Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lars-Kåre Legernes Daglig leder Oslo Handelskammer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lars-Kåre Legernes Daglig leder Oslo Handelskammer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lars-Kåre Legernes Daglig leder Oslo Handelskammer
Forelesing, Oslo Universitet 8 april 2008 Internasjonal handel. Eksport og Import Lars-Kåre Legernes Daglig leder Oslo Handelskammer

2 Foredrag Internasjonal handel EU
Hva tenke på hvis du skal ”ut i verden”. Kulturforskjeller – Norden- Kina Handelskammerverden Chamber of Commerce

3 Norge som handelsnasjon
Vi er verdens 27 største eksportør og verdens 32 største importør. Vi er verdens 3e største oljeeksportør. Vi har høye markedsandeler innenfor olje,gass,shipping, sjømat, lettmetaller (aluminium) og maritime tjenester(Veritas) Uten vår olje og gass ville vårt handelsunderskudd vært på over 60 mrd. Verdien av vår totale utenlandshandel er 75% av vår GNP. Gjennomsnitt for verden er 45%, USA 25%. Vi er ekstremt følsomme for trender i verdenshandelen !!

4 Norge Norske investeringer utenlands : Europa 70% USA 20% Asia 6%
Norge har en meget stor offentlig sektor. Hele 30% av arbeidsplassene i Norge er offentlige. Det samme tallet for EU er 18%

5 Norge som handelsnasjon
Innefor OECD står bearbeidede industrivarer for 85% av eksportverdien. I Norge står tilsvarende bare for 28%. Vi er en råvarebasert økonomi !!

6 Det nye EU 450 mill. innbyggere.
Nesten verdens største økonomi ( GNP 9258,USA 9810) Verdens største fredsrørelse Øker politisk og økonomisk stabilitet. Eliminerer handelsbarrierer Øker konkurranse kraft og produktivitet. Større tilgang på arbeidskraft. Bedre samarbeid mellom bedrifter over grensene. EU standarder blir gjeldende.

7 Lisboa prosessen Hva går Lisboa prosessen ut på ?

8 Hva skjer i EU nå ? Lisboa Prosessen –går videre uten større suksess? Lisboa erklæringen går ut på at EU innen 2010 skal være den mest konkurransedyktige og kompetansebaserte regionen i verden…. Den nye EU grunnloven skulle godkjennes av alle land… ny prosess i gang Nye medlemmer –, Kroatia. ---Tyrkia ? EU har et budsjett som utgjør omtrent 1% av medlemslandenes samlede BNP. Mesteparten av midlene (44%) går til å øke konkurranseevne og utjevning av regional forskjeller i Europa gjennom strukturmidlene, nest største del av budsjettet går til naturressursene i EU (landbruk, fiskeri, miljø og regional utvikling).

9 EU Fra 2004 er det mulig å etablere et EU selskap kalt SE –selskap ( Societè Entreprise). Det vil dog ikke skje noen harmonisering av skattelovgivningen i de ulike land. Hvert land har mulighet til tilpasning med utgangspunkt i egen selskapsrett. Stor risiko for at det blir ulike SE regler i Norden. Svenskene har kommet lengst.

10 EU og EØS EU`s indre marked gir oss mange muligheter og rettigheter.
Vanligvis fungerer det indre marked bra men det kan oppstå problemer…. Solvit er et internett basert nettverk som knytter sammen ”problemløsere” i alle EU/EØS landene både for privatpersoner og bedrifter. Ditt lokale solvit senter skal hjelpe til hvis det oppstår et problem og ha en løsning innen 10 uker. Norsk hjemmeside =

11 Norge og EU Norge er integrert i EU`s indre marked gjennom EØS-avtalen, men vi er likevel i handelspolitisk sammenheng for et tredjeland å regne ettersom vi ikke er en del av EU s tollunion. EU har forhandlet frem over 100 avtaler med andre land og handelsblokker som er mer vidt omfattende enn WTO avtalene. Dette kan gi norske bedrifter ulemper og høyere tollbarrierer. EFTA forhandler dog også avtaler…

12 Norge og EU ESA –mer katolsk enn paven ?
ESA – EFTA Surveillance authority. Noen hevder at ESA er strengere i sin kontroll av Norge enn Europakomisjonen er med medlemsstatene i EU. ESA ska overvåke Generelt, offentlig innkjøp, konkurransesaker og statsstøtte. Norge har ikke vært flinkere enn gjennomsnitts landene i EU å iverksette EU direktiver.

