Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGEMYNDIGHETENES ANSVAR

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGEMYNDIGHETENES ANSVAR"— Utskrift av presentasjonen:

1 BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGEMYNDIGHETENES ANSVAR

2 PÅ DETTE OMRÅDET GJELDER EN REKKE LOVER
FORVALTNINGSLOVEN BARNEHAGELOVEN OFFENTLEGLOVA ARBEIDSMILJØLOVEN HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN PERSONOPPLYSNINGSLOVEN KOMMUNELOVEN OPPLÆRINGSLOVEN M.M.

3 BARNEHAGEEIERS ANSVAR § 7
VIRKSOMHETENS SKAL DRIVES LOVLIG HAR OPPLYSNINGSPLIKT SKAL FASTSETTE VEDTEKTER SKAL VÆRE REGISTERT I ENHETSREGISTERET Fagdag 10.april 2014

4 Barnehageeiers ansvar forts.
Krav til barnehagens formål og innhold jf §§ 1, 1a, 2 og 3 Barnehagens samfunnsmandat Sikre at barnehagen er en pedagogisk virksomhet Krav til samarbeid med foreldrene og foreldrenes rett til medvirkning Barnas rett til medvirkning Anerkjenne barndommens egenverdi Møte det enkelte barn med tillit og respekt Barnehager med særlige formål fastsatt i vedtektene Bidra til at alle barn gis mulighet til lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser Sikre at rammeplanens retningslinjer følges opp gjennom årsplanen

5 Barnehageeiers ansvar forts
Sikre samarbeid med barnas hjem gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg jf § 4 Plikt til å søke om godkjenning jf § 6 Vilkårene i 6 er kumulative, alle tre vilkår må være oppfylt før eier er forpliktet til å søke om godkjenning For familiebarnehager se § 11 Endelig godkjenning må foreligge før driften settes i gang Ved endringer av et visst omfang, må dette meldes til kommunen som vil avgjøre om det er en endring som krever ny godkjenning. Fastsette barnehagen vedtekter jf. § 7 Registrering i enhetsregisteret jf. § 7 Hver barnehage skal ha organisasjonsnummer. Barnehager med samme eier eller samordnet styrerressurs kan ikke ha felles org.nummer

6 Vedtektens innehold Opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Opplistingen i bokstav a til e er ikke uttømmende Barnehagens eierform, formål , opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget, barnehagens åpningstid. Barnehagens opptakskrets og opptakskriterier. Fastsatt leke- og oppholdsareal pr. barn. Opplysninger om foreldrebetaling, depositum og forskuddsbetaling, dugnad osv. kan være naturlig å ha med Eventuelle vilkår stilt av kommunen etter forskrift om likeverdig behandling Barnehageloven regulerer ikke kontraktsvilkårene mellom foreldre/foresatte og barnehagen Kontraktsvilkårene må følge alminnelige kontraktsrettslige prinsipper Departementet viser her til Forbrukerombudets praksis Fagdag 10.april 2014

7 § 17 Styrer Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet etter andre ledd. Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen. Departementet gir nærmere forskrifter om dispensasjon fra utdanningskravet og om godkjenninger av utenlandske utdanninger.”

8 Forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse
En forsvarlig administrativ ledelse innebærer at barnehagens leder må ha nødvendig lederkompetanse og at det må avsettes tilstrekkelig ressurs til styrerstillingen. Styrer skal: Lede pedagogisk virksomhet Utøve personalansvar Utføre administrative oppgaver Samhandle med lokal barnehagemyndighet

9 § 18 Barnehagens øvrige personale
”Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer. Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av utenlandske utdanninger og om unntak fra utdanningskravet for personalet som arbeider i barnehagen på nattid. Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.”

10 Forskrift om pedagogisk bemanning
§ 1. Norm for pedagogisk bemanning § 2. Styrers tid til administrasjon og ledelse § 3. Midlertidig dispensasjon (Her ligger også klageregelen) § 4. Ikrafttredelse

11 Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. § 1. Midlertidig dispensasjon § 2. Varig dispensasjon § 3. Unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid § 4. Klage § 5. Ikrafttredelse

12 Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon For-2005-12-16-1508
Midlertidig dispensasjon for ett år Stilingen må ha vært utlyst og ingen kvalifiserte søkere Ett år gangen ut fra en vurdering av den reelle kompetansen hos den det søkes om dispensasjon for Fagdag 10.april 2014

13 Hvordan kan barnehageeier sikre at lovens krav oppfylles?
Samsnakk i grupper

14 Kommunens ansvar jf. § 8 Eksempler på krav i barnehageloven som barnehagemyndigheten skal gi veiledning i og påse er på plass: At den enkelte barnehages innhold og kvalitet er i tråd med rammeplan At den enkelte barnehage drives forsvarlig og har årsplan for den pedagogiske virksomheten Barns rett til medvirkning blir ivaretatt At barnehagene har foreldreråd og samarbeidsutvalg At barnehagene har vedtekter At barnehagene er godkjent At politiattester er lagt fram Fagdag 10.april 2014

15 Kommunens ansvar forts.
At regler om taushetsplikt følges Opptak av barn skjer i tråd med regelverket Barnehagelovens bestemmelser om styrer/pedagogisk bemanning blir fulgt herunder norm for pedagogisk personale Se til at den enkelte barnehage har tilstrekkelig personale til å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet Opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten følges Fagdag 10.april 2014

16 KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET jf. § 10
EN KONKRET VURDERING AV BARNEHAGENS EGNETHET FORMÅL OG INNHOLD MANGE KRAV I REGELVERKET LOKALE OG UTEOMRÅDER PERSONALE KOMMUNEN HAR ADGANG TIL Å SETTE VILKÅR FOR DRIFTEN MED HENSYN TIL ANTALL BARN, BARNAS ALDER OG OPPHOLDSTID KLAGERETT Fagdag 10.april 2014

17 § 10 Godkjenning ”Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1og 2. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.” Fagdag 10.april 2014

18 § 16 Tilsyn ”Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til fylkesmannen.” Fagdag 10.april 2014

19 FORTSATT § 16 TILSYN I stedet for eller i tillegg til tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten, kan kommunen bruke økonomiske reaksjoner overfor ikke-kommunale barnehager dersom krav etter § 14 a eller forskrift i medhold av samme bestemmelse, ikke er overholdt. Vedtak om retting og stenging og vedtak om anvendelse av økonomiske reaksjonsmidler kan påklages til fylkesmannen. Fagdag 10.april 2014

20 Hva skal til for at kommunen skal kunne ivareta sitt ansvar som lokal barnehagemyndighet? Samsnakk i grupper

21 Ny § 14 a Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Barnehagen kan ha et rimelig årsresultat. Dette innebærer at følgende vilkår må være oppfylt: a) barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av barnehagen, b) barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter, og c) barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager. Fagdag 10.april 2014

22 Fortsatt § 14 a Som eiers nærstående menes nærstående som nevnt i aksjeloven § 1-5 første ledd. Med konsern menes selskaper som står i slikt forhold til hverandre som beskrevet i aksjeloven § 1-3.        Barnehageeier skal kunne dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med formålet i første ledd.      Fagdag 10.april 2014

23 FORSKRIFT-2012-11-30 NR. 1108 § 1. Formål og virkeområde
§ 2. Krav til regnskap, bokføring og dokumentasjon § 3 Revisjon § 4. Rapportering og opplysningsplikt § 5. Tilsidesettelse av opplysninger § 6. Klage til fylkesmannen § 7. Ikraftsetting Fagdag 10.april 2014


Laste ned ppt "BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGEMYNDIGHETENES ANSVAR"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google