Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsevnevurdering i NAV

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsevnevurdering i NAV"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsevnevurdering i NAV
Anne Aasback, NAV Lerkendal og Heidi Pedersen, NTNU

2 Vår bakgrunn Heidi Pedersen Anne Wullum Aasback Sosionom
Master i sosialt arbeid Erfaring fra NAV Stipendiat ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Anne Wullum Aasback NAV Lerkendal Kvalifiseringsprogrammet

3 Dagens tema Arbeidsevnevurdering som kartlegging
Kommunikasjon og relasjon Arbeidsfokus Tidsaspektet Skjønnsutøvelse Helhetssyn Brukermedvirkning Arbeidsevnevurdering i kvalifiseringsprogrammet

4 Om prosjektet «Arbeidsevnevurderingen i NAV»
HUSK prosjekt likeverdig samarbeid mellom praksisfeltet, forskning, utdanning og brukere HUSK Region Midt-Norge Praksisperspektivet, brukerperspektivet og minoritetsperspektivet Tidsperiode 2009 – 2011 Delprosjekt: Arbeidsevnevurdering i NAV 3 kontorer av varierende størrelse Få frem ulike erfaringer med bruken av AEV

5 Datainnsamling Refleksjonsforum med ansatte Intervju av brukere
Intervju av ledelse

6 Intervju av brukere Kvalitative intervju Semi-strukturerte intervju
Utvalget Tema for intervjuene: opplevelse av arbeidsevnevurderingen generelt og mulighetene for medvirkning i prosessen.

7 Kartlegging Kartlegging er avgjørende for å legge gode planer
Gode kartlegginger sparer tid i lengden Ulike erfaringer med kartlegging fra de tre ulike etatene Systematisk gjennomgang av livsområder

8 Kommunikasjon og relasjon
Når sosialarbeidere og brukere møtes, kommuniserer de ikke bare et saksforhold, de kommuniserer også hvem de skal være for hverandre. (Thornquist 1998)

9 Funn fra brukerintervju: Relasjon
Jeg tror det hadde spart dem mye tid om de hadde startet med det (arbeidsevnevurderingen) tidligere. Det kunne jo brukes til å bygge opp en god relasjon. De har jo mange brukere de også, så det er en god innpass til å bygge opp gode relasjoner. Det er jo også noe som de får veldig dårlig skussmål på i dag. (Elin)

10 Funn fra brukerintervju: Forståelse av hensikten med AEV
Jeg følte at jeg måtte gjennom en arbeidsevnevurdering for å bevise at jeg ikke er i stand til å jobbe lengre. Det synes jeg ble feil bruk.(Tove) Jeg følte at heftet var et proforma som veilederen måtte ha for å kunne sende meg videre på attføring. (Trine)

11 Funn fra brukerintervju: Egenvurderingsskjemaet
For å gjøre det lettere for folk som ikke har norsk som morsmål å fylle ut skjemaet bør NAV sette seg ned sammen med dem og fylle ut skjemaet sammen. (David) Heftet hjalp meg i min prosess med å komme videre. Samtidig kjente jeg på det at ingen bør sitte med det alene. Jeg var veldig i tvil til å begynne med hva de ville..(Elin)

12 Funn fra ansatteintervju: Arbeidsmarkedskunnskap
De ansatte understreker betydningen av arbeidsmarkedskunnskap og etterlyser påfyll på dette området Arbeidsevne – et relasjonelt begrep Arbeidsmarkedskunnskap er viktig for å kunne gjøre gode arbeidsevnevurderinger

13 Sitat arbeidsmarkedskunnskap
En annen ting som jeg har behov for å lære, det er markedskompetanse. Hva som kreves i yrkene hvis en har en bruker som sier at han ønsker å jobbe med der og der. Hvordan er det? Hvordan er mulighetene for å få jobb i den bransjen her og nå? Er det oppsving? Jeg har ikke mye kunnskap om det lokale arbeidsmarkedet her, bedrifter som går bra. Det ser jeg at vi trenger litt påfyll der.

14 Funn fra brukerintervju: Arbeidsfokus
Du føler deg lite verd, du er arbeidssky og lat.” Men du ser jo så frisk og sprek ut”. Du går jo ingen steder og går inn for å se fæl ut og lukte døden. Selv om en sliter med helsa så må en kunne gå litt ordentlig kledd og føle seg litt vel. Men det blir misoppfattet, problemet er at en ser ikke syk ut. (Tove)

15 Funn fra ansatteintervju: Tidsaspektet
Vi liker best å få bruke god tid sammen med bruker, og da ser vi at vi får en helt annen arbeidsevnevurdering enn at de skal selvregistrere, fylle den ut selv, sende den inn eller sende den til scanning. Da bruker jeg å gå i gjennom den og komme med utdypende spørsmål i forhold til det de har kommet med selv. For mange ganger så har de bare skrevet et ord eller satt et kryss, og det sier veldig lite også. Vi bruker det som verktøy for å bli kjent med bruker og for å skape en relasjon. Det synes jeg er det beste med arbeidsevnevurderingen, synes nå jeg da. For å bli kjent både med ressurser eller hindringer, eller andre utfordringer de har i livet sitt.

