Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JavaBin Årsmøte 2006 Torsdag, 2. Februar 2006 javaBin-styret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JavaBin Årsmøte 2006 Torsdag, 2. Februar 2006 javaBin-styret"— Utskrift av presentasjonen:

1 javaBin Årsmøte 2006 Torsdag, 2. Februar 2006 javaBin-styret styret@java.no

2 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre innkomne forslag  Eventuelt

3 javaBin – 1. Valg av møteleder og referent  Forslag:  Møteleder: Totto  Referent: Stein Grimstad

4 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre innkomne forslag  Eventuelt

5 javaBin – årsberetning. Styret 2005 Styret har i perioden bestått av  Bjørn Tveiten (økonomisjef),  Kaare Knudsen (*),  Bjørn Bjerkeli (*),  Andreas Bade (*),  Kjetil Helgaker-Paulsen,  Harald Øygard  Leif Jantzen,  Øyvind Løkling,  Odd Erik Zapffe,  Harald Kuhr,  Stein Grimstad, (nestleder)  Bjørn Lind (*),  Ole-Martin Mørk (*),  Nils Helge Garli (*),  Laila Rønning (*),  Tobias Torrissen,  Kjetil Jørgensen-Dahl,  Totto (*), Thor Henning Hetland (president).

6 javaBin – årsberetningen. Medlemsstatus Ved utgangen av 2005 hadde javaBin  150 (120) registrerte firmamedlemmer  350 (290) navngitte medlemmer, hvorav 45 er betalende enkeltmedlemmer Dette er en økning på ca. 40% fra året før.

7 javaBin. Møteaktivitet javaBin har avholdt 4 styremøter i perioden javaBin har avhold 6 møter i møtegruppen og 5 møter i portalgruppen, samt 45 møter i administrasjonsgruppen i perioden javaBin har avholdt 14 medlemsmøter i Oslo, 3 møter i Stavanger, 6 møter i Bergen, 1 møte i Trondheim og en samling i San Fransisco i perioden. Det har vært en liten økning på i deltakelsen på møtene til et snitt på rundt 65 medlemmer per møte (Oslo). Medlemsmøtene i Oslo ble i hovedsak arrangert på IFI Lille Auditorium

8 javaBin – årsberetning. Møtetemaer i Oslo  ESB utvikling med Mule og Spring  Aspect oriented programming  Continous Integration  SOA krigen skal oppklares  Lubne klienter og Apache Open Source teknologier  JavaONE 2005 - What's hot and what's not  Beyond Java & Lightweight development strategies  Webflow frameworks, Advanced Spring MVC, Acegi Security & Spring  JSF og SiteMesh  The Serverside Symposium oppsummerning  C# language design and evolution  Tuplespaces og Cayenne  Estimeringsutfordringer  Lucene med mer

9 javaBin – årsberetning. www.java.no  Hovedsatsingen for javaBin i 2005 har vært på å arrangere JavaZone 2005, som var en gedigen suksess med mange kjente hot-shots, bredt faglig program, 1000 deltakere, intense debatter og spennende diskusjoner. JavaZone ble en økonomisk suksess.  Satsingen på www.java.no fortsatte i 2005. I løpet av året har det blitt postet over 1000 nyheter, artikler, kommentarer og foredrag.  I løpet av 2005 ble det installert et nytt forum på 16/07/2014www.java.no, hvor over 1300 meldinger ble postet i løpet av året.www.java.no  Antallet registrerte brukere på 16/07/2014www.java.no økte i løpet av 2005 fra 600 til over 870.www.java.no  javaBin sitt nettsted www.java.no har nå over to millioner hits per måned. Dette er en økning på rundt 100% i perioden.  Det har vært massiv interesse for foredrag som er publisert på java.no (presentasjon, podcast og video) og serveren har levert over 15000 timer med video og 56000 presentasjoner fra JavaZone-konferansen er hittil lastet i 2005 (over 5 TB data)

10 javaBin – årsberetning.  JavaZone 2005  JavaZone 2005 gjennomført på to fullstappede dager med 5 spor. Nytt av året var metode-sporet.  javaBin hadde egen stand, javaBin medlemmene fikk mye rabatt på arrangementet.  JavaZone 2005 ble utsolgt med 1000 deltakere.

11 javaBin – årsberetning. Oppsummering  Styret er fornøyd med aktiviteten i perioden. Styret er dog misfornøyd med et par ting i perioden:  Noen utfordringer på informasjonssiden i møtegruppen  info I forkant og publisering av presentasjoner  Litt for liten firmabredde blant portalgruppens aktive nyhetsjournalister.  Oppfølging av lokalkomiteer i Stavanger og Trondhjem kan forbedres.