13 Utenlandssatsning Hvordan kan bedriften øke sin internasjonale aktivitet og være mer treffsikker i sitt internasjonale arbeid ?

14 Utenlandssatsing Før du gjør noe som helst start med…
Hva er mitt ståsted akkurat nå ? SWOT analyse - styrker, svakheter,muligheter, trusler. Forberedelser

15 Utenlandssatsing Forberedelser
Hva må jeg gjøre hjemme før vi satser mer på utlandet ? Trenger jeg å forberede økt produksjonskapasitet ? Hvordan skal jeg etablere meg, selge, distribuere ? Har jeg nok og riktig personal ? Hva med våre språkkunnskaper ? Hva har jeg for markedsføringsmateriell ? Trenger noe å kompletteres – oversettes ? Hva med vår webside ?

16 Utenlandssatsing Valg av marked. Begynn med det nære først… Sverige
Danmark Finland Island

17 Utenlandssatsing Samle inn kunnskap.
Vil du eksportere eller etablere deg må du finne ut mest mulig om det nye markedet. Markedsundersøkelse Konkurransesituasjon, prisbilde, distribusjon, forretningskultur, markedsstørrelse, infrastruktur, etableringskostnader, etableringsform, betalingsmåte, miljøbestemmelser, sikkerhetsbestemmelser m.m.

18 Utenlandssatsing Kilder til informasjon Handelskamrene
Innovasjon Norge Ambassader SSB

19 Nordisk satsning Hvis du skal etablere deg i et annet nordisk land må du etablere et eget AS i hvert av de nordiske land som du skal inn i. Du må ha en komplett juridisk enhet i hvert enkelt land. Styre, administrerende direktør, revisjon, årsberetning, selvangivelse.

20 Utenlandssatsing Er det noen forskjell mellom de nordisk land når det gjelder forretningskultur ?

21 Utenlandssatsing Er det noen forskjell mellom de nordisk land når det gjelder forretningskultur ?

22 Kulturforskjeller i Norden
Vi har så korte avstander i Norden at vi tror at kulturen er lik- det er ikke riktig-vi er ganske ulike …….

23 Språklige barrierer Forskning viser at svensker og dansker forstår hverandre bare til 60% !!! Vi har også mange ord som betyr noe helt annet i et annet nordisk land. En svenske som inviterer en nordmann til en middag eller fest kan få til svar – Nei takk jeg har dessverre ingen anledning å komme . Anledning betyr på svensk grunn/ årsak.

24 Noen kulturelle forskjeller i Norden ?
Dansker oppfatter en lov som en anbefaling. Svensker oppfatter anbefalinger som lov.

25 Noen kulturelle forskjeller i Norden ?
Det handler mest om innstilling eller attityder. Du må være åpen for kulturelle forskjeller og ha interesse for andre lands kulturelle forskjeller….

26 The Northerner Nordboeren
Innovativ - Sikkerhetsorientert Fredselskende - Lederskap Ærlig - Teknisk ledende Tålmodig - Demokratiske Respektfull - Respektfulle Internasjonale - Har stor tiltro. Velutdannet

27 Noen forskjeller ? Ved forhandlinger :
Svensker er godt forberedt og går fra første møtet innstilt på at i neste møte gjelder det bare å finslipe detaljene. Nordmenn ser på første møtet som innledende og snur gjerne alt opp ned ved neste møte. De vil bare kjenne motstanderen litt på pulsen først. Nordmenn ser på muntlige løfter som ganske løse og lover ofte mer enn de holder. Svensker ser på muntlige løfter som en bindende avtale. Svensker kan være ganske stille i forhandlinger.

28 Noen forskjeller ? Nordmenn har korte tidshorisonter og er mer spontane og impulsive. Nordmenn tar raskere beslutninger. Svensker planlegger nøye og bruker mye lengre tid på å fatte beslutninger. Nordmenn begynner å diskutere etter at en beslutning er tatt. Svensker diskuterer først og gjennomfører deretter beslutningen med 100 % lojalitet. Nordmenn er mer risikovillige. Svensker har et større sikkerhetsbehov.

29 Noen forskjeller ? Nordmenn er mindre punktlige.
Gjelder både møter og leveringsfrister. Svensker er nøye på tiden. Nordmenn er veldig uformelle i både stil og antrekk. Svensker er mer opptatt av formalitet og stil. Nordmenn er lite flinke til å informere sine medarbeidere. Svensker har lang tradisjon for å yte meget god intern informasjon til alle nivåer i sin organisasjon. Nordmenn er veldig fornøyde med seg selv og har ikke så stort behov for å se og lære av omverdenen. Svensker er mer internasjonale og lærenemme.

