Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NLB Lydbøker – en døråpner til lesegleden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NLB Lydbøker – en døråpner til lesegleden"— Utskrift av presentasjonen:

1 NLB Lydbøker – en døråpner til lesegleden
Bibliotekmøtet 23. mars 2012

2 Lik tilgang for alle! Velkommen til seminar om hvilke tilbud NLB har
til mennesker som har vansker med å lese trykt tekst til bibliotek som har ønsker om å gi et bedre tilbud til denne gruppen

3 Viktige temaer Hvem er vi til for? Hvem kjenner tilbudet – hvem gjør det ikke? Hva kan vi tilby? Et heldigitalt tilbud – som også kan brukes helt uten IKT-kompetanse Hvor går veien videre?

4 NLB – et landsdekkende tilbud
NLB produserer og låner ut lyd- og punktskriftbøker til syns- og lesehemmede i hele landet Del av det offentlige biblioteknettverk NLB bidrar gjennom aktiv utnyttelse av teknologi til samfunnsmessig inkludering og likestilling Åndsverkloven §§ 17 og 17a - ”Lydbokparagrafen” Fra 1989 statlig og underlagt Kulturdepartementet

5 Hvem kan låne hos NLB? Dyslektikere og andre med lesevansker
Synshemmede Andre med funksjonshemming som påvirker lesing av trykt tekst Institusjoner Bibliotek Skoler, høyskoler, sykehjem og andre som har kontakt med brukergruppene Ansvarlig person må sikre at tilbudet går til målgruppen Syns- eller lesehemming må dokumenteres av spesialpedagog, helsesøster, optiker, lege eller andre fagpersoner

6 Jørn Ella Hanna Nanna

7 NLB har et rikt tilbud Allmenn litteratur for barn, ungdom og voksne Studielitteratur for universiteter, høgskoler og fagskoler Tidsskrifter og ukeblader Aftenposten i lydutgave, flere aviser kommer Formater: Innlest lyd, talesyntese og blindeskrift Tilbudet er gratis

8 Hvordan velger vi? Vi går gjennom det som kommer av litteratur og gjør et kvalifisert utvalg Vi mottar lånerønsker og vurderer dem for utgivelse Vi kjøper kommersielle lydbokutgivelser og tar dem inn i vår samling Vi kjøper lydbøker på engelsk fra de som driver tilsvarende virksomhet i Storbritannia Valg av studielitteratur mye drevet av studentenes behov Vi gir tilgang til andre samlinger, Bookshare og nordiske bibliotek

9 Lydbøker i vår egen samling
titler totalt Barn/ungdom – 3200 Voksne  9300 Studielitteratur:  3100

10 Avis, ukeblader og tidsskrifter
Illustrert vitenskap Innsikt Kapital Levende historie National Geographic Vi Menn Aftenposten TV- og radioguiden Vi over 60 Mag Cupido For Him Magazine Appetitt Bedre helse Fjell og vidde Foreldre og barn Hjemmet Hund og fritid

11 Hvor lang er ventelisten?

12 Ingen venteliste på egenproduserte bøker
Egen avtale mellom rettighetshavere og staten regulerer dette

13

14 DAISY Alle lydbøker fra NLB tilbys i DAISY-format
Internasjonal lydbokstandard som brukes i mer enn 30 land Vedlikeholdes av DAISY Consortium DAISY = mp3-lyd + enkel navigasjon Enkelt å manøvrere mellom kapitler og sider

15 Avspilling av DAISY-bøker er enkelt!
Du kan bruke: DAISY-spiller PC eller Mac med installert leseprogram – (gratis tilgjengelig) En integrert spiller følger boken – virker på alle pc-er mp3-spiller iTunes ved å overføre filene dit DVD-spiller

16 Hvordan låner en NLB-låner?
Bokbasen tilgjengelig via hjemmesidene MappaMI – selvbetjent bestilling av bøker Ellers telefon, besøk i Oslo, e-post eller abonnementsordning Nedlasting, direkte avspilling eller CD Ved hvert nytt CD-utlån av lydbok brennes ny DAISY-CD CD sendes gratis i posten CD-en skal ikke returneres

17 Hvem kan du snakke med? I NLB arbeider det 9 bibliotekarer – bokvalg, katalogisering, formidlings- og utviklingsoppgaver er sentrale oppgaver Skranketelefonen betjenes av 11 medarbeidere – vi svarer selvfølgelig også på e-post og du kan finne oss på facebook

18 Litt fra statistikken Utlån (2011) Lånere (2011) Mye vil ha mer!
Lydbøker, folkebibliotek: (14% økning fra 2010) Studielitteratur (77% økning) Blindeskriftbøker: (26%) Lånere (2011) Folkebibliotektjenesten: (15% økning) Studenttjenesten: 600 (31% økning) Mye vil ha mer!

