Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Jon Birger Østby Lov om kulturminner historikk og foreslåtte endringer Seminaret:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Jon Birger Østby Lov om kulturminner historikk og foreslåtte endringer Seminaret:"— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Jon Birger Østby Lov om kulturminner historikk og foreslåtte endringer Seminaret: HVORDAN FORSKE PÅ MATERIALE SOM HAR UKJENT OPPHAV? Forskningsetiske komiteer, Oslo 17. mars 2005

2 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Lov om fornminne av 1951 Krav om tillatelse til utførsel av: alle kulturminner eldre enn 100 år kunst av særlig fremstående norske kunstnere eller utenlandske kunstnere når kunstverket har særlig tilknytning til Norge samiske kulturminner minner om personer med en fremtredende plass i norsk historie

3 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum -for ting fra tiden etter reformasjonen som var mottatt som arv eller gave, eller hvis eieren tok varig bopel i utlandet - for ting som et norsk museum ville overdra eller bytte med en liknende institusjon i utlandet - for ting som var innført til landet i de siste 100 år og som ikke tidligere har hørt til her eller som ikke har tilknytning til fremstående personer i norsk historie Tillatelse kunne bli gitt

4 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Kulturminneloven av 1978 bestemmelsene om utførsel beholdes de samme institusjonene kunne gi tillatelse rammer for når det kunne bli gitt tillatelse ble tatt ut av forskriften

5 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Ny lovtekst om utførsel fra 2001 Krav om tillatelse til utførsel av: Automatisk fredede kulturminner Gjenstander eldre enn 100 år Samiske kulturminner uten hensyn til alder Minner om fremstående personer uten hensyn til alder Kunst, design og prototyper eldre enn 50 år Transportmidler eldre enn 50 år

6 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Ny forskrift i 2001 I Antall institusjoner som kan gi tillatelse reduseres Personlige effekter som skal brukes under midlertidig opphold krever ikke tillatelse Produkter som er fremstilt for salg, nye produkter eller produkter som tilhører opphavsmannen krever ikke tillatelse ”fremstående personer” kan fritt ta ut egne gjenstander hvis det ikke bryter mot andre regler i forskriften

7 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Ny forskrift 2001II Utførselstillatelse skal gis hvis kulturminnet ikke er av stor betydning for forskning eller bevaring og formidling av Norges kulturarv

8 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum UNIDROIT - International Institute for the Unification of Private Law Konvensjonen om stjålne eller ulovlig utførte kulturgjenstander ble ratifisert av Norge i 1995, og innarbeidet i kulturminneloven og forskriften sammen med EU – EØS bestemmelsene

9 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum UNIDROITII Konvensjonen omfatter: krav om bistand til tilbakeføring av kulturgjenstander som er ulovlig fjernet fra en stat som har ratifisert rimelig erstatning til eier dersom gjenstanden er ervervet i god tro krav må fremmes innen 50 år for ulovlig fjerning og innen 75 år for materiale fra offentlige samlinger eller kirkegods den anmodende stat bærer utgiftene

10 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum EU - EØS bestemmelseneI skal bidra til at gjenstander som er ulovlig fjernet fra en stats territorium skal føres tilbake

11 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum EU - EØS bestemmelseneII Omfatter kulturgjenstander som: ”nasjonalskatt av arkeologisk, forhistorisk, historisk, litterær, kunstnerisk eller vitenskapelig verdi” er en integrert del av kirkelige eller religiøse institusjoners inventarfortegnelser offentlige samlinger som er oppført i kataloger til museer, arkiv og bibliotek

12 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum EU - EØS bestemmelseneIII De forskjellige materialtypene har nedre verdigrenser som for eksempel: Malerier 150.000 EUR Statuer og bøker 50.000 EUR Akvareller 30.000 EUR Tegninger, foto, trykte kart, frimerker 15.000 EUR Arkeologisk materiale, arkiv, manuskripter – uavhengig av verdi

13 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum EU - EØS bestemmelseneIV På anmodning skal den anmode stat bidra til å ettersøke kulturgjenstander som er fjernet ulovlig og på en rekke måter bidra til å sikre og tilbakeføre materialet innen visse frister Den anmodende stat bærer utgiftene

14 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum UNESCO KONVENSJONENI Konvensjon av 14. november 1970 om tiltak for å forby og hindre ulovlig import og eksport av kulturgjenstander og ulovlig overføring av eiendomsrett til kulturgjenstander. Omfatter primært kulturgjenstander som er i museer eller annet offentlig eie

15 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum UNESCO KONVENSJONENII Forpliktelser: Krav til registrering av gjenstandene Forbud mot eksport Forbud mot import Institusjon som skal bistå ved tilbakeføring

16 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum UNESCO KONVENSJONENIII Spørsmålet om ratifisering er reist flere ganger. Argumenter mot har vært: Krever stort byråkrati og en ny institusjon der ansvaret for oppfølging kan legges Norge ratifiserer ikke konvensjoner der oppfølgingen ikke tas på alvor Frykt for at den skal kunne få tilbakevirkende kraft

17 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum UNESCO KONVENSJONENIV Ot.prp. Nr. 70 (2003-2004) Om ratifisering. Vedtatt i Stortinget i november 2003. Ot.prp. Nr. 76 (2003-2004) Om endringer i lov om kulturminner og lov om miljøvern på Svalbard Behandles i Lagtinget i dag. Begge saker skal sanksjoneres i Statsråd før sommeren.

18 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Nye formuleringer i kulturminnelovenI § 23 a Det er forbudt å føre inn i landet kulturgjenstander som er ulovlig utført fra en stat som er part i en avtale hvor også Norge er part om tilbakelevering av kulturgjenstander eller om tiltak mot illegal import, eksport og handel med kulturgjenstander.

19 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Nye formuleringer i kulturminneloven§ 23b §23 b En kulturgjenstand som befinner seg i Norge og som er ulovlig fjernet fra territoriet til en stat som er part i en avtale hvor også Norge er part om tilbakelevering eller tiltak mot illegal import, eksport og handel med kulturgjenstander skal tilbakeleveres til denne stats territorium.

20 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Nye formuleringer i kulturminneloven§ 23b forts En kulturgjenstand regnes også som ulovlig fjernet hvis den har vært midlertidig utført fra en slik stats territorium, men ikke er brakt tilbake i samsvar med vilkårene i en utførselstillatelse gitt etter denne stats kulturvernlovgiving. Det samme gjelder hvis andre vilkår i en slik tillatelse er krenket.

21 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Nye formuleringer i kulturminneloven§ 23b forts. Eier eller rettighetshaver som har gjenstanden, skal ved tilbakelevering få en rimelig erstatning fra den anmodende stat dersom vedkommende ervervet gjenstanden etter at den ble ulovlig fjernet og viste tilbørlig aktsomhet ved ervervet. Den som har ervervet gjenstanden som arv eller gave, skal likevel ikke ha en gunstigere stilling enn den person vedkommende fikk eller avet gjenstanden fra.

22 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Oppfølging Samarbeid mellom Tollvesen, Økokrim og ABM-utvikling Tollvesenet styrker kontrollen både for innførsel og utførsel INTERREG-prosjekt ”Theft of the World. The Nordic dimension.” Formålet er å kartlegge ulovlig omsetning i Danmark, Finland, Norge og Sverige. ABM-utvikling er norsk deltaker.


Laste ned ppt "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Jon Birger Østby Lov om kulturminner historikk og foreslåtte endringer Seminaret:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google