Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Veien mot et bærekraftig leppefiske Lise LangårdTrondheim 22.08.2014 Bilde:imr.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Veien mot et bærekraftig leppefiske Lise LangårdTrondheim 22.08.2014 Bilde:imr.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Veien mot et bærekraftig leppefiske Lise LangårdTrondheim 22.08.2014 Bilde:imr.no

2 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no

3 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Forsøksfiske etter leppefisk Med fluktåpninger vil uønsket fangst bli sortert ut under fiske. Redusere den ønskede dødeligheten i fiske etter leppefisk. Søkte erfarne fiskere som fikk dispensasjon – frivillig. I alt var 26 fiskere med i forsøket – fra Østfold til Møre og Romsdal. Ulike seleksjonsinnretninger: åpning på 15 mm, 20 mm, 25 mm, seleksjonsrist og ”kryss”/notrist i åpning av ruser. – 6 fiskere brukte 15 mm åpning og notrist (totalt 40 redskap) – 7 fiskere brukte 15 mm åpning (totalt 50 redskap) – 8 fiskere brukte 20 mm åpning (totalt 50 redskap) – 5 fiskere brukte 25 mm åpning (totalt 50 redskap) Fiske åpnet 1 mai og ble avsluttet før ordinær fiske startet i hver region. Okmarine.no Lipfish.no

4 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Vilkår for å være med i fisket Melding om oppstart av fisket. Fangsten skulle rapporteres, behandles, landes og omsettes etter vanlige regler. Detaljert rapport/skjema om fangsten skulle sendes inn ukentlig. - Antall leppefisk, småfisk, bifangst, temperatur Redskap skulle stå parvis (en med fluktåpning og en uten). Plassering og antall åpninger i spesifikke redskap. Observatører fra Fdir/HI kom om bord og tok lengdeprøve av fisken. Okmarine.no

5 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Erfaringer fra forsøket Foreløpige resultat kan se ut som om 25 mm fluktåpning er for stor og fisk svømmer ut. Mye små leppefisk og bifangst (f.eks små sei, torsk, ål) når det ikke benyttes fluktåpning. 15 mm fluktåpning kan se ut til å være veldig effektiv. Plassering og antall fluktåpning per redskap må diskuteres. Vanntemperatur er viktig, for kaldt vann (5-8°C) får man lite fisk, fisken trekker dypere. Dataene fra forsøket blir opparbeidet nå ila høsten. Innføring av seleksjonsinnretninger vil bl.a bli basert på resultatene fra forsøksfiske. Fiskeridir.no

6 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Villaorganic.com Takk for oppmerksomheten Spørsmål?

7 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Leppefiskarter i Norge Om sommeren er leppefiskene vanlige i tang- og tarebeltet, om vinteren trekker de dypere og er ikke fangstbar fra sen høst til litt ut på våren. Leppefiskene er stasjonære, og holder seg til et begrenset område. De lever nært land og er svært bunntilknyttet. De forskjellige artene av leppefisk har ikke samme utbredelse i norske farvann. Mange små lokale bestander gjør det vanskeligere å anslå samlet bestandsstørrelse og effekten av fiske. Leppefisk behandles ofte nærmest som én art, men hver av artene har sin egen livsstrategi. Et fiske etter leppefisk kan derfor påvirke artene ulikt. Alle leppefiskbestandene gyter på våren/sommeren. Tidspunktene for gyteperioder hos de ulike leppefiskartene langs kysten er ikke tilstrekkelig kartlagt, men de ulike artene har noe forskjellig gytetidspunkt og gyteperioden varierer mellom områder. Bilde:imr.no, https://www.google.no/search?hl=no&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=752&q=bergnebb&oq=bergnebb&gs_l=img.3..0j0i24.1522.2736.0.3165.8.7.0.1.1.0.131.679.1j5.6.0....0...1ac.1.49.img..1.7.673.XzDdCXun5VE#facrc=_&imgdii=_&imgrc=3 7wmxICwDHF0uM%253A%3BS6cCKzXxYxgeZM%3Bhttp%253A%252F%252F2.bp.blogspot.com%252F-iwiT5xxb-- M%252FUZFDzmfHw4I%252FAAAAAAAAARY%252FcaULMBcxStU%252Fs1600%252Fbergnebb.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.marinbiologene.no%252F2013%252F05%252Ftransvestitter-kjnnsskifte-og_14.html%3B500%3B336 https://www.google.no/search?hl=no&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=752&q=bergnebb&oq=bergnebb&gs_l=img.3..0j0i24.1522.2736.0.3165.8.7.0.1.1.0.131.679.1j5.6.0....0...1ac.1.49.img..1.7.673.XzDdCXun5VE#facrc=_&imgdii=_&imgrc=3 7wmxICwDHF0uM%253A%3BS6cCKzXxYxgeZM%3Bhttp%253A%252F%252F2.bp.blogspot.com%252F-iwiT5xxb-- M%252FUZFDzmfHw4I%252FAAAAAAAAARY%252FcaULMBcxStU%252Fs1600%252Fbergnebb.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fblog.marinbiologene.no%252F2013%252F05%252Ftransvestitter-kjnnsskifte-og_14.html%3B500%3B336

8 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Vilkår for å være med i fisket Observatører fra Fdir kom om bord og tok lengdeprøve av fisken. Tillatelsen skulle være tilgjengelig om bord i fartøyet og forevises på eventuell forespørsel ved kontroll. Fdir understrekte at tillatelsen kunne trekkes tilbake med øyeblikkelig virkning dersom vilkårene for tillatelsen brytes eller dersom det var oppgitt uriktige opplysninger Lipfish.no Fiskeridir.no