12 05.01.06 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre innkomne forslag  Eventuelt

13 05.01.06 Vedtektsendring Sentrale endringer:  Flytting av årsmøtet, slik at vi kan presentere revidert regnskap  Begrenset maks antall stemmer på årsmøtet per firma (maks 7 totalt)  Opprettelse av et økonomisk ansvarlig arbeidsutvalg som reflekterer dagens praksis (admin-gruppa).

14 05.01.06 Nye vedtekter, del 1 Vedtekter for JavaTM brukergruppen i Norge Vedtatt på årsmøte, 2. februar 2006.  Navn Foreningens navn er "JavaTM brukergruppen i Norge". Forkortet skrives navnet "javaBin". Foreningen er registrert med organisasjonsnummer 985 842 655 i Enhetsregisteret.

15 05.01.06 Nye vedtekter, del 2 2. Formål Foreningens formål er å: styrke det faglige nivå innen Java-teknologi ved å utbre kjennskap til relevante resultater, praktisk metodikk og nyttige hjelpemidler. skape kontakt og å fremme utveksling av kunnskap, erfaringer og synspunkter mellom dem som er interessert i Java-teknologi. Foreningen søker å nå sine mål, blant annet ved å: skape et miljø der foreningens medlemmer kan etablere faggrupper og prosjektorienterte aktiviteter arrangere seminarer, kurser og liknende, alene eller i samarbeid med andre faglige sammenslutninger arrangere medlemsmøter med faglige foredrag, diskusjoner og uformelt samvær holde kontakt og utveksle erfaringer med andre tilsvarende foreninger i utlandet Foreningen har ingen kommersielle interesser og må ikke engasjere seg i aktiviteter som utelukkende tjener økonomiske formål. Foreningen opptrer ikke som representant for noen yrkes- eller næringsgruppe til fremme av dens økonomiske interesser. Foreningen og dens organer og hjelpemidler, må ikke brukes til arbeid for politiske eller forretningsmessige særinteresser.

16 05.01.06 Nye vedtekter, del 3 3. Undergrupper Det kan opprettes undergrupper blant foreningens medlemmer. Hver slik gruppe skal ha en kontaktperson som rapporterer til styret. Styret kan bevilge økonomisk støtte til slike undergrupper.

17 05.01.06 Nye vedtekter, del 4 4. Medlemskap Foreningen har to medlemskategorier: firmamedlem og personmedlem. Med personmedlem forstås både personer innmeldt gjennom en bedrift og personlige medlemmer. Med bedrift menes en selvstendig juridisk eller økonomisk eller organisatorisk enhet. Personmedlemskap gir: en stemmerett valgbarhet til verv innen foreningen all informasjon om foreningens aktiviteter tilgang til alle foreningens arrangementer redusert pris på arrangementer alle øvrige medlemsfordeler Bedriftsmedlemskap gir: personmedlemskap for inntil 5 navngitte personer i bedriften. Total kan antall stemmer fra et og samme firma (bedriftsmedlemskap og personlige medlemskap) ikke overstige 7 stemmer. tilgang til foreningens aktiviteter også for bedriftens øvrige ansatte redusert pris på arrangementer også for bedriftens øvrige ansatte Årsmøtet kan etter styrets innstilling, innvilge et medlem et personlig æresmedlemskap på livstid. Et æresmedlem blir ikke avkrevet medlemskapskontigent og er ellers å betrakte som et individuelt medlemskap. Opptrer et medlem på en måte som er skadelig for foreningen, kan vedkommende suspenderes som medlem etter vedtak av årsmøtet.

18 05.01.06 Nye vedtekter, del 5 5. Årsmøtet Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet utpeker et styre som leder foreningens daglige virksomhet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 1. mai. Saksliste og dokumenter sendes senest 14 dager før møtet. Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker: Valg av møteleder og referent Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett Årsberetningen Regnskapet Budsjettet Fastsettelse av medlemskapskontingent Valg av nytt styre Forslag til endringer av vedtektene Andre innkomne forslag Eventuelt Styrer av assosierte underavdelinger av javaBin tildeles stemmerett som bedriftsmedlemmer, dvs. opp til 5 stemmer per styre.

19 05.01.06 Nye vedtekter, del 6 6. Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen 4 uker når 1/3 av styrets medlemmer eller 1/5 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. På et ekstraordinært årsmøte kan det kun behandles saker som er nevnt i innkallingen.

