Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Palliasjon og legemidler Sykehjemslege Roy Bekkeseth, Lillehammer Helsehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Palliasjon og legemidler Sykehjemslege Roy Bekkeseth, Lillehammer Helsehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Palliasjon og legemidler Sykehjemslege Roy Bekkeseth, Lillehammer Helsehus

2  Smerter  Dyspne  Angst/uro  Surkling/dødsralling Vanligste symptomer i terminalfasen

3  Bruker pasienten smertestillende, skal denne kontinueres selv om pasienten ikke lenger er ved bevissthet  Peroral administrering av medikamenter vil være umulig for mange i denne situasjonen og subkutan administrering er ofte et godt alternativ Smerter

4  Dyspné er en subjektiv opplevelse av åndenød  Har ofte multifaktoriell årsak  Det siste levedøgnet lider ca. 80 % av pasientene under akutt dyspné med opplevelsen av å bli kvalt (NEL)grunnet terminal hjertesvikt  På dette tidspunkt vil symptomatisk lindring av lufthunger være målet.  Tilgrunnliggende årsak? effekt av antibiotika ved pneumoni? Oksygen? Terminal dyspné

5  Dyspné er ofte ledsaget av angst.  Pusteøvelser, frisk luft (åpent vindu, ev. vifte), en kald klut og en god hånd kan være viktige tiltak.  I tillegg er det ofte nødvendig med angstdempende medikamenter  Terminal delir – utelukk urinretensjon, smerter, obstipasjon Angst/uro

6  I terminalfasen vil det ofte bli opphopning av sekret i bronkier og alveoler  Pasienten er for svak til å hoste og svelge  Dette kan gi såkalt ”dødsralling”  Forklar dette til pårørende Surkling/Dødsralling

7  Symptomlindrende medikamenter for pasienter i terminalfase: 1.Morfin 2.Midazolam 3.Haldol 4.Scopoderm 5.Robinul Legemidler i ”medikamentskrinet”

8  Medikament: Opioidanalgetikum  Virkemåte: Sentral smertestillende effekt  Absorpsjon: S.c og I.m 15-30 minutter, maks effekt etter 45-90 minutter I.v: Straks virkning, maks effekt 20 minutter.  Halveringstid: Ca. 2-4 timer. Ved uttalt nyresvikt vil det ved gjentatt tilførsel finne sted akkumulering av den aktive metabolitt morfin-6-glukuronid, som har lang halveringstid Morfin

9  Indikasjon: -Smerte - Dokumenter effekt med ESAS, MOBID -Dyspnoe -Surkling -Angst/uro Morfin

10  Morfin er et nyttig medikament mot dyspné.  Gir god lindring hos pasienter i terminalfasen med hjertesvikt  · Tradisjonelle behandlingstiltak som diuretika, antibiotika, kortison eller oksygen vil enten ikke lenger være symptomlindrende, eller de vil bidra til en unødig forlengelse av dødsprosessen  · Den eneste virksomme behandlingen er tilførsel av morfin som virker på hjernestammen, det limbiske system, bronkiale reseptorer og det lille kretsløp  · Morfin medfører at en rask overfladisk respirasjon endrer seg til en jevn normofrekvent og dyp respirasjon og derigjennom til forbedret O2-opptak og avlastning av hjertearbeidet  · Pasienter som ikke bruker opioider fra før gis initialt 5–10 mg morfin subkutant eller langsomt intravenøst  · Doseringen gjentas hver 4. time eller hyppigere til oppnådd god effekt, for eksempel respirasjonsfrekvens 15–20 per minutt  · Hos pasienter som allerede får morfin, bør tidligere doseringer økes med ca. 50 %  · Det er dokumentert en effekt av opioider gitt peroralt eller subkutant på indikasjon tungpusthet hos pasienter som behandles palliativt  · Det foreligger ikke dokumentasjon for bruk av benzodiazepiner for å avhjelpe Morfin og dysné

11  Administrasjonsform: Subcutan  Dosering: (2,5) 5-10 mg hvert 20 min. inntil effekt  Hos en pasient som allerede står på morfin, gis en behovsdose mot dyspné som er litt større enn behovsdosen for smerte, dvs. litt over 1/6 av døgndosen morfin, po, sc eller iv.  Virketid: ca. 4 t  Maksimal døgndose: Avhengig av effekt, opioidnaivitet (sjelden >400 mg) Morfin

12  Obs! Obstipasjon  Overdose: -Respirasjonsfrekvens <8/ min -Sjelden overdose – oftere sepsis -Motgift/antidot: Naloxon

13  Medikament: Benzodiazepin, sedativum  Dormicum Midazolam

14  Indikasjon: -Angst/uro -Panikk -Muskelrykninger -Kramper -Brukes utenfor godkjent indikasjonsområde Midazolam

15  Administrasjonsform: Subcutan  Dosering: 1 mg hvert 20 min. inntil effekt  Halveringstid: 1,5 – 2,5 timer  Maksimal døgndose: Avhengig av effekten (sjelden > 20 mg) Midazolam

16  Medikament:  Haloperidol, lavdoseneuroleptikum  Virkemåte: Har en spesifikk dopaminblokkerende effekt i CNS -> Antiemetisk (kvalmestillende) Haldol

17  Indikasjon: -Kvalme -Uro -Agitasjon Haldol

18  Administrasjonsform: Subcutan  Dosering: 0,5 – 1 mg x 2 (3)  Virketid (halveringstid): 24 timer  Maksimal døgndose: 10 mg  Obs: Antikolinerge (munntørrhet, sløret syn), rigidet og tremor Haldol

19  Scopoderm depotplaster 1 mg/72t  Medikament: Skopoloamin  Virkemåte: Blokkerer kompetitivt for acetylkolinets effekt på kolinerge reseptorer Scopoderm

20  Indikasjon: - Surkling i øvre luftveier  Brukes utenfor indikasjonsområde  Reisesykebehandling  Prøves før Robinul Scopoderm

21  Administrasjonsform: Depotplaster  Dosering: 1 plaster / 72 t, ved noe effekt kan man øke til 2 plaster etter 3 dager  Full effekt etter ca 6 t  Maksimal døgndose: 2 plaster Scopoderm

22  Medikament: Glykopyrron, antikolinergikum  Virkemåte: Syntetisk antikolinergikum som hemmer sekresjon i munn, svelg og luftrør.  Sidestilles med Morfin-Scopolamin Robinul

23  Indikasjon: -Surkling i øvre luftveier -Ileus -Kolikk -Brukes utenfor godkjent indikasjonsområde Robinul

24  Administrasjonsform: Subcutan  Dosering: Startdose 0,4 mg. Deretter 0,2 mg hvert 20 min. Inntil effekt.  Virketid:  Maksimal døgndose: 1,8 mg Robinul

25  Novalgin: Anbefalt dosering: 500-1000mg x 4. Maks dose 4 g.  Indikasjon: Smertelindring, febernedsettende til terminale pasienter. Gis som substitutt/synergi med morfin. Mindre bivikninger en morfin som sedasjon, kvalme, obstipasjon. Virkningstart etter 0,5-1 t. Virketid 4 t. Settes i s.c hos terminale pasienter (obs bløtvevsreaksjon da det egentlig skal settes i.m/i.v) Novalgin

26  Morfin alltid 1.valg!  Alle medikamentene kan blandes i en sprøyte for applikasjon i en s.c. pumpe.  Maks 3 forskjellige medikamenter i blandingen.  Revurdering av medikamentregime hver dag.

27


Laste ned ppt "Palliasjon og legemidler Sykehjemslege Roy Bekkeseth, Lillehammer Helsehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google