Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoleeierforum 19.02.14 «De beste skolene ligger i Nordland»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoleeierforum 19.02.14 «De beste skolene ligger i Nordland»"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoleeierforum 19.02.14 «De beste skolene ligger i Nordland»

2

3 Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Hva og hvorfor?

4 Bakgrunn for FNT 2014-2017 St.meld. nr. 31 (2007-2008) peker på at det er utfordringer knyttet til måten LK 06 er utformet på. Læreplanene har klare mål, men overlater arbeidet med operasjonaliseringen til det lokale nivået. OECDs rapport om evaluering og vurdering Elevvurdering avgjørende for læringsutbytte

5 Formål med tilsynet (hvorfor?) Det overordnede målet for tilsynet er å bidra til at alle elever i grunnopplæringen får et godt utbytte av den opplæringen som tilbys. I tillegg ønsker vi at tilsynet skal bedre regelforståelse og regeletterlevelse i kommuner og skoler.

6 Overordnete prinsipper: 1.Skal omfatte alle elevgrupper 2.Skal innrettes med en fellesdel og en spesiell del hvor FM kan velge aktuelle temaer basert på lokale risikovurderinger 3.Skal omfatte både veiledning og tilsyn

7 Tema: Elevenes utbytte av opplæringen

8 Skoleeiers ansvar Mange av pliktene er rettet mot skolen. Det er likevel alltid skoleeieren som har det overordnede ansvaret. Skoleeier må ha et forsvarlig system for å sikre at kravene i opplæringsloven og tilhørende forskrifter blir oppfylt. opplæringsloven § 13-10.

9 Myndigheten til å fatte enkeltvedtak Skoleeier har myndigheten til å fatte enkeltvedtak. Skoleeieren kan delegere sin myndighet til rektor. Delegeringen må alltid være forsvarlig. –Det betyr at skoleeieren må sikre at rektor har den nødvendige kompetansen til å fatte enkeltvedtak.

10 Føringer for veiledningen Alle skoleeiere skal tidlig 2014 kjenne til - veiledningsmaterialet - egenvurderingsskjemaene Alle skoleeiere tilbud om veiledning i perioden Tilsyn gjennomføres 4-6 måneder etter at veiledningsmateriellet er «distribuert»

11 Innretning for skoleeier/skoler InformasjonVeiledningEgenvurderingVarsel om tilsynEgenvurderingVeiledningTilsyn

12 Aktivitetskrav FNT 2014-2017 Igangsettes høsten 2014 – min 3 kommuner Varsel før sommerferien Mål: 60 % av fylkets skoleeiere i perioden Alle skal involveres i perioden Gjennomføres etter instruks gitt i Metodehåndbok

13 Tidsperspektiv 2014201520162017 Veiledning 1 – vår Veiledning 2 - høst Veiledning 3 – vår Veiledning 4 - høst Veiledning 5 – vår Veiledning 6 - høst Erfaringsbasert veiledning Tilsyn 1 – høstTilsyn 2 vår, Tilsyn 3 høst Tilsyn 4 vår Tilsyn 5 høst Tilsyn 6 – vår

14

15 Veiledningsmateriellet Veiledningshefte – de 3 temaene Kontrollspørsmål Hva som må til Hvem som har ansvaret for å oppfylle plikten Egenvurderingsskjema Mal for enkeltvedtak Lovhenvisninger Sjekkliste (hva må du som rektor/lærer sørge for?)

16 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen av opplæringen

17 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen omfatter: Skolens arbeid med opplæringen i fag Individuell underveisvurdering i fag Spesialundervisning Særskilt språkopplæring

18 Noen prinsipper 1.Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem (tydelige mål og kriterier) 2.Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 3.Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg 4.Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen utvikling

19 Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

20 Skolens saksbehandling Et utdrag av reglene om saksbehandling, ingen fullstendig kontroll av for eksempel spesialundervisningsinstituttet Skal foregå skriftlig

21 Kontrollen omfatter Spesialundervisning Særskilt språkopplæring Punktskriftopplæring Tegnspråkopplæring

22 Skolebasert vurdering

23 Skolens jevnlige vurdering av egen virksomhet og måloppnåelse Stedlig tilsyn


Laste ned ppt "Skoleeierforum 19.02.14 «De beste skolene ligger i Nordland»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google