Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten Videregående skoles rolle og arbeid med karriereveiledning Nina Tande Hansen, leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten Videregående skoles rolle og arbeid med karriereveiledning Nina Tande Hansen, leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten Videregående skoles rolle og arbeid med karriereveiledning Nina Tande Hansen, leder YOU Indre Salten og rådgiver Fauske vgs Leif Magne Eggestad, rektor Fauske vgs

2 Indre Salten skoleregion: Felles inntaksområde for Fauske og Saltdal videregående skoler - 750 elever 4 kommuner med 9 grunnskoler - Årgangstall 240 elever (16 åringer) Felles veiledningssenter YOU Felles OT, PPT og RKK Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten

3 Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten Litt historikk  Felles rådgivernettverk grunnskole – videregående skole fra 1994, vgs ansvarlig  Lokal yrkes- og rekrutteringsmesse  Forebygging av frafall, tilbud til OT-ungdom: APO ►Entreprenørskap på timeplanen ► Forkurs yrkesvalg ►YOU ungdom  Partnerskap for karriereveiledning, - Veiledningssenteret Indre Salten. Etablert 2004

4 Veiledningssenter Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skoler Grunnskoler i Sørfold kommune Veiledningssenter Indre Salten tilbud 5 dager i uken, 100% stilling, 3 veiledere. Lokaler i videregående skole Grunnskoler i Beiarn kommune Grunnskoler i Saltdal kommune Grunnskoler i Fauske kommune NAV RKK INDRE SALTEN VO/flyktninge- undervisning

5 Veiledningssenter Indre Salten 1. linje YOU veiledning - i NAV - i videregående skole 1. linje YOU veiledning - i grunnskolen - i videregående skole 2. linje YOU veiledning Veiledningssenter Indre Salten Desentraliserte Studieverksted Fauske videregående skoleOpusSaltdal videregående skole Ungdom/elevVoksne Skolering ressurssenter Info

6 Karriereveiledning i Indre Salten  Samarbeid rådgivernettverkene i Fauske og Saltdal  Utstrakt samarbeid grunnskole – videregående skole og felles planer.  Lokal læreplan PTV, felles læreplanarbeid og minilæreplaner programområder  Kompetanseheving, studier og sertifisering  Kurs for kontaktlærere for å styrke YOU Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten

7 YOU - kurs for kontaktlærere: Målgruppe: Kontaktlærere i grunnskole og videregående skole Mål: Kvalitetssikre YOU-/karriereveiledning i grunnopplæringa. Kvalifisere kontaktlærere til å gi karriereveiledning til egne elever. Bidra til at ”Programfag til valg” og ”Prosjekt til fordypning” får et lokalt innhold tilpasset den enkelte skole, blir utprøv og tatt i bruk. Innhold: Elementer i YOU-/karriereveiledning,- hva er karriereveiledning? Ståsted - YOU, søkning, frafall, arbeidsplasser, bosetting? Kunnskapsløftet. De nye fagene; Programfag til valg og Prosjekt til fordypning. -Hvilke konsekvenser får PTV og PTF for YOU? Veiledningsmetodikk, veiledningsverktøy og bruken av disse. Karrieremappe: - Kompetansepermen, Min framtid og karriereplan. Karrieresamtalen. Regional plan, - hvem gjør hva? Faglig ansvarlig: Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten

8 Elementer i karriereveiledning Yrkes- og utdanningsinformasjon Valgkompetanse Selvforståelse

9 Programfag til valg - PTV Forberedelsesfasen – Bidra til at eleven får et fundament som grunnlag for utprøving av programfag og utdanningsvalg Bli kjent med seg selv, - evner, anlegg og verdier. Tilbud og muligheter Gjennomføringsfasen – Bidra til at eleven tilegner seg nødvendig erfaring i forhold til ulike valgte utdanningsprogram. Jfr.minilæreplaner Innhente info om muligheter Vurderingsfasen – Bidra til at eleven opplever kvalitet og helhet i karriereveiledningen. Ta valg! Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten

10 PTV - Programfag til valg PTF - Prosjekt til fordypning Omfang: PTV – 4t/u fordelt på ungdomstr. PTF – 6t/u på vg1 og 9t/u på vg2 Innhold: PTV utprøving av valgte ”utdanningsprogram”. PTF prøve ut deler av lærefag innen relevante utdanningsprogram. Innføring: PTV høst 2007, PTF vg1 - høst 2006, vg2 - høst 2007 Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten

