Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagens program Søkning og uttak til studentutveksling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagens program Søkning og uttak til studentutveksling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte for utreisende Bachelorstudenter vår- eller høstsemesteret 2012

2 Dagens program Søkning og uttak til studentutveksling
Rollen som utvekslingsstudent Kontakt med NHH Godkjenning av kurs og eksamener Stipend/lån Praktiske forhold Studentrapport Videre prosedyre Still gjerne spørsmål undervegs : )

3 Internasjonalt kontor
Ansvarlig for studentutveksling på NHH CEMS MIM / Master / Bachelor / Doble grader Kontorer til venstre når man kommer inn hovedinngangen Nettside: E-post:

4 Internasjonalt kontor
John Andersen Nina Gry Stein Lena Håre Astrid Foldal Stella Gjerstad Norunn Økland Ole Johan Berge Pål Kristian Granholt

5 Søkning og uttak til studentutveksling
Mottatt 242 søknader (172 i fjor) Tildelt 188 plasser (145 i fjor) Betinget opptak Er du i tvil om du skal reise? eksamensplan motivasjon realistisk beslutning akademisk kalender Vi mottok mange gode søknader. Ca halvparten reiser haust og halvparten vår For dei av dykk som skal reise til tysk-, fransk- og spansktalande land, vil uttaket vere betinga av at de har bestått minimum 2 modular i det aktuelle språket – eller har tilsvarande språkkunnskapar Erfaringsmessig vet vi at noen er i tvil om de skal reise – spesielt dei av dykk som skal til lærestadar der det har vore vanskeleg å finne obligatoriske kurs. Det har vi stor forståing for. Mange av dykk har vore innom hjå oss på kontoret for å snakke om dette – og hjå studieveileder for å få hjelp til å setje opp ein plan for resten av Bachelor-studiet. Vi skulle ha ønska at det var mange fleire godkjente obligatoriske kurs ved dei utanlandske lærestadane. Det er viktig at du tar en realistisk beslutning både ut fra den eksamensplanen du har lagt og motivasjonen din. For det vil nok for ein av dykk vere naudsynt å stokke om litt på studieplanen – og til dømes kanskje måtte ta 5 heller enn 4 kurs eit semester. Meir om dette med kursval kjem seinare i presentasjonen.

6 Rollen og utbytte som utvekslingsstudent
Faglig Språklig Sosial Kulturell Ambassadør for NHH Det faglege har hovudfokus – de skal ta kurs og eksamenar ute som skal godkjennast som del av B-studiet ved NHH. De skal ta obl.kurs og/eller valfrie kurs. Utbytte de får fagleg kjem til å vere eit anna enn de hadde fått på NHH. Kursinnhald vert annleis, andre undervisningsformer, anna eksamensform osv. Eksempel: student måtte leggje om studieteknikken fordi undervisninga var lagt opp på anna måte enn her. Utfordrande, men lærerikt. Av søknadene ser vi at både det faglege og det språklege er sterke motivasjonsfaktorer for å reise ut blant mange av dere. Det er viktig at ein er trygg språkeleg slik at ein får med seg det ein skal frå forelesningane, og elles klarer seg bra under opphaldet. Et utvopphold vil også være utfordrende rent sosialt (tilpasse seg nytt miljø, nye vener etc.) og man opplever en annen kultur fordi man oppholder seg i et annet land, men også fordi man er ved et annet lærested. Vi får masse pos tilbakemelding fra våre utv.stud. EN viktig rolle som utvekslingsstudent, er at du skal være en god ambassadør for NHH. NHH har et godt rykte ute som skal ivaretas, og vi trenger gode sendemenn og – kvinner som kan fortelle om NHH og hjelpe oss med å få flere utv.stud. til NHH. Som kjent er dette spesielt viktig ved engelskspråklige læresteder fordi vi har en skjev balanse i forholdet mellom innreisende og utreisende stud ved disse lærestedene. Int. konotr kan bistå med infomateriell eller annet som er akt. Ifm en presentasjon i utlandet. Det er viktig at de har i minne at de representerer NHH og er med på å byggje opp goodwill blant våre samarbeidspartnarar i utlandet – og det er avgjerande for at vi også i framtida skal få sende studentar til alle lærestadane.

