Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
Verdensarvforum 2014 Organisering av arbeidet Direktør Harriet Hagan Takke for i går

2 Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
Alta Museum etablert i 1978 som avdeling i Alta kommune fram til 2007 Interkommunalt selskap stiftet av Finnmark fylkeskommune og Alta kommune med 50% hver Etablert som ledd i den nasjonale museumsreformen (konsolideringsprosessen) som en av 5 museumsenheter i Finnmark Nytt bygg åpnet i 1991, utvidet i 2013

3 Selskapets formål Selskapet skal arbeide med bevaring, dokumentasjon og formidling av bergkunst i Finnmark. Selskapet skal utføre forvaltningsoppgaver iht. kulturminneloven etter delegerte fullmakter i verdensarvområdet i Alta, og være et ressurssenter både nasjonalt og internasjonalt for bergkunstarbeid. Selskapet skal være kompetansesenter for bergkunst. Selskapet skal også være et kompetansesenter for museal virksomhet i sitt område, og skal legge vekt på å fremme koordinering og samarbeid lokalt og regionalt. Selskapet skal også engasjere seg i utvikling av museumsfunksjoner på fylkesnivå, og skal delta i nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidstiltak.

4 Selskapets formål, forts.
Selskapet skal drive innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Alta kommune. I denne sammenheng skal selskapet arbeide med bevaring av kulturminner og fysiske miljøer av kulturhistorisk betydning, og vern av gjenstander, skrevne kilder, bilder og muntlig tradisjon. Selskapet skal drive en allsidig formidling bl.a. basert på dette arbeidet. Selskapet skal drive salg av souvenirer, drift eller utleie av kafé og lokaler, samt andre salgsaktiviteter knyttet til selskapets primærformål.

5 Intern organisering To fagseksjoner:
Seksjon for bergkunst og verdensarv Seksjon for samtid og historisk tid Hver seksjon arbeider med forvaltning, formidling, forskning og/eller utviklingsoppgaver innen sine fagområder. I tillegg: Administrasjon Salg, markedsføring, billettsalg, butikk, kafé Drift Formidling av verdensarven er integrert i virksomheten og formidles av guider, publikumsansvarlig, m.fl.

6 Styrende organer Representantskapet er selskapets høyeste myndighet og godkjenner selskapets regnskap, budsjettramme, økonomiplan og velger styre. Representantskapet består av 2 representanter fra Alta kommune og 2 representanter fra Finnmark fylkeskommune. Disse representerer eierne. Styret bestå av 5 medlemmer: 2 velges etter forslag fra Alta kommune, 1 medlem velges etter forslag fra Finnmark fylkeskommune, 1 medlem velges etter forslag fra Universitetet i Tromsø, 1 medlem velges av og blant selskapets ansatte.

7 Samarbeidsgruppe etablert i 1998
Medlemmer: Riksantikvaren Finnmark fylkeskommune Sametinget Tromsø Museum – Universitetsmuseet Alta kommune Verdensarvsenter for bergkunst- Alta Museum Riksantikvaren 1-2 deltakere; Harald Ibenholt (seksjonsleder Seksjon for konservering), Eva Walderhaug (Trond Taugbøl. RA leder møtene og innkaller til dem. Vi gir innspill til saksliste. Finnmark fylkeskommune 1 deltaker, Stein Tage Domaas, plan og kulturminnesjef Sametinget 1 deltaker, men møter svært sjelden Tromsø Museum – Universitetsmuseet 1 deltaker, professor Knut Helskog Alta kommune – 1 deltaker, Sylvi Bellika, rådgiver kultur Verdensarvsenter for bergkunst-Alta Museum 2-4 deltakere, direktør og Martin Hykkerud (referent), Karin Tansem, evt andre ved behov, på enkeltsaker. VAM skriver referat fra møtene.

8 Samarbeidsgruppens mandat
vurdere hensiktsmessigheten av mekanismer for vern, forvaltning og bruk av virkemidler, og foreslå eventuelle forbedringer overfor forvaltningsinstansene være et rådgivende forum i arbeidet med skjøtsels- og forvaltningsplaner for verdensarven bergkunsten i Alta og implementering av slike planer være et diskusjons- informasjons- og rapporteringsforum for prinsipielle faglige og administrative problemstillinger som angår kulturminnet, og foreslå løsninger for disse. Gruppens arbeid rører ikke ved de enkelte forvaltningsinstansenes myndighetsutøvelse. En evaluering av gruppens arbeid foretas etter tre år.

9 Vedtak vedr. organisiering
Verdensarvråd Finnmark fylkeskommune og Alta kommune (våre eiere), har vedtatt at det skal opprettes et verdensarvråd for bergkunsten i Alta i samråd med Klima- og miljødepartementet (Fylkesutvalget , Kommunestyret ) Verdensarvkoordinator Finnmark fylkeskommune og Alta kommune har vedtatt at verdensarvkoordinatorfunksjonen skal legges til VAM (Fylkesutvalget , kommunestyret ).

10 Kommune, kompetanseinstitusjoner og ideelle organisasjoner
Alta kommune er en av VAMs eiere og sitter i samarbeidsgruppen. Alta kommune eier museumsbygg og –grunn Vi samarbeider med Tromsø Museum, Universitetet i Bergen og andre i konkrete forvaltningsprosjekter som f.eks. malingsfjerning og Kåfjordprosjektet Finnmark Fylkeskommune og Tromsø Museum må godkjenne alle fysiske tiltak. Samarbeid med grunnskole og videregående skoler i Alta samt Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet, herunder Den Kulturelle Skolesekken mm Vi vektlegger samarbeid med bygdelag, historielag, grunneiere og lokalbefolkning for øvrig.

11 Hva fungerer bra? Samarbeidsgruppen; dette faglig- administrative samarbeidet fungerer godt Koordinering av verdensarven fungerer godt på det nivået som er mulig med dagens ressurser Det å samle oppgaver knyttet til forvaltning, formidling og utvikling i samme institusjon har vært fordelaktig Verdensarvsenteroppgaver knyttet til oss som museum har synergier gjennom faglige, kapasitetsmessige og økonomiske fordeler

12 Våre ambisjoner og ønsker
Et verdensarvråd med god forankring politisk og faglig, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Videreføre det gode faglige samarbeidet med forvaltning og FoU-institusjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt Rolle som verdensarvkoordinator og verdensarvsenter Styrke deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk, erfaringsutveksling mm Videreutvikle egen kompetanse og kapasitet knyttet til sikring, bevaring og forvaltning av bergkunsten Økt forskning på bergkunsten i Alta gjennom tilrettelegging for og samarbeid med nasjonale og internasjonale forskere Forutsigbare rammevilkår gjennom økt andel fast og langsiktig driftsfinansiering Styrke lokalt engasjement og forankring gjennom samarbeid med reiseliv, øvrig næringsliv og lokalbefolkningen God formidling gjennom nye utstillinger og aktiviteter som skaper engasjement og interesse Formidle og bruke status som verdensarv i større grad Tettere samarbeid med utdanningsinstitusjonene, herunder videreutdanning av lærere på alle nivå, tilrettelegging for studenter o.l.


Laste ned ppt "Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google