Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 13. august 2014 kl. 10

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 13. august 2014 kl. 10"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 13. august 2014 kl. 10
Når vi snakker om fritak i denne sammenheng, er det fritak for fag som er tatt ved andre institusjoner. Det vil si at denne presentasjonen først og fremst er aktuell for dere som har tatt høyere utdanning tidligere. Så dersom det er noen som ikke har tatt høyere utdanning tidligere kan dere gå. Det vil bli holdt en større presentasjon av valgfagene senere i høst; dere som skal følge normert studieplan skal ikke begynne med valgfag før til våren.

2 Dagens program • Kriterier for fritak • Hvordan søke fritak?
• Kan jeg korte ned studietiden? • Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene mine og hvordan velge?

3 Normert studieplan BØA
1.sem (Høst) IØA010 Introduksjon til øk.adm.analyse IKE010 Introduksjonskurs i etikk MET020 Matematikk for økonomer BED011 Kostnads- og inntektsanalyse MET030 Databehandling for økonomer 2.sem (Vår) SAM010 Introduksjon til mikroøkonomi MET040 Statistikk for økonomer BED015 Bedriftsøkonomiske beslutninger Valgfag 3.sem (Høst) SAM020 Videregående mikroøkonomi SOL010 Markedsføring BED020 Finansregnskap 4.sem (Vår) INT010 Anvendt metode SOL020 Psykologi og ledelse BED030 Investering og finans 5.sem (Høst) SAM030 Int. handel og øk.vekst SOL030 Organisasjonsteori VOA/Valgfag 6.sem (Vår) SAM040 Makroøkonomi SOL040 Strategi og ledelse BED040 Økonomisystem og styring VOA/valgfag Det er tre typer fag på bachelorstudiet: Obligatoriske, allmenne valgfag og valgfrie økonomisk-administrative fag. Det er mulig å få fritak for obligatoriske og valgfrie fag.

4 Tidligere vurderinger (2004-2013): se www.nhh.no/nystudent
Kriterier for fritak Fritak vurderes på bakgrunn av: A) Omfang - Studiepoeng B) Nivå Samme nivå/høyere C) Innhold - Emner/ læringsmål NB! Fritak innvilges kun på grunnlag av utdanning bestått før opptak til NHH Tidligere vurderinger ( ): se NB! Alle tre kriterier må være oppfylt jfr § 3-5 i Lov om universiteter og høgskoler: Ang. punkt C) Innhold: dette innebærer også at fagene må ha riktig innretning, noe som er spesielt aktuelt i forhold til valgfrie fag. Fagene som undervises ved NHH har en økonomisk-administrativ innretning. Å ha gjennomført utdanning innenfor f.eks historie eller spansk innebærer dermed ikke nødvendigvis at en vil få fritak for historie /spansk ved NHH – her tilbys økonomisk historie, og språkfag med fokus på økonomisk-administrativt fagspråk og realiakunnskap. Må ha ei økonomisk-administrativ vinkling. Fransk på UiB gir ikkje nødvendigvis fritak for fransk ved NHH. Et godt utgangspunkt for å finne ut hvor mye fritak dere kan få er å se på de tidligere fritakene – nystudent siden Utenlandsk utdanning er ikke tatt inn i den oversikten. Det er også forskjell på kursene tatt ved læresteder i forbindelse med utveksling og fritak – NHHstudenter på samme lærested. Dere må søke! 19

5 Begrensninger Minimum 60 studiepoeng må være oppnådd ved NHH NB!
Det er ikke mulig å få fritak for deler av kurs. Dersom du får innvilget fritak for kurs ved NHH, vil det på vitnemålet ditt stå: MET020 ØOM002 – Matematikk (Høgskolen i Bergen) høst 7,5 Innpasset Karakteren for de eksterne kursene tas ikke inn på vitnemålet fra NHH For å ta ut en bachelorgrad ved NHH, må minimum 60 av studiepoengene som inngår i graden være oppnådd ved NHH Ikke mulig å få fritak for mer enn tilsvarende 120 studiepoeng Det siste punktet: dette gjelder også når vurderingsformen består av flere deler! I enkelte kurs vil dere se at kurset er oppdelt i f.eks en EKS og en HEKS, f.eks MET030EKS og MET030HEKS. Dette er gjort av praktiske årsaker, men kurset anses fremdeles som en helhet, og fritak kan bare innvilges for helheten, ikke for deler. 3