7 Kontakt med Internasjonalt kontor
Utenlandsk adresse, telefonnummer og e-post skal registreres på NHH sin studentweb så snart det er mulig. Betale semesteravgift på NHH det semesteret du er ute, og melde deg opp til kursa du skal ta. Bruk kodene for valgfrie kurs, uavhengig av hvilke kurs du faktisk skal gjennomføre i utlandet (UTV010, UTV020, UTV030, UTV040) Hold deg oppdatert på frister for betaling av semesteravgift, oppmelding til eksamen, og sjekk samlesiden for intern informasjon til studentene regelmessig: Innlevering av kontrakt om utvekslingsopphold innen i dag, 25. august I tillegg må dere fylle ut og returne kontrakten til oss. Les den nøye. Dere har fått to eksempl. Den ene beholder dere. Vi ønsker å holde kontakten med dere når dere er ute – i hovudsak via e-post. Men likevel viktig at dere reg. semesteradressen deres på studentweben.

8

9 Forhåndsgodkjenning av kurs
Omfang: 4 kurs à 7,5 studiepoeng Nivå; undergraduate/intermediate/2. og 3. årskurs (ikke introduksjonskurs) Valgfrie økonomisk-administrative kurs (VOA-fag m.m.) Valgfrie allmenne kurs (språk, kultur, data, sosiologi, historie, media, psykologi m.m.) Obligatoriske kurs (SOL010, SOL020, SOL030, SOL040, SAM020, SAM030, SAM040, BED020, BED030, BED040, INT010) I løpet av utvekslingsoppholdet er det normalt at ein tek dei to valfrie økonomisk-administrative kursa, samt typisk enten to obligatoriske kurs eller eit obligatorisk og eit valfritt allment kurs Skal ta eit fullt semester ute – 30 studiepoeng (4 kurs). NB: credits/vekttall, fulltidsstudier/valid term. Eg vil anbefale at de så snart som mogleg går inn på nettsidene til lærestaden de skal reise til for å få oversikt over kurstilbodet til våren. Bestemte krav til nivå, omfang og innhald for å få godkjent kurs frå utvekslingsopphaldet. Oversikt over godkjente obligatoriske kurs ved dei utanlandske lærestadane på våre nettsider Søknaden om kursgodkjenning leverast/sendast til Internasjonalt kontor. Behandlingstid: om lag 3 veker.

10 Normalplan for Bachelor-studiet
1.sem (Høst) IØA010 Introduksjon til øk.adm.analyse IKE010 Introduksjonskurs i etikk MET020 Matematikk for økonomer BED011 Kostnads- og inntektsanalyse MET030 Databehandling for økonomer 2.sem (Vår) SAM010 Introduksjon til mikroøkonomi MET040 Statistikk for økonomer BED015 Bedriftsøkonomiske beslutninger Valgfag 3.sem (Høst) SAM020 Videregående mikroøkonomi SOL010 Markedsføring BED020 Finansregnskap 4.sem (Vår) INT010 Anvendt metode SOL020 Psykologi og ledelse BED030 Investering og finans 5.sem (Høst) SAM030 Int. handel og øk.vekst SOL030 Organisasjonsteori VOA 6.sem (Vår) SAM040 Makroøkonomi SOL040 Strategi og ledelse BED040 Økonomisystem og styring Obligatoriske kurs Alle bør ta dei to VOA-kursa på utveksling, samt to obligatoriske kurs eller eit obligatorisk + eit valgfag. Dei som skal reise ut i 5. semester bør vurdere å ta SAM 030 og SOL 030 dette semesteret med mindre dei er sikre på å få tatt kursa på utveksling. (For å unngå for stor arbeidsbelastning i 3. semester kan ein til dømes vurdere å flytte SOL010 til 5. semester dersom kurset blir tilbydd ved lærestaden i utlandet det semesteret ein skal vere ute.) Dei som skal reise ut i 4. semester kan ikkje rekne med å finne INT010 på utveksling, og må innstille seg på å flytte kurset til 6. semester. SOL-fag kan takast uavhengig av rekkjefølgja, er krav om kursgodkjenning på alle kurs. SAM-fag har naturleg progresjon, men burde gå greitt så lenge ein tek 010-kurset først. Valfrie allmenne kurs Valfrie økonomisk/ administrative kurs