30 Noen forskjeller ? Nordmenn er ekstreme tradisjonalister og veldig sta. pilsens venner, sterke fylker, har vanskelig for å bli enige om ting, ser helst til egne særinteresser, nynorsk / bokmål, veibygging, flyplass prosjekter, reiselivsprosjekter, etc. Nordmenn har vanskeligheter med å se holistiske løsninger. Svensker er veldig kollektive i sin levemåte og ser mye mer etter helhetsløsninger. Nordmenn har mer hierarkiske organisasjoner og er mer opptatt av titler. I Norge har vi markedsdirektører i Sverige ingen- bare markedssjefer. Svensker er ikke fullt så opptatt av hierarkier og titler. De er mer team og prosessorientert.

31 Sverige Veldig fokusert på ”den svenska jämlikheten”.
Du skal ikke tro at du er bedre enn meg bare fordi du er sjefen. Flate organisasjoner. Gode prosjektledere da deres likhetsfokus gjør at alle kommer til tale og man tar tilvare alles kompetanse. Utydelig lederskap alle har et felles ansvar men ingen sjef å skylde på når noe går feil… Utenlandske sjefer er ikke vandt ved at det blir stilt spørsmål ved deres beslutninger… Svensker er ikke redde for sjefer uansett nivå…..

32 Sverige Tid er et nøkkelord for svensker…
For svensker er tid likt kvalitet. Svensker skal sikre kvaliteten i alt man gjør samtidig som alt skal avstemmes med alle til høyre og venstre… Det stemmer ikke helt overens med dagens situasjon der hastighet er viktig. Derfor er svensker veldig var for å ta vare på tiden være effektive og presise i møtesammenhenger.

33 Svensker Svensker er som sine produkter- pålitelige og fine – men ikke spesielt morsomme. Svensker er perfeksjonister. Svensker agerer i flokk, de liker ikke å stikke seg ut av mengden.

34 Hva må mange nordmenn tenke på når vi gjør business med svensker?
Hold tiden. Vær godt forberedt. Vær litt mindre verdensmester. Husk at god intern informasjon i Sverige er viktig og forventet. Tenk mer på helhetsløsninger ikke bare del løsninger. Vær mer ydmyk og ikke fullt så kategorisk i dine uttalelser. Vær litt mer diplomatisk på alle nivåer i organisasjonen. Delegere både ansvar og myndighet.

35 Tenk på Norden er ikke et hjemmemarked.
Vi har forskjellig historikk, tradisjoner og kultur. Du bør ha god kjennskap til din egen kultur og ukultur før du innleder relasjoner til andre land. Hvordan er vi ulike ? Hva har vi felles ? Hva må vi tenke på ?

36 HVA SKJER I ASIA? 510 MILLION FOLK I SØ ASIA, 1.3 MILLIARDER I KINA
1 MILLIARD I INDIA

37 BNP VEKST 2006 Hong Kong + 6.8% Taiwan + 4.2% Malaysia + 5.4%
Singapore + 6.6% Thailand + 4.8% Vietnam + 7.8% China % The Economist

38 CHINAS 8. STØRSTE HANDELSPARTNER,
STØRRE ENN RUSSLAND ER WAL-MART

39 HUSMØDRE I ASIA 690 MILLION

40 HUSMØDRE I ASIA SOM HAR KJØLESKAP 161 MILLION

41 HONG KONG Verdens største container havn
Verdens største flyfrakt terminal Det står 1700 Milliarder NOK på sparekonto her

42 CHINAS CASH COW Investeringar går gjennom HK av tre grunner
Et fungerende monetært system Engelsk lov Fri flyt av kapital ut og inn av HK

43 150 millionar mennesker i Kina har lov til å reise til Hong Kong

44 Samhandel med Hong Kong i mrd NOK

45 I KINAS VIKTIGASTE ØKONOMISKE OMRÅDE MED 456 MILLIONER MENNESKER
OG EN ØKONOMI PÅ 4250 MILLIARDER KRONER, ER INDUSTRINASJONEN NORGE IKKE REPRESENTERT

46

47 Noen europeiske land som har general konsulat
Romania Ungarn Hellas Tsjekkia Belgia Polen Portugal Nederland Sveits Noken andre land Egypt Nigeria Venezuela Tyrkia Kuwait Mexico

