Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bærekraftig utvikling. Naturmangfoldloven Hva er god viltforvaltning? § 1.Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bærekraftig utvikling. Naturmangfoldloven Hva er god viltforvaltning? § 1.Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bærekraftig utvikling

2 Naturmangfoldloven

3 Hva er god viltforvaltning? § 1.Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.

4 Bærekraft - bæreevne? To mulige utgangspunkt:  Økologisk bæreevne (biologisk definert)  Likevekt mellom beitedyr og vegetasjon i ikke-høstede systemer (Leopolds def. 1933)  Økonomisk bæreevne (økonomisk/kultur definert)  Likevekt mellom beitedyr og beite ut fra hva som er økonomisk optimalt (Hadwen & Palmer def. 1922)

5 Måldebatt!  Hvor mye elg (eller vilt) skal vi ha i et område? J T Solheim

6 Bestandsutvikling i Norge Relativt stabilt på landsnivå

7 Optimal tetthet? Er disse tetthetene optimale på fylkesnivå?

8 Hva slags bæreevne?  Lavest plantebiomasse og høyest beitedyrbestand ved økologisk bæreevne (ECC)  Høyest jaktutbytte og moderat bestandstetthet ved MSY (jaktutbytte- motivert?)  Høy plantebiomasse ved lavt antall beitedyr, SCC (skogbruksmotivert?)

9 Hva slags bæreevne?  Lavest plantebiomasse og høyest beitedyrbestand ved økologisk bæreevne (ECC)  Høyest jaktutbytte og moderat bestandstetthet ved MSY (jaktutbytte- motivert?)  Høy plantebiomasse ved lavt antall beitedyr, SCC (skogbruksmotivert?) Trafikk-bæreevne? Jeger-bæreevne?

10 Fravær av jakt  Økologisk bæreevne:  Eks. sau introdusert til New South Wales for ullproduksjon (Caughley and Lawton 1981)  Irruptiv og siden ’stabilisert’

11 Bestandstetthet - effekt på elgkondisjon og vegetasjon  Voksen dødelighet  Dødelighet hos kalv og ungdyr  Fruktbarhet hos voksne elgkyr  Alder for kjønnsmodning  Kroppsvekst hos kalv og ungdyr Tetthet av elg ElgPlanter/Skog • Forandring i plantesamfunn  Fremvekst av beitetolerante arter • Demografiske forandringer  Eks. blomstringsrate • Plantevekst

12 •Kilde: Naturindeks for Norge 2010. DN-utredning 3-2010

13 Trafikk  Proporsjonalt med bestandsstørrelse gitt andre forhold er lik (snø, temperatur, trafikkintensitet)

14 Trafikk  Hva kan kommunene kreve av grunneier med hensyn til skogrydding langs veier?  Vegmyndigheten eier xx meter ut fra vegskulder  Nødvendig med samarbeid

15 Beitegrunnlag/klima  Elgens matbudsjett  En elg spiser ca 8000 kg friskt plantemateriale pr år  Ca 100 000 - 120 000 elg i Norge tar ut nesten 1 000 000 tonn vegetasjon  Tilvekst av trevirke ca 16 000 000 tonn (22 mill. m3), hvorav 7 000 000 (10 mill. m3) avvirkes hvert år

16 Beitetrykk/beitetilbud/klima  Jaktstatistikk og landsskogtakseringen

17 Beitetrykk/beitetilbud/klima  Leveforholdene avspeiles i f.eks. tvillingrater

18 Jaktressursen  Verdien av jakta  Inntekt  Kjøtt  Opplevelse  Folkehelse

19 Hvordan finner vi den optimale tettheten i praksis  Overvåke elgbestanden  Jaktuttak, bestandstetthet, reproduksjon, kjønnsrate etc..  Overvåke trafikkulykker med elg  Når, hvor og hvorfor påkjøres elgen?  Grunnleggende kunnskap om elgens vandringer og areabruk/seleksjon gjennom året (eks. GPS-merking i Nord- Trøndelag):  Kunnskap om hvor elgen oppholder gjennom året  Hvilke arealer bruker/selekterer elgen gjennom året  Overvåke elgbeite?  Hva skal vi måle og hvor skal vi måle?

20 Overvåkingsprogrammet • Bestandsstørrelse • Kalveproduksjon fra sett elg • Kalveproduksjon fra eggstokker • Gjennomsnittsalder • Slaktevekt

21 Overvåkingsprogrammet • Bestandsstørrelse • Økt siste 10 år Sett-elg/jegerdag 1991-2012

22 Overvåkingsprogrammet • Bestandsstørrelse • Økt siste 10 år Felt elg i Nordland 1991 - 2012

23 Overvåkingsprogrammet • Rekruttering

24 Overvåkingsprogrammet • Rekruttering

25 Overvåkingsprogrammet • Slaktevekt på kalv

26 Samarbeid og dialog lokalt og regionalt  Trekkelg  ESS Troms/Elg i Midt-Skandia (Nordland)/Elg i Nord-Trøndelag  Kommunoverskridende samarbeid  Trafikk, beiteskader  Jakttid (kommunen søker FK)

27 Samarbeid og dialog lokalt og regionalt  Trekkelg (N-Trøndelag) • Varierer mellom år • Varighet: 1-100 dager (snitt 20d) • ”Synkronisert” av større snøfall over store områder

28 Samarbeid og dialog lokalt og regionalt  Elg og kommunegrenser  Ca. 70 % av oksene og 50 % av kyrne oppholdte seg helt eller delvis i en annen kommunen under jakta enn der de var på vinterbeite.

29 Samarbeid og dialog lokalt og regionalt Elg og kommunegrenser Merkekommune Brukte kommuner

30 Samarbeid og dialog lokalt og regionalt  Ytre områder kontra indre områder  Hypotetisk: Indre områder som mottar 50% trekkelg gjemmer en stor andel av fellingstillatelsene til etter høsttrekket…jakttid…  F.eks.:  Tar ut total 300 elg fra vinterstammen i stedet for opprinnelig 200 elg fra høststammen.  100 elg felles på høsten av en opprinnelig tenkt kvote på 200  200 elg tas ut på vinteren etter at trekket fra ytre områder er over (de vil da skyte sine resterende 100 elg fra høstbestanden + 100 trekkelg fra ytre områder (gitt andel trekkelg på 50%).  Vil nok bli kontroversielt, og det er spørsmål om jegerne i indre områder vil være motivert for et så stort uttak som «vinterjakt».

31 Samarbeid og dialog lokalt og regionalt  Elg og kommunegrenser

32 Samarbeid og dialog lokalt og regionalt - virkemidler  Jakta driver bestandsutviklingen  Utfordringer knyttet til tetthet bør derfor forsøkes løses gjennom ordinær jakt  Måldebatt på antall/tetthet av dyr  Jakttid  Hjortevilt i tettbebygde områder  Bevisst på romlig fordeling av jaktuttak (eks. Trondheim)  Avbøtende tiltak  Tiltak mot viltulykker  Høstet versus ikke høstet avling

33 Flere spørsmål?

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


Laste ned ppt "Bærekraftig utvikling. Naturmangfoldloven Hva er god viltforvaltning? § 1.Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google