Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledningssenteret Indre Salten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledningssenteret Indre Salten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledningssenteret Indre Salten
Videregående skoles rolle og arbeid med karriereveiledning Nina Tande Hansen, leder YOU Indre Salten og rådgiver Fauske vgs Leif Magne Eggestad, rektor Fauske vgs Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

2 Indre Salten skoleregion:
Felles inntaksområde for Fauske og Saltdal videregående skoler elever 4 kommuner med 9 grunnskoler - Årgangstall 240 elever (16 åringer) Felles veiledningssenter YOU Felles OT, PPT og RKK Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

3 Veiledningssenteret Indre Salten
Litt historikk Felles rådgivernettverk grunnskole – videregående skole fra 1994, vgs ansvarlig Lokal yrkes- og rekrutteringsmesse Forebygging av frafall, tilbud til OT-ungdom: APO ►Entreprenørskap på timeplanen ► Forkurs yrkesvalg ►YOU ungdom Partnerskap for karriereveiledning, - Veiledningssenteret Indre Salten. Etablert 2004 Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

4 Veiledningssenter Indre Salten
Fauske og Saltdal videregående skoler VO/flyktninge-undervisning Grunnskoler i Fauske kommune Veiledningssenter Indre Salten tilbud 5 dager i uken, 100% stilling, 3 veiledere. Lokaler i videregående skole Grunnskoler i Sørfold kommune Grunnskoler i Beiarn kommune RKK INDRE SALTEN Grunnskoler i Saltdal kommune NAV

5 Veiledningssenter Indre Salten
Ungdom/elev Voksne 1. linje YOU veiledning - i grunnskolen - i videregående skole 1. linje YOU veiledning - i NAV - i videregående skole Skolering ressurssenter Info 2. linje YOU veiledning Veiledningssenter Indre Salten Desentraliserte Studieverksted Fauske videregående skole Opus Saltdal videregående skole

6 Karriereveiledning i Indre Salten
Samarbeid rådgivernettverkene i Fauske og Saltdal Utstrakt samarbeid grunnskole – videregående skole og felles planer. Lokal læreplan PTV, felles læreplanarbeid og minilæreplaner programområder Kompetanseheving, studier og sertifisering Kurs for kontaktlærere for å styrke YOU Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

7 YOU - kurs for kontaktlærere:
Målgruppe: Kontaktlærere i grunnskole og videregående skole Mål: Kvalitetssikre YOU-/karriereveiledning i grunnopplæringa. Kvalifisere kontaktlærere til å gi karriereveiledning til egne elever. Bidra til at ”Programfag til valg” og ”Prosjekt til fordypning” får et lokalt innhold tilpasset den enkelte skole, blir utprøv og tatt i bruk. Innhold: Elementer i YOU-/karriereveiledning,- hva er karriereveiledning? Ståsted - YOU, søkning, frafall, arbeidsplasser, bosetting? Kunnskapsløftet. De nye fagene; Programfag til valg og Prosjekt til fordypning. -Hvilke konsekvenser får PTV og PTF for YOU? Veiledningsmetodikk, veiledningsverktøy og bruken av disse. Karrieremappe: - Kompetansepermen, Min framtid og karriereplan. Karrieresamtalen. Regional plan, - hvem gjør hva? Faglig ansvarlig: Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

8 Elementer i karriereveiledning
Valgkompetanse Selvforståelse Todelt innlegg: Karriereveiledning i forhold til deres ståsted, -10 kl Om videregående opplæring Karrierebegrepet, og hva er innholdet i det. Yrkes- og utdanningsinformasjon

9 Programfag til valg - PTV
Forberedelsesfasen – Bidra til at eleven får et fundament som grunnlag for utprøving av programfag og utdanningsvalg Bli kjent med seg selv, - evner, anlegg og verdier. Tilbud og muligheter Gjennomføringsfasen – Bidra til at eleven tilegner seg nødvendig erfaring i forhold til ulike valgte utdanningsprogram. Jfr.minilæreplaner Innhente info om muligheter Vurderingsfasen – Bidra til at eleven opplever kvalitet og helhet i karriereveiledningen. Ta valg! Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

10 PTV - Programfag til valg PTF - Prosjekt til fordypning
Omfang: PTV – 4t/u fordelt på ungdomstr. PTF – 6t/u på vg1 og 9t/u på vg2 Innhold: PTV utprøving av valgte ”utdanningsprogram”. PTF prøve ut deler av lærefag innen relevante utdanningsprogram. Innføring: PTV høst 2007, PTF vg1 - høst 2006, vg2 - høst 2007 Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

