Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereveiledning – startkurs. Program Startkurs 26.08.2010 09.30-10.30Karriereveiledning – rådgiving hva er det? Lov, forskrift, kompetansekrav, etikk,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereveiledning – startkurs. Program Startkurs 26.08.2010 09.30-10.30Karriereveiledning – rådgiving hva er det? Lov, forskrift, kompetansekrav, etikk,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereveiledning – startkurs

2 Program Startkurs 26.08.2010 09.30-10.30Karriereveiledning – rådgiving hva er det? Lov, forskrift, kompetansekrav, etikk, rådgiverrollen, nettverk 10.30 – 11.15 Søknads- og inntaksrutiner i videregående opplæring i Telemark 11.15 – 11.45 Rett til videregående opplæring, info om OT 11.45 – 12.15Lunsj 12.15 - 12.45Rådgiverarbeid i praksis, rådgivers rolle i søknadsprosessen 13.00 -13.30Karrieresenter Telemark, kompetansesenter for karriereveil. 13.30-14.00Spørsmål, erfaringer, forventninger og utfordringer 14.00-15.00 Karriereveiledning i Telemark - Planer/tiltak på skolene/utdanningsvalg - Elevplan/Karriereplan - Verktøy for karriereveiledning - Informasjonskilder

3 Mål for kurset er kjennskap til: Sentrale bestemmelser (Opplæringsloven og forskrift) Kompetansekrav og -kriterier Begrepet rådgiverrollen og noen andre sentrale begreper Telemarksmodellen Rett til vgo, OT, søknads- og inntaksrutiner Karrieresenterets rolle og funksjon Verktøy og informasjonskilder

4 Utviklingsarbeid

5 -vi vil skape vinnere!

6 Opplæringsloven § 9-2: Elevene har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål.

7 Oversikt - forskrift § 22-1 fellesbestemmelse § 22-2 sosialpedagogisk rådgivning § 22-3 utdannings- og yrkesrådgivning § 22-4 skoleeiers ansvar

8 § 22-1 Generelt om retten til rådgiving Den enkelte eleven har rett til to ulike former for nødvendig rådgiving: sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving. Tilbodet skal vere kjent for elevar og føresette, og vere tilgjengeleg for elevane ved den enkelte skolen. Retten til nødvendig rådgiving inneber at eleven skal kunne få informasjon, rettleiing, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette på skolen og ta avgjerd i tilknyting til framtidige yrkes- og utdanningsval. Rådgivinga kan vere både individuell og gruppevis. Eleven sitt behov og ønskje vil avgjere forma som blir teken i bruk. Rådgivinga skal medvirke til å utjamne sosial ulikskap, førebyggje fråfall og integrere etniske minoritetar. For at rådgivinga skal bli best mogleg for eleven, skal skolen ha eit heilskapleg perspektiv på eleven og sjå den sosialpedagogiske rådgivinga og utdannings- og yrkesrådgivinga i samanheng. Eleven skal få den hjelpa han/ ho treng for å utvikle seg vidare og utnytte eigne ressursar, utan omsyn til tradisjonelle kjønnsroller.

9 § 22-2 Sosialpedagogisk rådgiving Den enkelte eleven har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål. Formålet med den sosialpedagogiske rådgivinga er å medverke til at den enkelte eleven finn seg til rette i opplæringa og hjelpe eleven med personlege, sosiale og emosjonelle vanskar som kan ha noko å seie for opplæringa og for eleven sine sosiale forhold på skolen. Ved behov kan eleven få hjelp til mellom anna å: klarleggje problem og omfanget av desse kartleggje kva skolen kan bidra med, og om det er behov for hjelpeinstansar utanom skolen finne dei rette hjelpeinstansane og formidle kontakt med desse. Eleven skal bli møtt med respekt av skolen sitt personale i forhold til sine sosiale, personlege og emosjonelle problem. Det bør vere tett kontakt mellom skolens personale og hjelpeinstansar utanfor skolen slik at det blir samanheng i tiltaka rundt eleven.

10 § 22-3 Utdannings- og yrkesrådgiving Den enkelte eleven har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval. Utdannings- og yrkesrådgivinga har som formål å bevisstgjere og støtte eleven i val av utdanning og yrke og utvikle den enkeltes kompetanse til sjølv å planleggje utdanning og yrke i eit langsiktig læringsperspektiv. Retten til nødvendig utdannings- og yrkesrådgiving inneber at eleven mellom anna har rett til: - rådgiving og rettleiing som er knytt til val av yrke og utdanning - oppdatert informasjon om utdanningsmoglegheiter i Noreg og andre land - oppdatert informasjon om yrkesområde og arbeidsmarknaden lokalt, nasjonalt og internasjonalt - opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og i bruk av rettleiingsverktøy - informasjon om søknadsfristar, inntaksvilkår og finansieringsordningar - opplæring og rettleiing om jobbsøking og andre søknadsprosedyrar. Eleven skal gradvis bli bevisst sine eigne interesser, dugleikar og verdiar, og få kunnskap, sjølvinnsikt og evne til sjølv å kunne ta avgjerd om yrkes- og utdanningsval. Frå 8.–13. årstrinn skal rådgivinga leggjast opp som ein prosess. Utdannings- og yrkesrådgiving skal vere eit samarbeid mellom ulike personar og instansar på skolen, og skolen bør så langt det er mogleg og hensiktsmessig trekkje inn eksterne samarbeidspartnarar for å gje elevane best mogleg informasjon og tilbod om rådgiving om yrkes- og utdanningsval. Aktuelle samarbeidspartnarar er til dømes andre utdanningsnivå, lokalt næringsliv og partnarskap for karriereveiledning.

