Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Estetikk - fra en ikke estetisk synsvinkel saksbehandling av pbl § 74.2 torsdag 15. april 2004 Sivilarkitekt Halvor Westgaard MNAL Fagsjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Estetikk - fra en ikke estetisk synsvinkel saksbehandling av pbl § 74.2 torsdag 15. april 2004 Sivilarkitekt Halvor Westgaard MNAL Fagsjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Estetikk - fra en ikke estetisk synsvinkel saksbehandling av pbl § 74.2 torsdag 15. april 2004 Sivilarkitekt Halvor Westgaard MNAL Fagsjef

2 Fagfolk og estetisk råd sa ja - men politikerne hørte mer på naboene Asker og Bærum Budstikke 27.09.02

3 Godkjenning - eller avslag? Å bygge på egen grunn er en rett, ikke et privilegium Å bygge på egen grunn er en rett, ikke et privilegium Retten gjelder innen gitte rammer Retten gjelder innen gitte rammer –Plan- og bygningslov –Lokale bestemmelser vedtekter planbestemmelser

4 Pbl § 74.2 Tiltak etter denne lov skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Skjemmende farger er ikke tillatt og kan kreves endret. Tiltak etter denne lov skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Skjemmende farger er ikke tillatt og kan kreves endret. Kommunen skal se til at et hvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det etter kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Kommunen skal se til at et hvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det etter kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene.

5 Estetiske retningslinjer utarbeides Estetiske retningslinjer utarbeides Estetiske krav legges inn som planbestemmelser Estetiske krav legges inn som planbestemmelser Flere saker får avslag Flere saker får avslag Økt oppmerksomhet mot estetikk

6 Lovens virkemidler Estetisk utvikling i kommuneplanen (§20-1) Estetisk utvikling i kommuneplanen (§20-1) –Generelle tilstander –Sluttprodukter –Strategier for å nå målene Bestemmelser til arealdelen (§20-4, b) Bestemmelser til arealdelen (§20-4, b) –Om styring av bygningers størrelse, form m.v. Estetiske retningslinjer (§74-2) Estetiske retningslinjer (§74-2) –Tilhørende veiledere Kommunale vedtekter (§3) Kommunale vedtekter (§3) Reguleringsbestemmelser (§26) Reguleringsbestemmelser (§26)

7 Kommunenes bruk av virkemidler KommunedelplanerKommuneplanReguleringsplaner StedsanalyserRertningslinjer Veiledere Byggeskikkpris Etterutdanning Annet Byggeskikksirkel Svar

8 Pbl § 74.2 er skjerpet Tiltak skal ha god estetisk utforming Tiltak skal ha god estetisk utforming Pbl § 20-1. Kommunalplanlegging Pbl § 20-1. Kommunalplanlegging –Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. Fortiden skal ikke danne norm for fremtiden Fortiden skal ikke danne norm for fremtiden

9 § 74.2 To dimensjoner: Bygningen som sådan Bygningen som sådan –Rimelige skjønnhetshensyn i seg selv –God estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon I forhold til stedet I forhold til stedet –Rimelige skjønnhetshensyn i forhold til omgivelsene –God estetisk utforming med respekt for naturgitte og bygde omgivelser

10 ..I seg selv, i samsvar med funksjon form/karakter form/karakter takform takform volum volum proporsjoner proporsjoner detaljering detaljering fargebruk fargebruk

11 Avslagets begrunnelse Huset har en fremmedartet form som avviker fra tradisjonell norsk boligbebyggelse Huset har en fremmedartet form som avviker fra tradisjonell norsk boligbebyggelse Karakter som bærer preg av å være bygget i mur med forankring i en helt annen byggetradisjon enn den norske Karakter som bærer preg av å være bygget i mur med forankring i en helt annen byggetradisjon enn den norske Volumoppbyggingen er utflytende, uten klar formmessig oppbygging. Volumoppbyggingen er utflytende, uten klar formmessig oppbygging. Med henvisning til pbl §74-2 avslås søknad om rammetillatelse for omsøkte tiltak

12 .... begrunnelse (forts) Takformen er mansardlignende, men uten den stramme form som hus med slike tak forbindes med. Taket ligger som en sammenhengende stor kake over det hele, uten å bidra til å klargjøre husets volummessige oppbygging. Takformen er mansardlignende, men uten den stramme form som hus med slike tak forbindes med. Taket ligger som en sammenhengende stor kake over det hele, uten å bidra til å klargjøre husets volummessige oppbygging. Fasademessig er bygget oppdelt med inntrukne verandaer, men veggflatenes proporsjoner bærer preg av å være resultatet av planløsningen, heller enn av en bevisst formgivning. Vinduenes størrelse og plassering understreker dette preget. Fasademessig er bygget oppdelt med inntrukne verandaer, men veggflatenes proporsjoner bærer preg av å være resultatet av planløsningen, heller enn av en bevisst formgivning. Vinduenes størrelse og plassering understreker dette preget.