11 Utfordringer knyttet til PTV og PTF:
Grunnskole og videregående skole må samarbeide, - helhetlig plan med karriereveiledning – felles regional plan for det 13.årige løp. Vgskole må følge opp karriereplanarbeidet fra grunnskolen Forventninger til ulike skoleslag må avklares. Næringslivet en viktig samarbeidspartner, PTV og PTF må ikke konkurrere. Lokalt arbeidsliv bør involveres mer i forhold til innholdet i de ulike læreplaner, synliggjøre behov og etterspørre ungdommenes kompetanse Den enkelte skole har ansvaret for gjennomføring og praktisk tilrettelegging. Skolene må også vurdere egne opplegg i egen arena. Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

12 Prosessorientert veiledningssamtale
Individuelle samtaler nødvendig, avklar hvem som skal ha ansvar for dette, j.fr Håndbok for karriereveiledning: Kontaktlærer – rådgiver – veiledningssenter? Målet er ikke å gi ”svarene”- still spørsmål som hjelper den enkelte til selv å finne svaret gjennom refleksjon. Prosessen oppleves positiv da eleven selv har regien. Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

13 Hvordan tenke for å lykkes ?
Konklusjon: Finne match mellom den kunnskap du har om deg selv, dine ønsker og forventninger, og et framtidig yrke, - stemmer stekkodene ? Din strekkode Det ulike yrkes strekkode

14 Karriereplan (vg1 høst) Navn:_______________________________
Karriereplan (vg1 høst) Navn:_______________________________ Fødselsdato:______________ Hjemmeadr______________________________ Utdanningsprogram_________ Hvilket utdanningsprogram søkte du? 1________________ 2________________ 3________________ Bakgrunn for valget: Fritidsinteresser/hobby: Sterke sider i forhold til valgte utdanning og yrke: Plan for utdanninga, hva skal du bruke den til? Hvilket prosjekt ønsker du å fordype deg i (PTF)? Underskrift: Elev………. ……K.lærer………………. Foresatte…………………

15 Fra grunnskole til framtidig yrkesutøver. Karriereveiledning
8 og 9.trinn PTV Forberedelse og utprøving Karrieremappe og første veilednings-samtale 10. trinn Evt.ny utprøving. Refleksjon og kvalitetssikring av valg, søking til videregående skole. Andre veilednings-samtale, karriereplan VG1 PTF Ny refleksjon,evt. justering av karriereplan Fordypning i yrker innenfor valgte utdanningsprogram VG3 Veiledningssamtale VG2/VG3: Veiledningssamtale basert på utprøving/erfaring. Kvalitetssikring av rådgiver evt. veiledningssenter Karriereplan Fra grunnskole til framtidig yrkesutøver

16 Karriéreveiledning/-rådgivning – en ”risikosport” ?
Vi overstrømmes av tips, råd, veiledning, biografiske metoder, trening/tutoring, mentor og mulighet for ulike typer coaching, med tilhørende ”verktøykasse”. Mange karriéreveiledere/-rådgivere befinner seg i en mellomtilstand mellom en tradisjonell rolle og en ny rolle som ennå ikke har funnet sin form? Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

17 Dokumenterte - målbare effekter?
Mindre frafall? Økt gjennomstrømning? Regional utvikling? Det krever en viss tid for å slå fast med sikkerhet om en ordning er bedre enn en annen. Opplevelsen av å være i en situasjon som forandres, påvirker deltakernes vurderinger. Vi må ta høyde for kortvarig begeistring og eventuelle skuffelser, men vi tror på det vi gjør. Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

18 Veiledningssenteret Indre Salten
Mindre frafall? 2003/2004 2004/2005 2005/2006 Elever Frafall Frafall i % Fauske 468 34 7,26 491 49 10!! 536 35 6,5 Saltdal 229 13 5,68 211 17 8,1 213 22 10,3 Bodøskole 975 75 9,95 1052 79 7,5 1117 91 Frafallstallsutvikling (fra Fylkestingssak 33/2007) Per har 24 rettighetselever (+2 ikke rett) sluttet (4 har byttet skole), av 538 elever per Tilsv. for Saltdal; 11 m/rett, 3 u/rett av 206 elever. per Begge skoler ligge an ca 5% frafall i 2006/07 Ca ¼ oppgir feilvalg som årsak, mange flere gutter enn jenter slutter. Mange m/mye fravær. ½-part er hybelboere. Årsak? Motivasjonsvikt? Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

19 Veiledningssenteret Indre Salten
Økt gjennomstrømning? Vårt arbeid har medført større bevissthet om at videregående opplæring er viktig  flere vil fullføre. PTF ved YF, med utplassering en dag i uka på Vg1 De studiespesialiserende utdanningsprogram burde også hatt denne mulighet. Feks PTF på Vg2 Få folk raskere inn i arbeidslivet via ”Rett 1.valg”. Vi ønsker å unngå ”Fra skolebenk til attføring” og at ”Arbeidsdyktig ungdom må uføretrygdes.” Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

