Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien mot et bærekraftig leppefiske

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien mot et bærekraftig leppefiske"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien mot et bærekraftig leppefiske
Lise Langård Trondheim Bilde:imr.no

2 I norske farvann er det seks arter av leppefisk
I norske farvann er det seks arter av leppefisk. Bergnebb og grønngylt er de mest tallrike. Berggylt, grasgylt og rødnebb/blåstål er mindre tallrike. Forholdet mellom disse artene varierer en hel del langs kysten. Brungylt blir betraktet som sjelden i norske farvann. Størrelse ift rist – problemstilling Leppefiskene, særlig bergnebb, grønn og berggylt, blir brukt til å fjerne lakselus fra laks i oppdrett. Berggylt er mye større enn de andre artene

3 Forsøksfiske etter leppefisk
Med fluktåpninger vil uønsket fangst bli sortert ut under fiske. Redusere den ønskede dødeligheten i fiske etter leppefisk. Søkte erfarne fiskere som fikk dispensasjon – frivillig. I alt var 26 fiskere med i forsøket – fra Østfold til Møre og Romsdal. Ulike seleksjonsinnretninger: åpning på 15 mm, 20 mm, 25 mm, seleksjonsrist og ”kryss”/notrist i åpning av ruser. 6 fiskere brukte 15 mm åpning og notrist (totalt 40 redskap) 7 fiskere brukte 15 mm åpning (totalt 50 redskap) 8 fiskere brukte 20 mm åpning (totalt 50 redskap) 5 fiskere brukte 25 mm åpning (totalt 50 redskap) Fiske åpnet 1 mai og ble avsluttet før ordinær fiske startet i hver region. Lipfish.no Samarbeid med Havforskningsinstituttet. ønsker Fdir å påby fluktåpninger i ruser og teiner. Vilkår: erfarne fiskere, valgt ut ift geografisk spredning, Dispensasjon For å redusere den ønskede dødeligheten i fiske etter leppefisk, ønsker Fdir å påby fluktåpninger i ruser og teiner. Med fluktåpninger vil uønsket fangst bli sortert ut under fiske. Forsøksfiske er ferdig for i år, dataene blir opparbeidet nå ila høsten. Planleggingen av leppefiske til neste år vil blant annet bli basert på resultatene fra forsøksfiske, hvorav det vil bli påbudt med seleksjonsinnretninger i Reguleringene vil bli fastsatt tidlig 2015. Forsøksfiske og regulering av leppefisk 2014. Riktig art og størrelse Antall redskap, samt antall/plassering av fluktåpning Jevn tilgang - Vi har også som mål å utvide perioden det er tillatt å fiske etter leppefisk slik at oppdretter har jevn tilgang på leppefisk. Dette kan bidra til at mengden lakselus kan holdes på et lavt nivå gjennom hele året til beste for sjøørret og villaks. Det vil også kunne innebære mindre behov for å importere leppefisk. For å sikre økt tilgang og optimal kvalitet på leppefisk hele sesongen, må det drives et mer målrettet fiske etter blant annet berggylt (en av flere typer leppefisk) av rett størrelse. Da trenger vi mer kunnskap om hvordan fluktåpninger i et slikt fiske bør være utformet sammenlignet med fluktåpningene i det ordinære fisket. Det vil bli satt forholdsvis strenge vilkår for de som deltar i forsøksfisket. Okmarine.no

4 Vilkår for å være med i fisket
Melding om oppstart av fisket. Fangsten skulle rapporteres, behandles, landes og omsettes etter vanlige regler. Detaljert rapport/skjema om fangsten skulle sendes inn ukentlig. - Antall leppefisk, småfisk, bifangst, temperatur Redskap skulle stå parvis (en med fluktåpning og en uten). Plassering og antall åpninger i spesifikke redskap. Observatører fra Fdir/HI kom om bord og tok lengdeprøve av fisken. 2 forsøk: 1) totalt 50 redskap, mm, 2) totalt 40 redskap, 15 mm med kryss Forskjellig oppsett på fartøyet, ble tatt godt imot, små båter, 2 obs om bord. Hva jeg har sett.. Okmarine.no

