Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggavfallskonferansen 11. februar 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggavfallskonferansen 11. februar 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggavfallskonferansen 11. februar 2011
Miljøkartlegging Hvordan kan krav til FDV-dokumentasjon i Plan- og bygningsloven endre fremtidens måter å kartlegge bygg og anlegg på? Geir Juterud

2 Tema Regelverket og nye krav til FDV-dokumentasjon
Utfordringene med stadig nye materialer og produkter Miljøkartlegging – egne erfaringer ved bruk av informasjon i forundersøkelser

3 Ny Plan- og bygningslov med forskrifter Relevante deler som påvirker Miljøkartlegging
PBL § Krav til produkter til byggverk TEK 10 § 3-3. Markedsføring, omsetning og bruk av produkter til byggverk (Byggevaredirektivet) PBL § Avfallshåndtering TEK 10 § 9-7. Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse TEK 10 § 4-1. Dokumentasjon for driftsfasen

4 TEK-10 Kapittel 4. Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
§ 4-1. Dokumentasjon for driftsfasen (1) Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal, innenfor sitt ansvarsområde, framlegge for ansvarlig søker nødvendig dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner og anlegg skal utføres på tilfredsstillende måte. (2) I tilfeller der slik dokumentasjon åpenbart er overflødig, bortfaller kravet. § 4-2. Oppbevaring av dokumentasjon for driftsfasen        Dokumentasjon for driftsfasen skal overleveres til og oppbevares av eier av byggverket.

5 Veiledning til TEK-10 kapittel 4 Utdrag av relevante deler
Når et byggverk tas i bruk, skal det foreligge tilstrekkelig informasjon for å kunne drifte byggverket med tekniske installasjoner optimalt. Slik informasjon vil være dokumentasjon av egenskaper til byggverket, og produkter som inngår i byggverket, og som har sentral betydning for fastlegging av rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). All FDV- dokumentasjon som utarbeides som ledd i byggeprosessens ulike faser skal holdes ajour og være i overensstemmelse med byggverket, slik det faktisk er utført ved overlevering til eier…….. Dokumentasjonen skal overleveres til eier av tiltaket og oppbevares av denne, jf. § 4-2 og byggesaksforskriften § 8-2 med veiledning. Det er viktig at FDV- dokumentasjon også bygges opp og struktures iht. klassifikasjonssystemer som er avhengig av byggtyper, kompleksitet, lokaliseringer, bygnings-/anleggsdeler og produkter/komponenter etc. Videre må det i et hvert prosjekt beskrives hvordan denne informasjonen bygges opp og struktureres mht. bruk av bygningsinformasjons/tegningsmodeller, databaser og formater, slik at utveksling mellom aktører i de ulike faser og ved overlevering til eier skjer iht. de forutsetninger som er avtalt.

6 Krav til produktdokumentasjon
PBL § Krav til produkter til byggverk        Ethvert produkt som skal inngå i et byggverk, skal ha forsvarlige egenskaper. Produsent eller dennes representant skal sørge for at egenskapene til produktet dokumenteres, og er forpliktet til å gi de opplysninger til tilsynsmyndigheten som er nødvendige for utøvelse av tilsyn med produktets egenskaper. Departementet utpeker tilsynsmyndighet.        Departementet kan gi forskrift om tekniske spesifikasjoner og om godkjennings- og kontrollsystemer som skal legges til grunn for dokumentasjon og tilsyn, herunder kan departementet fastsette krav til og om merking av produkter til byggverk (CE-merket produkt). TEK 10 § 3-3. Markedsføring, omsetning og bruk av produkter til byggverk (1) Produsent og dennes representant, herunder importør, omsetningsledd og forhandler, skal sørge for at egenskaper til produkter til byggverk er dokumentert og at produktdokumentasjon er tilgjengelig før produktet markedsføres, omsettes eller brukes i et byggverk. (2) Dokumentasjon skal angi produktets egenskaper i henhold til relevant teknisk spesifikasjon og produktets opprinnelse. Dokumentasjon skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk. (3) Før et produkt til byggverk gjøres tilgjengelig på markedet skal den som omsetter produktet sørge for at det følger med tilfredsstillende produktdokumentasjon. Det er ikke tillatt å benytte uriktig eller mangelfull informasjon som er egnet til å villede om produktets lovlige bruk i et byggverk eller om produktets egenskaper.