11 Normalplan for utreisende høst
Høsten 2011 SAM020 Videregående mikroøkonomi SOL010 Markedsføring BED020 Finansregnskap Valgfag Høsten 2012 SAM030 Int. handel og øk.vekst SOL030 Organisasjonsteori VOA Obligatoriske kurs Alle bør ta dei to VOA-kursa på utveksling, samt to obligatoriske kurs eller eit obligatorisk + eit valgfag. Dei som skal reise ut i 5. semester bør vurdere å ta SAM 030 og SOL 030 dette semesteret med mindre dei er sikre på å få tatt kursa på utveksling. (For å unngå for stor arbeidsbelastning i 3. semester kan ein til dømes vurdere å flytte SOL010 til 5. semester dersom kurset blir tilbydd ved lærestaden i utlandet det semesteret ein skal vere ute.) Dei som skal reise ut i 4. semester kan ikkje rekne med å finne INT010 på utveksling, og må innstille seg på å flytte kurset til 6. semester. SOL-fag kan takast uavhengig av rekkjefølgja, er krav om kursgodkjenning på alle kurs. SAM-fag har naturleg progresjon, men burde gå greitt så lenge ein tek 010-kurset først. Valfrie allmenne kurs Valfrie økonomisk/ administrative kurs

12 Normalplan for utreisende vår
Våren 2012 INT010 Anvendt metode SOL020 Psykologi og ledelse BED030 Investering og finans Valgfag Høsten (normal) Våren 2013 SAM040 Makroøkonomi SOL040 Strategi og ledelse BED040 Økonomisystem og styring VOA Obligatoriske kurs Alle bør ta dei to VOA-kursa på utveksling, samt to obligatoriske kurs eller eit obligatorisk + eit valgfag. Dei som skal reise ut i 5. semester bør vurdere å ta SAM 030 og SOL 030 dette semesteret med mindre dei er sikre på å få tatt kursa på utveksling. (For å unngå for stor arbeidsbelastning i 3. semester kan ein til dømes vurdere å flytte SOL010 til 5. semester dersom kurset blir tilbydd ved lærestaden i utlandet det semesteret ein skal vere ute.) Dei som skal reise ut i 4. semester kan ikkje rekne med å finne INT010 på utveksling, og må innstille seg på å flytte kurset til 6. semester. SOL-fag kan takast uavhengig av rekkjefølgja, er krav om kursgodkjenning på alle kurs. SAM-fag har naturleg progresjon, men burde gå greitt så lenge ein tek 010-kurset først. Valfrie allmenne kurs Valfrie økonomisk/ administrative kurs

