Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kurs i karriereveiledning 09.09.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kurs i karriereveiledning 09.09.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kurs i karriereveiledning 09.09.08

2 Dagens program Innledning Karriereveiledning i skolen: Et satsningsområde Hva er karriereveiledning? – m/ øvelser Veiledningsverktøy og tiltak; Rolleavklaring

3 Karriereveiledning i skolen

4 Karriereveiledning Begrepsvridning fra ”yrkes- og utdanningsveiledning” til ”karriereveiledning” Begrepsvridning fra ”yrkes- og utdanningsveiledning” til ”karriereveiledning” Ikke alltid like meningsfullt lenger å snakke om konkrete yrker eller arbeid og utdanning som to separate faser i en persons liv. Ikke alltid like meningsfullt lenger å snakke om konkrete yrker eller arbeid og utdanning som to separate faser i en persons liv. Harmonerer med det internasjonale begrepet ”carrer guidance” Harmonerer med det internasjonale begrepet ”carrer guidance” Livslangt perspektiv Livslangt perspektiv

5 Opplæringslova § 9-2 første ledd § 22-2 Utdannings- og yrkesveiledning Den enkelte eleven har rett til å få rådgivning om utdannings- og yrkesval. Ved overgangen frå grunnskole til vidaregåande opplæring skal det leggjast særleg vekt på rådgivning om kva dei ulike studieretningane fører fram til. (…) Informasjonen og rådgivningen må leggjast opp til slik at eleven gradvis kan utvikle kunnskap, sjølvinnsikt og evne til sjølv å kunne ta avgjerd om vidare utdanning og framtidig yrke, utan omsyn til tradisjonelle kjønnsroller.

6 Kunnskapsløftets ambisjon om å styrke skolens karriereveiledning (frafallsproblematikk) Karriereveiledning; Hele skolens ansvar Delt rådgivertjeneste Kompetanseheving; rådg., kontaktlærere, m.fl. Tettere samarbeid gs., vgs. og lokalt arb.liv Nye fag: Programfag til valg/Prosjekt til fordypning Entreprenørskapsarbeid (elevbedrift etc.) Regional plan for karriereveiledning

7 3 viktige perspektiv 1) Skoleperspektivet Karriereveiledning er ikke lenger bare rådgiverens ansvar, men en oppgave for hele skolen Utfordringen er å behandle temaer om utdanning, yrker og valg i mange fag, på tvers av fag og gjennom flere år, slik at karriereveiledningen framstår som en helhetlig og naturlig del av skolehverdagen (elevmedvirkning) Forutsetning for suksess; Samarbeid i den enkelte skole og mellom skoler, skoleslagene seg i mellom, samt mellom skole og arbeids- og næringsliv Systematisk arbeid med plan- og praksisutvikling

8 2. Elevperspektivet Forberede ungdom på deltakelse i arbeids- og samfunnsliv Gi elevene et godt grunnlag for å foreta bevisste, informerte og selvstendige valg av utdanning og yrke Vha. definerte veiledningsverktøy og tiltak stimulere til refleksjon over egne interesser, ferdigheter/sterke sider, evner, verdier og realkompetanse Gi innsikt i bredden av utdanningsmuligheter, arbeids- og næringsliv; lokalt/nasjonalt

9 3. Samfunnsperspektivet Samfunnet trenger tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft innenfor bestemte yrker Stadige endringer i arbeids- og næringsliv (les; struktur, konjunktur; etterspørsel/behov) gjør morgendagens arbeidsmarked uforutsigbart Krav om en skole med evne til omstilling, som kan gi elever og lærlinger framtidsrettet kompetanse Behovet for samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv, samt PPT, OT, NAV for å finne gode løsninger Skolen har kompetanse å tilby arbeidslivet og omv.