16 Funn fra brukerintervju: Tidsaspektet
Ja altså jeg føler ikke det at brukeren er spesielt godt ivaretatt og at vi får lov til å være med så veldig mye fordi det er det for lite tid til. (Trine) Det ble satt av en hel time til arbeidsevnevurderingen viss jeg skulle spørre om hjelp og hjelpe meg fylle ut. Det er det som er så greit med NAV her i forhold til i byen. Her tar de seg tid og de kjenner deg. (Åge)

17 Skjønnsutøvelse Avgjørelser basert på skjønn er kjennetegnet ved at beslutningstakeren skal treffe den på bakgrunn av vurderinger av den konkrete situasjonen eller de konkrete saksforholdene. Utfallet er ikke gitt på forhånd i form av konkrete instrukser eller generelle regler som presist angir utfallet av enkeltsaker. Hanssen, Helene (Red.) Faglig skjønn og brukermedvirkning. Oslo: Fagbokforlaget

18 Arbeidsevnevurderingen og skjønnsutøvelse
Standardisering av beslutningsgrunnlag Dokumentasjon av skjønnsutøvelse Standardisering av prosessen

19 Refleksjon og tilpasning av AEV
Hvor lang tid skal du bruke? Så vet du ikke helt hvordan det blir tolket det som blir sagt, så kommer det et svar som ikke helt stemmer i forhold til det du har spurt om. Sånn går tiden og tiden går, til slutt har du brukt dobbelt så lang tid! Så vi har snakket om det en del at arbeidsevnevurderingen slik den er i dag, i forhold til fremmedspråklige, er ganske vanskelig. Skulle ønsket at det fantes en minivariant, et eller annet som hadde egnet seg bedre for den gruppen, men det er nå så.

20 Helhetssyn Hva skal inngå i et helhetssyn?
Hvem skal bestemme hva som skal vektlegges?

21 Funn fra brukerintervju: Helhetssyn
Kan jeg jobbe fullt med de plagene jeg har eller er det smart å gå ned i stilling? Og der rir jeg mine kjepphester i forhold til: hva er livskvalitet? Jeg har stilt spørsmålstegn til mine saksbehandlere for å få dem til å tenke mer helhetlig og ikke bare jobb (Trine)

22 Målsetning: Brukermedvirkning
”Sammen med individuelle planer skal arbeidsevnevurderingene derfor være et instrument for å få den mye omtalte brukermedvirkningen ned fra de retoriske skylagene den ofte har befunnet seg i og inn i den praktiske hverdagen og samhandlingen” Heum 2010

23 Brukermedvirkning Hva er brukermedvirkning?
Man snakker om brukermedvirkning som en rekke forskjellige tiltak; På ulike nivåer Innenfor mange ulike offentlige virksomheter Mange ulike argumenter for brukermedvirkning

24 Argumenter for brukermedvirkning
Ansvarliggjøringsargumenter Økonomiske og effektivtetsargumenter Terapeutiske og pedagogiske argumenter for brukermedvirkning Demokratiske argumenter

25 En mulig innfallsvinkel til brukermedvirkning
Se på brukerens påvirkningsmuligheter til å; Bestemme hvorvidt et problem eksisterer Definere hva problemet gjelder Ta beslutninger knyttet til om det skal gjøres noe med problemet Være med å avgjøre hva som skal gjøres med problemet Ta initiativ til, vedlikeholde eller avslutte kontakten Rønning og Solheim (2003)

26 Funn fra brukerintervju: Brukermedvirkning
Jeg og Randi har et godt samarbeid og hun synes jeg er behagelig å snakke med, det sa hun siste jeg snakket med henne. Nei vi har et godt samarbeid og vi kommer godt utav det med hverandre, så det her går ikke på henne. Som jeg har sagt hele tiden, dette går ikke på Randi, det er litt systemet.. (Signe)

27 Funn fra brukerintervju: Innsyn
Jeg husker at jeg ringte henne etterpå og skrøt av henne. Det var veldig godt det som var skrevet. Det er rett, men det var sårt å lese det. Så var det greit å se det for å ha det. For når en har vært så lenge i systemet, så stoler en ikke så mye på de rundt deg noe mer. Så tenkte jeg at: Nå har jeg bekreftelsene her. (Elin)

28 Funn fra brukerintervju: Kontrollaspektet
Jeg synes det hadde vært greit å få litt mer oppfølging og kanskje hadde det gjort at de virker mindre skummel og mer dagligdags. At det er mer hjelp og at de ikke skal skremme deg på plass. (Trine)

29 Maktaspektet Sosialarbeidere har i stor grad makt til å definere problemområder i brukerens livssituasjon og derfor er refleksjoner omkring verdiers betydning sentralt i sosialt arbeid. (Levin 2004)

30 Maktaspektet og autoritetstema i sosialt arbeid
hjelp og kontroll i sosialarbeiderrollen - et sentralt spenningsfelt innenfor faget sosialt arbeid negative assosiasjoner dobbeltfunksjon i hjelpeapparatet Opplevelse av avmakt Makt som noe positivt

31 Oppsummering tilbakemelding fra brukere
Ulik bruk av AEV Viktig med tid Relasjon og tillit Kontrollaspektet som NAV veileder

32 Hvordan bidrar arbeidsevnevurderingen til brukermedvirkning?
Bruker har muligheten til en mer delaktig rolle i defineringen av problem og løsninger Relasjonsbyggende Ressursfokus Rettsikkerhet

33 Utfordringer med arbeidsevnevurdering
Uenighet rundt hva som er problemet eller hva som er mulige løsninger Brukerne får ikke nok innsyn i prosessen Hvordan brukes arbeidsevnevurderingen i det videre arbeidet med plan? Ambivalens i forhold til arbeidsfokus Tid til dialog Dokumentere krav vs. ressursfokus

34 Forutsetninger for at AEV skal fremme brukermedvirkning
God informasjon om hensikten Tid til dialog Arbeidsevnevurderingen må få konsekvenser for videre plan

35 Arbeidsevnevurdering i kvalifiseringsprogrammet
Bruk av arbeidsevnevurdering som kartlegging De ulike livsområdene i AEV Spesielt tilpasset innsats? Prosesser med bruker

36 Oppsummering, spørsmål og kommentarer


Laste ned ppt "Arbeidsevnevurdering i NAV"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google