9 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no For detaljert 20 fiskere, med 50 redskap, 25 som var påmeldt 6 fiskere med kryss, 40 redskap, var i utgangspunktet 11: Til sammen 40 redskap, 2 fluktåpninger, og notrist/”kryss” i åpningen av rusene (i halvparten av redskapen). Krysset lager man selv (kraftig fiskeline/fiskegøtt, tykkelse 0.4-0.5mm). Krysset skal stå i 90 gr vinkel på hverandre. Fig. Plassering av rist i teine: på kortsiden i hvilekammeret (innerste kammer) at risten skal plasseres 2 skjema skal fylles ut per røktetur, en for med fluktåpning og med/uten kryss. Del 1: fartøy- og redskapsopplysninger. Del 2: total fangst og bifangst av leppefisk, annen fisk, sjøfugl, sjøpattedyr, skalldyr (i antall). I 3 av redskapsparene skal også utsatt fangst av leppefisk og bifangst av andre arter enn leppefisk telles og føres inn på skjema. Beholdt fangst: her registreres all beholdt fangst per røktetur per redskapstype (ruse/teine, med/uten fluktåpning, med/uten kryss), samt en nedre grense og øvre lengdegrense (cm) på fisken Utsatt fangst: her registreres utsatt fangst av leppefisk og bifangst av andre arter i 3 redskaper med/uten fluktåpning og med/uten kryss.

10 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Størrelsen på fisken som teller, vil ikke ha for stor eller for liten fisk, umoden fisk av en viss størrelse. Prøve ut ulike fluktåpninger for å se hvem som er mest effektiv I tillegg tar HI prøver ang. gytetidspunktet for de ulike artene – modning for å bekrefte gyteperioden, Leppefisk artene gyter på ulik tidspunkt Det er mye gytemoden fisk, hvorav de er veldig sensitive, overlever ikke transport, gyter i merdene

11 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Rensefisk Leppefiskene, særlig bergnebb, grønn og berggylt, blir brukt til å fjerne lakselus fra laks i oppdrett. I Norge startet målrettet fiske etter bergnebb i 1988. Bruken av leppefisk i oppdrettsnæringen i Norge økte fra omkring 1000 fisk i 1988 til rundt 3.5 millioner i 1997. Nå har det passert 14 mill i antall og 140 mill kr i verdi til fisker. Dette inkl import fra Sverige og et mindre kvantum oppdrettet berggylt. All fangst av leppefisk skal rapporteres til Fdir. Offisiell statistikk viser at årlig oppfisket omsatt kvantum har passert 600 tonn. Lipfish.no Sabima.no

12 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Regulering av fangst av leppefisk Myndighetene har regulert fiske etter leppefisk siden 2011. Følgende tiltak er innført: – Åpningstidspunkt/fredningstid: Fra 2011 har fisket etter leppefisk vært regulert med en felles åpningsdato for alle leppefiskartene, men med en geografisk differensiert åpningsdato. – Et felles minstemål for alle leppefiskbestandene: Minstemålet for leppefisk har vært 10 cm for Trøndelag og Nordland, og 11 cm for resten av landet. Det nye i år er at minstemålet er11 cm for hele landet. – Krav om daglig røkting av redskapen, med unntak for søn-og helligdager. Av hensyn til leppefiskens velferd og for å sikre høy kvalitet og overlevelse. – Begrensning av redskapsmengde før fisket er åpnet i hele landet: I fisket etter leppefisk kan det ikke benyttes mer enn 100 teiner og ruser til sammen i tidsrommet 27. mai til og med 30. juni. Etter 1 juli er det ingen begrensning bortsett fra på Sørlandet – Det er forbudt for fritidsfiskere å fiske leppefisk med teiner og ruser: Kan søke om adgang til å drive et fiske dersom de har en leveringsavtale. – Krav om dispensasjon for å benytte ruse: For yrkesfiskere er det fra 1 mai-31 des forbudt å sette ruser på kyststrekningen fra grensen mot Sverige tom Møre og Romsdal fylke. Fdir kan gi tillatelse til å sette ruser til fangst av leppefisk til fiskere som skal fiske for omsetning. Manntallsførte fiskere må på bakgrunn av dette søke om tillatelse for å drive et fiske etter leppefisk med ruser.

13 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no

14 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Seleksjonsinnretninger Målet er å benytte seleksjonsinnretninger som sikrer et målrettet fiske etter den leppefisken som skal leveres til omsetning, en innretning som selekterer ut fangst av leppefisk under minstemål og fangst av andre arter. Det er tydelige variasjoner i bifangst av andre arter enn leppefisk fra område til område. Begrense bifangsten, annen fisk og skalldyr kan beite på, stresse, skade fisken. HI resultater: Bifangst av leppefisk under minstemålet var imidlertid stor. I teiner var 1 av 2 (54 %) leppefisk under minstemål, mens for ruser var forholdet 1 av 3 (33 %). Okmarine.no Lipfish.no Carapax.se Okmarine.no

15 Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no


Laste ned ppt "Livet i havet – vårt felles ansvar www.fiskeridir.no Veien mot et bærekraftig leppefiske Lise LangårdTrondheim 22.08.2014 Bilde:imr.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google