Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmann i Modum kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmann i Modum kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmann i Modum kommune
I Modum strekker vi oss lenger 28. oktober 2013 Dag for nyansatte i Modum kommune Aud Norunn Strand Rådmann i Modum kommune

2 Modum kommune 882 årsverk (2013)
Kommunestyre Formannskap Hovedutvalg Barnehager Grunnskoler SFO Voksenopplæring PPT Modumheimen Hjemmetjenesten Funksjonshemmede Sosialtjenesten Flyktningetjeneste Barnevern Helse Forebygging Kulturhus/kino Bibliotek Kulturskole Ungdom, idrett, allmenn Furumo Modumhallen Kommunale bygg Kommunalteknikk Parkvesen Brannvesen Areal, landbruk, miljø

3 Budsjettprosessen 2013 Dato Aktører Aktivitet 7. mai
Kommuneproposisjonen 15. mai Ledere/tillitsvalgte Ledersamling 28. og 29. mai Hovedutvalg Drøftinger 31. mai Rådmannen Foreløpige budsjettrammer 3. juni/17. juni Formannsk/K.styre Sak om kommuneprop. Juni-august Etatene Utarbeider budsjettforslag 29. august Foreløpig budsjettforslag 12. september Formannskapet Budsjettseminar 16. september Tillitsvalgte Budsjettmøte m/rådmannen 14. oktober (formannskapet) Statsbudsjettet Ultimo oktober Rådmannens forslag sendes ut november 18. november 6. desember Hovedutvalgene Kommunestyret Budsjett/ økonomiplan

4

5 Kommunalt planarbeid Langsiktig samfunnsdel: overordnete mål og strategier for utviklingen av Modumsamfunnet. Arealdel Muligheter og begrensninger for disponering av arealer. Hensynssoner Konsekvensvurderinger Planbestemmelser Kortsiktig handlingsdel: Tema-/sektorplaner Økonomiplan Årsbudsjett Evaluering og resultatrapportering i årsmelding og regnskap

6 Eldre i Modum

7 Kommuneframskriving Modum Alderssammensetning (regjeringen.no/krd)

8 Skatteinntekter pr innbygger ifht landsgjennomsnitt

9 Kommuneplan Mål og satsingsområder i planperioden
Folkehelse og levekår Attraktivitet for nye innbyggere Tjenestetilbud Økonomisk handlingsrom

10 Mål i økonomiplan 2013-2016 Folkehelse og levekår
Frafall fra skole og yrkesliv skal reduseres Indikator: Andel arbeidsledige under 24 år skal reduseres til landsgjennomsnittet Foregangskommune innenfor forebyggende arbeid Indikator: Nye prosjekt innen folkehelse hvert år Reduksjon i sykefravær Indikator: Årlig nedgang i sykefravær

11 Mål i økonomiplan 2013-2016 Attraktivitet
Flere sysselsatte med bosted i Modum Indikator: Antall sysselsatte med bosted i Modum skal økes til 7000 innen 2016 Godt omdømme Indikator: Modum skal i 2014 oppnå forbedret score på omdømme

12 Mål i økonomiplan Tjenesteproduksjon Gode tjenester til innbyggerne Indikator: Bedre kommunenes plassering på kommunebarometeret med minst 20 plasser årlig

13 Økonomisk handlingsrom
Mål i økonomiplan Økonomisk handlingsrom Netto driftsresultat på minimum 10 mill kroner Kommunens investeringsgjeld skal ikke øke i planperioden Indikator: Kommunens investeringsgjeld skal ikke overstige 475 mill. kr i 2016 Bedre ressursutnyttelse Indikator: Ta i bruk minst en ny ressurseffektiv IKT-løsning hvert år

14 Netto lånegjeld pr innbygger

15 Budsjettprosessen 2013 Dato Aktører Aktivitet 7. mai
Kommuneproposisjonen 15. mai Ledere/tillitsvalgte Ledersamling 28. og 29. mai Hovedutvalg Drøftinger 31. mai Rådmannen Foreløpige budsjettrammer 3. juni/17. juni Formannsk/K.styre Sak om kommuneprop. Juni-august Etatene Utarbeider budsjettforslag 29. august Foreløpig budsjettforslag 12. september Formannskapet Budsjettseminar 16. september Tillitsvalgte Budsjettmøte m/rådmannen 14. oktober (formannskapet) Statsbudsjettet Ultimo oktober Rådmannens forslag sendes ut november 18. november 6. desember Hovedutvalgene Kommunestyret Budsjett/ økonomiplan


Laste ned ppt "Rådmann i Modum kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google