Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om barne- og familievernet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om barne- og familievernet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om barne- og familievernet
St.meld. nr 40 Om barne- og familievernet

2 Bakgrunn Norge første land med offentlig barnevern
Barnevernloven fra 1953 med fokus på forebygging og behandling Oppfølging av Befringutvalget NOU 2000:12 Utvalget anbefalte større vekt på frivillige hjelpetiltak og forebyggende arbeid

3 Fakta om barnevernet barn mottok frivillige hjelpetiltak fra barnevernet i 2000 5 136 barn var under omsorg - 80% i fosterhjem i 2000 Hjelpetiltak mens foreldrene har omsorg for barnet øker mest

4 Meldingens hovedfokus
Mer forebyggende familiearbeid Hjelp skal i enda større grad skje i samarbeid med brukerne Tidlig og helhetlig hjelp Tett samarbeid med andre etater og hjelpeinstanser Plassering på institusjon bare når familiebaserte tiltak ikke er mulig

5 Kommunens rolle Råd og veiledning
Gjennomgå meldinger og foreta undersøkelser Forberede, fatte vedtak og følge opp frivillige hjelpetiltak og akuttiltak Foreslå tiltak for fylkesnemnda Iverksette tiltak og følge opp barn og familie, også i institusjon og fosterfamilie Vurdere om tiltak fungerer Godkjenne fosterhjem og føre tilsyn med barna

6 Organisasjonsmodell Oppgavene fylkeskommunen har bør overføres til staten: - Ansvar for etablering og drift av institusjoner - Assisterer kommunene med å rekruttere og formidle fosterhjem - Bistår med plassering av barn utenfor hjemmet - Sørger for at det finnes en familieverntjeneste Åpner for forsøk Ot.prp. om denne reformen legges frem til høsten

7 Hvorfor ny organisering?
Sikre et likeverdig tilbud Institusjonsbehovet er ikke dekket i fylkene Mange må reise langt for å få institusjonsplass Mange dyre, private institusjoner er etablert Fylkeskommunen for liten til å etablere alle typer institusjoner det er behov for Administrativ rasjonalisering og bedre utnyttelse av ressursene

8 Høringsuttalelsene 70% ønsker statlig overtakelse av barnevernet: 87 staten 19 fylkeskommune 11 kommune 10 delt ansvar kommune/stat 27 ikke konkludert 77% ønsker statlig overtakelse av familievernet

9 Barnevernet i et nytt århundre - visjoner
Tidlig forebyggende hjelp til barn og familier Barnevernet som koordinator i arbeidet for utsatte barn og unge og deres familier Et barnevern med høy legitimitet blant brukere, samarbeidspartnere og allmennhet Politisk bevissthet og engasjement rundt barnevernet

10 Styrke det forebyggende familiearbeidet og bedre tilbudet for utsatte barn, unge og familier
Videreutvikle foreldreveiledningsprogrammet med vekt på utsatte barn og familier Styrke og videreutvikle kompetansen på familievernkontorene Legge fram tiltaksplan mot fattigdom

11 Videreutvikle familie- og nærmiljøbaserte metoder for å forebygge og behandle alvorlig problemutvikling Implementere og videreutvikle behandlingsmetodene Parent Management Training og Multisystemic Therapy i hele landet Videreføre foreldreveiledningsprogrammet for å hjelpe barn og familier med særlige behov Sette forebyggende arbeid sentralt på dagsorden i alle kommuner

12 Øke fokuset på foreldrenes og familiens muligheter
Utvikle og implementere metoder som gjør bruk av familiens egne ressurser Tilpasse foreldreveiledningsprogrammet til familier med spesielle behov, f eks familier i flyktninge- og asylmottak Øke bruken av "Familierådslag" som metode i barnevernsaker

13 Bedre oppfølging av foreldre der barnevernet plasserer barn utenfor hjemmet
Forslag til endring av § 4-16 i barnevernloven for å presisere ansvaret barnevernet har for å følge opp foreldre etter omsorgsovertakelser Utarbeide et temahefte om kontakt med foreldrene når barn blir plassert utenfor hjemmet Utarbeide et rundskriv om bruk av støtteperson for foreldre når barn blir plassert utenfor hjemmet

14 Bedre oppfølging av fosterforeldre
Avklare rammevilkårene for fosterforeldrene mht sosiale rettigheter og arbeidsrettslig situasjon Opplæringsprogrammet PRIDE for fosterforeldre skal videreføres PMT og MST skal tilpasses den spesielle situasjon fosterforeldre er i

15 Styrke arbeidet med barn og familier med annen etnisk bakgrunn og enslige mindreårige flyktninger
Ansatte i barnevernet som arbeider med "etniske barnevernsaker" skal få bedre veiledning PRIDE skal tilpasses opplæring av både av fosterforeldre som ikke er etnisk norske, og norske fosterforeldre som tar imot enslige mindreårige Gi bedre traumebehandling til krigsskadde barn i mottak og kommuner

16 Øke fokus på barns rett til informasjon og til å få si sin mening
Innlemme barnekonvensjonen i norsk lov Foreslå å senke aldersgrensen til 7 år for når barnet skal ha rett til å gi uttrykk for sine synspunkter Gjennomgå ordningen med barnets talsperson ved fylkesnemndsbehandling, med tanke på at talspersonen skal være talerør for barnet

17 Større fokus på åpenhet i barnevernet og fylkesnemnda
Arbeide for at et utvalg vedtak fra fylkesnemndene blir lagt ut på lovdata, for å gjøre nemnda mer åpen for innsyn Se nærmere på mulighetene for å gi pressen en begrenset tilgang til å følge enkeltsaker i nemnda Vurdere å "åpne" fylkesnemnda for ansatte i barnevernet i opplæringssammenheng

18 Det nye barnevernet Helhetlig og samlet
Hjelpe utsatte barn og familier der de bor Statens viktigste oppgave i et omorganisert barnevern blir å bistå kommunene med å finne gode lokale tiltak og løsninger


Laste ned ppt "Om barne- og familievernet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google