5 Erfaringer fra forsøket
Foreløpige resultat kan se ut som om 25 mm fluktåpning er for stor og fisk svømmer ut. Mye små leppefisk og bifangst (f.eks små sei, torsk, ål) når det ikke benyttes fluktåpning. 15 mm fluktåpning kan se ut til å være veldig effektiv. Plassering og antall fluktåpning per redskap må diskuteres. Vanntemperatur er viktig, for kaldt vann (5-8°C) får man lite fisk, fisken trekker dypere. Dataene fra forsøket blir opparbeidet nå ila høsten. Innføring av seleksjonsinnretninger vil bl.a bli basert på resultatene fra forsøksfiske. Når jeg var med…. Bruke 2014 til å dokumentere hvor godt ulike seleksjonsinnretninger fungerer, og ta en avgjørelse om utforming av fluktåpninger mot slutten av året. Vil bli påbudt i 2015. Fiskeridir.no Fiskeridir.no

6 Takk for oppmerksomheten Spørsmål?
Villaorganic.com

7 Leppefiskarter i Norge
Om sommeren er leppefiskene vanlige i tang- og tarebeltet, om vinteren trekker de dypere og er ikke fangstbar fra sen høst til litt ut på våren. Leppefiskene er stasjonære, og holder seg til et begrenset område. De lever nært land og er svært bunntilknyttet. De forskjellige artene av leppefisk har ikke samme utbredelse i norske farvann. Mange små lokale bestander gjør det vanskeligere å anslå samlet bestandsstørrelse og effekten av fiske. Leppefisk behandles ofte nærmest som én art, men hver av artene har sin egen livsstrategi. Et fiske etter leppefisk kan derfor påvirke artene ulikt. Alle leppefiskbestandene gyter på våren/sommeren. Tidspunktene for gyteperioder hos de ulike leppefiskartene langs kysten er ikke tilstrekkelig kartlagt, men de ulike artene har noe forskjellig gytetidspunkt og gyteperioden varierer mellom områder. For å redusere den ønskede dødeligheten i fiske etter leppefisk, ønsker Fdir å påby fluktåpninger i ruser og teiner. Med fluktåpninger vil uønsket fangst bli sortert ut under fiske. Størrelsen på fisken som teller, vil ikke ha for stor eller for liten fisk, umoden fisk av en viss størrelse. Prøve ut ulike fluktåpninger for å se hvem som er mest effektiv I tillegg tar HI prøver ang. gytetidspunktet for de ulike artene – modning for å bekrefte gyteperioden, Leppefisk artene gyter på ulik tidspunkt Det er mye gytemoden fisk, hvorav de er veldig sensitive, overlever ikke transport, gyter i merdene De finnes ikke i åpent vann eller på store dyp. Enkelte lokale bestander kan være nedfisket samtidig som andre nærliggende bestander kan være nærmest upåvirket av fiske. De forskjellige artene av leppefisk har ikke samme utbredelse i norske farvann. Hva som begrenser leppefiskenes utbredelse er ikke fullt ut kartlagt, men lengden på vekstsesongen, vanntemperatur i vekstsesongen samt vanntemperaturen under gyting, egg og larvefase er nok viktige faktorer. Leppefiskene er stasjonære, og holder seg til et begrenset område. Begrenset vandring av voksne individer og lite spredning av egg/avkom kan føre til at lokale populasjoner utvikler genetiske forskjeller, og over tid blir tilpasset spesielle miljøforhold. Mange små lokale bestander gjør det vanskeligere å anslå samlet bestandsstørrelse og effekten av fiske. Enkelte lokale bestander kan være nedfisket samtidig som andre nærliggende bestander kan være nærmest upåvirket av fiske. De ulike artene av leppefisk er ikke jevnt fordelt i utbredelsesområdet og det er også lokale variasjoner. Habitatet og hvilke andre leppefiskarter som er på lokaliteten påvirker fordelingen. Forskningen viser at det også er variasjoner i artssammensetningen gjennom sesongen. Begrenset naturlig forflytting (migrasjon) og liten spredning av yngel gjør at leppefiskene sannsynligvis er oppdelt i mange små lokale bestander. Transport av leppefisk mellom områder kan ha negative effekter (sykdom, genetikk), derfor anbefales størst mulig bruk av lokal leppefisk. De ulike artene har ikke helt sammenfallende gyteperioder, men juni og begynnelsen av juli er sannsynligvis den viktigste gyteperioden. På hvilket tidspunkt gytingen kommer i gang varierer geografisk, sannsynligvis pga. forskjeller i sjøtemperatur og tilpasninger. Gyteperioden starter trolig først på Sørlandet. Det er mulig at gyteperiodens lengde er påvirket av vanntemperaturen, men for å fastslå dette må gyteperiodene registreres over flere år og sammenholdes med temperaturene i gytesesongen. Bilde:imr.no, https://www.google.no/search?hl=no&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=752&q=bergnebb&oq=bergnebb&gs_l=img.3..0j0i j ac.1.49.img XzDdCXun5VE#facrc=_&imgdii=_&imgrc=37wmxICwDHF0uM%253A%3BS6cCKzXxYxgeZM%3Bhttp%253A%252F%252F2.bp.blogspot.com%252F-iwiT5xxb--M%252FUZFDzmfHw4I%252FAAAAAAAAARY%252FcaULMBcxStU%252Fs1600%252Fbergnebb.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.marinbiologene.no%252F2013%252F05%252Ftransvestitter-kjnnsskifte-og_14.html%3B500%3B336

