Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsekvenser av EUs flomdirektiv Norges vassdrags- og energidirektorat Marianne Myhre 16. oktober 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsekvenser av EUs flomdirektiv Norges vassdrags- og energidirektorat Marianne Myhre 16. oktober 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsekvenser av EUs flomdirektiv Norges vassdrags- og energidirektorat Marianne Myhre 16. oktober 2008

2 Dagens tema n EUs flomdirektiv n Internasjonalt og i Norge n Flomdirektivets tre hovedelementer (konsekvenser): n Foreløpig risikokartlegging n Detaljkartlegging n Vannregionvise forvaltningsplaner for flom n Flomforvaltningen i Norge, i lys av direktivets føringer n Helhetlig flomforvaltning Fra kilde til utløp Alle ledd i ”forvaltningssyklusen” Planprosessen. Fra nasjonal via regional til lokal planlegging n Flomdirektivet – veien videre n Kort oppsummering

3 Å leve med flom Menneskets tilpasning til flom i et historisk perspektiv

4 EUs flomdirektiv Bakgrunn Store flommer i Europa de siste år med: n økonomiske konsekvenser n tap av menneskeliv n og forurensning Gjelder hele EU nnasjonale og internasjonale vassdrag ninternasjonalt samarbeid

5 EUs flomdirektiv – hovedmål Redusere skadevirkningene ved flom for: nmennesker, nmiljø, nkulturarv og nøkonomi

6 EUs flomdirektiv Om flom: nFlom = oversvømmelse av land som normalt er tørt nDekke alle varianter av flom uavhengig av årsak nValgfritt unntak: Flom fra avløpsnettet (”sewage systems”)

7 Flomdirektivet, tre hovedelementer 1.Foreløpig flomrisikoanalyse (innen 2011) nIdentifisere de vassdrag (deler) med flomrisiko av betydning 2.Flomrisikokartlegging (innen 2013) nKartlegge områder med risiko av betydning, tre flommer nFarekart (inkludert areal, vanndyp og når relevant hastighet) nKonsekvenskart (ulike tema – innbyggere, økonomi, etc.) 3.Vannregionvise forvaltningsplaner for flom (innen 2015) n For alle vassdrag med flomrisiko av betydning. n Definere mål, tiltak og tema med fokus på forebygging, sikring og varsling/ beredskap (helhetlig forvaltning) Klimaendring skal gå inn i vurderingene av framtidig risiko

8 Foreløpig flomrisikoanalyse (del 1) Ansvar: NVE Risiko: Produkt av fare (sannsynlighet) og konsekvens (verdier) Identifisere de vassdrag (deler) med flomrisiko av noen betydning n Vurdering basert på tilgjengelig eller enkelt avledet materiale n Minimum analyse: Kart over vannregion med nedbørfelt, topografi, arealbruk. Beskrivelse av historiske skadeflommer

9 Foreløpig flomrisikoanalyse (del 1) n Bidrag fra kartlegging i NVE n Flomsonekart - detaljerte faresoner (sannsynlighet) n Nå – kartlegger også potensiell flomfare på landsbasis, etablering av en flomdatabase (historiske flomhendelser) n Aktsomhetskart – potensielt flomutsatte områder: n Flate flomutsatte områder, inkl. potensiell vannstandsstigning n ”Flomskred” – små, bratte masseførende vassdrag

10 Foreløpig flomrisikoanalyse (del 1) n Kartlegging av risiko (risikoanalyse) n Sannsynlighet: Oversiktskartleggingen (potensielt flomutsatt) n Konsekvenser: Utsatte verdier må vektes n Resultat fra risikoanalyse (GIS) n Kart som viser potensielle flomområder ut fra grad av risiko (f.eks lav / betydelig risiko) Områder som framkommer med potensiell risiko av betydning skal i prinsippet kartlegges mer detaljert (del 2)

11 Fare og risikokartlegging (del 2) Ansvar: NVE n Farekart (flomsonekart) n Tre flommer: Lav, middels og når relevant høy sannsynlighet n Skal vise flomareal og vanndybde/ vannivå n Hastighet hvis relevant n Konsekvenskart n Antall innbyggere berørt (mennesker) n Type økonomisk aktivitet som berøres (økonomi) n Kilder til alvorlig akutt forurensning (miljø) n Verneområder, jf Rammedirektivet (kulturarv)

12 Vannregionvise forvaltningsplaner for flom Art. 7 (1): …skal utarbeide flomforvaltningsplaner på vannregionnivå (river basin district), inkl. kystområdene Art. 7 (2): …skal etablere “høvelige” mål for forvaltning av flom i vannregioner… med fokus på reduksjon av potensielle konsekvenser ved flom for: n Menneskeliv og helse n Kulturminner n Miljø n Økonomisk aktivitet Art 7 (3):...flomforvaltningsplanene skal inneholde tiltak (virkemidler) for å nå hovedmålene

13 Vannregionvise forvaltningsplaner for flom n For alle vassdrag (deler) med flomrisiko av betydning n Bygger på kartleggingen i del 1 og 2 n Definere mål for reduksjon av flomrisiko – etablere relevante sikkerhetsnivå n Tiltak og prioriteringer for å nå målet n I hele ”flomforvaltnings-syklusen”, med fokus på forebygging sikring varsling/ beredskap n Utnytte naturlig flomdemping. Styre oversvømmelse i flomsituasjoner? n Ikke øke flomrisikoen i andre deler av vassdraget, med mindre dette er koordinert og avtalt mellom de involverte partene (oppstrøms/nedstrøms)

14 Krisehåndtering Koordinering under hendelsen – tiltak for å begrense skade. Fokus på flommens innvirkning på innbyggere, infrastruktur, eiendom og miljø. Varsling/ beredskap Flomvarsling, økt bevissthet om flom, kommunikasjon, informasjon Gjenoppretting Assistanse og samarbeid Evaluering Erfaringer fra flomhendelser inn i flomforvaltningsplanene Helhetlig flomforvaltning (i hele flomsyklusen) Sikring Tiltak for å redusere sannsynligheten for flom og/eller flommens innvirkning Forebygging Unngå eller minimalisere flomfare i fremtiden

15 Spesifikt for Norge - tilpasning Noen punkter om Norges utfordringer: n EØS medlem n Få internasjonale vassdrag (grensevassdrag) n Mange vassdrag fra kilde til utløp innenfor egen landegrense n Topografi n Koordinering med vanndirektivet n (= ni vannregionvise planer) n Klimaendringene n Større fokus mot små, bratte elver og overvannsflommer n Mindre endringer i større vassdrag

16 Flomdirektivet – veien videre n Nasjonal organisering av direktivet n Direktoratsgruppe n Link til Vanndirektivet n Opprette en arbeidsgruppe n Hva er innholdet i en vannregionvis flomforvaltningsplan? n Fleksibelt direktiv - tilpasning n Nytteverdi/bruk n Detaljeringsgrad n Starte pilotprosjekt/er n Tilegne oss kunnskap og erfaring n ”Best practice” – internasjonale prosjekter

17 Spørsmål: marm@nve.no


Laste ned ppt "Konsekvenser av EUs flomdirektiv Norges vassdrags- og energidirektorat Marianne Myhre 16. oktober 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google