10 Satsing på karriereveiledning i skolen; kan bidra til positive ringvirkninger • Økt lærings- bevissthet og økt motivasjon (hensikt/plan/mening/relevans) • Bevissthet rundt karakterer/prestasjon og videre valgmuligheter (frihet) • Høyne karakternivå hos elevene (motivasjon; lærer) • Rett elev på rett plass/vei tidlig i prosessen

11 Eks. positive ringvirkninger 2 • Redusere fravær • Redusere frafall • Økt gjennom- strømming Harmonisk elev

12 Veiledningssenter Veiledningssenterets rolle i forhold til grunnopplæringen Veilednings- senter Rådgivertjeneste Kontaktlærere

13 Hele skolens ansvar… Hvem gjør hva? Kontaktlærer; Bevisstgjøring, refleksjon, oppfølging. Prosess på individ- og gruppenivå Rådgiver: Koordinator av skolens rådgivningstilbud. Støtte til kontaktlærer (spisskompetanse). Kvalitetssikring av valg/søking Ledelse: Ansvar og tilrettelegging

14 Hva er karriereveiledning? YRKES OG UTDANNINGS INFORMASJON Kjenne utdanningssystemene og mulighetene disse gir. Kjenne arbeidslivets behov Elevens rettigheter VALGKOMPETANSE Ta selvstendige valg Oppleve konsekvens av handling (PTV/PTF) Praktisk utprøving/ erfaring SELVFORSTÅELSE Bli kjent med sterke og ”svake” sider, interesser, verdier, evner og ferdigheter: Selverkjennelse gjennom tester og individuell/ gruppebasert veiledning. Gjennom praktisk utprøving etc.

15 Skal vi tenke som filosofen Homer Simpson?; “If something's hard to do, then it's not worth doing.”

16 Hva er forskjell på: RådgivningVeiledningCoaching Lærerstyrt Individ/elevstyrt

17 Hva ser du på dette bildet?

18 Hvordan ser du på deg selv? (ØVELSE; Yrkespersonlighet og temaet prestasjon)

19 Påvirkning og valg (Vis: ”Fra en Amerikansk undersøkelse”) Selvbilde verdier interesser Omgivelser… MotivasjonArbeidsmarked

20 YRKESVALGTREKANTEN (øvelse: Verdier/interesser) Karriere- veiledning Verdier Hva er viktig for deg ? Interesser Hva vil du ? Evner og ferdigheter Hva kan du ?

21 Hva er viktig for deg i valg av utdanning og yrke? Skape noe nytt Direkte kontakt med mennesker Variasjon/forandring Uavhengig/selvstendig/lede seg selv Lønn Ansvarsfullt arbeid Jobbe i lag med flere Samfunnsnyttig innsats Kort utdanningstid Fysisk aktivitet Intellektuell virksomhet (teoretisk – mye tenking) Estetisk virksomhet (kunstnerisk) Innendørs arbeid og lite fysisk anstrengende Ordnet arbeidstid Lett å få jobb Bekvemt arbeidsmiljø (for eks. Min. framtid. Del 2 s.5) Verdier og preferanser. Det er viktig å være bevisst på hva som er dine verdier, hva du ikke kan gå på akkord med i ditt liv. Slik vil du også bli bevisst på hva som påvirker din motivasjon.

22 Læringsstiler (illustrer) Lærer best ved å l ytte Lærer best ved å se Lærer gjennom å gjøre

23 Fokus på flere veier til målet Jobb og yrke Sykepleier Jobb og yrke Sykepleier Hobby og fritid: Speider, Håndball, venner, bøker Hobby og fritid: Speider, Håndball, venner, bøker Vg1 HS Vg2 Hfa Vg3 Allmenn påbygging Vg1 +Vg2+ Vg3 studies Sykepleier Høgskole Annen Høgskole Lærling Hfa

24 Vi ber ikke om utskrifter, forklaringer, diagnoser, prosedyrer. Vi ber ikke engang om overbevisninger. Vi ber om å bli sett av en annen. Vi ber om et ansikt. Stein Mehren ”Bønn” Den gode samtalen


Laste ned ppt "Velkommen til kurs i karriereveiledning 09.09.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google