20 05.01.06 Nye vedtekter, del 7 7. Styret Styret består av minst 5 medlemmer, og er beslutningsdyktig når minst 60% av styrets medlemmer er tilstede. Assosierte underavdelinger får forslagsrett og én stemme i styret.  Styret er organisert som et økonomisk ansvarlig arbeidsutvalg og et sett med prosjektgrupper. Det økonomiske ansvarlige arbeidsutvalget består av minst 4 personer, herunder president, visepresident og økonomiansvarlig samt mellom en og tre personer valgt fra resten av styret, fortrinsvis valgt fra styremedlemmer med minst et års erfaring fra organisasjonens styrearbeid. Styrets arbeidsutvalg er beslutningsdyktig når minst to medlemmer av arbeidsutvalget er tilstede.  President eller visepresident må være tilstede. Alle styremedlemmer har full innsynsrett til arbeidsutvalgets prosess og beslutninger. President, visepresident og økonomisjef velges for et år av gangen ved særskilt valg. Øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Styreverv er personlig.  Styret fastlegger program for foreningens aktiviteter, og koordinerer gjennomføringen av disse. Styret beslutter om de individuelle aktiviteter er kun for medlemmer og inviterte, eller om de er åpne for alle. Styret kan for spesielle arrangementer fastsette en deltakeravgift.  Årsmøtet fastsetter nærmere regler for dekning av utgifter til styrets arbeid.

21 05.01.06 Nye vedtekter, del 7-2 Presidentvervet bør hvis mulig tildeles en person med minimum ett års erfaring fra styret. Presidenten har følgende ansvarsoppgaver: Bistå etablering av JUG-er i andre byer Opptre som ekstern kontakperson (presse/kommersielt) Arrangere årsmøte og avholde årsberetning Utarbeide forslag til budsjett Sitte i portal-styret (sammen med kommersielle representant) Visepresidenten har følgende ansvarsoppgaver: Vedlikeholde medlemsliste Svare på henvendelser fra medlemmer. Sende ut giro for betaling av medlemsavgift Få delegert oppgaver fra presidenten Være kontaktperson mot andre JUG-er Delta i budsjettarbeidet

22 05.01.06 Nye vedtekter, del 7-3 Økonomisjefen har følgende ansvarsoppgaver: Føre regnskap Girering av kommersielle community-aktører (KOMAKT) Utarbeide årsregnskap og få dette godkjent av revisor Delta i budsjettarbeidet Med unntak av presidenten, visepresidenten og økonomisjefen (som blir valgt direkte av årsmøtet) bestemmer styret selv innbyrdes fordeling av arbeidsoppgaver. Styret søker å nå sine mål ved å fordele det øvrige arbeidet på to grupper, møtegruppa og community-gruppa, hvor følgende roller foreslås fordelt: Arbeidsutvalget: tar stilling til søknader om medlemskap, og fører kartotek over medlemmene til enhver tid. skal utarbeide og fremlegge årsberetning og revidert regnskap, samt forslag til budsjett for kommende år til årsmøtet. representerer foreningens evt. eierinteresser herunder bl.a. inngåelse av partnerskap og alle økonomiske beslutninger. kan beslutte opprettelse av spesielle interessegrupper eller regionale grupper hvor det er behov for slike. Styrets arbeidsutvalg utpeker tillitsmenn for slike grupper, fører kontroll med deres virksomhet og rapporterer deres opprettelse og arbeid til årsmøtet.

23 05.01.06 Nye vedtekter, del 7-4 MØTE-gruppa:  Møtesjef (bør tildeles en person med minimum ett års styreerfaring)  Hovedansvarlig for oppsett og gjennomføring av møteplan  Arrangere medlemsmøter  Delta / bistå programkomiteer hos community- aktører  Møteansvarlig (bør tildeles 4-5 personer)  Arrangere medlemsmøter

24 05.01.06 Nye vedtekter, del 7-5 COMMUNITY-gruppa: Portal-redaktør (bør tildeles en person med minimum ett års styreerfaring) Ansvarlig for redaksjonelt innhold på community-portalen Koordinere videreutvikling av portalen sammen med portal-styret Følge opp og være kontaktperson for journalist Vurdere artikler og nyheter for publisering på portal Community-koordinator (bør tildeles en person med minimum ett års styreerfaring) Koordinere community-aktiviteter Daglig koordinator for community Vurdere artikler og nyheter for publisering på portal Følge opp drift av community-portal Bistå kommersielle aktører (KOMAKT) med blesting av events Community-ansvarlig (bør tildeles 2-4 personer) Skrive/vurdere artikler og nyheter på portal Følge opp eksterne bidragsytere Bidra med nyheter og tips til journalist Få delegert oppgaver fra portal-redaktør

25 05.01.06 Nye vedtekter, del 8 8. Endring av vedtekter Vedtektene kan endres av årsmøtet etter forslag fra styret eller medlem. Vedtektsendringer skal for å være vedtatt, ha flertall med minst 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet. Avstemning om vedtektsendringer kan kreves å være skriftlig, og blanke stemmer teller som avgitte stemmer. 9. Oppløsning Foreningen kan oppløses på et ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall. Ved gyldig beslutning om oppløsning skal det fattes beslutning om hvordan foreningens midler skal anvendes. Denne beslutning fattes med alminnelig flertall.