11 § 22-4 Ansvar Skoleeigar er ansvarleg for å oppfylle eleven sine rettar etter § 22-1 til § 22-3, jf. opplæringslova § 13-10. Ansvaret inneber mellom anna at begge formene for rådgiving skal utførast av personale med relevant kompetanse for dei to områda. Skolen skal arbeide systematisk og planmessig for å sikre at rådgivingstilbodet blir tilfredsstillande.

12 Anbefalte krav til formell kompetanse for rådgivere Problem: i dag ingen regulering i opplæringsloven av rådgiveres formelle kompetanse. Kravene er anbefalinger - skoleeier avgjør selv om disse følges.

13 4.1 Anbefalt formell kompetanse: - Alle som tilsettes som rådgiver i skolen, bør ha en utdanning på minst bachelornivå. - Utdanningen bør inneholde en rådgiverrelevant utdanning på minst 60 studiepoeng. 30 studiepoeng eller mer av den rådgiverrelevante utdanningen bør dekke hovedoppgavene innen sosialpedagogisk rådgiving og/eller utdannings- og yrkesrådgiving som rådgiveren skal ha særlig ansvar for. Dette innebærer at det kan være ulikt innhold i rådgiverrelevant utdanning for en sosialpedagogisk rådgiver og en utdannings- og yrkesrådgiver. - I tillegg bør den som ansettes som rådgiver ha yrkeserfaring og kjennskap til skolen. Anbefalingen om formell kompetanse skal bidra til at personer som ansettes som rådgivere skal ha gode grunnleggende kvalifikasjoner for sitt arbeid. Mange ulike fag og fagsammensetninger kan være relevante. Utdanningen kan for eksempel inneholde fag innen humaniora, samfunnsvitenskap eller utdanningsvitenskap. Allmennlærerutdanning, faglærerutdanning eller utdanninger innenfor helse- og sosialfag er andre eksempler på relevant utdanning. Relevansen må vurderes i det enkelte konkrete tilfelle. Det kreves ikke undervisningskompetanse for tilsetting som rådgiver. For personer uten undervisningskompetanse er det viktig at vedkommende på annen måte har god kjennskap til skolen.

14 Anbefalte kompetansekriterier for rådgivere Kan brukes av skoleeier ved ansettelse og ifbm kompetanseutvikling Kan brukes av den enkelte rådgiver ifbm kompetanseutvikling

15 4.2.2 Anbefalte kompetansekriterier utdannings- og yrkesrådgivere. Utdannings- og yrkesrådgivere skal: (felles kompetansekriterier) - kunne planlegge, gjennomføre og evaluere rådgivningen - kunne gi elever veiledning individuelt og i grupper - kunne bidra til å utvikle elevenes selvtillit og evne til å hjelpe seg selv - kunne kommunisere med elever, foreldre og kolleger og møte dem med respekt på et relevant nivå - være bevisst egen kompetanse og rolle som rådgiver - være bevisst egne verdier, holdninger og egen atferd og betydningen av dette for rådgivningen - kunne anvende kunnskap, teori og forskning i arbeidet - kunne koordinere rådgivningen - beherske veiledningsmetoder og kunne anvende IKT og andre hjelpemidler - kjenne til barn- og ungdomskulturen i det norske samfunnet og være bevisst sosiale og kulturelle forskjeller.

16 særskilte kompetansekriterier) - gi informasjon om elevers rettigheter til utdanning - og yrkesrådgiving - gi eleven tilpasset og realistisk utdannings- og yrkesrådgivning basert på elevens ønsker, forutsetninger og muligheter, for å bidra til et reflektert og bevisst utdannings- og yrkesvalg - gi eleven opplæring og veiledning ved yrke – og utdanningsvalg og ved jobbsøking og andre søknadsprosedyrer - formidle hvor eleven kan få nyttig og korrekt informasjon om utdanninger og/eller yrker og arbeidsmarked - ha god kunnskap om det norske utdanningssystemet og kjennskap til utdanningssystemet i andre land - ha god kunnskap om utdanningsmulighetene i Norge og andre land, herunder søknadsfrister, inntaksvilkår, finansieringsmåter og påkrevde fagkombinasjoner - ha god kunnskap om arbeidslivet og arbeidsmarkedet nasjonalt og i utlandet - kunne relatere karriereveiledningsarbeidet til den øvrige undervisningen, særlig til programfag til valg og prosjekt til fordypning - koordinere utdannings - og yrkesrådgivingen internt og i forhold til skolens eksterne samarbeidspartnere, som bl.a. lokale skoler og arbeidsliv - kunne samarbeide med den sosialpedagogisk rådgivingsfunksjonen og henvise til den ved behov.

