Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RØYKEN VGS FOKUS PÅ FRAMTIDEN Foreldremøte Vg1 YF, 19.9.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RØYKEN VGS FOKUS PÅ FRAMTIDEN Foreldremøte Vg1 YF, 19.9.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 RØYKEN VGS FOKUS PÅ FRAMTIDEN Foreldremøte Vg1 YF, 19.9.2013

2 Kveldens program ›Generell presentasjon av skolen, ledelsen slagord og visjon v/rektor ›Skolens hjemmeside v/ass.rektor http://www.royken.vgs.no/http://www.royken.vgs.no/ ›Eleven i videregående opplæring – plikter og rettigheter v/rektor ›Skolens satsningsområde for økt tilstedeværelse, økt gjennomføring og oppfølging: "Tett på eleven" v/rektor ›Vurdering, varselbrev, vitnemål/kompetansebevis v/rektor ›Digitale hjelpemidler i videregående skole (Skolearena, ITL) v/ass.rektor ›Opplæringsløp yrkesfag v/ass.rektor ›§9a – Elevenes skolemiljø v/rektor og ass.rektor ›Presentasjon av veiledertjenesten og helsetjenesten ›Møte med kontaktlærere i klasserom

3 Fakta om Røyken vgs ›Ca. 850 elever og 130 ansatte ›SSP, SSP m. form., Påbygging, Byggfag, Design og håndverk, Elektro, Helse og oppvekstfag, Medier og kommunikasjon, Service og samferdsel ›Rektor, ass.rektor, fem undervisningsledere, en administrasjonsleder ›Flere bygningsmessige oppgraderinger de siste årene ›Høy trivsel og god gjennomføringsgrad (80%)

4 Skolens slagord og visjon FOKUS PÅ FRAMTIDEN Røyken videregående skole skal være profesjonell, praksisnær og framtidsrettet. Vi skal se hele mennesket, våge å stille krav, tro på den enkeltes muligheter og praktisere samarbeid i et inkluderende fellesskap. Hos oss skal alle oppleve mestring og modning, glede og engasjement. Vi skal knytte teori og virkelighet sammen, bruke nye læringsarenaer, og være aktivt synlige i samfunn og nærmiljø. Vi skal være nytenkende, utforskende og nysgjerrige på verden.

5 Hjemmesiden vår www.royken.vgs.no Viktig info kommer på hjemmesiden så følg med her!

6 Studiehåndboka

7 App…kjekt for deg med Iphone ›Skolen har også en egen App. ›Lastes ned fra App Store Røyken vgs

8 Eleven i videregående opplæring – plikter og rettigheter ›Overgang ungdomsskole-videregående skole ›Forventninger ›Rettigheter ›Plikter

9 Skolens satsningsområde "Tett på" «Tett på» ›Økt tilstedeværelse ›Økt gjennomføring ›Oppfølging ›Samarbeid skole/hjem Vårt verktøy: Trappemodellen

10 Foreldresamarbeid ›Viktige samarbeidspartnere! ›En samtale hver høst med kontaktlærer (Midtveisvurdering) bl.a.om Arbeidsvaner,vurdering, resultater, oppfølging m.v. Hvordan hjem og skole kan samarbeide for å legge til rette for læring og utvikling ›Alle lærere og ledelsen kan kontaktes på e- post – se skolens hjemmeside ›Fraværsvarsling til hjemmet på e-post

11 Fravær ›Alt fravær skal varsles og årsak skrives på Skolearena ›Eleven skal varsle kontaktlærere dersom han/hun forlater skolen eller ikke møter på skolen ›Alt fravær registreres som fravær og vil fremkomme på vitnemålet ›Ikke varsel om fravær gir anmerkning og kan føre til nedsatt ordenskarakter. Anmerkning kan fjernes ved endring i orden. ›Fravær etter Opplæringslovens §3-47 kan søkes fjernet (inntil 10 dager i et skoleår). Dok. kreves.

12 Vurdering ›Sluttvurdering (termin- og standpunktkarakter) og underveisvurdering ›Karakterskala fra 1-6 ›Laveste beståttkarakter: 2 ›Manglende grunnlag for vurdering (f.eks. pga. høyt fravær eller manglende innleveringer/deltakelse på prøver): IV ›Underveisvurdering med og uten karakter, deriblant midtveisvurdering (foreldresamtale, elevsamtale, fagsamtale))

13 Vitnemål og kompetansebevis ›På yrkesfag får man kompetansebevis etter to år hvis alle fag er vurdert og bestått ›For å få vitnemål etter tre år på ST kreves det at alle fag er vurdert og bestått. Hvis ikke: Kompetansebevis ›Fullført og bestått gir generell studiekompetanse, som er påkrevet for opptak til høyskole og universitet

14 Varsel og varselbrev, intern prøve ›Hvis en elev står i fare for å få ikke vurdering (IV) i et fag, eller nedsatt orden- og / eller adferdskarakter, vil et varselbrev bli sendt til hjemmet (for de under 18 år) ›Hensikten med varselet er at eleven skal vite at han/hun - ved å forbedre seg – kan få vurdering evt. ikke nedsatt orden- og eller /adferskarakter ›Elever som får ikke bestått (1) eller IV i gjennomgående fag må gjennomføre en intern prøve på høsten for å kunne gå videre på neste nivå. Eleven kan tas inn som heltidselev, men vil få status som deltidselev hvis intern prøve ikke bestås

15 Skolearena og It`s learning ›Hva er skolearena? ›Hva er It`s learning?

16 Skolearena og It`s learning

17

18 Opplæringsløp yrkesfag

19

20

21

22

23

24

25 ›Læreplass/lærekontrakt ›Fagopplæringskontoret BFK ›Opplæringskontor for bransjer ›Lærekandidatordningen

26 RØYKEN VGS ELEVENES SKOLEMILJØ §9A

27 Hva omhandler kapittel 9a? ›Alle elever har rett til et godt skolemiljø ›Opplæringsloven § 9a–1 sier at «alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» At elevene har en rett innebærer at skoleeierens økonomi ikke er relevant for hvorvidt retten skal oppfylles eller ikke. ›Retten gjelder både det fysiske og det psykososiale miljøet.fysiskepsykososiale

28 ›§ 9a-2. Det fysiske miljøet › Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. › Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. (---) › Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. › Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. (---)

29 ›§ 9a-3. Det psykososiale miljøet › Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. › Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. › Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova (---)

30 ›§ 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll) › Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet.

31 SMU - skolemiljøutvalget ›9a-5. Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet › Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske arbeidet for helse, miljø og tryggleik ved skolen (---) › Elevrådet kan nemne opp skolemiljørepresentantar til å vareta elevane sine interesser overfor skolen og myndigheitene i saker som har med skolemiljøet å gjere. Skolemiljørepresentantane deltek i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske helse-, miljø- og tryggingsarbeidet ved skolen i den grad det vedkjem skolemiljøet for elevane. › Elevane kan møte med inntil to skolemiljørepresentantar i arbeidsmiljøutvalet eller anna samarbeidsorgan(---) › Skolemiljørepresentantane har rett til den opplæring og det fritak frå undervisningstimar som trengst for å skjøtte oppgåvene.

32 Handlingsplan mot mobbing


Laste ned ppt "RØYKEN VGS FOKUS PÅ FRAMTIDEN Foreldremøte Vg1 YF, 19.9.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google