Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagekontoret Styrermøte 08.12. 2011. Barnehagekontoret ”Øie-utvalgets innstilling”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagekontoret Styrermøte 08.12. 2011. Barnehagekontoret ”Øie-utvalgets innstilling”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagekontoret Styrermøte 08.12. 2011

2 Barnehagekontoret ”Øie-utvalgets innstilling”

3 Barnehagekontoret Utvalget skal vurdere Behovet for nasjonal regulering i forhold til lokale prioriteringer Lovregulering som styringsvirkemiddel i forhold til andre styringsvirkemidler Om regelverket bør inneholde flere kvalitetsbestemmelser Kommunens behov for styring med barnehagetilbudet i kommunen som lokal barnehagemyndighet Hvordan videreutvikle tilsynet på barnehageområdet, herunder forholdet mellom statlig og kommunalt tilsyn ut fra utvalgets vurderinger av de ovenstående punktene: hvilken kompetanse som bør være tilstede på de ulike forvaltningsnivåene for å sikre at barnehagetilbudet drives og utvikles i tråd med rammeplanen og barnehageloven

4 Barnehagekontoret Problemstillinger i utvalgets arbeid Krav om styrer i barnehagen Krav til pedagogisk bemanning Dispensasjon fra utdanningskravet Dispensasjon fra norm om ped. bemanning Om godkjenning av andre utdanningsgrupper Vurdering av krav til generell bemanning Vurdering av kompetansekrav for assistenter (Barne- og ungdomsarbeidere) Barnegruppens størrelse – behov for regulering?

5 Barnehagekontoret Problemstillinger 2 Ulike aldersgrupper – behov for ulik regulering? Krav til barnehagens areal inne og ute Rapporteringskrav i barnehagesektoren Kompetanseutvikling Bestemmelser om barns og foreldres rettigheter Bestemmelse om barnehageeier Barn med særlige behov (opp.læringsl. § 5-7) Familiebarnehager Vurdering av rutiner for tilvenning

6 Barnehagekontoret Problemstillinger 3 ”Når” er barna 3 år Tilsyn Inntektsgradert betaling Fri etableringsrett? ”En på jobb” Likeverdige lønns- og arbeidsvilkår Samiske barnehager Har kommunen som ansvarlig myndighet nok styringsmulighet ved opptak i barnehagen? 0-åringer. Private/kommunale. Finansiering m.m Barnehagefaglig kompetanse i kommunene Forskning

7 Barnehagekontoret Siste etappe Siste utvalgsmøte (nr 14) mandag 12.12.2011 - Stort sett kvalitetssikring - Enighet eller dissenser? Overleveres statsråden mandag 16. januar -12 - NOU, høring o.s.v.

8 Barnehagekontoret Fra KD til Udir Stortingsmelding om framtidas barnehage blir lagt frem høsten 2012 Egen nettportal for barnehager, målgruppe:styrere Nasjonalt system for kvalitetsutvikling ”Ekspertutvalg” om språkkartlegging” St.meld nr.18: Læring og fellesskap” –Tilpasset opplæring/spesialundervisning –§ 5,7 i opplæringsloven foreslås lagt inn i barnehageloven

9 Barnehagekontoret

10 Informasjon Temabarnehager Språksenter Midler til barn med minoritetsspråk Midler til barn med nedsatt funksjonsevne Kurs/fagdager Ny ABf – utdanning?

11 Barnehagekontoret Årsmelding pr.15.12.2011 1.Basil åpnes 15.12 2.Les gjennom det nye skjemaet og trykk ”hjelp”- tjenesten på hvert punkt 3.Ta dere tid når dere skal fylle inn opplysninger 4.Send inn skjema elektronisk 5.Barnehagekontoret kontrollerer skjema og sender tilbake til dere dersom noe må endres 6.Dere endrer/retter opp 7.Barnehagekontoret godkjenner skjemaet 8.Dere sender inn papirutgaven

12 Barnehagekontoret TELLETIDSPUNKT I 2012 NYE RUTINER Forskriften fastslår at det skal telles 15.12 hvert år Bærum kommune har i tillegg bestemt at det skal telles hver måned Alle meldinger om opptak/redusering av barn skal meldes på skjema Melding på annen måte vil bli returnert barnehagen Det er netto endring av barnetall som utløser endring. Netto endring gjelder fra 1 barn Utbetaling/redusering av tilskudd avregnes hvert kvartal De nye rutinene blir innført fra 1. februar 2012 Endring av barnetallet for januar 2012, som vil utløse endring av offentlig tilskudd, vil bli behandlet manuelt