6 Hvordan søke fritak? Søknadsfrist: 1. september
Sjekk at omfanget av dine fag er tilstrekkelig Webskjema på Fyll ut et skjema for hvert fag – med nødvendige vedlegg Legg ved karakterutskrift Legg ved pensum/ fagplaner Avvent svar – svar på søknad sendes pr e-post Du må søke innen 1.september om du føler deg berettiget til fritak. Gjelder alle fag i studiet. Søker du fritak for kurs som inngår i studiets første semester: meld deg opp til eksamen. Du kan trekke deg fra eksamen dersom fritak siden blir innvilget. Søknadsfristen er altså 1.9 i år også for kurs som ihht normalplanen kommer senere i studiet, også for eksempel 5.- og 6.semesterfag. Fristen er satt er bl.a. for at du skal ha mulighet til å planlegge studieløpet ditt. Det er viktig å overholde fristen. Vi kan ikke garantere at søknader som kommer inn for sent kan behandles, og vi behandler ikke fritakssøknader utenom den ordinære søknadsprosessen i høstsemesteret. Ang. punkt 2: Hvor finner de søknadsskjema? Grunnen til at kopier må vedlegges hver søknad er at søknadene typisk skal sendes ulike faglærere, gjerne også ved forskjellige institutter. Det behandles mange fritakssøknader i august-september, og hvis dokumentasjonen mangler, vil dette forsinke prosessen. Ang. punkt 3/4: Hvis du har funnet i oversikten på nett at utdanningen du har tatt (med akkurat samme kode og tittel som er oppgitt på nettet) gir fritak, trenger vi bare kopi av karakterutskriften din, da trenger du ikke å legge ved kursbeskrivelser. For øvrig: jo bedre dokumentasjon du kan fremskaffe, jo bedre. Hvis dokumentasjonen er for tynn for at fagmiljøet kan vurdere om det du har tatt kvalifiserer for fritak, kan ikke søknaden behandles. 45

7 Uspesifisert fritak Gis kun i valgfrie økonomisk-administrative fag
Forutsetning: økonomisk-administrativt fagområde minimum 7,5 studiepoeng kun fritak for ett kurs på samme søknadsgrunnlag (også når kurset er på 14 studiepoeng) må ikke overlappe med obligatoriske eller valgfrie allmenne kurs i bachelorstudiet ********Spesifiserte versus uspesifiserte fritak: Det gis spesifiserte fritak i de obligatoriske kursene og i de allmenne valgfagene. VOA-kursene skal være et supplement til/bygge på de obligatoriske fagene, og kan ikke overlappe med disse eller med allmenne valgfrie fag i bachelorstudiet. Det skal være en viss bredde i VOA-kursene, og det gis derfor ikke fritak for to VOA-kurs på samme grunnlag. 12

8 Fritak – NB! Vær oppmerksom på at:
Dersom du likevel tar eksamen i faget, bortfaller fritaket – uansett oppnådd resultat - Senere kurs i studiet kan bygge på tidligere kurs (ihht normalplanen) - Du er selv ansvarlig for å være oppdatert faglig Punkt 1: Vi vet at enkelte ønsker å likevel avlegge eksamen i et kurs der en er innvilget fritak, enten for å få et bedre resultat, eller fordi en kanskje tenker at det vil være mulig å få en god karakter. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du velger å gjøre dette, og avlegger eksamen, vil du ikke få fritaket tilbake, uansett hvilket resultat du oppnår – heller ikke ved stryk eller en svak karakter. Du bør derfor vurdere risikoen og om det er verdt å bruke tid på dette i forhold til å konsentrere deg om nye fag og lære noe nytt! Punkt 2: vi forutsetter altså at du «kan» innholdet i faget du får fritak for, slik at du kan bygge videre på det i senere kurs hos oss. 12

9 Hvor mye kan jeg korte ned studietiden?
Bør ha fritak på studiepoeng for å korte ned studietiden For å kunne korte ned studieløpet: nødvendig med omrokkeringer i studieplanen, ta kontakt med studieveileder for å lage en plan 1 semester = 30 sp. Noen kursrekker bør tas i riktig rekkefølge mens andre er mer løssluppet fra hverandre. Dersom du ønsker å gjøre omrokkeringer i studieplanen er det lurt å snakke med en studieveileder. 52

10 Tips fra en studieveileder
Fritak for ett eller flere kurs i første semester erstattes med valgfrie moduler Ta kontakt med studieveileder Sett deg godt inn i studieplanen og kursbeskrivelsene Dann kollokvier med ”likesinnede” Ikke gå for hardt ut!! La studietiden bli mer enn bare “stress” og eksamensmas! 1: De fleste valgfrie allmenne fag krever ingen forkunnskaper, og kan være ok fag å ta i første semester hvis en trenger å fylle på med fag. NB! Når du legger opp et individuelt løp må du være spesielt oppmerksom på evt. kollisjoner i timeplanen og eksamensplanen; vi må legge disse på bakgrunn av normalplanen – så tar du fag på tvers av denne, kan det forekomme kollisjoner. 58

11 Lånekassen Vær oppmerksom på fritak kan gi konsekvenser for
støtte fra Lånekassen Ta kontakt med Lånekassen for å høre om dine fritak kan få konsekvenser for din støtte Pass på at du har full semesterbelastning hvis du vil ha maksimal omgjøring fra lån til stipend 60

12 Informasjon om valgfrie fag i bachelorstudiet
Det kommer en egen informasjondag for valgfrie fag i bachelorstudiet senere i høst; for de som følger normert studieplan vil ikke dette være aktuelt før til våren. Men noen av dere må kanskje velge valgfrie fag allerede i høst på grunn av fritak, og da kan det være greit å ha sett litt på tilbudet nå.