13 Søknadsskjema kursgodkjenning
Søknadsskjema for godkjenning av utvekslingsopphold som en integrert del av Bachelor-studiet ved NHH er tilgjengelig på: Søknad med nødvendig dokumentasjon til Internasjonalt kontor: (Australia, New Zealand) (USA, Canada, Chile, Storbritannia, Italia, Nederland, Portugal og Spania) (Frankrike, Tyskland, Belgia, Østerrike, Estland, Singapore, Japan) (Norden) Kursgodkjenning avklares i god tid før studieopphold påbegynnes Forhåndsgodkjenning av kurs er viktig! Sikrar at dei kurs og eksamenar ein planlegg å gjennomføre på utveksling blir godkjent ved NHH. Det er eit skjema for H04-kullet og eit for H03-kullet. Krev en del forarbeid fra deres side, for eksempel fremskaffe dokumentasjon for dei aktuelle kursa. Totalt maks 4 kurs à 7,5 ECTS. Ein må leggje opp studieplanen for resten av Bachelor-studiet slik at kursa de tek på utveksling blir innpassa som del av studiet her. Søknadsskjema for kursgodkjenning på nettsidene våre .Dere må fylle ut et skjema for hvert kurs. Det er viktig at kursdokumentasjon følger søknaden! Dersom endringar undervegs- meld frå til oss.

14 Endelig godkjenning av kurs
Forhåndsgodkjenning må være avklart Karakterutskrift fra det utenlandske lærestedet må dokumentere bestått eksamen Levere inn rapport frå utvekslingsoppholdet Internasjonalt kontor registrerer fritak for kurs, og melder fra til Studieadministrasjonen og Lånekassen om dette. Internasjonalt kontor videresender karakterutskrift fra det utenlandske lærestedet samt bekreftelse på endelig fritak for kurs. Kan ta litt tid før ein mottek karakterutskrift frå den utanlandske lærestaden. Oftast blir karakterutskrifta sendt til Internasjonalt kontor, men somme lærestadar sender den direkte til studenten, og det er då viktig at de kjem innom kontoret med ein kopi slik at de kan få endeleg godkjenning for kursa de har tatt.

15 Studentrapport Alle studenter må skrive studentrapport etter utvekslingsoppholdet, og sende denne til: Frist: 3 uker etter at utvekslingsoppholdet er avsluttet Rapporten blir lagt ut på NHH sine websider. Skriv gjerne rapport sammen med studenter som har vært på samme lærested det aktuelle semesteret NB: Du forplikter deg til å levere inn rapport når du signerer kontrakten! Rapport: ikkje namn på faglærar i kurs (google), blir publisert på NHH sine nettsider og studenten er forfattar av rapporten (blir gjerne googla ved jobbsøknad og les rapporten i den forbindelse) osv

16 Stipend og lån Stipend Erasmus-stipend for Europa (kan mottas en gang i løpet av studiet). Ca. kr.2500 per måned Nordplus-stipend for Norden. Ca det same som Erasmus eller litt mindre Du trenger ikke å søke om å bli tildelt Erasmus eller Nordplus, det blir innvilget automatisk til alle som har krav på det Ruhrgas-stipend for studenter som reiser til Tyskland. Søknadsfrist i februar 2012: Stipendene kan ikke kombineres Dersom du skal reise til læresteder i Norden eller EU, vil du få tildelt stipend, enten Nordplus stipend eller Erasmus stipend. Dette blir ordnet av Int. kontor ved NHH. VI trenger kontonummer og skattekommune (fordi dette skal rapporteres), men du skal ikke skatte av det. Stipendet kjem rett inn på konto i begynnelse av haustsemesteret. Erasmus/Socrates-stipend: Haust: om lag 2 500,- pr/mnd x 4 mnd = ,- Vår: om lag 2 500,- pr/mnd x 5 mnd = ,- Nordplus-stipend: om lag det same eller litt mindre. Ruhrgas-stipend: Søknadsfristen vil være i februar hvert år fremover. Det er nå e-søknad og alle må søke direkte til Forskningsrådet. Dere får i dag en bekreftelse som skal legges ved søknaden til Lånekassen.