13 Barnehagekontoret VIKTIGE PRESISERINGER Melding om økning i barnetallet må være kommunen i hende senest innen utgangen av den måneden barnet begynner, for å utløse tilskudd for barnet oppstartmåneden Det er ikke anledning til å ta inn nytt barn i oppsigelsestiden til det ”gamle” barnet Det gis kun tilskudd til barn som er registrert i samordnet opptak Barnet det gis tilskudd til må minimum ha gått i barnehagen i en måned

14 Barnehagekontoret UTBETALINGSDATOER Endringer i desember, januar og februar – avregnes 1. april Endringer i mars, april og mai – avregnes 1. juli Endringer i juni, juli og august avregnes – 1. oktober Endringer i september, oktober og november – avregnes 1. januar

15 Barnehagekontoret VILKÅR FOR OFFENTLIG TILSKUDD 1.Barnehager som mottar 100 % av det tilskuddet de kommunale barnehagene mottar, har plikt til å sørge for at de ansatte, som et minimum, har tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som i kommunens egne barnehager 2.Barnehagen skal ta inn nye barn på plasser som blir ledig. Dette gjelder plasser som barnehagen allerede har mottatt tilskudd for, på bakgrunn av tellingen 15. desember Dette forutsatt at det er barn på venteliste, og at det er praktisk mulig i forhold til sammensetning av barnegrupper. 3.Barn det ytes tilskudd for skal ha søkt plass gjennom samordnet opptak.

16 Barnehagekontoret VILKÅR FOR OFFENTLIG TILSKUDD - fortsetter 4.Det ytes ikke offentlig tilskudd for barn det ikke samtidig kreves foreldrebetaling for. 5.Dersom kommunen har stilt kommunal garanti for lån, kreves det at et eventuelt driftsoverskudd skal tilbakeføres til barnehagedriften. 6.Der kommunen har stilt kommunal garanti for lån, plikter barnehagen årlig å avsette midler til et vedlikeholdsfond.

17 Barnehagekontoret ENDREDE RUTINER VED LEDIG PLASS Skjema BK 189 fylles ut og sendes inn for godkjenningBK 189 For å kunne registrere tilbud må barnet stå på barnehagens oppdaterte venteliste. Dersom barnet ikke har søkt plass i din barnehage, må foreldrene søke umiddelbart Barn som ikke er registrert i Extens/Dexter vil ikke få tilskudd. VED TILBUD OM PLASS Etter godkjenning fra Barnehagekontoret kan tilbud sendes ut Benytt ”Mal for tilbud om plass” som finnes på Dexters hovedside under lenker. Om malen ikke brukes, må all informasjon i malen være med i eget tilbudsbrev.

18 Barnehagekontoret ENDREDE RUTINER - fortsetter SVAR PÅ TILBUD Alle ja og nei svar må meldes Barnehagekontoret v/opptakskonsulenten umiddelbart, da de danner grunnlag for beregning av barnehagens tilskudd JA - SVAR Send e-post med barnets navn til Barnehagekontoret v/opptakskonsulenten. Ny startdato må skrives, dersom den er endret fra tidligere innsendt skjema. Startdatoen er viktig grunnet kontantstøtte og korrekt beregning av tilskudd

19 Barnehagekontoret ENDREDE RUTINER - fortsetter NEI - SVAR Send e-post med barnets navn til Barnehagekontoret v/opptakskonsulenten Barnehagekontoret registrerer og sletter søknaden fra ventelisten. Skjema ”BK 189” sendes Barnehagekontoret dersom nytt tilbud sendes ut. UBESVART Send e-post med barnets navn til Barnehagekontoret v/opptakskonsulenten. Dette gjøres med en gang etter at svar- og evt. purrefrist har gått ut. Barnehagekontoret registrerer og sletter søknaden fra ventelisten. Skjema ”BK 189” sendes Barnehagekontoret dersom nytt tilbud sendes ut.


Laste ned ppt "Barnehagekontoret Styrermøte 08.12. 2011. Barnehagekontoret ”Øie-utvalgets innstilling”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google