20 Veiledningssenteret Indre Salten
Regional utvikling? Mange aktører og tiltak er tilknyttet karriéreveiledningen og arbeid med å forebygge og forhindre frafall, fange opp og veilede ungdom og voksne til utdanning og arbeid, og som krever tid, ressurser og system: YOU-veiledning av ungdom og voksne, flyktninger og minoritetsspråklig Overgangen mellom skolenivå, samarbeidsfora og rutiner Alt. opplæringsarenaer, PTV/PTF og læringsmiljø i skole/ arbeidsplass OTs arbeidsmåter, rutiner, rammer og struktur Kompetanseutvikling av rådgivningstjeneste og kontaktlærere Dette vil kreve regional koordinering/kvalitetsikring knyttet til ”hvem gjør hva” og ”hvem skal betale”. Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

21 Veiledningssenteret Indre Salten
Veien videre? Tiltak på skolen, mellom skoleslag og mellom skolen og arbeidsliv vil bidra til mer refleksjon over tid, og et sikrere yrkes- og utdanningsvalg for eleven. Flere vil fullføre på normert tid, og den enkelte og samfunnet vil unngå kostnader knyttet til forsinkelser på utdanningsveien. Må tilpasses elevens (foresatte) behov for støtte og veiledning på de ulike nivå. De lokale læreplane i PTF, med nasjonale kompetansemål, må evalueres og justeres i samarbeid med lokalt arbeidsliv og utviklingsmiljø/veiledningssenteret. Regional utfordring: Nødvendig med rolleavklaring mellom karriére-veiledere og ”frontlinjeaktører” som kontaktlærer, rådgivere og OT-koordinatorer. Lokaliseringskamp? Forankring i skoleeieres planverk/budsjett. Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

22 ”Da klokken klang, så fort vi sprang …..og ingen sto igjen og hang”
Overgangene i utdanningsløp og mellom ulike skoleslag, er kritiske punkter som kan resultere i bortvalg/frafall. Tydelige rammer for skoledagen, skaper trygghet og trivsel. Klare grenser/normer, arbeidsdisiplin, innsats og læringsarbeid gir uttelling i form av økt motivasjon, gode mestringsopplevelser og økt gjennomstrømning. For elever som velger bort skolen, finnes få alt. læringsarenaer. Vi ønsker et ”Forkurs yrkesvalg”. Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

23 ”Nei, nei gutt, dette må bli slutt!”
Rettighetseleven har også plikter/forpliktelser Elevens kortsiktige interesse må ikke få dominere. Det er fortsatt lov å gi råd når en veileder! Ønsker en rådgiver/karriéreveiledertjeneste med både juridisk autoritet og personlig autoritet. I dagens ikt-samfunn er det mer enn noen gang behov for kontaktlærer-/rådgiver-/veilederautoritet som kan hjelpe og støtte elevene. Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

24 Veiledningssenteret Indre Salten
”Å, jeg strever så med mine små, du! Jeg har tusen ting å tenke på, du!” En karriéreveileder/-rådgiver kan ikke vite alt, men skal kunne svare på det meste. Viktig å vurdere tids- og ressursbruk, samt se på organiseringen og framtidig lokalisering i forhold til primære målgrupper. Hver-tar-sin-del-og-så-danner-vi-et- profesjonsfellesskap. Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

25 Storting og fylkesting vedtar:
Innst. S.nr.16: (Oppfølging av ST.meld. nr .16): Rådgivningsfunksjonen blir todelt, med ulike kompetanse-kriterium for sosialpedagogisk og yrkes- og utdanningsrådgivning. Ønsker regionalt ”partnerskap for karriéreveiledning” og nettsteder for utdannings- og yrkesveiledning. Nordland fylkesting: ( ) Tiltaksplan for økt gjennomføring Yrkes- og utdanningsveiledning, vurdering av realkompetanse og avklaring av rett til opplæring for voksne, skal i større grad ivaretas av regionale veiledningssentre. Ønsker en samordnet, nøytral tjeneste som ivaretar et livslangt læringsperspektiv. Dvs flere ”Veiledningssenter”. Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

26 Den gode karriéreveilednings- og –rådgivningsutdanningen –finnes den?
Gis det en profesjonsutdanning eller generell veilederutdanning? Holder kurstilbudene ønsket faglig nivå? Hva er relevant tilleggsutdanning for en lærer som ønsker å kvalifisere seg for å drive karriére-rådgivning/-veiledning? Er det en utdanning som har funnet sin form?  Håper Veiledningssentrene kan gi oss svarene! Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

27 Fortsatt en søken etter identitet?
Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole

28 Veiledningssenteret Indre Salten
Noen spørsmål? Knyttet til vårt arbeid med å utvikle kunnskap og kompetanse, skape bedre samarbeid og koordinering av tjenester som kan fremme mestring. Veiledningssenteret Indre Salten Fauske og Saltdal videregående skole


Laste ned ppt "Veiledningssenteret Indre Salten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google