Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om organisasjonen Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om organisasjonen Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om organisasjonen Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014

2 Gratulerer som tillitsvalgt!
Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014

3 Vedtekter Formålsparagrafen til Utdanningsforbundet:
Utdanningsforbundet er ei partipolitisk uavhengig fagforeining for pedagogisk personale innafor alle utdanningsnivå Utdanningsforbundet skal ivareta interessene til medlemmene når det gjeld lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjeld profesjonsfaglege og utdanningspolitiske spørsmål Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og vaksne får eit kvalitativt godt opplæringstilbod, og for at utdanning skal ha ei sentral rolle i samfunnet Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014

4 Rett til medlemskap (§3)
Pedagogisk personale med godkjent utdanning, tilsatt i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole, høgskole el. universitet Andre med kompetanse som lektor, adjunkt, faglærer, lærer eller førskolelærer Studenter ved høgskoler og universiteter (relevante studier) – som ikke har rett til vanlig medlemskap Pensjonister og trygdede (tidl. medl.) Andre etter særskilt søknad til sentralstyret Medlemskap etter unntaksbestemmelser i tidligere organisasjon Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014

5 Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014

6 Medlemsgrupper Barnehage Grunnskole Videregående
Høyskole/universitet (UH) Faglig administrativt støttesystem (FAS) Lederråd på alle nivå, lederforum i kommunene/HFK Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014

7 Landsplan Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014

8 Fylkesplan Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014

9 Fylkesplan Fylkesårsmøte (3. kvart år – frå 2015 kvart 4. år)
Fylkesstyret:13+ 3 vara, møtande hovudtillitsvalde m.m. Medlemsråd, personalnemnd og ymse arbeidsgrupper. Leiar: John Torsvik Tlf.: Mobil: Nestleiar: Mildrid Kronborg Økland Tlf.: Mobil: Kontor: Strandgt 198, Bergen / tlf : Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014

10 Fylkesplan Barnehage: Åse Opheim: / Tove Karlsen: / Grunnskule: Anita Knapskog: / Frode Wollberg: / Vidaregåande opplæring/fagskule : Turid Strømmen: / Arild Ingvaldsen : / UH (universitet og høgskulesektoren) Torunn Herfindal: / FAS (fagleg-administrativt støttesystem): Hallvard Rydland: / Leiar leiarråd: Magne Blom: / Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014

11 Tilsette i Utdanningsforbundet Hordaland
Torill Aspelund Gunn Hellesø Venke Engelsen Ingun Ottosen Eva Steinfeld Bergen lokallag: Rita Evjenth og Gunnar Hagen Oppgåvefordeling tilsette Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014

12 Arbeidsoppgåver for fylkesstyret
Leia politisk arbeid i fylkeslaget Behandla forslag/henvendingar frå underliggande ledd Tilsette/velge personale i fylkessekretariatet Oppnevne medlemmer til utvalg, råd og fora Leia opplæring av tillitsvalgte innanfor fylkeslaget Råd og hjelp til lokallag og tillitsvalgte Personalsaker Kontakt med media Politisk påvirkningsarbeid Lokale forhandlingar Internasjonalt solidaritetsarbeid Når lokallaget er usikker i en sak, kan de henvende seg til fylkeslaget. Det enkelte medlem henvender seg til tillitsvalgte på klubbnivå, som igjen kan bringe saken videre til lokallaget- som kan ta saken opp med fylkesnivå. Personalsaker er et unntak. Her kan enkeltmedlemmer eller tillitsvalgte gå direkte til fylkeslaget om de ønsker. Det vil variere hvem som har kontakt med media, avhengig av hvilke saker som tas opp. Utdanningsforbundet vil prøve å skolere representanter fra ulike nivå i organisasjonen for slike oppgaver. Fylkeslagene prøver, så langt som råd er, å påvirke stortingspolitikere fra eget fylke i saker som er viktige for medlemmene våre. Fylkeslaget har lokalt forhandlingsansvar for medlemmer som er tilsatt i fylkeskommunen. Dette varierer fra fylkeslag til fylkeslag. Nevn hvilket prosjekt ditt fylke er engasjert i akkurat nå. Skolering av tillitsvalgte finansieres hovedsakelig av OU-midler. Tidligere var ordningen slik at medlemmer tilsatt på statlig avtaleverk betalte inn kr. 200,- pr. år, mens staten i tillegg tilførte betydelige midler. På kommunalt avtaleområdetilførte ikke arbeidsgiverside noe. Den gangen var kontingenten noe høyere for medlemmer på dette avtaleområdet. I siste tariff oppgjør innførte man på KS-området et system tilsvarende det som er i staten – altså et slags spleiselag der både arbeidsgiver og arbeidstaker skyter inn midler til skolering av tillitsvalgte. Som en overgangsordning fram til 2008 har lærere/skoleledere fått beholde ordningen fra det tidligere avtaleverket, men med en gradvis reduksjon. I praksis betyr det at organisasjonen har mer penger å skolere tillitsvalgte i skole for enn vi har på KS-trad. Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014