17 Telemark - partnerskap for karriereveiledning

18 PROSJEKT Yrkes- og Utdanningsveiledning NHO NAV LOUtdannings- direktør Fylkesrådmann KS Høgskolen + VOFO = Voksenopplæringsforbundet FELLES SATSING – FORANKRING – FELLES FORSTÅELSE

19 Plan for karriereveiledning i Telemark Planen beskriver hvordan det helhetlige veiledningssystemet bør bli. Det er særlig 3 omfattende struktur- og innholdsendringer det legges opp til: 1.Nyorganisering av karriereveiledningen i grunnopplæringen 2. Profesjonalisering av fagområdet, bl.a. med etablering/igangsetting av høyskolestudium i karriereveiledning fra høst –06. 3. Etablere Karrieresenter i Telemark

20 Høgskolestudium Karrieresenter KV i grunnopplæringa Karriereveiledning i Telemark

21 Kompetanseutvikling Systemutvikling Tiltak Karriereveiledning i grunnopplæringa

22 Å bygge seg en karriere…

23 -og de andre Meg selv

24 Meg selv – og de andre Utdanningsveier

25 Meg selv – og de andre Samfunnet

26 Meg selv – Verdier, interesser, planer Utdanningsveier Samfunnet Arbeidslivet Helhet og sammenheng – grunnlag for å gjøre valg

27 Kunnskap om seg selv Kunnskap om samfunnet Kunnskap om arb. livet Kunnskap om Utdannings- veier Individuell veildedning: Karriere- plan Bevisste Utdannings- valg Tilføre den enkelte elev:

28 Karriere veiledning Karriere veiledning Sosial bakgrunn Karakterer Stort fravær Uinteressant undervisning Dårlig oppfølging Lav motivasjon Private forhold Karriere veiledning

29 Rådgiverrollen informatør koordinator spåkone analytiker orakel kollegaveileder oppmuntrer problemløser IT-ekspert nettkjenner trøster psykolog…

30 Rådgiverrollen SAK RELASJON

31 Rådgiverrollen De fysiske omgivelsene Avstand, høyde, omgivelser Avsporing Utstyr Andre faktorer?

32 Rådgiverrollen De menneskelige omgivelsene -personlig anliggende og ansvar -asymmetrisk forhold - makt -forventninger om: oppmerksomhet engasjement tidkunnskapærlighet ta på alvortydelighet

33 Ulike roller i karriereveiledningen Skoleeiers rolle Skoleleders rolle Kontaktlærer Faglærer Karriereveileder = hele skolens ansvar

34 Gruppeoppgave Definer roller og ansvar for skoleeier skoleleder karriereveileder kontakt/faglærer mht å skape god karriereveiledning

35 You’ll never walk alone… Nettverk og samarbeidspartnere Karrieresenter Telemark Koordinator for karriereveiledning i grunnopplæringa Lokalt veilederutvalg Leder elevtjeneste / skoleledelsen Skolehelsetjenesten / sosialrådgiver Egne kolleger

36 Telemarksmodellen

37 Nasjonalt nettverk Koordinator for Utdannings- direktoratet ØstfoldTelemarkOsloVestfoldHedmarkOppland alle fylker

38 Nettverk i Telemark Koordinator for Karriere- veiledning Skien Vest- Telemark Øst- Telemark Midt- Telemark VestmarBamblePorsgrunn

39 Nettverk i Vest-Telemark Lokalt veileder- utvalg Bø vgsU-skole 1U-skole 2U-skole 3U-skole 4 Nærings- utvikling Skole- adm. Vest-T vgs

40 Etiske retningslinjer Elevsyn, menneskesyn, holdninger www.rf-n.no /om RFN/Etiske retningslinjerwww.rf-n.no Respekt Uavhengighet Åpenhet Saklighet Likeverd Kvalitet

41 Dagens ungdom – i møte med framtidas arbeidsliv NAV: arbeidslivet fram mot 2030 SSB: Framtidsanalyse 2025 I går, i dag, i morgen? Noen bilder, noen opplevelser:

42 Klosterøya - Fremtidsverkstedet

43

44 Tiltaksutvikling - verktøykassa Utdanningsbok Arbeidslivskunnskap Arbeidsliv i framtida Bli kjent med videregående Viggen www.viggen.nowww.viggen.no Nettrådgiver’n Yrkesmesse Utdanningsvalg Foreldrekurs Yrkesvalg ”Jeg er interessert i framtida, for der skal jeg leve resten av livet

45 Noen få nettadresser www.karrieresentertelemark.no www.vilbli.no www.samordnaopptak.no www.udir.no/radgiver www.rf-n.no

46 hans-magnus.johansen@t-fk.no


Laste ned ppt "Karriereveiledning – startkurs. Program Startkurs 26.08.2010 09.30-10.30Karriereveiledning – rådgiving hva er det? Lov, forskrift, kompetansekrav, etikk,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google