Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18.07.2014 28. oktober 2013 Dag for nyansatte i Modum kommune Aud Norunn Strand Rådmann i Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18.07.2014 28. oktober 2013 Dag for nyansatte i Modum kommune Aud Norunn Strand Rådmann i Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 18.07.2014 28. oktober 2013 Dag for nyansatte i Modum kommune Aud Norunn Strand Rådmann i Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger 1

2 Modum kommune 882 årsverk (2013) Barnehager Grunnskoler SFO Voksenopplæring PPT Modumheimen Hjemmetjenesten Funksjonshemmede Sosialtjenesten Flyktningetjeneste Barnevern Helse Forebygging Kulturhus/kino Bibliotek Kulturskole Ungdom, idrett, allmenn Furumo Modumhallen Kommunale bygg Kommunalteknikk Parkvesen Brannvesen Areal, landbruk, miljø Kommunestyre Formannskap Hovedutvalg Rådmann Aud Norunn Strand UNDERVISNING 331 årsverk Erling Barlindhaug HELSE OG SOSIAL 389 årsverk Nanna Nordhagen KULTUR 36 årsverk Per Aimar Carlsen TEKNISK 97 årsverk Harald Silseth SENTRALADM. 29 årsverk Rådmannens ledergruppe

3 Budsjettprosessen 2013 18.07.2014 DatoAktørerAktivitet 7. maiKommuneproposisjonen 15. maiLedere/tillitsvalgteLedersamling 28. og 29. maiHovedutvalgDrøftinger 31. maiRådmannenForeløpige budsjettrammer 3. juni/17. juniFormannsk/K.styreSak om kommuneprop. Juni-augustEtateneUtarbeider budsjettforslag 29. augustLedere/tillitsvalgteForeløpig budsjettforslag 12. septemberFormannskapetBudsjettseminar 16. septemberTillitsvalgteBudsjettmøte m/rådmannen 14. oktober(formannskapet)Statsbudsjettet Ultimo oktoberRådmannens forslag sendes ut 12.-13. november 18. november 6. desember Hovedutvalgene Formannskapet Kommunestyret Budsjett/ økonomiplan

4 18.07.2014 25.06.13 11.06.13 17.08.13

5 Kommunalt planarbeid Langsiktig samfunnsdel: overordnete mål og strategier for utviklingen av Modumsamfunnet. Arealdel – Muligheter og begrensninger for disponering av arealer. – Hensynssoner – Konsekvensvurderinger – Planbestemmelser Kortsiktig handlingsdel: – Tema-/sektorplaner – Økonomiplan – Årsbudsjett Evaluering og resultatrapportering i årsmelding og regnskap 18.07.2014

6 Eldre i Modum

7 Kommuneframskriving Modum Alderssammensetning (regjeringen.no/krd) 18.07.2014

8 Skatteinntekter pr innbygger ifht landsgjennomsnitt

9 Kommuneplan Mål og satsingsområder i planperioden Folkehelse og levekår Attraktivitet for nye innbyggere Tjenestetilbud Økonomisk handlingsrom 9

10 Mål i økonomiplan 2013-2016 Folkehelse og levekår Frafall fra skole og yrkesliv skal reduseres Indikator: Andel arbeidsledige under 24 år skal reduseres til landsgjennomsnittet Foregangskommune innenfor forebyggende arbeid Indikator: Nye prosjekt innen folkehelse hvert år Reduksjon i sykefravær Indikator: Årlig nedgang i sykefravær 10

11 Mål i økonomiplan 2013-2016 Attraktivitet Flere sysselsatte med bosted i Modum Indikator: Antall sysselsatte med bosted i Modum skal økes til 7000 innen 2016 Godt omdømme Indikator: Modum skal i 2014 oppnå forbedret score på omdømme

12 Mål i økonomiplan 2013-2016 Tjenesteproduksjon Gode tjenester til innbyggerne Indikator: Bedre kommunenes plassering på kommunebarometeret med minst 20 plasser årlig

13 Mål i økonomiplan 2013-2016 Økonomisk handlingsrom Netto driftsresultat på minimum 10 mill kroner Kommunens investeringsgjeld skal ikke øke i planperioden Indikator: Kommunens investeringsgjeld skal ikke overstige 475 mill. kr i 2016 Bedre ressursutnyttelse Indikator: Ta i bruk minst en ny ressurseffektiv IKT-løsning hvert år

14 Netto lånegjeld pr innbygger 18.07.2014

15 Budsjettprosessen 2013 18.07.2014 DatoAktørerAktivitet 7. maiKommuneproposisjonen 15. maiLedere/tillitsvalgteLedersamling 28. og 29. maiHovedutvalgDrøftinger 31. maiRådmannenForeløpige budsjettrammer 3. juni/17. juniFormannsk/K.styreSak om kommuneprop. Juni-augustEtateneUtarbeider budsjettforslag 29. augustLedere/tillitsvalgteForeløpig budsjettforslag 12. septemberFormannskapetBudsjettseminar 16. septemberTillitsvalgteBudsjettmøte m/rådmannen 14. oktober(formannskapet)Statsbudsjettet Ultimo oktoberRådmannens forslag sendes ut 12.-13. november 18. november 6. desember Hovedutvalgene Formannskapet Kommunestyret Budsjett/ økonomiplan


Laste ned ppt "18.07.2014 28. oktober 2013 Dag for nyansatte i Modum kommune Aud Norunn Strand Rådmann i Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google