13 Lokalt plan / kommunenivå
Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014

14 Struktur på lokalplan § 55 STRUKTUR PÅ LOKALPLAN 61.2 Lokallagsstyret har inntil ni medlemmer. Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014

15 Struktur på lokalplan Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant. Dette tallet omfatter til vanlig én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig § (hovudtillitsvalde) I tillegg velges minst tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. NY NOTE: Lokallag med mer enn 1000 medlemmer kan ha inntil 11 styremedlemmer. (Bergen) Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014

16 Arbeidsplassnivå Klubb og klubbarbeid på arbeidsplassen
Drøftinger, medbestemmelse, med arbeidsgiver Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014

17 Klubben Møteplass som gir alle medlemmer direkte innflytelse i Utdanningsforbundet Et godt sted for læring, informasjon og diskusjon Klubben er jordsmonn for framdyrking av fagforeningsbevissthet hos medlemmene AT må bygge sin legitimitet overfor arbeidsgiver i klubben Formidle og gjennomføre Utdanningsforbundets vedtatte politikk Behandle saker som legges fram etter vedtektene Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2009

18 Klubbmøtet Klubbmøter er for medlemmene
Klubbmøter er noe annet enn personalmøter og uformell prat over kaffekoppen Klubbmøtet kan diskutere: - syn på saker som skal opp i medbestemmelsesmøter, f.eks.: bruk av arbeidstidsavtaler, ressursdisponering, feriefordeling, vaktplaner, vikarordning, lokale arbeidsforhold, lønns- og utdanningspolitikk - aktuelle saker for egen arbeidsplass, f. eks. arbeidsforhold og disponering av budsjett - saker fra og til Utdanningsforbundet - profesjonsspørsmål Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2009

19 Arbeidsplassnivå Mer om dette på Modul 3 i oktober
Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014

20 Hvem kan gi deg råd og hjelp?
I saker som gjelder Utdanningsforbundet som organisasjon, kontakter tillitsvalgt som regel lokallaget ved lokallagsleder I saker som gjelder lønns- og arbeidsforhold kontakter tillitsvalgt som regel hovedtillitsvalgt I personalsaker kontakter som regel tillitsvalgt den hovedtillitsvalgte I arbeidsmiljøsaker kontakter tillitsvalgt hovedtillitsvalgt og eller verneombud/hovedverneombud Tillitsvalgt går altså vanligvis til lokallaget og ikke direkte til fylkeslaget (gjelder ikke vgo) For videregående skole er hovedtillitsvalgt på fylkesnivå. AT i vgo går derfor direkte dit. Husk at en del ATer ikke har noen HT, for eksempel AT i en PBL-barnehage. Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2010

21 Hvor finnes mer informasjon?
Alle medlemmer får medlemsalmanakken, fagbladet Utdanning og et tidsskrift Her er mye god informasjon og godt lesestoff om lønns- og arbeidsvilkår og profesjonsspørsmål! Alle tillitsvalgte får Forbundsnytt, nå mest i digital versjon Bruk og klikk videre derfra bl.a. til lønns- og arbeidsvilkår, fylkeslagets og lokallagets hjemmesider m.m. Alle medlemmer kan logge seg inn på sine personlige sider herfra. NB: Husk å oppdatere Min side. Registrerte tillitsvalgte får i tillegg tilgang på opplysninger om medlemmene på sin arbeidsplass Følg med i bladet Utdanning og og Facebook Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2010

22 - det blir mer skolering:
Modul 2 – lov og avtaleverk, Ulvik Modul 3 – videre opplæring i kommunikasjon og samhandling Alle avtaleområder – nye tillitsvalgte: i Ulvik. Modul 4 – for alle tillitsvalgte (også erfarne): Februar 2015 Ulike grupper av tillitsvalgte får i tillegg også egne tilbud: for eksempel regionsvise dagskurs arrangert av medlemsgruppene eller halvdagssamlinger/heldagssamlinger i regi av lokallaget. Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2010

23 Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014


Laste ned ppt "Om organisasjonen Modul 2, nye tillitsvalde, Utdanningsforbundet Hordaland 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google