13 .... begrunnelse (forts) Detaljeringen i huset er fremmedartet. Det gjelder piper, takåpning for veranda, kvaderlignende hjørner, vindusomramninger, dreide søyler, smårutete vinduer Detaljeringen i huset er fremmedartet. Det gjelder piper, takåpning for veranda, kvaderlignende hjørner, vindusomramninger, dreide søyler, smårutete vinduer

14 ..I forhold til omgivelsene områdets karakter områdets karakter fjernvirkning fjernvirkning forhold til nabobygg forhold til nabobygg terreng terreng

15 områdets karakter områdets karakter fjernvirkning fjernvirkning forhold til nabobygg forhold til nabobygg terreng terreng..I forhold til omgivelsene

16 Begrunnelse Området er preget av frittliggende boliger, herav noen flermannsboliger. I senere tid har det skjedd en viss fortetting, såkalt eplehageutbygging. Bebyggelsen domineres av toetasjes trehus med saltak. Det omsøkte hus bryter fullstendig med denne karakter. Området er preget av frittliggende boliger, herav noen flermannsboliger. I senere tid har det skjedd en viss fortetting, såkalt eplehageutbygging. Bebyggelsen domineres av toetasjes trehus med saltak. Det omsøkte hus bryter fullstendig med denne karakter. Huset er imidlertid ikke så dominerende at det vil endre fjernvirkningen av området i vesentlig grad. Huset er imidlertid ikke så dominerende at det vil endre fjernvirkningen av området i vesentlig grad.

17 .... begrunnelse (forts) Med sitt massive volum og minsteavstand til nabobebyggelsen representerer dette bygget en tyngre fortetting enn ellers i området. Med sitt massive volum og minsteavstand til nabobebyggelsen representerer dette bygget en tyngre fortetting enn ellers i området. Inngrepet i terrenget er betydelig. Garasje og manøvreringsfelt foran innebærer en stor landskapsmessig endring. Inngrepet i terrenget er betydelig. Garasje og manøvreringsfelt foran innebærer en stor landskapsmessig endring.

18 Tilpasning til omgivelsene

19 form/karakter form/karakter takform takform volum volum proporsjoner proporsjoner detaljering detaljering fargebruk fargebruk Bygget i seg selv

20 Tilpasning til omgivelsene

21 Eksempel bolighus

22 Tilbygget

23 Perspektiv

24 Estetiske krav Kommunen sier: Kommunen sier: –Tilbygget tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene Hva kunne et avslag være begrunnet med? Hva kunne et avslag være begrunnet med? –Avkappet takutstikk forsterker kontrast mellom nytt og gammelt. Huset "henger ikke sammen". –Sterk og fremskutt vertikalitet, stor høyde. –Proporsjoner og størrelse - lang vegg mot nabo –Huset skiller seg på en iøynefallende måte ut fra en forholdsvis homogen bebyggelse i området

25 Eksempel næringsbygg

26 "Flat" fasade. Ser ut som 35 år gammelt industribygg "Flat" fasade. Ser ut som 35 år gammelt industribygg Plassen foran Forholdet til T-banestasjonen Plassen foran Forholdet til T-banestasjonen Fasadeuttrykket

27 Bygningskroppen i forhold til eks. bebyggelse Bygningskroppen i forhold til eks. bebyggelse Forholdet til omgivelsene

28 Det må legges vekt på "god estetisk utforming" –Markert hjørnebygg i et område preget av litt tilfeldig industri- og næringsbygg, tett opp til et større boligområde –Beliggenhet som et kjennemerke ved et av de mest trafikkerte kryss på ring 3 form/karakter form/karakter takform takform volum volum proporsjoner proporsjoner detaljering detaljering fargebruk fargebruk Fasadeuttrykket

29 Lite vekt på begrunnelse Eksempel fra søknad: Eksempel fra søknad: Estetikk. Tiltaket har en god estetisk utforming og står i et godt forhold til de bygde omgivelser. Huset er pent fordi det er pent

30 Tidl. SAK § 14 4. Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven, herunder e.arkitektonisk utforming, forhold til eventuelle kommunale retningslinjer for f. estetikk, forhold til nabobebyggelse, landskapstilpasning og vegetasjon, vist på tegninger av plan, snitt og fasader, perspektivtegninger, fotomontasje e.l.

31 SAK § 19 (tidl. §14) Søknad om tillatelse etter pbl § 93 første ledd og § 95b skal inneholde opplysninger som er nevnt nedenfor i bokstavene a - p i den utstrekning de er nødvendige for kommunens behandling. Søknad om tillatelse etter pbl § 93 første ledd og § 95b skal inneholde opplysninger som er nevnt nedenfor i bokstavene a - p i den utstrekning de er nødvendige for kommunens behandling. d)Forhold til plangrunnlaget e)Krav til estetikk og arkitektonisk utforming h)Beskrivelse av tiltakets art i)Størrelse og grad av utnytting

32 Når et iøynefallende prosjekt kommer Estetisk skjønn skal ikke være vilkårlig Estetisk skjønn skal ikke være vilkårlig –Kommuneplanen (§20-1) –Bestemmelser til arealdelen (§20-4, b) –Estetiske retningslinjer (§74-2) –Kommunale vedtekter (§3) –Reguleringsbestemmelser (§26) Still krav til søknadsinnholdet Still krav til søknadsinnholdet –Tegningene viser hvordan tiltaket blir –Hvorfor er dette en riktig/god utforming?

33 Smak og behag kan ikke diskuteres… Rammeverk forankres i pbls regler Rammeverk forankres i pbls regler Estetisk skjønn forankres i fagmiljøet Estetisk skjønn forankres i fagmiljøet Fagterminologi er et viktig verktøy Fagterminologi er et viktig verktøy Språk/begreper utvikles gjennom erfaring Språk/begreper utvikles gjennom erfaring Se/lese/ spørre Se/lese/ spørre Hvorfor skal dette huset stå her? Hvorfor skal dette huset stå her?


Laste ned ppt "Estetikk - fra en ikke estetisk synsvinkel saksbehandling av pbl § 74.2 torsdag 15. april 2004 Sivilarkitekt Halvor Westgaard MNAL Fagsjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google