48 - General konsulat med 4 diplomatar i Hong Kong
- General konsulat med 3 diplomatar i Guangzhou og med formål: ” Generalkonsulatet i Guangzhou er en dynamisk arbejdsplads, der varetager Danmarks kommercielle interesser i Sydkina” Konsulat også i Chongqing (+ sjølvsagt Beijing og Shanghai) - Danske diplomatar besøker jevnleg bedrifter i Danmark for å fortelja om mulighetene i HK og hjelpa bedrifter med salg og evt. etablering. - IT-seminar der danske og Hong Kong bedrifter møtes Organisering av delegasjonsreiser og dansk bistand under store messer. Markedsanalyser, presentasjoner etc. 24 ansatte som arbeider med næringslivet

49 Hva skjer i verden ? BRIC Kina – raskt voksende økonomi og maktfaktor
WTO avtalen – ingen importkvoter på klær/tøy.Nedtrappingsperiode på 5 år for en rekke avtaler. Oppkjøp og investeringer av Kina utenlands - Eks IBM`s PC divisjon- Lenovo Etablering av kinesiske merkevarer – Haier –størst på kjøleskap i USA. Valuta problematikken knyttet til dollaren. Energi problemer, miljø, kommende eldre bølge, ett-barns politikken, India – raskt voksende handel og tilgang på indre marked . Infrastruktur er problematisk Byråkrati God tilgang på høyt utdannet arbeidskraft. Gode engelsk kunnskaper

50 Hva skjer i verden ? BRIC Brasil – raskt voksende økonomi i Latinamerika Største landet i Sør-Amerika -182 mill innbyggere. Stormakt på landbrukssektorn- svarer for 1/3 av GNP-biobrensel. I 1985 ble 96% av alle biler drevet av Etanol fra sukkerør Har også flyindustri ( Embraer), bilproduksjon-12 fabrikker, malm,stål, skotøy,klær m.m. Russland – raskt voksende handel og letter adgang byråkrati korrupsjon stort indre marked men du må vite hva du gjør….

51 Kina 1.300 millioner innbyggere. 70 millioner stor middelklasse
Nettoøkning på 14 mill. per år. 70 millioner stor middelklasse 200 millioner mobiltelefoner 90% av befolkningen bor på 15% av landområder i øst. Du må kunne tegn for å kunne lese og skrive. Minimum 5000 tegn. Finnes tegn

52 Kina og Norge 2006 Handelen med Kina økte med over 30%
Kina er vår 5 største handelspartner etter Sverige, Tyskland,Danmark og Storbritannia. Vi importerer for 14.8 mrd kr, 5% av all vår import. Vår eksport er på 51.4 mrd derav 29.7 olje/gass.

53 Noen råd hvis du handler med kinesere.
Nummer 4 er et ulykkes nummer (død) Ikke ha møter på møterom med 4 tall, hotell rom, seterekke etc. 8 og 9 og 5 er lykketall. Forsikre deg om å ha litt kjennskap om kultur og historie. Vis respekt for Kina. Diskuter aldri politikk

54 Noen råd hvis du handler med kinesere.
Kinesere bruker ikke ordet nei, de snakker indirekte. De sier istedenfor. -Det tar nok lang tid, - det skal vi se på, - det kan være litt vanskelig og lignende uttalelser. Ja = Det er mulig Kinesere bruker lang tid på å fatte den riktige beslutningen. Vær oppmerksom på at titler er viktige. Vis respekt for og studer visittkortet- skal overleveres og mottas med to hender

55 Noen råd hvis du handler med kinesere.
Informasjon er sett på som ”hemmeligheter”. Kinesere må lære å kjenne deg før de stoler på deg og før du kan stole på dem – middag sammen -familie-flere møter. Viktig med Guanxi (personlig kontakt)

56 Noen betraktninger Sao Paulo i Brasil er Sveriges største industriby. De har mange flere industriarbeidere enn i Sverige. Nokias leder er den eneste utlending som er æresmedborger av Bejing for sin ”economic contribution to development of China. I dag lager kinesere selv 30% av alle sine mobiltlf. Statoil 130 mrd i verdi - råvarebasert Nokia 1600 mrd- Bygget opp etter finsk sisu, know how kunnskap, innovasjon

57 Utenlandsk handel og kontakt
Noen gode råd : Lær deg om ulikheter i kultur. Sikre deg gode språkkunnskaper . Vær engasjert, interessert og respekter andres kultur. Ikke spill verdensmester.

