Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor er vi her i dag? - Å krenke et barn kan føre til: *selvmord *Sykdom *Læringstap *Sosial isolasjon *Uførhet *Store offentlige og private utgifter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor er vi her i dag? - Å krenke et barn kan føre til: *selvmord *Sykdom *Læringstap *Sosial isolasjon *Uførhet *Store offentlige og private utgifter."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hvorfor er vi her i dag? - Å krenke et barn kan føre til: *selvmord *Sykdom *Læringstap *Sosial isolasjon *Uførhet *Store offentlige og private utgifter - Barn får ikke den hjelpen de har behov for

3 Jente: Av de 13 årene jeg har gått på skolen, så har det vært bra i for min del i 6. og 7. klasse, og når jeg gikk andre året på videregående skole. Heldigvis har jeg sluppet unna innleggelse på psykiatrisk, men jeg har fått en del skader av skolen

4 Ivareta barns interesser Foreslå tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet Gi informasjon om barns rettigheter Følge opp Barnekonvensjonen… Barneombudets mandat

5 Norsk lov siden 2003 Gir barn konkrete rettigheter Ser barn på en ny måte Fakta om barnekonvensjonen

6 - Henvendelser (daglig/ukentlig) - 2,5 årsverk - Offentlige rapporter (tilsyn) Bakgrunn

7 - Kontakter: * Elevråd * FUG/FUB * Ungdomspanelet * Ekspertgrupper * Elevorganisasjonen * Elever og foreldre * Fagmiljøer Bakgrunn

8 Kap 9a  Kravet i § 9a-1 er knyttet til at miljøet skal ha en positiv virkning pa ̊ eleven. Dette fremkommer av at § 9a-1 bruker begrepet ”fremje”. Det er ikke tilstrekkelig at skolen har et miljø som ikke har da ̊ rlig innvirkning pa ̊ elevens læring, trivsel og helse.

9 Kap 9a  Retten til et godt fysisk og psykososialt miljø er en individuell rett, noe som innebærer at det er den enkeltes oppfatning av skolemiljøet som er det avgjørende. Denne retten gjelder for alle elever (også elever med behov for spesialundervisning).

10 Innsyn * Klagesaksbehandling * Tilsyn Bakgrunn

11 Kommunen og fylkesmannen har begge en lovpålagt kontrolloppgave Bakgrunn

12 Kommunestyret og fylkestinget har det øverste tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning, og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. De kan omgjøre vedtak Koml kap 12 - § 76 Bakgrunn

13 Fylkesmannen (statens ”forlengede arm”) kan føre tilsyn med lovligheten av kommunens eller fylkeskommunens oppfyllelse av plikter pålagt i, eller i medhold av lov Koml kap 10 - §60b Bakgrunn

14 Tilsyn er: Felles nasjonalt tilsyn Nasjonalt tilsyn på prioriterte områder Egeninitierte tilsyn Hendelsesbaserte tilsyn Bakgrunn

15 Klageinstans Kommunen fatter vedtak i første instans Fylkesmannen er klageinstansen Opl kap 15 - § 15-2 Fvl kap 6 - §28 Bakgrunn

16 Klageinstansen kan: - prøve alle sider av saken - ta hensyn til nye omstendigheter - treffe nytt vedtak - oppheve og returnere saken Fvl kap 6 - §34 Bakgrunn

17 Elever og foreldre kjenner ikke sine rettigheter  Hvem har informasjonsplikt og hvordan? Hva er hovedutfordringene? Av 82 elever vi har snakket med, kjente ingen til sine rettigheter

18 Elevene blir ikke hørt Hva er hovedutfordringene? Jeg har følt at de ikke har tatt meg på alvor, og jeg har følt at de mener det er jeg som må gjøre noe med det og ikke de.

19 Voksne i skolen forstår ikke sin undersøkelses, varslings og handlingsplikt. Hva er hovedutfordringene?

20 Brudd på opplæringsloven får ingen følger for skolene De sa vi kunne klage på nytt, men nå har vi fått medhold hos Fylkesmannen tre ganger og vi begynner å bli slitne av dette. Hvorfor kan ikke bare skolen gjøre jobben sin?