11 Grunnskole og videregående skole må samarbeide, - helhetlig plan med karriereveiledning – felles regional plan for det 13.årige løp. Vgskole må følge opp karriereplanarbeidet fra grunnskolen Forventninger til ulike skoleslag må avklares. Næringslivet en viktig samarbeidspartner, PTV og PTF må ikke konkurrere. Lokalt arbeidsliv bør involveres mer i forhold til innholdet i de ulike læreplaner, synliggjøre behov og etterspørre ungdommenes kompetanse Den enkelte skole har ansvaret for gjennomføring og praktisk tilrettelegging. Skolene må også vurdere egne opplegg i egen arena. Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten Utfordringer knyttet til PTV og PTF:

12 Prosessorientert veiledningssamtale Individuelle samtaler nødvendig, avklar hvem som skal ha ansvar for dette, j.fr Håndbok for karriereveiledning: Kontaktlærer – rådgiver – veiledningssenter? Målet er ikke å gi ”svarene”- still spørsmål som hjelper den enkelte til selv å finne svaret gjennom refleksjon. Prosessen oppleves positiv da eleven selv har regien. Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten

13 Hvordan tenke for å lykkes ? Din strekkodeDet ulike yrkes strekkode ?

14 Karriereplan (vg1 høst) Navn:_______________________________ Fødselsdato:______________ Hjemmeadr______________________________Utdanningsprogram_________ Hvilket utdanningsprogram søkte du? 1________________ 2________________ 3________________ Bakgrunn for valget: Fritidsinteresser/hobby: Sterke sider i forhold til valgte utdanning og yrke: Plan for utdanninga, hva skal du bruke den til? Hvilket prosjekt ønsker du å fordype deg i (PTF)? Underskrift: Elev………. ……K.lærer………………. Foresatte…………………

15 Fra grunnskole til framtidig yrkesutøver. Karriereveiledning 8 og 9.trinn PTV Forberedelse og utprøving Karrieremappe og første veilednings- samtale 10. trinn Evt.ny utprøving. Refleksjon og kvalitetssikring av valg, søking til videregående skole. Andre veilednings- samtale, karriereplan VG1 PTF Ny refleksjon,evt. justering av karriereplan Fordypning i yrker innenfor valgte utdanningsprogram VG3 Veiledningssamtale VG2/VG3: Veiledningssamtale basert på utprøving/erfaring. Kvalitetssikring av rådgiver evt. veiledningssenter Karriereplan Fra grunnskole til framtidig yrkesutøver

16 Karriéreveiledning/-rådgivning – en ”risikosport” ? Vi overstrømmes av tips, råd, veiledning, biografiske metoder, trening/tutoring, mentor og mulighet for ulike typer coaching, med tilhørende ”verktøykasse”. Mange karriéreveiledere/-rådgivere befinner seg i en mellomtilstand mellom en tradisjonell rolle og en ny rolle som ennå ikke har funnet sin form? Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten

17 Dokumenterte - målbare effekter? Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten Mindre frafall? Økt gjennomstrømning? Regional utvikling? Det krever en viss tid for å slå fast med sikkerhet om en ordning er bedre enn en annen. Opplevelsen av å være i en situasjon som forandres, påvirker deltakernes vurderinger. Vi må ta høyde for kortvarig begeistring og eventuelle skuffelser, men vi tror på det vi gjør.

18 Mindre frafall? Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten Frafallstallsutvikling (fra Fylkestingssak 33/2007) Per 1.4.07 har 24 rettighetselever (+2 ikke rett) sluttet (4 har byttet skole), av 538 elever per 1.10.06. Tilsv. for Saltdal; 11 m/rett, 3 u/rett av 206 elever. per 1.10.06. Begge skoler ligge an ca 5% frafall i 2006/07 Ca ¼ oppgir feilvalg som årsak, mange flere gutter enn jenter slutter. Mange m/mye fravær. ½-part er hybelboere. Årsak? Motivasjonsvikt? 2003/20042004/20052005/2006 EleverFrafallFrafall i % EleverFrafallFrafall i % EleverFrafallFrafall i % Fauske 468347,264914910!!536356,5 Saltdal 229135,68211178,12132210,3 Bodøskole 975759,951052797,51117918,1

19 Økt gjennomstrømning? Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten Vårt arbeid har medført større bevissthet om at videregående opplæring er viktig  flere vil fullføre. PTF ved YF, med utplassering en dag i uka på Vg1 De studiespesialiserende utdanningsprogram burde også hatt denne mulighet. Feks PTF på Vg2 Få folk raskere inn i arbeidslivet via ”Rett 1.valg”. Vi ønsker å unngå ”Fra skolebenk til attføring” og at ”Arbeidsdyktig ungdom må uføretrygdes.”