58

59

60

61

62 Norwegian fjords: 82

63 Innovation Nye ideer

64 Foto Arne Hjeltnes, Vietnam

65 Noreg er ein rik fyr som ingen veit nokon særleg om.
Kva synes me om ein slik fyr? Og kva kan me klara å få folk til å tru om ein slik fyr? Kilde Arne Hjeltnes

66 Utfordringa Hver uke er det 33 direkte flygninger fra Arlanda til USA
Hver uke er det 7 fra Gardermoen Sverige økte med 11% fra USA. Norge ned med 1.4%

67 Av dei mest besøkte landa i Europa ser
10 på topp lista slik ut frå USA: 1. England 2. Frankrike 3. Italia 4. Tyskland 5. Nederland 6. Spania 7. Irland 8. Sveits 9. Hellas 10. Østerrike

68 Malurt Noreg har tapt markedandelar på turisme sidan 1994 Me har den tredje største formua i verda. Noreg kan få ein profil som grisk, lat og egoistisk

69 SFV tillhandahåller byggnader som stöder UD:s verksamhet med att främja svenskt näringsliv och göra Sverige känt

70 Kva skal me gjera?

71 Internasjonalisering? Ja, Langsiktige rammebetingelsar,
Satsar på norske merkevarer, Dyrka eksportørane Ikkje står med lua i handa i Norden, er proffe og tilstades ute i verda, Norge AS må ut og selja, Forskning, ikkje berre på 6 timars dag. Ungdommen må få verdas beste utdanning, Me har ikkje mellomskiktet av småkapitalistane og entrepenørane lenger, set oss andre mål enn meir velferd og kos. ME ER LIKE GODE SOM LICHTENSTEINARAR

72 Oslo Chamber of Commerce
Oslo Handelskammer Oslo Chamber of Commerce Stiftet 1908 100 års jubileum i år

73 Oslo Handelskammer Bransje uavhengig organisasjon for å fremme og ivareta næringslivets interesser i Oslo-området. Nonprofit organisasjon med ca. 12 mill kr i omsetning. 14 medarbeidere, spesialister innenfor sine fagområder. Tre bein : Salg av tjenester Nettverksbygging Lobbying

74 Forretningsidé Oslo Handelskammer forenkler internasjonal handel og øker lønnsomheten for bedrifter gjennom Handelsdokumenter Rådgivning Konfliktløsning Kompetanseutvikling Nettverksbygging

75 Handelskamrene Alle 16 handelskamre i Norge er privatrettslige – d.v.s mottar ikke økonomisk støtte til vår virksomhet fra det offentlige. Vi er del av et internasjonalt nettverk med over andre Handelskamre i 140 land Alle HK kan finnes på Det er bare de nordiske og HK i England, Irland, Belgia og noen få andre land som er privatrettslige. HK i Tyskland har obligatorisk medlemsskap for alle typer av bedrifter.

76 Handelskamrets internasjonale samarbeid
OHK deltar aktivt i internasjonalt samarbeid gjennom sitt medlemsskap i : The International Chamber of Commerce , ICC, i Paris. Eurochambers i Brussel. The Baltic Chamber of Commerce Association. De Nordiske Handelskamrene i Sto, Gbg, Hel, Rekj, Kbhvn.

77 En oversikt over OHK tilbud
Legaliserende instans for eksport dokumenter, ATA Carnet og Opprinnelses dokument Import og eksportkompetanse.Forretningsformidling henvendelser fra utlandet per år. Nyhetsbrevet Mercur 4 ganger per år. Kurser og Temamøter Utenlandske forretningsdelegasjoner Konsulenttjenester for utenlandsetablering (Business Link) Kildekodedeponering Norges eneste Voldgiftsinstitutt for rask tvisteløsning Sekreteriat for World Trade Center INN – International Network of Norway- Expat service senter Mottar nye ambassadører og handelsattachéer.

78 ATA Carnet systemet Et ATA Carnet er et tollldokument som muliggjør midlertidlig innførsel av varer til de over 50 land som bruker dette systemet. Carnetet utstedes av Handelskamerene. Systemet bygger på at det i hvert av de deltakende landene er et garanterende handelskammer godkjent av tollmyndighetene. De fleste land som er med på ordningen godtar bruk av ATA Carnetet ved midlertidig innførsel av Yrkesutstyr. Utstillingsvarer Vareprøver og reklamemateriell.

