Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapporter, informasjon, møtereferater mv. Villrein – fjellets nomade - merkeprosjektene Størrelse: Kroppslengde inntil 220 cm, boghøyde inntil 125 cm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapporter, informasjon, møtereferater mv. Villrein – fjellets nomade - merkeprosjektene Størrelse: Kroppslengde inntil 220 cm, boghøyde inntil 125 cm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapporter, informasjon, møtereferater mv

2 Villrein – fjellets nomade - merkeprosjektene Størrelse: Kroppslengde inntil 220 cm, boghøyde inntil 125 cm. Totalvekt for en bukk kan være opp til 270 kg, slaktevekt 50-140 kg. Simla er betydelig mindre. Forplantning: Kjønnsmoden ca 1,5 år. Brunst og paring fra midten av september til midten av oktober. Drektig i ca 225 dager. Nesten alltid kun 1 kalv, sjelden tvillingkalver. Kalver i mai-juni. Næring: Om vinteren består 40-80 % prosent av maten av lav fra bakken og trær. Resten består av tørt gress og buskevekster. Om sommeren spiser reinen urter, gress, dvergbusker og noe lav. Levealder: Inntil 18 år. Levested: I Norge hovedsakelig på snaufjellet, men i noen villreinområder er også skogen en betydelig del av leveområdet. Levevis: Dagdyr som lever i flokk. Reinen har et nomadisk levesett, dvs at den foretar større eller mindre vandringer mellom sommer- og vinterbeite. Jakt: Jakttiden varierer i lengde fra 20.august til ut september.

3 Bestandsstørrelse, beitegrunnlag og sosial struktur dvs. livssituasjonen som dyrene befinner seg er det i som i stor grad bestemmer arealbruk og risikovillighet i forhold til «barrierer»

4 Merkeprosjektene – GPS. Sender normalt 1 pkt. pr. 3 time.

5 Pågående – gjennomførte merkeprosjekt

6 Bruk/sammenstilling av data i merkeprosjektene Eks på bruk og sammenstilling av data (fra nederst til øverst ). Topografi - referansedata, beitekart, estimert biomasse lavbeitene, snømengder, samla menneskelig påvirkning og data fra GPS merkingen

7 Setesdal - Ryfylke (SR) Setesdal - Ryfylke (SR) er vårt nest største og Europas sørligste villreinområde, preget av et kupert fjellandskap med mange vann og vassdrag. Området er på hele 6154 kvadratkilometer. SR er fastlandsnorges mest marginale område for villrein. Vinterbeiteressursene er små og hardt belastet, og området har et utpreget kystklima. Høy nedbør, store snømengder og hyppig nedising av beitene preger området om vinteren. Villreinstammen her er derfor underlagt strenge, men naturgitte begrensninger, i tillegg til omfattende menneskelige inngrep og forstyrrelser i sentrale deler av området. Det kuperte fjellandskapet med mye nakent grunnfjell gjør at de produktive arealene stort sett er begrenset til dalfører og botner. Andelen uproduktivt areal - uten beite - er på hele 43 %. Setesdal - Ryfylke er klart det villreinområdet hvor det er gjennomført flest vannkraftutbygginger. De største utbyggingene av betydning for villreinen er Roskreppfjorden i sør (1967), Svartevassmagasinet (1975), Stor Urar (1997) og Blåsjø (1987) sentralt i området, samt Botsvatn (1976) og Vatndalsvatnet (1983) i øst mot Setesdal. Det er bygget veier i tilknytning til etableringen av kraftverk, og et omfattende løypenett med tilhørende hytter for fotturisme. SR omfatter deler av Vinje kommune i Telemark, deler av Bygland, Valle og Bykle kommuner i Aust-Agder, deler av Sirdal, Kvinesdal, Hægbostad og Åseral i Vest- Agder, deler av Gjesdal, Hjelmeland, Forsand og Suldal kommuner i Rogaland og deler av Odda kommune i Hordaland; 13 kommuner i 3 fylker.

