Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsbudsjettet 2008 Landsstyret 18.oktober 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsbudsjettet 2008 Landsstyret 18.oktober 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsbudsjettet 2008 Landsstyret 18.oktober 2007

2 KS Norsk økonomi på høygir! Inne i det fjerde året med klar konjunkturoppgang Sterkeste vekst på 40 år for privat sektor utenom oljevirksomheten Sterkeste sysselsettingsvekst på minst 75 år – eller kanskje 130! Ikke lavere arbeidsledighet siden 1987 Mangel på arbeidskraft, trass i økt yrkesdeltaking og stor arbeidsinnvandring

3 KS Bør man stramme til for kommunene for å gi plass til økt aktivitet i privat sektor?

4 KS Kraftig økt yrkesdeltakelse, særlig for kvinner Økt kommunal aktivitet i kommene er nå viktig for økt yrkesdeltakelse fra kvinner –barnehager –pleie og omsorg Virker både på tilbuds- og etterspørselssiden Bidrar trolig netto til økt arbeidskraft til andre sektorer i økonomien Kilde: SSB (NB 2008, figur 2.15)

5 KS Arbeidsinnvandring krever økt kommunal innsats Kilde: Utlendingsdirektoratet (NB 2008, figur 2.14)

6 KS Demografikostnadene i kommunene undervurdert med 1,6 mrd kr siste tre år

7 KS Kraftig undervurdering av pris- og lønns- veksten for kommunene de siste årene

8 KS Merskattevekst og merkostnader drives av de samme faktorene – men behandles ulikt Økte skatte- inntekter Kommune- økonomien Økt arbeids- tilbud og sysselsetting Økte utgifter til velferds- tjenester Økt pris- og lønnsvekst Demografi Yrkesdeltaking Arbeidsinnvandring

9 KS Statsbudsjettet 2008 Regjeringens opplegg –realvekst i frie inntekter på 1,5 mrd kroner og samlet realvekst på 6,2 mrd kr (ift RNB) –styrke finansieringsordningen for ressurskrevende tjenester med om lag 500 mill.; ”frigjør” et tilsvarende beløp av de frie inntektene –legge til rette for flere barnehageplasser –legge til rette for et styrket pleie- og omsorgstilbud i kommunene Men det er enda et stykke igjen –til å innfri de høye ambisjonene som er flagget –og ta igjen vedlikeholdsetterslepet

10 KS Sterk økning på de områder som staten prioriterer Samlet reell økning på 6,2 mrd kr Mrd kr Realvekst i samlet inntekt6,2 Realvekst i frie inntekter1,5 Økt timetall i grunnskolen0,3 Øremerkede beløp4,4

11 KS Øremerkede inntekter skal dekke Mrd kr Øremerkede beløp4,40 Barnehager (2,7 mrd ift saldert budsjett 2007)2,40 Ressurskrevende tjenester0,65 Psykiatri0,40 Rentekompensasjon skole/kirke0,25 Rentekompensasjon inv.tilsk. sykehjem/omsorgsbol.0,25 NAV – Kvalifiseringsprogrammet0,18 Diverse0,27

12 KS Økte frie inntekter skal dekke Mrd kroner Flere eldre og skoleelever (demografi ifølge TBU)1,54 Del av 2000 nye årsverk i pleie og omsorg0,40 NAV oppstartkostnader0,10 Råd for funksjonshemmede0,05 - Frigitte midler, ressurskrevende tjenester-0,50 Sum1,59 Realvekst frie inntekter – Nto.spesifiserte utgiftsbehov +/- 0 KS mener det i tillegg må tas hensyn til (anslagsvise beløp) For lavt løpende vedlikehold1 Behov for å ta igjen vedlikeholdsetterslep på 40 mrd2

13 KS Et skippertak hjelper, men er ikke til å leve på i lengden De to kurvene viser anslag på regnskap i RNB07 og i NB08, der skatteanslaget for 2007 er oppjustert Ser vi oss tilbake: Veksten i frie inntekter kom i 2006, ingen vekst etter det Slo ut i sterk forbedring av netto driftsresultat i fjor Aktivitetsvekst etter 2006 går på bekostning av driftsresultatet

14 KS Netto driftsresultat er godt, men vil falle framover 2005 og 2006 dekker opp for svake 2003 og 2004 Men hva med etterslepet fra tidligere år?

15 KS Nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger Fylkesmennene skal prioritere hvilke kommuner som får tilskudd - innen hver av de 5 husbankregionene Kommunal egenandel blir på gjennomsnittlig på 75 pst av investeringskostnadene Kommunene får økte driftskostnader på sikt - og det må følges opp av en realvekst i de frie inntektene

16 KS Full barnehagedekning i 2008? Investeringstilskuddet videreføres uendret –KS mener det er uheldig at tilskuddet ikke har økt siden innføringen i 2003 –stor kostnadsvariasjon mellom kommunene Redusert foreldreandel –dagens maksimalpris på 2 330 kr pr mnd videreføres nominelt i 2008 –manglende prisjustering kompenseres via det øremerkede driftstilskuddet Rett til barnehageplass og rammefinansiering av barnehagene kommer når målet om full dekning er nådd

17 KS Gratis læremidler i videregående Gratis læremidler i Vg3 i 2008 og Vg1 i 2009 –dekkes gjennom 211 mill. kr i fylkeskommunenes rammetilskudd Alle voksne gis rett til videregående opplæring –finansieres ved 20 mill. kr i fylkeskommunenes rammer

18 KS Grunnskolen: Flere timer og frukt Timetallet på barnetrinnet (1.- 4.årstrinn) –KS anslår at dette kan bety omlag 1000 nye årsverk i grunnskolen Frukt og grønt for alle ungdomsskoleelever og alle elever i kombinerte skoler (1.-10.årstrinn) videreføres –vil neppe dekke administrasjon av ordningen Strategi for kompetanseutvikling 2005- 2008 videreføres flatt med 375 mill. kr

19 KS Integreringstilskuddet prisjusteres fra kr 476 000 til 496 000 –Det er enighet i beregningsutvalget om at dette tilskuddet ikke dekker de kostnadene kommunene har –Integreringstilskuddet er ca 40 000 for lavt Nytt basistilskudd på kr 325 000 til alle kommuner med 4-150 deltakere til norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Per capita-tilskuddet prisjusteres –KS mener det fortsatt vil bli store utfordringer for å tilrettelegge norskundervisning i mange kommuner, fordi basistilskuddet er for lavt for mange kommuner per capita tilskuddet er for lavt tilskuddet fordeles ennå over 5, ikke 3 år, slik KS har krevd Flyktninger

20 KS Oppsummering Sterk vekst i norsk økonomi, men ikke i kommunene Kommunesektoren 2008 –Sterk økning i statlige prioriterte områder – særlig barnehagene –Økning i frie inntekter i 2008 i forhold til RNB, men i nedre halvdel av det varslede intervallet –Nedgang i frie inntekter i forhold til regnskap 2007 2009 må gi en sterkere vekst i de frie inntektene om: –Etterslepet på vedlikehold skal tas igjen –Forventningene i Soria-Moria erklæringen skal innfris


Laste ned ppt "Statsbudsjettet 2008 Landsstyret 18.oktober 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google