i rammevilkårene kan stabilisere prisen

24


Laste ned ppt "ELSERTIFIKATMARKEDET ETTER 2020: HVOR GÅR PRISEN? Kraftdag1, Bodø 10/11-14 Marius Holm Rennesund, Seniorkonsulent, THEMA Consulting Group."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google