Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fornybar kraft og varme

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fornybar kraft og varme"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fornybar kraft og varme
Energigjenvinning fra avfall er et nasjonalt mål (st.meld 26 ( ) Del av bioenergisatsningen (klimaforliket) Erstatter fossilt brensel Reduserer klimagassutslipp Deponiforbudet kan gi 4 TWh avfallsvarme – men det krever sterkere virkemidler CO2 reduksjon Energieffektivitet: Spillvarme og sparing Fornybar kraft og varme Regjeringen 30 TWh fornybar energi og enøk Stortinget mill tonn CO2 ekv. reduksjon EUs klimapakke ( ) norske forpliktelser kan bli TWh mer fornybar kraft og varme

2 Hvorfor er det ikke blitt mer energigjenvinning?
Mange grep har redusert utslipp fra avfall så langt det er teknisk mulig (BAT) (sluttbehandlingsavgiften i 2004, deponiavgift, avfallsgebyr, deponiforbud fra ) Disse har ikke bidratt til mer avfallsforbrenning - som utgjør den største varmekilden i fjernvarmen Det er et tankekors at returvirke behandles avgiftsmessig på lik linje med husholdningsavfall Statsbudsjettet 2009 oppfordrer til å utforme riktige avgifter som gir utslippsreduksjoner der de er rimeligst, men Ingen incentiv til bedre utnyttelse av avfallsvarmen utover deponiforbudet, som svekkes med en overgangsordning Deponi er en lite kostbar og lett tilgjengelig løsning I 2007 gikk 1 mill tonn avfall til forbrenning – og ga 1,2 TWh varme Deponiforbudet kan gi ytterligere 1 mill tonn avfall – og til sammen 3,7 TWh varme, som bare kan benyttes gjennom et fjernvarmesystem

3 Fjernvarmens idé Solvarme Bruk av ressurser som ellers ville gått tapt
Løser avfallsutfordringen (kretsløpsbasert avfallshåndtering, deponiforbud 1.juli 2009) Kunden slipper ikke ut CO2 ved bruk av fjernvarme Mer miljøvennlig enn individuell oppvarming pga strenge rensekrav og bruk av best tilgjengelig teknologi Fleksibel infrastruktur for energi: Aktuelle energikilder kan erstattes med nye. Solvarme og jordvarme vil komme med økte energipriser og bedre teknologi Gir samfunnsøkonomisk nytte ved å bidra til politiske mål Solvarme

4 Forslag som gir mer energigjenvinning:
Gradér CO2- avgiften på sluttbehandling av avfall Redusert avgift ved økt grad av energiutnyttelse 100% energiutnyttelse gir 0 kr/ tonn i CO2 avgift 50% energiutnyttelse gir 30 kr/ tonn i CO2 avgift 0% energiutnyttelse gir 60 kr/ tonn i CO2 avgift Proveny i 2008: 60 mill kr (60 kr / tonn , 1 mill tonn avfall) Proveny i 2009: 62 mill kr : 60% energiytnyttelse gir provenytap 37 mill kr (62 kr/tonn) Proveny i 2012: 124 mill kr: 60% energiutnyttels gir provenytap 72 mill kr (2 mill tonn) Krever samarbeid mellom 3 departementer: MD, OED og FIN

5 Status fjernvarmeproduksjon 2007
Produksjon: 3,4 TWh Andel fornybar energi: 66,5 % Lengde fjernvarmenett: km Konsesjoner gitt pr 2007:55 Konkurransen om fjernvarmeutbygging skyldes forventninger om økte priser på alternativ oppvarming, bedre støtteordninger og krav i regelverk om vannbåren varme i bygg 2020 Forventet produksjon 10 TWh Biobrensel, inkl. avfall vil utgjøre over 60% Mål om fornybar andel over 85% (Potensial for fjernvarme, Norsk Energi 2007)


Laste ned ppt "Fornybar kraft og varme"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google