Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energigjenvinning fra avfall er et nasjonalt mål (st.meld 26 (2006 -2007)  Del av bioenergisatsningen (klimaforliket)  Erstatter fossilt brensel  Reduserer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energigjenvinning fra avfall er et nasjonalt mål (st.meld 26 (2006 -2007)  Del av bioenergisatsningen (klimaforliket)  Erstatter fossilt brensel  Reduserer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energigjenvinning fra avfall er et nasjonalt mål (st.meld 26 (2006 -2007)  Del av bioenergisatsningen (klimaforliket)  Erstatter fossilt brensel  Reduserer klimagassutslipp  Deponiforbudet kan gi 4 TWh avfallsvarme – men det krever sterkere virkemidler Regjeringen 30 TWh fornybar energi og enøk Stortinget 15-17 mill tonn CO2 ekv. reduksjon EUs klimapakke (20-20-20) norske forpliktelser kan bli 25-30 TWh mer fornybar kraft og varme CO2 reduksjon Energieffektivitet: Spillvarme og sparing Fornybar kraft og varme

2 Hvorfor er det ikke blitt mer energigjenvinning?  Mange grep har redusert utslipp fra avfall så langt det er teknisk mulig (BAT) (sluttbehandlingsavgiften i 2004, deponiavgift, avfallsgebyr, deponiforbud fra 1.7.2009)  Disse har ikke bidratt til mer avfallsforbrenning - som utgjør den største varmekilden i fjernvarmen  Det er et tankekors at returvirke behandles avgiftsmessig på lik linje med husholdningsavfall  Statsbudsjettet 2009 oppfordrer til å utforme riktige avgifter som gir utslippsreduksjoner der de er rimeligst, men  Ingen incentiv til bedre utnyttelse av avfallsvarmen utover deponiforbudet, som svekkes med en overgangsordning  Deponi er en lite kostbar og lett tilgjengelig løsning  I 2007 gikk 1 mill tonn avfall til forbrenning – og ga 1,2 TWh varme  Deponiforbudet kan gi ytterligere 1 mill tonn avfall – og til sammen 3,7 TWh varme, som bare kan benyttes gjennom et fjernvarmesystem

3 Fjernvarmens idé  Bruk av ressurser som ellers ville gått tapt  Løser avfallsutfordringen (kretsløpsbasert avfallshåndtering, deponiforbud 1.juli 2009)  Kunden slipper ikke ut CO2 ved bruk av fjernvarme  Mer miljøvennlig enn individuell oppvarming pga strenge rensekrav og bruk av best tilgjengelig teknologi  Fleksibel infrastruktur for energi: Aktuelle energikilder kan erstattes med nye. Solvarme og jordvarme vil komme med økte energipriser og bedre teknologi  Gir samfunnsøkonomisk nytte ved å bidra til politiske mål Solvarme

4 Forslag som gir mer energigjenvinning: Gradér CO2- avgiften på sluttbehandling av avfall  Redusert avgift ved økt grad av energiutnyttelse  100% energiutnyttelse gir 0 kr/ tonn i CO2 avgift  50% energiutnyttelse gir 30 kr/ tonn i CO2 avgift  0% energiutnyttelse gir 60 kr/ tonn i CO2 avgift Proveny i 2008: 60 mill kr (60 kr / tonn, 1 mill tonn avfall) Proveny i 2009: 62 mill kr : 60% energiytnyttelse gir provenytap 37 mill kr (62 kr/tonn) Proveny i 2012: 124 mill kr: 60% energiutnyttels gir provenytap 72 mill kr (2 mill tonn) Krever samarbeid mellom 3 departementer: MD, OED og FIN

5 Status fjernvarmeproduksjon 2007 Produksjon: 3,4 TWh Andel fornybar energi: 66,5 % Lengde fjernvarmenett: 1000 km Konsesjoner gitt pr 2007:55 Konkurransen om fjernvarmeutbygging skyldes forventninger om økte priser på alternativ oppvarming, bedre støtteordninger og krav i regelverk om vannbåren varme i bygg 2020 Forventet produksjon 10 TWh Biobrensel, inkl. avfall vil utgjøre over 60% Mål om fornybar andel over 85% (Potensial for fjernvarme, Norsk Energi 2007)


Laste ned ppt "Energigjenvinning fra avfall er et nasjonalt mål (st.meld 26 (2006 -2007)  Del av bioenergisatsningen (klimaforliket)  Erstatter fossilt brensel  Reduserer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google