Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt ved årets valg Ny valgordning til Sametinget Tidligforhåndsstemming Valgobservasjon Mindretallsvedtak – åpningstider Universell utforming Kirkevalg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt ved årets valg Ny valgordning til Sametinget Tidligforhåndsstemming Valgobservasjon Mindretallsvedtak – åpningstider Universell utforming Kirkevalg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt ved årets valg Ny valgordning til Sametinget Tidligforhåndsstemming Valgobservasjon Mindretallsvedtak – åpningstider Universell utforming Kirkevalg

2 Tidligforhåndsstemming Valgloven § 9-1, 4. ledd (4) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret. § 24 a. Forskriften § 24a) (1) Valgstyret plikter å tilrettelegge for at velgere som henvender seg til kommunen i perioden 1. juli til 9. august får avgitt stemme. (2)Valgstyret angir sted for slik stemmegivning. Valgstyret plikter å ta hensyn til velgers ønske med hensyn til tidspunkt for stemmegivning. (3)Valgloven og valgforskriftens regler for forhåndsstemmer gjelder tilsvarende.

3 Tidligforhåndsstemming Informasjon –Departementet informerer alle –Internett: Hvor henvende seg –Internt: Husk servicetorget Behandle stemmene som ”utenriksstemmene” frem til 10. august. –En som kan ta i mot ”tilgjengelig” –Et rom til å stemme usett /enerom (eller avlukke) –En safe –Materiell – Stemmeseddel (avkrysningsstemmesedler), duplikat(valg)kort, stemmeseddelkonvolutt, omslagskonvolutt. –Husk: Universell utforming

4 Valgobservasjon § 15 – 10 Valgobservasjon (1) Departementet kan akkreditere nasjonale og internasjonale valgobservatører fra institusjoner eller organisasjoner til å observere gjennomføringen av valg til Stortinget eller valg til kommunestyrer og fylkesting. (2) Kommunene har plikt til å ta imot akkrediterte valgobservatører og tilrettelegge for valgobservasjon.

5 Åpningstider Valgstyret bestemmer. Valglokalet skal stenge senest kl 2100 valgdagen. Konsekvenser i andre frister: –Offentliggjøring (også kommunens web) –Forhåndsstemmer kommet inn til valgstyret Mindretallsvedtak

6 Valgstyret bestemmer åpningstid (og to dagers valg). Hvis valgstyret har bestemt kortere åpningstid enn 2100 på mandag eller bare mandagsvalg: Kommunestyret kan endre vedtaket til valgstyret med 1/3 av stemmene. – utvide tilgjengeligheten. Må treffe slikt vedtak - senest samtidig med budsjettet desember året før – økonomisk konsekvens

7 Mindretallsvedtak Reglene gjelder allerede for i år. Overgangsregler Alle kommuner må ta stilling til og fatte 1/3 vedtak om todagers valg innen 1. juni 2009 Travelt!

8 Universell utforming Strengere regler –Diskriminering og tilgjengelighetsloven § 9 –Har veilederen Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Brudd på plikten til å sikre universell utforming etter tredje ledd regnes som diskriminering.

9 Kirkevalg www.kirken.no Demokratireformen Skal samarbeide med menighetsrådene Behjelpelig med lokaler Skal ikke være risiko for sammenblanding

10 Kirkevalg Samtidig som stortingsvalget Alle menigheter skal gjennomføre valgene samtidig med stortingsvalget (13. og) 14. september 2009. Det vil ikke bli mulighet for å legge valget til andre dager. Valgperiode på bare to år I en overgangsfase skal nytt menighetsråd bare sitte i to år, frem til 2011. Det er fordi det skal prøves ut å avholde de kirkelige valgene samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. De nyvalgte menighetsrådene skal tiltre allerede 1. november 2009. Tidligere nominasjonsprosess Forhåndsstemmingen starter 10. august. Menighetene må derfor ha kandidatlistene klare før sommeren. Frist for innlevering av listeforslag til menighetsrådets leder er 15. mai. Stemmerett for 15-åringer Alle medlemmer av Den norske kirke som fyller 15 år i løpet av 2009 vil få stemmerett. For å kunne stille til valg vil det fortsatt være 18-årsgrense. Direktevalg til bispedømmerådene og Kirkemøtet.

11 Kirkevalg Hvordan løses det når soknegrenser og valgkrets- grenser ikke samsvarer? Når en valgkrets omfatter deler av flere sokn, kan soknene samarbeide om avviklingen av valget. En kan da ha felles stemmestyre i valgkretsen. Manntallslistene vil skrives ut for hvert av soknene, slik at den delen av valgkretsen som tilhører det ene soknet får egen manntallsliste, mens del av valgkretsen som tilhører det andre (eller ytterligere) sokn, får egen (egne) manntallsliste. Det må enten benyttes en urne for hvert sokn, eller felles urne med stemmekonvolutter påført hvert sokns navn. Etter avslutningen av valgtinget bringes stemmene enten i forseglet urne, eller stemmeseddelkonvoluttene på forsvarlig måte til riktig sokn, der opptellingen skal foregå

12 Kirkevalg Kravene til stemmelokale? Valget holdes i lokaler som gir god tilgjengelighet, om mulig i umiddelbar nærhet av kommunens valglokaler. Kirke eller annet kirkelig lokale kan benyttes der dette er ivaretatt. Alminnelige krav til universell utforming/tilrettelegging for funksjonshemmede skal ivaretas. Skal kommunen stille med lokaler til valget? En bør samarbeide med kommunalt valgstyre om å finne egnede lokaler. Departementet går ut fra at kommunen gir praktisk bistand, blant annet ved utlån av valglokaler. En går ut fra at kommunen ser på dette som tjenesteyting. Når valgene søkes lagt til samme sted som stortingsvalgene, det vil si i samme bygning eller bygningskompleks, må det være tydelig atskilt fra stortingsvalget. Urner Stemmeurnene skal bære den offisielle logoen til Den norske kirke, den skal være låsbar og det skal være mulig å plombere den. Urnen kjøpes inn lokalt.

13 Kirkevalg Valgkort - Alle de 3,1 millioner stemmeberettigede skal få tilsendt valgkort der de blir informert om hvor og når de kan avgi stemme. Rosa Valgkortet skal støttes av flere informasjonstiltak. Valgkortet vil også bli supplert med informasjon om valget og kandidatene. Lokaler - Valgene kan foregå i samme bygning eller bygningskompleks, men tydelig atskilt fra hverandre. Begge valgstyrer må påse at det ikke oppstår uklarheter eller sammenblanding av stortingsvalget og de kirkelige valg. Det kommunale valgstyret kan ikke også våre kirkelig valgstyre fordi de to valgene skal ikke sammenblandes.


Laste ned ppt "Nytt ved årets valg Ny valgordning til Sametinget Tidligforhåndsstemming Valgobservasjon Mindretallsvedtak – åpningstider Universell utforming Kirkevalg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google