Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon til skolens ansatte om Skoleprogrammet VIP

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon til skolens ansatte om Skoleprogrammet VIP"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon til skolens ansatte om Skoleprogrammet VIP
VIP står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom

2 Viktige begreper Psykisk helse: Evne til å mestre tanker, følelser og atferd, tilpasse seg endringer og håndtere motgang. Psykiske plager: Symptombelastning som for eksempel grad av angst, depresjon og søvnvansker. Psykiske lidelser: Endringer i tanker, følelser og/eller atferd kombinert med opplevelse av psykisk smerte og/eller redusert fungering. Symptomene er av en slik type eller grad at det kan stilles diagnose. Psykisk helsearbeid: Arbeide i kommunen rettet mot psykiske vansker og lidelser i befolkningen, herunder også rusproblematikk. Arbeidet omfatter både helsefremmende og forebyggende tiltak, utredning, behandling og rehabilitering. (Sosial- og helsedirektoratet: Psykisk, magasin mars 2007)

3 Hvorfor ungdom som målgruppe?
ca tjue prosent av ungdommene sliter i dag psykisk ca fem til åtte prosent sliter så mye at de trenger profesjonell hjelp sterke fordommer høy terskel for å søke hjelp Undersøkelser som er foretatt viser at ungdommene hadde lite kunnskaper om psykiske lidelser og om hvor de kunne få hjelp. Dette understøttes av mange andre undersøkelser. Sosial og helsedirektoratet henvendte seg derfor først og fremst til ungdom som målgruppe.

4 Hvorfor opplæringsprogram?
Skolen en god arena for forebyggende arbeid Ungdommene ønsker opplæring om temaet på skolen Strekpunkt 1 Allerede på 1800-tallet ble skolen etablert som arena for forebyggende arbeid. Da var det husstell som ble satt på dagsorden, og målet var å lære alle elevene betydningen av å renhold, både av seg selv og hus og hjem. Slik ble skolen en viktig brikke i å få redusert infeksjoner og smitte som følge av dårlig renhold og personlig hygiene. Vi vet at dette var en kampanje som virket på sikt og vedlikehold av elevenes fysiske helse har slik fortsatt å ha fokus i skolehverdagen. Alle elevene vet at de bør spise fem om dagen , gå tusenvis av skritt, de får utdelt kokebøker og ingen er i tvil om hva de skal gjøre når brannalarmen går, Strekpunkt 2 men vet de hva de skal gjøre hvis de har problemer med den psykiske helsen? Vet de når de har problemer med den psykiske helsen? Selv sier ungdommene nei til dette. De skiller ofte verden i sort-hvitt, . Nå vil vi at skolen skal få mer fokus også på den psykiske helsen, Ungdommer ønsket at skolen skulle bli mer delaktig i arbeidet for å fremme bedre psykiske helse., Gjerne med prosjektarbeid og besøk utenfra. Strekpunkt 3 Visjonen er at psykisk helse som tema også skal inn i skolen på lik linje med trafikkopplæringen og at informasjonen gjentas hele skoleløpet. Opplæringsloven sier i kapitel 9a at alle elever har rett til godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

5 Opplæringsloven § 9A ”Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.”

6 Unge ønsker mer kunnskap om psykisk helse og at opplæringen skal foregå på skolen. Elever i VGS ønsker besøk av fagfolk (ungd.us foretatt av Rådet for psykisk helse) Unge spør ikke om hjelp (Topp-studien, FHI 2007)

7 Skoleprogrammet VIP for elever på VG1
Startet etter initiativ fra brukere på Blakstad sykehus i Akershus, år 1999 Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom Bygger på tett samarbeid mellom skoleledelse, kontaktlærere og helsetjenesten på alle nivå Helsepersonell kommer på klassebesøk, svarer på spørsmål og har dialog med ungdommene VIP et program som har fokus på å alminneliggjøre psykiske problemer og lidelser. Elevene får vite om hvor de kan søke hjelp om de selv eller venner sliter. Gjennomføringen av VIP-prosjektet ved den enkelte skole består av: Lærerkurs 2 timer Mini-lærerkurs Arbeid i klassene 3 timer fra lærer Klassebesøk v/helsepersonell Evalueringsmøte 11 timer totalt.