79 Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning
Behandler saker innenfor områdene industri, handel, skipsfart og annen forretningsvirksomhet. Behandler både najsonale og internasjonale saker. Instituttets voldgiftsdommere og rettsmeglere er blant Norges fremste og mest erfarne forretningsadvokater, dommere og jusprofessorer Instituttet er også behjelpelig med rådgivning i kontraktsinngåelser og klausulvalg. Metodene er ; Voldgift- Forenklet Voldgift- Rettsmegling- Minitrail.

80 Nye tjenester Deponering av kildekoder (escrow deposition)
Sikker oppbevaring av kildekoden hos nøytral tredjepart. Kildekoden er kjernen i dataprogrammet og samtidig også programvareleverandørens viktigste bedriftshemmelighet.

81 Oslo Handelskammer - Våre aller nyeste tjenester
Oslo Handelskammer startet Expatservice senter for utenlandske arbeidstakere i Oslo-regionen fra høsten 2005 En expatriate er oversatt i ordboken med ”someone who does not live in their own country”.

82 Eksempler på våre tjenester
Håndbok om å leve i landet og Oslo Månedlige sosiale samlinger for expat og/eller familien Månedlig newsletter på engelsk Online notice board for nyttig informasjon og kontaktutveksling Workshops for personalmedarbeidere i de berørte firmaene 24 timers helpline Boligsøk Ordner arbeids og oppholdstillatelse.

83 Har du planer om å eksportere eller etablere deg i et av følgende markeder ?
Sverige - Danmark Finland - Tyskland Frankrike - England Polen - Baltikum Russland - U.S.A Kina - Australia

84 Business Link Et eksportprogram for små og mellomstore bedrifter som vil skape nye forretningskontakter i utlandet.

85 Business Link Gjennomføres stegvis over 3 måneder
Gjennomføres i nært samarbeid med den norske bedriften

86 Markedsinformasjon Eksportprofil Markedssjekk Markedsføringstilpasning
- Priser, konkurrenter, segmentering, distribusjonssystem Markedsføringstilpasning - brosjyrer, websider etc.

87 Oslo Handelskammer 2008 Våre fokusland for 2008 er Tyrkia U.A.E Polen

88 Oslo Handelskammer 100 års jubileum
Konferanse 15 mai 2008 Globalisation, the good, the bad and the ugly

89 Konferanse om ”Peace and Globalisation” med Oslo Kommune
Konferanse om ”Peace and Globalisation” med Oslo Kommune. WTC Oslo og Oslo Handelskammer Tema : Globalisation -The good the bad and the ugly. Tre undertemaer : Can globalisation solve cultural and political conflicts? Global economic growth and the 1 billion still living on 2 dollars per day. 3. Globalisation and the environment- Does CO2 protection mean the end of trade and transports?

90 OSLO HANDELSKAMMER 100 ÅR Konferanse 15 mai Oslo Rådhus
Taler temaer og talere : Moderator Jan Egeland Fattigdom Sir Bob–innleder konferansen Professor Paul Collier, Oxford University- Anders Källström. Direktör for Väst Svenska Industri och Handelskammaren Kultur og politiske konflikter Dr Nabil Shaat , tidligere minister i flere Palestinske regjeringer. Kronprins av Ras Al Khaimah – Sheik Saud Bin Saqr Al Qassimi Direktør John M. Lervik- FAST Miljø Prof. Dr. Jan-Eric Sundgren, Senior Vice President of Volvo Group Direktør miljøstrategi Per Norén – Boeing Handels og Næringsminister Dag T. Andersen – venter på bekreftelse Fredrik Hauge fra Bellona

91 Utdrag av møte- og seminaroversikt vinter/vår 2008
Tirs. 12. feb Kina - nybegynnerkurs for handlende m. Kina Ons.13. feb. Medlemsmøte ettermiddag: Foredrag om ”Mix Mingling” Ons 4.mars Medlemsmøte om å gjøre business i Tyrkia Ons. 11.mar Standard kontrakter ½ dag Ons. 2.apr Nye markeder: Vietnam - India Ons. 9.apr Importkurs Tirs 6.mai Medlemsmøte om Intuition Ons.7.mai Interkulturell Kommunikasjon Ons.14.mai Medlemsmøte om De Arabiske Emirater UAE Ons. 29.mai Kina-kurs: Forretningsutvikling, forhandlinger og avtaleinngåelser  +

92 Takk for meg. Noen spørsmål ?


Laste ned ppt "Lars-Kåre Legernes Daglig leder Oslo Handelskammer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google