8 Gjennomført GPS-prosjekt SR 2006 – 2010. Mange delmål i prosjektet, men et hovedmål var å fremskaffe kunnskap om og reell dokumentasjon av reinens arealbruk og adferd over tid. Prosjektet har gitt mye, god og presis dokumentasjon av reinens bruk av arealer i prosjektperioden.

9 Setesdal-Ryfylke – «alle» data og fokusområdene

10 Bestandsutvikling

11 Rapport 2006 - 2010 Sluttrapporten peker samtidig på områder der man mangler kunnskap, og anbefaler at ett nytt prosjekt spisses mot deltemaer der man har kunnskapshull.

12 Rapport GPS 2006 – 2010 Sentrale kunnskapshull knyttet til følgende punkter: -Effekter av bestandsstørrelse på reinen sin arealbruk -Effekter av avbøtende tiltak og tilrettelegging -Effekter av jakt på reinen sin arealbruk -Bukkene sin bruk av arealer -(Effekter av klimaendringer -Effekter av sauebeiting og konkurranse mellom rein og sau)

13 Med dette som utgangspunkt => nytt villreinprosjekt i SVR 2013 – 2017. Interimsstyre opprettet – sommer/høst 2012. Invitasjon til å delta i prosjektet – oktober 2012 Oppstartsmøte i Kristiansand – 29.01.2013 og et nytt møte 20.03.2013

14 Mandat prosjekt 2013 - 2017 Overordnet mål for prosjektet: Øke reinens bruk av SVR Ved prosjekt slutt ha klare eventuelle faglige anbefalinger til tiltak som en med rimelig sikkerhet kan «dokumentere» at de vil virke. Fire hovedtema fokuseres det spesielt på: 1.Bestandsforvaltning og økt tetthet av villrein i sørområdet 2.Hvordan øke trekkaktiviteten nord-sør og øst-vest? 3.Brokke-Suleskarveien og riksveiene mellom SR og naboområder i SA og HV 4.Ferdsel i Setesdal-Ryfylke, konflikt med villrein og avbøtende tiltak. Opprettet 3/4 arbeidsgrupper

15 Mandatet til arbeidsgruppene fra styret er i hovedsak å: Fremskaffe kunnskap og lære, ikke legge føringer for det som skal bli «varige tiltak» eller vedtak. Arbeidsgruppene skal arbeide fram og konkretisere hovedmålsettingene i delprosjektene. Arbeidsgruppene skal fremme et konkret forslag / plan for styringsgruppa på hvordan fremskaffe kunnskap innen 15. september 2013.

16 Eks arbeidsgruppe 1 Tema 2: Hvordan øke trekkaktivitet nord-sør og øst-vest? Hva betyr: - ferdsel på og fra anleggsveien inn til Store Urevatne i Bykle? - ferdsel i områdene mellom Svartevatn og Blåsjø - tiltak knyttet til reguleringer/ - konsesjonsvilkår Korridorer og barrierer må kartlegges og mulige tiltak utprøves.

17 Eks arbeidsgruppe 1: Tema 4:Ferdsel i Setesdal Ryfylke, konflikt med villrein og avbøtende tiltak - avdekke flaskehalser / barrierer - fremme kanalisering av ferdsel – utprøve tiltak - fremskaffe kunnskap som underlag for sti- og løypeplaner

18 Eks område Blåsjø, Svartevatn og Store Urar

19 Blåsjø – Svartevatn. Trekk i bruk- grønn, trekk delvis i bruk– gul (vannstandsavhengig), trekk ute av bruk– rød og område med ferdselsrestriksjon.

20 Utfordringer - geografisk avgrensning? Norges nest største villreinområde Hvilke tema, områder (arealer) bør vi jobbe med? Hva er realistisk at vi rekker over og hva kan få til? Viktig at vi spisser «problemstillinger» og er edruelige i forhold til hva vi rekker på 4 feltsesonger. Vi skal også prøve ut avbøtende tiltak => må få gode data raskt!

21 Takk


Laste ned ppt "Rapporter, informasjon, møtereferater mv. Villrein – fjellets nomade - merkeprosjektene Størrelse: Kroppslengde inntil 220 cm, boghøyde inntil 125 cm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google