8 Vilkår for å være med i fisket
Observatører fra Fdir kom om bord og tok lengdeprøve av fisken. Tillatelsen skulle være tilgjengelig om bord i fartøyet og forevises på eventuell forespørsel ved kontroll. Fdir understrekte at tillatelsen kunne trekkes tilbake med øyeblikkelig virkning dersom vilkårene for tillatelsen brytes eller dersom det var oppgitt uriktige opplysninger Lipfish.no Fiskeridir.no

9 For detaljert 20 fiskere, med 50 redskap, 25 som var påmeldt
6 fiskere med kryss, 40 redskap, var i utgangspunktet 11: Til sammen 40 redskap, 2 fluktåpninger, og notrist/”kryss” i åpningen av rusene (i halvparten av redskapen). Krysset lager man selv (kraftig fiskeline/fiskegøtt, tykkelse mm). Krysset skal stå i 90 gr vinkel på hverandre. Fig. Plassering av rist i teine: på kortsiden i hvilekammeret (innerste kammer) at risten skal plasseres 2 skjema skal fylles ut per røktetur, en for med fluktåpning og med/uten kryss. Del 1: fartøy- og redskapsopplysninger. Del 2: total fangst og bifangst av leppefisk, annen fisk, sjøfugl, sjøpattedyr, skalldyr (i antall). I 3 av redskapsparene skal også utsatt fangst av leppefisk og bifangst av andre arter enn leppefisk telles og føres inn på skjema. Beholdt fangst: her registreres all beholdt fangst per røktetur per redskapstype (ruse/teine, med/uten fluktåpning, med/uten kryss), samt en nedre grense og øvre lengdegrense (cm) på fisken Utsatt fangst: her registreres utsatt fangst av leppefisk og bifangst av andre arter i 3 redskaper med/uten fluktåpning og med/uten kryss.