20 Regional utvikling? Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten Mange aktører og tiltak er tilknyttet karriéreveiledningen og arbeid med å forebygge og forhindre frafall, fange opp og veilede ungdom og voksne til utdanning og arbeid, og som krever tid, ressurser og system: YOU-veiledning av ungdom og voksne, flyktninger og minoritetsspråklig Overgangen mellom skolenivå, samarbeidsfora og rutiner Alt. opplæringsarenaer, PTV/PTF og læringsmiljø i skole/ arbeidsplass OTs arbeidsmåter, rutiner, rammer og struktur Kompetanseutvikling av rådgivningstjeneste og kontaktlærere  Dette vil kreve regional koordinering/kvalitetsikring knyttet til ”hvem gjør hva” og ”hvem skal betale”.

21 Veien videre? Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten Tiltak på skolen, mellom skoleslag og mellom skolen og arbeidsliv vil bidra til mer refleksjon over tid, og et sikrere yrkes- og utdanningsvalg for eleven. Flere vil fullføre på normert tid, og den enkelte og samfunnet vil unngå kostnader knyttet til forsinkelser på utdanningsveien. Må tilpasses elevens (foresatte) behov for støtte og veiledning på de ulike nivå. De lokale læreplane i PTF, med nasjonale kompetansemål, må evalueres og justeres i samarbeid med lokalt arbeidsliv og utviklingsmiljø/veiledningssenteret. Regional utfordring: 1)Nødvendig med rolleavklaring mellom karriére- veiledere og ”frontlinjeaktører” som kontaktlærer, rådgivere og OT-koordinatorer. Lokaliseringskamp? 2)Forankring i skoleeieres planverk/budsjett.

22 ”Da klokken klang, så fort vi sprang …..og ingen sto igjen og hang” Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten Overgangene i utdanningsløp og mellom ulike skoleslag, er kritiske punkter som kan resultere i bortvalg/frafall. Tydelige rammer for skoledagen, skaper trygghet og trivsel. Klare grenser/normer, arbeidsdisiplin, innsats og læringsarbeid gir uttelling i form av økt motivasjon, gode mestringsopplevelser og økt gjennomstrømning. For elever som velger bort skolen, finnes få alt. læringsarenaer. Vi ønsker et ”Forkurs yrkesvalg”.

23 ”Nei, nei gutt, dette må bli slutt!” Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten Rettighetseleven har også plikter/forpliktelser Elevens kortsiktige interesse må ikke få dominere. Det er fortsatt lov å gi råd når en veileder! Ønsker en rådgiver/karriéreveiledertjeneste med både juridisk autoritet og personlig autoritet. I dagens ikt-samfunn er det mer enn noen gang behov for kontaktlærer-/rådgiver-/veilederautoritet som kan hjelpe og støtte elevene.

24 ”Å, jeg strever så med mine små, du! Jeg har tusen ting å tenke på, du!” En karriéreveileder/-rådgiver kan ikke vite alt, men skal kunne svare på det meste. Viktig å vurdere tids- og ressursbruk, samt se på organiseringen og framtidig lokalisering i forhold til primære målgrupper. Hver-tar-sin-del-og-så-danner-vi-et- profesjonsfellesskap. Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten

25 Storting og fylkesting vedtar: Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten Innst. S.nr.16: (Oppfølging av ST.meld. nr.16): 1.Rådgivningsfunksjonen blir todelt, med ulike kompetanse- kriterium for sosialpedagogisk og yrkes- og utdanningsrådgivning. 2.Ønsker regionalt ”partnerskap for karriéreveiledning” og nettsteder for utdannings- og yrkesveiledning. Nordland fylkesting: (16.-18.4.) Tiltaksplan for økt gjennomføring Yrkes- og utdanningsveiledning, vurdering av realkompetanse og avklaring av rett til opplæring for voksne, skal i større grad ivaretas av regionale veiledningssentre. Ønsker en samordnet, nøytral tjeneste som ivaretar et livslangt læringsperspektiv. Dvs f lere ”Veiledningssenter”.

26 Den gode karriéreveilednings- og – rådgivningsutdanningen –finnes den? Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten Gis det en profesjonsutdanning eller generell veilederutdanning? Holder kurstilbudene ønsket faglig nivå? Hva er relevant tilleggsutdanning for en lærer som ønsker å kvalifisere seg for å drive karriére- rådgivning/-veiledning? Er det en utdanning som har funnet sin form?  Håper Veiledningssentrene kan gi oss svarene!

27 Fortsatt en søken etter identitet? Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten

28 Noen spørsmål? Knyttet til vårt arbeid med å utvikle kunnskap og kompetanse, skape bedre samarbeid og koordinering av tjenester som kan fremme mestring. Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten


Laste ned ppt "Fauske og Saltdal videregående skole Veiledningssenteret Indre Salten Videregående skoles rolle og arbeid med karriereveiledning Nina Tande Hansen, leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google