Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Toril Bergerud Buene Deltasenteret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Toril Bergerud Buene Deltasenteret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Toril Bergerud Buene Deltasenteret
Universell utforming Toril Bergerud Buene Deltasenteret

2 Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet 9 ansatte og eget styre (brukermedvirkning) Avdekke funksjonshemmende barrierer Hindre at nye barrierer oppstår Utvikling, rådgiving og informasjon Prinsipp: universell utforming (UU) Ivareta sektoransvar

3 Universell utforming - å ta høyde for bredden!
Alle aldre Med barnevogn Som er på ukjent sted Med bagasje Som er uoppmerk- somme Overfølsomme reaksjoner/ allergikere Med forståelses- vansker Med bevegelses- vansker Med hørsels- vansker Med synsvansker

4 Universell utforming ”Universell utforming er utforming av
produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming”. (The Center for Universal Design, North Carolina State University, USA)

5 Hensikt ”Å forenkle livet for alle ved å lage produkter, kommunikasjonsmidler og bygde omgivelser mer brukbare for flere mennesker, med små eller ingen ekstra kostnader..” (The Center for Universal Design, North Carolina State University, USA)

6 Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne
Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle. Utkast til lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne benytter begrepet universell utforming i lovteksten Dette er resultatet av det regjeringsoppnevnte utvalget som har arbeidet med forslag til en antidiskrimineringslov. Denne utredningen har en god juridisk betenkning om bruk av begrepet universell utforming i lovdokumentet. Denne utredningen er nå på høring . Høringsfrist des. 05

7 Ot.prop.nr.44 ( ) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

8 §9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming)
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig

9 Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten

10 Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten Arbeidsgivere som sysselsetter mer enn 50 har rapporterings og aktivitetsplikt

11 § 12 Plikt til individuelle tilrettelegging
Arbeidsgiver skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at en arbeidstaker med nedsatt funksjonsevne kan få eller beholde arbeid…… på lik linje med andre

12 Brukertrekanten Nivå 4: Personlig assistanse der individuell tilrettelegging og individuelle hjelpemidler ikke strekker til. Nivå 1: Universell utforming skal dekke behovene til flest mulig. Nivå 2: Tilrettelegging for grupper med sammenfallende behov for tilrettelegging. Nivå 3: Individuell tilrettelegging og individuelle hjelpemidler

13 For alle ? Universell utforming sikrer inkludering ved at samme løsning fungerer for flest mulig /alle ? Tilgjengelighet kan sikres ved særløsninger, universell utforming forutsetter at hovedløsningen i prinsippet skal imøtekomme alles forutsetninger

14 Eksempel på kommuneplan Randaberg kommune, Norge (1)

15 Hva vil vi oppnå? Likeverdig Like muligheter til deltagelse
Fremme mulighet for selvstendig liv Unngå særløsninger som stigmatiserer Planlegging som omfatter at alle er tatt med, kan medvirke Planlegging for alle

16 Fysisk miljø, produkter, omgivelser

17

18 Reise til jobb Tilgjengelig transport Enkel på og avstigning
Plass for barnevogner, rullestoler, rullatorer Bruk av symboler Minimal fare for skader Tilgjengeligheten må gjelder hele reisekjeden. Det hjelper ikke om transportmidlet er tilgjengelig og bra, hvis det er vanskelig å orientere seg fram til holdeplassen, hvis det er vanskelig å komme til plattformen eller hvis informasjonen er dårlig villedende og dårlig utformet.

19 Å komme inn i......... Parkering Sklisikkert underlag Skilting
Trinnfritt inngangsdør døråpnere Heisløsning Håndlister Ledelinjer Bevegelseshemmede (rullestolbrukere, personer med gangvansker og smerter ved bevegelse), samt synshemmede (svaksynte og blinde) Markert linje (for eksempel annen farge, materiale og/eller overflate) i gulv, på vei eller langs vegg og som kan angi retning eller varsel om fare. Ledelinje En ledelinje er en sammenhengende linje som leder fra et bestemt sted til en viktig funksjon. Den kan sees av svaksynte og føles av blinde. En ledelinje i underlaget bør ha avvikende farge, høyde og overflatestruktur fra underlaget for øvrig. En ledelinje skal helst føres hen midt på et oppmerksomhetsfelt.

20 Tilgjengelighet i bygningen
Skilting framkommelighet Heis/trinnfritt Ledelinjer /orientering Teleslynge Allmennbelysning Kontrastfarger Merkete glassflater Automatiske døråpnere Støydemping Planter Bevegelseshemmede, Synshemmede, Astma-allergikere, Hørselshemmede, Orienterngshemmede Skilt beregnet på mindre leseavstand enn 2 m må være plassert i høyden 1,4 – 1,6 m? Bokstavstørrelsen bør være minst 5 cm.

21 Kontorarbeidsplassen/Skole
Tilstrekkelig størrelse på kontor Avskjerming fra støy belysning Regulerbar stol/bord Støvdeponier Gir muligheter for individuell tilrettelegging Sjekklister/maler for kartlegging av tilgjengelighet – Deltasentret, Norges handikapforbund, Blindeforbundet, Byggteknisk etat Standard Norge er i ferd med å lage en ny standard for tilgjengelighet til bygninger – inkludere behov for personer med nedsatt funksjonsevne – ut på høring til jul

22 Organisering, vedlikehold, fremkommelighet, sikkerhet…

23 Selvbetjening Er det noen som utestenges ved valg av løsninger?
Fremmer løsningen selvstendighet og deltagelse?

24 Møter-Konferanser valg av lokale teknisk utstyr sakspapirer
gjennomføring av møter alternativ mat blomster se:

25 Virkemidler Kunnskap om alles behov lover, forskrifter, rammer
Universell utforming som strategi Planlegging konsekvensutredninger Innkjøp rådgivning, oppfølging

26 Universell utforming gir fordeler
Reduserer opplevelsen av å være annerledes og en belastning Bidrar til økt mestring Øker muligheten for å få jobb for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan hindre utstøting når funksjonsevnen reduseres en strategi for likestilling og likeverd

27 Offentlig anskaffelse
Krav om universell utforming i offentlig anskaffelse er et viktig verktøy for å sikre at varer og tjenester kan benyttes av alle ”Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentlige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen” (§ 6)

28 I merknaden til §6 står det:
I begrepet universell utforming ligger det en ambisjon om at alle produkter, tjenester, bygninger og omgivelser skal planlegges slik at de kan brukes på like vilkår av så mange som overhode mulig

29 Offentlige anskaffelser / veileder
5 sentrale aspekter: Forankring i overordnede mål Kunnskap om mangfoldet Metodikk som sikrer hensyntagen til ”alle” Planframstilling som synliggjør krav til UU Medvirkning fra berørte parter

30 Datasystemene Alle slags systemer: arkiv telefoni tekstbehandling
økonomi lager kassasystemer publisering ...

31 Takk for meg! Toril Bergerud Buene www.shdir.no/deltasenteret


Laste ned ppt "Toril Bergerud Buene Deltasenteret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google