8 Målsettinger for Skoleprogrammet VIP
Hovedmål: Gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske helse og bli oppmerksom på hvilke hjelpetiltak som kan oppsøkes ved psykiske plager og lidelser Delmål: Elevenes forhold til psykiske plager og lidelser skal avmystifiseres og gjøres mer alminnelig. De skal lære mer om psykisk helse generelt, og få økt forståelse for det normale og alminnelige i det å ha psykiske plager Elevene skal lære å kjenne signaler på psykiske plager hos seg selv og sine medelever, og de skal lære å bli mer oppmerksomme på sine egne følelser Lærere, rådgivere og helsepersonell i skolen skal få økte muligheter til å kunne oppdage problemer hos elevene på et tidlig tidspunkt for deretter å kunne sette i verk egnete tiltak

9 Gjennomføringen Samarbeidsmøte med kontaktlærere, helsepersonell
Informasjon til skolens øvrige personell Arbeid i klassene med kontaktlærer (3 t) Klassebesøk med helsepersonell (2 t) Evalueringsmøte med deltagerne fra skole og helse. VIP-koordinator på skolen tilrettelegger gjennomføringen

10 Kontaktlærerne Skal være ”arbeidsleder” i 3 timer Forklar hva VIP er
Definer egen rolle Spør hva elevene ønsker i de 3 timene Forbered elevene på senere klassebesøk av helsepersonell, si gjerne hvem som kommer på besøk

11 Aktuelle tema om ungdom og psykisk helse
- med lærer Hvordan kan elever være en god venn? Lytte Støtte Innhente hjelp fra familie og profesjonelle Hva kan et godt klassemiljø bety for elever som har det vanskelig? Hvordan takle stress i hverdagen?

12 Klassebesøk fra helsepersonell
2 timer innen 2 uker etter arbeidet med kontaktlærer Helsesøster/PPT og en psykisk helsearbeider Dialogundervisning

13 Aktuelle temaer om ungdom og psykisk helse - med helsepersonell
Hva er normalt og unormalt? Myter og fakta Ulike psykiske plager og lidelser Angst, depresjon, selvskading og spiseforstyrrelser Blir man frisk? Er sykdommene arvelig? Hvor søke hjelp?

14 Hva spør elevene om? Hvordan kan jeg merke at jeg eller noen rundt meg har en psykisk lidelse? Er det normalt å ha selvmordstanker? Hva kan jeg gjøre for min venninne som skader seg selv? Er det normalt at verden raser sammen og at jeg aldri blir glad igjen? Er det normalt å snakke med seg selv? Kan du gi meg en definisjon på ordet gal? Hvis en person må løpe opp og ned flere etasjer for å sjekke at døra er låst, kan man kurere personen med å sperre hovedinngangen?

15 Evaluering programmet vurdert positivt av lærere og elever
elevene har lært mer om psykisk helse elever vet hvor de skal søke hjelp lærerne synes de får et verktøy i hverdagen bedre klassemiljø Alle programmer i skolesatsingen ”Psykisk helse i skolen” er evaluerte.

16 Elevkommentarer ” At jeg kan snakke med læreren min og helsestasjonen”
”Jeg kommer til å snakke mer med mine venner.” ” Vet bedre hva jeg skal gjøre hvis noen betror seg til meg” ”Hvis jeg selv får psykiske lidelser vet jeg at det ikke er veldig unormalt og at jeg kan få bra hjelp.” ” Hvor man skal gå, og at man ikke venter til siste liten før man gjør noe”

17 Hvor mange har VIP nådd? Ca Vg1-elever i perioden har gjennomført VIP Ca 150 vgs har VIP på årsplanen pr august 2008 Zippy startet i som pilotprosjekt på 5 skoler i Norge. var det 26 skoler som deltok ,dette skoleåret er det 52 skoler som bruker programmet. Lærere zippy : ca 220 Totalt er det ca 500 vg.skoler i landet.


Laste ned ppt "Informasjon til skolens ansatte om Skoleprogrammet VIP"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google