10 Størrelsen på fisken som teller, vil ikke ha for stor eller for liten fisk, umoden fisk av en viss størrelse. Prøve ut ulike fluktåpninger for å se hvem som er mest effektiv I tillegg tar HI prøver ang. gytetidspunktet for de ulike artene – modning for å bekrefte gyteperioden, Leppefisk artene gyter på ulik tidspunkt Det er mye gytemoden fisk, hvorav de er veldig sensitive, overlever ikke transport, gyter i merdene

11 Rensefisk Sabima.no Leppefiskene, særlig bergnebb, grønn og berggylt, blir brukt til å fjerne lakselus fra laks i oppdrett. I Norge startet målrettet fiske etter bergnebb i 1988. Bruken av leppefisk i oppdrettsnæringen i Norge økte fra omkring 1000 fisk i 1988 til rundt 3.5 millioner i 1997. Nå har det passert 14 mill i antall og 140 mill kr i verdi til fisker. Dette inkl import fra Sverige og et mindre kvantum oppdrettet berggylt. All fangst av leppefisk skal rapporteres til Fdir. Offisiell statistikk viser at årlig oppfisket omsatt kvantum har passert 600 tonn. Inkluderer også rognkjeks Leppefisk benyttes til å fjerne lakselus fra laks og ørret i oppdrett, som et alternativ til, eller sammen med kjemisk avlusing. Oppdretterne erfarer lave lusetall og redusert bruk av legemidler når det er god kvalitet på leppefisken. Uttaket av leppefisk har økt betydelig de siste årene. Leppefisk fungerer som rensefisk ved at de beiter på lus på oppdrettslaks. Ved en innblanding av 5 % leppefisk i laks, ble gjennomsnittlig bevegelige lus redusert til under en per fisk. Oppdrettet og villfanget berggylt var like effektiv. Berggylt har vist seg å være en effektiv luseplukker, og er aktiv ved lavere temperatur enn de andre artene. Rognkjeks som lusespiser: Det gjennomføres forsøk med oppdrettet rognkjeks til avlusning. Rognkjeksen er aktiv hele året og tåler relativt lave temperaturer, noe som gjør den svært aktuell som alternativ til leppefisk. Forvaltningen vil følge denne utviklingen nøye. Norlus ( ) er et treårig prosjekt med hovedmål å utvikle en fullskala protokoll for bruk av rognkjeks som biologisk avlusningsmetode både på laks og torsk. Lipfish.no

12 Regulering av fangst av leppefisk
Myndighetene har regulert fiske etter leppefisk siden Følgende tiltak er innført: Åpningstidspunkt/fredningstid: Fra 2011 har fisket etter leppefisk vært regulert med en felles åpningsdato for alle leppefiskartene, men med en geografisk differensiert åpningsdato. Et felles minstemål for alle leppefiskbestandene: Minstemålet for leppefisk har vært 10 cm for Trøndelag og Nordland, og 11 cm for resten av landet. Det nye i år er at minstemålet er11 cm for hele landet. Krav om daglig røkting av redskapen, med unntak for søn-og helligdager. Av hensyn til leppefiskens velferd og for å sikre høy kvalitet og overlevelse. Begrensning av redskapsmengde før fisket er åpnet i hele landet: I fisket etter leppefisk kan det ikke benyttes mer enn 100 teiner og ruser til sammen i tidsrommet 27. mai til og med 30. juni. Etter 1 juli er det ingen begrensning bortsett fra på Sørlandet Det er forbudt for fritidsfiskere å fiske leppefisk med teiner og ruser: Kan søke om adgang til å drive et fiske dersom de har en leveringsavtale. Krav om dispensasjon for å benytte ruse: For yrkesfiskere er det fra 1 mai-31 des forbudt å sette ruser på kyststrekningen fra grensen mot Sverige tom Møre og Romsdal fylke. Fdir kan gi tillatelse til å sette ruser til fangst av leppefisk til fiskere som skal fiske for omsetning. Manntallsførte fiskere må på bakgrunn av dette søke om tillatelse for å drive et fiske etter leppefisk med ruser. På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Vest Agder fra og med 27. mai. På kyststrekningen Rogaland til og med Sogn og Fjordane fra og med 17. juni På kyststrekningen Møre og Romsdal til og med Nordland fra og med 1. juli Fisk under minstemålet på 11 cm skal straks slippes tilbake i sjøen. Det er dokumentert at leppefiskene er svært stedbundne, og det er derfor viktig at fisken ikke flyttes fra sitt naturlige miljø. Minstemål er et virkemiddel som sikrer at en ikke tømmer lokaliteten for leppefisk, men gir muligheten for rekruttering. Oppdrettere etterspør ofte fisk over 13 cm. I 2013 var det generelle minstemålet 11 cm, med unntak fom Trøndelag og nordover der minstemålet var 10 cm. Ideelt sett bør minstemålet fastsettes på bakgrunn av ved hvilken lengde leppefisken blir kjønnsmoden. Fiskedødeligheten vil sannsynligvis i stor grad avhenge av hvordan fangsten behandles. Av hensyn til leppefiskens velferd og for å sikre høy kvalitet og overlevelse er det innført krav om daglig røkting, med unntak for søn-og helligdager. Ståtid ut over et døgn gir ingen ytterligere økning i fangstrate for verken ruser eller teiner.