17 Lånekassen (blankett D)
Du fyller selv ut blanketten Internasjonalt kontor må signere og stemple blanketten Må legges ved lånekassesøknaden Kan lastes ned på Lånekassen sine nettsider: NB: Lånekassen krever at du skal ta et fulltidsstudium (tilsvarende 30 norske studiepoeng) for å tildele støtte Andre vedlegg til lånekassesøknad: Hvis skolepenger: opptaksbrev eller annen skriftlig dokumentasjon fra vertsuniversitet som bekrefter sum i lokal valuta (NB: kopi av e-post/link til nettside eller liknende er ikke gyldig) Hvis språkkurs: bekreftelse på opptak fra språkskole der det fremgår at språkkurset innfrir de krav Lånekassen stiller for å tildele støtte

18 Finansiering fra Lånekassen
basisstøtte (9 080 kroner i stipend og lån per måned) reisetillegg til en reise tur-retur fra Norge til studiestedet ved opphold på under seks måneder. Reisetillegget blir gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån skolepengestøtte (opptil kroner per semester til utdanning utenfor Norden). Skolepengestøtten er stipend og lån til hel eller delvis dekning av skolepenger/kursavgift. språkstipend ( kroner) hvis du skal studere i et ikke-engelskspråklig land, på et annet språk enn engelsk.

19

20 Språkstipend fra Lånekassen
Tar du delstudier i et ikke-engelskspråklig land, kan du få kroner i språkstipend til et forberedende språkkurs. Undervisningsspråket i utdanningen kan ikke være engelsk Språkkurset må vare i minst fire uker (mandag til fredag) og ha minst 15 undervisningstimer per uke Det er et vilkår at språkkurset tas i forkant av delstudiet, og at kurset er avsluttet ved oppstart av selve delstudiet

21 Betinga opptak Språkkrav Karakterkrav Krav til normal studieprogresjon Mangler i søknad/ for sent innlevert søknad Ei helhetsvurdering av søkeren Det er alltid vertsuniversitet som tar endelig beslutning om opptak

22 Praktiske forhold før utreise
Følg instrukser fra lærestedet du skal utveksle til Fylle ut søknadsskjema (papirsøknad, online reg. etc.) Fremskaffe nødvendig dokumentasjon (karakterutskrift, anbefalingsbrev, motivasjonsbrev, CV, bekreftelse på finansiering, kopi av pass, passbilder etc) Kursregistrering Innkvartering Språkkurs etc NB: søknadsfrist til vertsuniversitet! Sjekkliste før avreise på nett: NB: Studenter som skal ut vår 2012, starter videre søknadspross i høst. De som skal ut høst 2012 venter med dette til våren

23 Praktiske forhold før utreise, forts.
Forsikring/folketrygd EU/EØS land: Europeisk Helsetrygdekort (www.nav.no) Andre land: Trygdebevis fra Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (FFU) - link gjennom Lånekassen Studentforsikring, sjekk: og Orienter deg om visum/oppholdstillatelse Sørg for å ha gyldig pass! Vaksiner (www.reisemedisin.no)

24 Videre prosedyre Kontakt studieveileder for å sette opp kursplan for resten av studiet (frist for oppmelding ved NHH 1.september) Kontrakt til Internasjonalt kontor Vil motta informasjon fra det utenlandske lærestedet Mer info: Internasjonalt kontor (nettsidene våre!) Utvekslingsstudenter, både norske og internasjonale Rapporter på NHH sine nettsider Det utenlandske lærestedet – sjekk hjemmesiden på nettet Facebook-gruppe på trappene Det som skjer vidare no er at de vil motta informasjon frå lærestaden de skal reise til . Vi har informert om at de skal kome. Australia + New Zealand: gå inn på heimesida til lærestaden og fyll ut skjema – og så snart dei har motteke skjema frå dykk + bekreftelse frå oss, vil de motta letter of acceptance frå den utanlandske lærestaden. Ved endringar i studieplanen må Int. kontor få melding. Les kontrakta nøye. Informasjon: Int. kontor: rapportar på kontoret og på nettsidene vår Utvekslingsstudentar: få e-postadr. til studentar som er her ved NHH frå lærestaden de skal til Heimesida til den utanlandske lærestaden

25 Spørsmål? LYKKE TIL!


Laste ned ppt "Dagens program Søkning og uttak til studentutveksling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google