13 Normert studieplan BØA
1.sem (Høst) IØA010 Introduksjon til øk.adm.analyse IKE010 Introduksjonskurs i etikk MET020 Matematikk for økonomer BED011 Kostnads- og inntektsanalyse MET030 Databehandling for økonomer 2.sem (Vår) SAM010 Introduksjon til mikroøkonomi MET040 Statistikk for økonomer BED015 Bedriftsøkonomiske beslutninger Valgfag 3.sem (Høst) SAM020 Videregående mikroøkonomi SOL010 Markedsføring BED020 Finansregnskap 4.sem (Vår) INT010 Anvendt metode SOL020 Psykologi og ledelse BED030 Investering og finans 5.sem (Høst) SAM030 Int. handel og øk.vekst SOL030 Organisasjonsteori VOA/Valgfag 6.sem (Vår) SAM040 Makroøkonomi SOL040 Strategi og ledelse BED040 Økonomisystem og styring VOA/valgfag Fra og med kullet 2011: Kan bytte ut VOA-kursene med allmenne valgfag slik at du kan ha seks allmenne valgfag og ingen valgfrie økonomisk-administrative fag, i stedet for fire allmenne valgfag og to VOA-fag. Ikke omvendt; du MÅ ha minimum fire allmenne valgfag, men VOA-fagene er altså blitt «frivillige».

14 Allmenne valgfag Alle studenter skal velge fire til seks moduler (à 7,5 sp) valgfrie allmenne fag i løpet av studiet Modulene kan velges fra følgende fag: Engelsk Fransk Japansk Spansk Tysk MÅ HA minimum TO MODULER av samme språk Matematikk Rettslære Økonomisk geografi Økonomisk historie

15 Forkunnskapskrav Valgfagene består av 1-2 grunnleggende moduler påbyggingsmoduler. Språkfag: modul 1 (XXX010) må være bestått før en får adgang til modul 2 (XXX011/012) Matte: Sjekk kursbeskrivelsene (bygger på metodekurs i matematikk og/eller statistikk, evt. også andre valgfagsmoduler i matematikk) Se også kursbeskrivelsene i Studiehåndboken for mer informasjon om eventuelle (anbefalte) forkunnskapskrav og evt. krav til rekkefølge Språkvalgfag stiller ikke krav til forkunnskaper, men krever en viss innsats pga forholdsvis bratt læringskurve første semester.

16 ”Hvilke(t) fag/hvilke moduler bør jeg velge?”
Velg etter evne og interesse Seksjon for utveksling og internasjonalisering kan informere om hvilke språkkunnskaper som er påkrevd til det landet du kunne tenke deg å dra på utveksling til Språk også med tanke på karrieremuligheter i utlandet (og i Norge) Med tanke på videre studier kan det være lurt å ha litt ekstra metodefag (matte), men dette er ikke et krav 1: Alle valgfagene regnes som et viktig supplement til de obligatoriske fagene. Ikke velg et fag fordi du tror at du bør f.eks p.g.a. jobbmuligheter, hvis det ikke er noe du egentlig har lyst til å ta. Ikke velg et fagområde du kanskje sliter med, fordi du tror at du bør. Det skal være kjekt å ta valgfag, dette er din mulighet til å velge. Arbeidsmarkedsundersøkelser vi gjennomfører viser at hvilke valgfag en har tatt underveis i bachelorstudiet sjelden spiller en stor rolle med hensyn på jobbmuligheter. Det viktigste når du velger valgfag er at du velger noe du har lyst til å ta. Er du usikker på hva du skal velge – begynn med det du har mest lyst til; kanskje finner du ut at du vil fortsette med det, eller kanskje får du etter hvert flere ideer om hva du vil ta.

17 Valgfrie økonomisk-administrative kurs (VOA-kurs)
Kun to moduler VOA fag er mulig Undervisningsspråk Hvert kurs tilbys normalt én gang per studieår Tilbudet av kurs varierer fra semester til semester Oversikt over VOA-kursene finnes i Studiehåndboken (vis), men vær oppmerksomme på at tilbudet kan endre seg innen dere normalt skal velge disse kursene. Undervisningsspråk forelesninger, pensum, eksamensoppgave) er ofte på engelsk. De fleste eksamen kan besvares på norsk (med mindre kursbeskrivelsene sier noe annet)

18 Spørsmål? Åpningstider infosenteret 18.-20. august: kl 09.00-15.00
mandag – fredag kl og Spørsmål? O.S.S: - hva skal jeg velge? - jeg har tatt fransk på videregående i Frankrike?


Laste ned ppt "Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 13. august 2014 kl. 10"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google