13

14 Seleksjonsinnretninger
Målet er å benytte seleksjonsinnretninger som sikrer et målrettet fiske etter den leppefisken som skal leveres til omsetning, en innretning som selekterer ut fangst av leppefisk under minstemål og fangst av andre arter. Det er tydelige variasjoner i bifangst av andre arter enn leppefisk fra område til område. Begrense bifangsten, annen fisk og skalldyr kan beite på, stresse, skade fisken. HI resultater: Bifangst av leppefisk under minstemålet var imidlertid stor. I teiner var 1 av 2 (54 %) leppefisk under minstemål, mens for ruser var forholdet 1 av 3 (33 %). Når mengden uønsket fangst begrenses i størst mulig grad, vil det bidra til å lette sorteringsarbeidet og redusere uønsket dødelighet. Fangstraten for leppefisk over minstemål var 30 høyere i ruser enn i teiner, men ruser er mer tidkrevende å sette og trekke, slik at fisker kan operere et høyere antall teiner enn ruser. Adferdsstudiene viser totalt sett er det en fordel, uansett redskap og fluktåpning, at redskapen står i 20 timer for å oppnå lavest mulig også at motivasjon er en viktig faktor for å få fisken til å forlate redskapen, da mange individer velger å bli i redskapen til tross for at de har funnet utgangen redskapen som et trygt skjul eller hvilested. Studiene viste også at fisken som unnslipper gjennom fluktåpningen er skadefri. Resultatene fra forskningen viser at for teiner er det et mindre problem enn i ruser med økt andel undermålsfisk i juni. Sortering og gjenutsetting……. Regelverket krever at fangsten som skal gjenutsettes slippes ut straks, og vi må derfor anta at det sorteres der som rusene/teinene trekkes. Leppefisk benyttes til lusebekjempelse i havbruk, og er et viktig bidrag til miljømessig god avlusning. Det er stor etterspørsel etter villfanget leppefisk og oppdretter betaler en høy pris per fisk. Det er viktig å sørge for god fiskehelse og velferd for leppefisken i oppdrettsmerden. Dersom leppefisken ikke trives og holder seg frisk, vil den ikke beite lus og bidra til lusebekjempelse. Tilsvarende gjør leppefisken lite nytte dersom den rømmer. Svinn av leppefisk kan skyldes rømming, predasjon av laks, dødelighet pga sykdom. Okmarine.no Okmarine.no Lipfish.no Carapax.se

15


Laste ned ppt "Veien mot et bærekraftig leppefiske"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google