Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Classification: Internal Status: Draft Innstilling fra arbeidstakerrepresentantene i GF BU til behandling av dimensjonering og organisering 22.10.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Classification: Internal Status: Draft Innstilling fra arbeidstakerrepresentantene i GF BU til behandling av dimensjonering og organisering 22.10.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Classification: Internal Status: Draft Innstilling fra arbeidstakerrepresentantene i GF BU til behandling av dimensjonering og organisering 22.10.08

2 2 Nye momenter ved detaljering av ny D&V modell Fordelingen av ressursene mellom D&V og PV vil etter vår mening svekke intensjonen om å øke fokus og evne til å ivareta sikkerhetskritisk vedlikehold Deler av oppgavesettet til vedlikehold er delt ut til OFS og FFO på tross av beslutningen som sier at enhetene skal være bemannet for å ivareta ”normalt” driftsansvar og vedlikehold Forpleining overtar utførelsen av helidekkfunksjonene på de store plattformene Kranlag 2 på dag blir ikke bemannet med SH dekksoperatører Vaktmester er fjernet som stilling

3 3 Utdrag fra Stortingsmelding nr. 12 (2004-2006) 3.4.8- Partsinvolvering I Norge er det lang tradisjon for involvering av partene i arbeidslivet. I petroleumsvirksomheten har trepartssamarbeidet utviklet seg til å bli et bærende element. Aktiv partsinvolvering i hele beslutningsprosessen og likeverdighet mellom partene er sentrale forutsetninger. 3.4.4 Prinsipper for risikoreduksjon HMS-regelverket legger til grunn at dersom man mangler tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger bruk av de tekniske, operasjonelle eller organisatoriske løsningene kan ha for helse, miljø eller sikkerhet, skal det velges løsninger som reduserer denne usikkerheten. Områder hvor det kan være betydelig usikkerhet knyttet til konsekvensbildet er langsiktige helseeffekter og effekter på ytre miljø. Høy grad av usikkerhet gir i sin alminnelighet grunn til en forsiktighetstilnærming, for eksempel gjennom konservative vurderinger og anslag, som krav til barrierer og robuste løsninger eller anvendelser av prinsipper som ALARP (As low as reasonably practicable). Hvis det er mangelfull kunnskap om hvilke virkninger et forebyggende tiltak kan ha, skal det ifølge HMS- forskriftene iverksettes ytterligere tiltak for å unngå mulige skadevirkninger.

4 4 Bakgrunn for beslutningsforslag i GF BU Bedriftens forslag bygger på en modell for drift- og vedlikehold som vi mener fører til øket risikonivå og svekket regularitet. –Både faglig kompetanse og anleggskompetanse svekkes når fagavdelingene splittes opp –Arbeidsformen er mindre effektiv WR0009 er ikke etterlevd. Her kreves det blant annet gjennomføring av konsekvensanalyse som også skal inneholde en samlet kost/nytte vurdering. Kravet til analyser i Ptil sitt regelverk er heller ikke etterlevd. Modellen er endret på viktige punkter etter at den ble besluttet av ledelsen. –Erfaringene fra kransikkerhetsarbeidet viser at logistikkoppgavene må utføres med egne ansatte Bedriftens forslag til reduksjon i bemanning er ikke forsvarlig –Metodikken med sammenligning mellom plattformens størrelse er ikke holdbar –Etterslep, overtid, sykefravær og aktivitetsnivå viser at dagens bemanning ikke er tilstrekkelig –Bedriften kan ikke dokumentere omfanget av oppgaver som er satt ut på entreprise –Bedriften har lagt til grunn en modell for drift og vedlikehold som vi mener gir dårligere effektivitet

5 5 Råd til beslutning i GF BU For å verne arbeidstakernes liv og helse anbefaler GF BU følgende: 1. GF BU anbefaler bedriften å innføre en modell for drift og vedlikeholdsstyring i henhold til fagdimensjonen (helhetlige fagavdelinger). Dette medfører at fagledelse og ingeniørtjenester på plattformene videreføres. 2. GF BU anbefaler bedriften å foreta nødvendig etterrekruttering ifm. 58+ og annen avgang, dersom det ikke kan dokumenteres en effektiviseringsgevinst eller oppgavebortfall. Dette innebærer at dagens faktiske bemanning opprettholdes inntil relevante gevinstområder er realiserte. Dette gjelder særlig for produksjon som ikke kan få tilført ressurser fra OFS på kort varsel. 3. GF BU anbefaler bedriften at logistikkoppgavene i sin helhet skal utføres med SH personell 4. GF BU anbefaler bedriften å utsette beslutningen om rotasjon av personell i påvente av arbeidsmiljøanalysen som det er krav til i slike prosesser (ref. styringsforskriftenes §17).


Laste ned ppt "Classification: Internal Status: Draft Innstilling fra arbeidstakerrepresentantene i GF BU til behandling av dimensjonering og organisering 22.10.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google