7 Krav til avfallshåndtering
PBL § Avfallshåndtering Tiltak etter kapittel 20 skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i medhold av loven. Departementet gir nærmere forskrifter om avfallshåndtering, herunder dokumentasjon av avfallshåndtering og om hva som anses som forsvarlig avfallshåndtering. TEK 10 § 9-7. Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse (1) Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-4. (2) For tiltak nevnt i § 9-6 første ledd bokstav b til d skal det utarbeides en egen miljøsaneringsbeskrivelse. (3) Miljøsaneringsbeskrivelse skal minst inneholde opplysninger om a) hvem kartleggingen er utført av b) dato for kartleggingen c) byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent d) resultat av representative materialprøver og analyser e) forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type f) plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil g) hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert h) hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet i) hvor det farlige avfallet er planlagt levert j) alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell.

8 Hva betyr det nye regelverket for oss som kartlegger helse- og miljøfarlig avfall
Kunnskap om helse- og miljøfarlig avfall utvikler seg raskt. Dagens produkter kan i fremtiden bli klassifisert som farlig avfall. Krav i regelverket til Produktdokumentasjon og FDV dokumentasjon vil i teorien kunne gi all nødvendig informasjon om hvilke farlige stoffer et produkt kan inneholde. Utfordringen blir da å forholde seg til stor informasjonsmengde og finne hvor i byggverket og med hvilken mengde.

9 Utfordringer nå og i fremtiden Lokalisering av forekomster ved visuell kontroll uten omfattende prøvetaking Dagens utfordringer : Lokalisere asbest, PCB og tungmetaller i isolasjon og overflatebehandlinger Påvise forekomster av Olje og kjemikalier i overflater Spesielle produkter/avfall i tilknytning til industrielle prosesser Bromerte flammehemmere og Ftalater i plastprodukter Fremtidens utfordringer: Produktdokumentasjon digitalt tilgjengelig (på nett) i store mengder og usortert informasjon Strukturert informasjon i BIM ? Datalagring gjør det for enkelt å gi for mye informasjon Gode filformater og klassifikasjonssystemer for å få tilgang til informasjon er lite i bruk i bransjen Et enormt antall produkter og materialer hvor kun en eller flere bestanddeler inneholder helse- og miljøfarlig avfall Trolig vil antall plastprodukter basert på kjemisk sammensatte materialer øke voldsomt.

10 Eksempel på dokumentasjon fra Industrien Hydro Aluminium Karmøy
Byggnr. Bygg Lysinstallasjonens plassering. Kommentar Info Lysarmatur Utførte tiltak (Armatur/kondensator-type) 8005 Beklager Taklys er skiftet etter 1985 Ikke aktuelt 8009 Nytt verksted masse-fabrikk Pumperom Det ble funnet 3stk siemensarmaturer 2/58W 2stk lysarmaturer type RIM 2/65W m/kond. Type Bosch MP /67 Det er bekreftet fra Glamox at disse ikke inneholder PCB Dowthern-anlegg ( Kjelhus) De fleste armaturene (13stk.) er av ny type 7stk lysarmatyrer type RIX 2/65W er uten kondensatorer Nytt verksted 34stk lysarmaturerNokolux 2/58W og 1stk Siteco 2/36W 8050 Tank-anlegg flytende bek Det er funnet 7stk lysarmaturer type AEG 1/40W og en stk Siteco 1/36W Lysarmatur type AEG -Telefunken 1/40W m/kond. LFB MP 4,5/251 Det er bekreftet fra LabNett at disse ikke inneholder PCB 8010 Brikettsiloer Vifterom 3stk Siemens 1/36W MCC-rom Under siloer De fleste armaturene (10stk.) er av ny type Boltehullsmasse-anlegg Armaturer er av ny type 8019 Kontor og gard.-bygg Kontorer og møterom Garderobe Det er funnet 6stk gammel type og 3stk ny type 1stk armatur Type TU 2/20W som ikke var mulig å åpne Armaturen er skiftet 3stk Juno 2/65W m/kond PLESSEY 435/1/03605/ /75 og 2stk JUNO 2/40 med sammekond. Lager (Tidligere verksted) De fleste armaturene (4stk.) er av ny type 5stk lysarmatyrer type RIX 2/65W er uten kond.

11 Egne erfaringer med bruk av dokumentasjon
Intervju erfarent driftspersonell før dokumentasjonssøk Detaljtegninger gir ofte mye informasjon om materialbruk Sett deg inn i byggets historikk, driftsprosesser og bruksmønster Skaff deg en prosessbeskrivelse av industriell virksomhet Søk i prosessen etter: Områder med høy temperatur/isolasjon Krav til brannsikring Maskiner og hydraulikkinstallasjoner Enheter som produserer varme/kjøling Elektroinstallasjoner Mange norske produsenter har gode databaser for egne produkter Det er ikke bare materialvalg men ofte like mye eksponering i brukstid som er avgjørende

12 Søderberg anlegget i Høyanger
Takk for meg!


Laste ned ppt "Byggavfallskonferansen 11. februar 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google