26 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre innkomne forslag  Eventuelt

27 javaBin – årsmøte. Regnskap 2005  Over til Bjørn Tveiten

28 Regnskap javaBin 2005  Om regnskapet:  Kun foreløpig regnskap på årsmøtet  Styret må godkjenne revidert regnskap om et par måneder  Ført etter i hovedsak etter kontantprinsippet (kun penger ut og penger inn gjelder)  Årsmøtet skal godkjenne/underkjenne foreløpig kontantoppsett

29 Foreløpig kontantoppsett javaBin 2005

30 05.01.06 Resultat javaBin + javazone

31 JavaZone regnskap - balanse

32 Foreløpig oppsett JavaZone 2005

33 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre innkomne forslag  Eventuelt

34 javaBin – Budsjett 2006  Over til Bjørn Tveiten

35 Budsjett 2006  Lager budsjett uten JavaZone ...og et eget JavaZone-budsjett

36 TekstInnUt medlemsmøter (gaver, pizza, leie) – Oslo52500 javaBin Bergen20000 javaBin Stavanger10000 javaBin Trondhjem20000 juleBord30000 Årsmøte3500 Porto, rekvisita5000 møtegruppa, møter/arbeid25000 portalgruppe møter/arbeid30000 Adminmøter15000 Honorarer45000 Regnskapsfører75000 java.no utstyr25000 Styreseminar, vår 200638400 Medlemsavgifter170000 java.no sponsorer125000 Sum295000394400

37 javaBin – budsjett, JavaZone 2006  Sett av dato:  13-14.9 – 2006  Tutorials 12.9 – 2006  Billettsalg fra 15. februar..

38 javaBin – budsjett, JavaZone 2006 - inntekter InntekterSum inntekter:2859480 AntallPris u/moms Utenlandske1120000 Pakke, SD120000 Pakke, EB1732000544000 Pakke. LM745000315000 Sum partnere999000 10 pack717600123200 20 pack144000 50 pack280000160000 foredragsholdere9000 Presse1000 spesialinviterte1000 javaBin - styret2000 Billetter6822248,211533280

39 javaBin–budsjett, JavaZone 2006 utgifter Utgifter Sum utgift:-2672385 Lokale-940200 Teknisk utstyrprojector, PA, mic-275625 WLAN-12000 Markedsføring-150000 Middag-580320 Underholdning-100000 Program-30000 Foredragsholdere-200000 T-Shorter-208000 Utgifter, Billettservice-18240 Design m.m.-80000 Admin skjorter-4000 Premie, konkurranse-7000 Halsbånd m/Logo-4000 Filming av foredrag0 Gaver til foredragsholdere-27000 Foredragsmiddag dagen før-36000

40 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre innkomne forslag  Eventuelt

41 7. Fastsettelse av medlemsavgift  javaBin styret foreslår ingen endring i medlemsavgiften for 2006

42 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre innkomne forslag  Eventuelt

43 javaBin – Styrevalg  Over til Totto  Konsoliderende styremøte 9. Februar, 17:00 i Unix Loungen, Ullevål Stadion

44 javaBin – Styrevalg - direkteposisjoner  President  Kandidater: Totto (gjenvalg)  Visepresident  Kandidater: Stein Grimstad (gjenvalg)  Økonomisjef  Kandidater: Bjørn Tveiten (gjenvalg)

45 javaBin – Styrevalg – øvrige verv Verv på 2. året:  Bjørn Bjerkeli  Bård Lind  Nils Helge Garli  Kaare Knudsen  Ole-Martin Mørk  Andreas Bade Gjenvalg:  Kjetil Paulsen  Leif Jantzen  Odd Erik Zapffe  Øyvind Løkling  Harald Kuhr  Tobias Torrissen Nye kandidater: Kristoffer Moum (Objectware) Kjetil Ødegaard (BEKK) Ingvild Meyer Pedersen (WebStep) Rune Peter Bjørnestad (Bouvet) Yngvar Sørensen (Bouvet) Trygve Laugstøl (Objectware) Bjørn Nordlund (BBS) Aase Mestad (Objectnet) Tor Aage Eldby (Objectnet) Konsoliderende styremøte 9. Februar, 17:00 i Unix Loungen, Ullevål Stadion

46 javaBin - Agenda  Valg av møteleder og referent  Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett  Årsberetningen  Forslag til endringer av vedtektene  Regnskapet  Budsjettet  Fastsettelse av medlemskapskontingent  Valg av nytt styre  Andre mottatte forslag  Eventuelt


Laste ned ppt "JavaBin Årsmøte 2006 Torsdag, 2. Februar 2006 javaBin-styret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google