21 Tilsyn møter ikke behovet for kvalitetskontroll Hva er hovedutfordringene?

22 Tilsyn skjer for sjelden til å opprettholde skolens fokus på arbeidet med det psykososiale miljø Hva er hovedutfordringene?

23 Opplæringsloven er ikke tilpasset elevenes behov  Vedtak endrer ikke praksis  Saker vedr. ”fortidige forhold” avvises  Eleven må bevise at de ikke har et godt skolemiljø Hva er hovedutfordringene?

24 Hva må skje? Elever og foreldre kjenner ikke sine rettigheter Kommuner og skoler har informasjonsplikt om rettigheter Tilgjengelig og forståelig ? Fylkesmannen må kvalitetssikre at informasjonsplikten overholdes

25 Hva må skje? Elevene blir ikke hørt Elever må høres i tilsyns og klagesaker (Jfr. Barnekonvensjonen) Unntak fra hovedregel må begrunnes særskilt Elevenes synspunkter må komme fram i all saksbehandling hos fylkesmennene

26 Hva må skje? Elevene blir ikke hørt Skolene må pålegges å forberede elevene når tilsyn skal gjennomføres Det må lages en felles metodikk for høring av elever Tilsynsrapporter og vedtak må skrives slik at elever forstår innholdet

27 Er det mulig?

28 Ja, det er mulig (Indemiljø i børneperspektiv. En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel. Børnerådet 2012)

29 Hva må skje? Brudd på opplæringsloven får ingen følger for kommunene Fylkesmennene må aktivt informere om sin rolle som klageinstans og veilede foreldre om deres rettigheter Fylkesmennene må få hjemmel til å iverksette sanksjoner mot skoleeiere som bryter loven; Hvorfor har barn svakere rettigheter enn voksne har etter arbeidsmiljøloven?

30 Hva må skje? Brudd på opplæringsloven får ingen følger for kommunene Det nye lovforslaget:  Forlengete foreldelsesfrist (fra 2 til 5 år)  Endret bevisbyrde

31 Hva endrer dette?  Innenfor det sivilrettslige området. Lettere å gå til erstatningssøksmål mot kommunen  Ønsket effekt: kommunene skjerper seg Gode forslag! Men; Løser ikke elevens behov for hjelp i skolesituasjonen i dag dersom ikke kommunene skjerper seg  tapt læring….. Det nye lovforslaget:

32 Hva må skje? Brudd på opplæringsloven får ingen følger for kommunene Fylkesmennene må føre tilsyn der de er bekymret for enkelthendelser ved skoler Noen gjør det, andre ikke. Er dette likeverdig? Fylkesmennenes mandat må utvides, slik at de kan pålegge skoleeier å iverksette ethvert tiltak de anser nødvendig for å sikre barn deres rett. Tilsynsrapporter og vedtak må skrives slik at elever forstår innholdet

33 Hva må skje? Tilsyn møter ikke behovet for kvalitetskontroll Tilsyn må også innebære kvalitetskontroll av skolenes psykososiale miljø Lovlighetskontroll og kvalitetskontroll må følges opp med konsekvenser dersom ikke retting finner sted Fylkesmennene må få en offensiv tilsynsinstruks som gir dem selvstendig handlingsrom til å følge opp korreksjonspunkter Fylkesmennene må benytte seg av uanmeldte tilsyn

34 Vedtak som fattes i kommunen Fylkesmannen må kunne stille krav om at vedtak: - Forståelig for eleven - konkrete og målbare - Synlige og umiddelbare - inneholde plan for evaluering: *Tid *Hva - Ha et krav til varighet - Rapporteringsplikt til FM

35

36 Oppsummering - Elevene må høres i all saksbehandling og deres mening må komme fram i saken -Fylkesmannen må kunne følge en sak til eleven har et godt skolemiljø -Fylkesmannen må kunne følge opp vedtak og pålegg med sanksjoner når loven brytes eller pålegg ikke følges

37


Laste ned ppt "Hvorfor er vi her i dag? - Å krenke et barn kan føre til: *selvmord *Sykdom *Læringstap *Sosial isolasjon *Uførhet *Store offentlige og private utgifter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google