19 Brukerundersøkelse Utført av: Sentio Research Norge og NLB 65 % av lånerne hører daglig på lydbøker 59 % hører på lydbøker 1-3 timer eller mer hver dag – eller mer enn 10 timer ukentlig Både kvinner og menn låner mest skjønnlitteratur. Menn låner mer faglitteratur enn kvinner Stor grad av tilfredshet med utvalget (82%), kvalitet (83%) og at det er enkelt å få kontakt (91% synes det)

20 Norges største lydbokfabrikk
Produksjon av lyd- og blindeskriftbøker skjer ved NLBs egen produksjonsavdeling NLB produserer årlig rundt lydboktitler og 600 blindeskriftbøker All skjønnlitteratur og bøker for barn og ungdom leses inn av profesjonelle innlesere i NLBs 12 studioer Tidsskrifter – talesyntese og innlest 60-70% av studielitteraturen produseres ved bruk av talesyntese Lydbøker fra kommersielle forlag – til DAISY-format

21 Punktskrift Helt avgjørende å beherske punktskrift for de som har det som skriftspråk NLB har en sentral rolle i å gi et tilrettelagt tilbud til denne gruppen – til glede og nytte Prioriterer barn og unge Om lag 600 titler per år Skriveleir hvert annet år

22 Litt historie 100 år siden oppstart av et bibliotektilbud for synshemmede Drevet av Blindeforbundene frem til 1989, overtatt av staten da Frem til 2005 ble lydbøker produsert og distribuert på kassett Stortingsmelding i 1999 levnet NLB liten ære… I 2009 peker stortingsmeldingen på at NLB ligger langt fremme i den teknologiske utviklingen, Kulturrådets e-bokrapport trekker frem det samme og Bibliotekforum skriver: ”NLB må være det mest endringsvillige biblioteket i landet” Resultat av langsiktig, strategisk arbeid

23 NLBs plass i politikken
Fra bibliotekmeldingen: Kultur- og kyrkjedepartementet vil sjå til at produksjonsnivået ved NLB vert halde oppe, og at tenestene vert utvikla i takt med den teknologiske utviklinga. Utnytter teknologien i tråd med intensjonene i digitaliseringsmeldingen Å hindre diskriminering er en sentral målsetting – NLB er et viktig virkemiddel for å sikre lik tilgang til litteratur Universitets- og høgskoleloven: ”Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov.” Synshemmede studenter får produsert studielitteratur hos NLB – ”det de trenger – når de trenger det” Studenter med lesevansker kan få lånerett hos NLB

24 NLBs plass i politikken
Fra St.meld. Om kultur, inkludering og deltaking: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er ein statleg institusjon underlagd Kulturdepartementet og er ein leiande leverandør av litteratur- og informasjonstenester til synshemma og andre lesehemma. Slik bidreg biblioteket til å gi syns- og lesehemma høve til kultur- og samfunnsdeltaking. Eit av dei prioriterte arbeidsområda til NLB er å gjere tilbodet ved biblioteket kjent for ein større del av målgruppene. NLB ønskjer eit tettare samarbeid med både biblioteksektoren, skular, hjelpeapparat, interesseorganisasjonar og andre som er i kontakt med menneske med behov for tilrettelagt litteratur.

25 Samarbeid – viktig for NLBs målgrupper!
Folkebibliotek og skolebibliotek – formidling Bibliotek i UH-sektoren – studielitteratur Leser søker bok og Foreningen !les – formidling og produksjon Brukerorganisasjoner – utvikling av tilbudet Hjelpeapparatet – en viktig kanal! Kompetansesentra – kunnskap om behov i målgruppen Nasjonalbiblioteket – effektivt teknologisamarbeid Bokbransjen – avgjørende tilgang til ”råvarer”

26 …det gjelder også utaskjærs
DAISY Consortium – sikrer at teknologien tilpasser seg til brukerne. En verdensomspennende organisasjon, der NLB sitter i ledelsen. Er også sentral i vedlikehold av epub-standarden IFLA – Libraries Serving Print Disabled People - samarbeid om sentrale formidlingsoppgaver The Global Accessible Library – et DAISY- og IFLA-initiativ for å sikre alle i målgruppen tilgang til all tilrettelagt litteratur over landegrenser Nordisk samarbeid – avtale om utveksling av litteratur mellom de nordiske bibliotek inngått i Alle NLB-lånere kan bli medlem i våre nordiske søsterbibliotek Flere konkrete samarbeidsprosjekter om punktskrift, lyddistribusjon, talesyntese, app-utvikling

27 Mange utviklingsinitiativer
Nye distribusjonsløsninger – app for Android og iOS (Apple) Direkte nedlasting til egne spillere for brukere med lav ikt-kompetanse Formater – DAISY og EPUB smelter sammen Fulltekst – økt satsing Informasjon – vi vil nå flere, Rett til å lese-aksjon!

28 Velkommen til oss! Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Observatoriegt. 1b, Oslo Postadresse: Postboks 2764 Solli, 0204 OSLO Telefon E-post: Internett: Velkommen til oss!


Laste ned ppt "NLB Lydbøker – en døråpner til lesegleden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google