Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsmessige utfordringer i framtidig klima

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsmessige utfordringer i framtidig klima"— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsmessige utfordringer i framtidig klima
Grovfôrkoordinator Oddbjørn Kval-Engstad Sporefri mjølk

2 Til drøfting Klimautvikling Endringer i produksjon og rammebetingelser
Veksttid Nedbør Miljø-tiltak Sporefri mjølk

3 Framtidig klima Varmere Våtere Villere Lysklima uendra
Lengre vekstsesong – kortere vinter Varmere vinter Våtere Økt total for året Størst økning vår/høst Minst økning sommer Villere Flere ”ekstrem”-episoder med nedbør/tørke Lysklima uendra Havstigning + varmere hav Kilde: NOU Klimatilpasning – Klima i Norge 2100

4 Endring i vekstsesong Kilde: NOU Klimatilpasning – Klima i Norge 2100

5 Utvikling vekstsesong
Kilde: NOU Klimatilpasning – Klima i Norge 2100

6 Tilpasning – erfaring sørfra ?
Kilde: met.no

7 Tilpasning – erfaring sørfra ?
Kilde: met.no

8 Ulike anslag utvida vekstsesong
Fenologiske data – effekt på plantevekst Luft- eller jordtemperatur Tregere respons i jord enn luft Bioforsk Plantehelse 2009 (Trond Rafoss, BF-konf.) Lufttemp.: 1,5 døgn tidligere vekststart pr år (s.s. 19/39) Jordtemp 10 cm: 1,0 døgn (s.s. 11) Jordtemp 20 cm: 0,8 døgn (s.s. 12) Gj.snitt 16 års tilgj.data Foto: Erling Fløistad, BF Plantehelse

9 Utgangspunkt videre Global oppvarming pågår og fortsetter
Oppvarming må stoppes før vi når 2100-scenario

10 Kilde: Helge Drange, Bjerknessenteret/ UiB

11 Utgangspunkt videre Global oppvarming pågår og fortsetter
Oppvarming må stoppes før vi når 2100-scenario Vi har hatt nytt normalår som mer el mindre ekstremår Nordnorsk landbruksproduksjon viktigere Høgere produksjon Tørkeperioder Østlandet

12 Endringer i produksjon og rammer
Større enheter Høgere ytelse – mer intensiv drift Økologisk og nisjeproduksjon (?) Bedre næringsutnytting / mindre tap/forurensing Skjerpa krav husdyrgjødsel Nærings-/klimaregnskap ? Reduksjon klimagasser Lystgass – N-bruk, jordpakking/drenering Metan – husdyrgjødsel CO2 - drivstoff

13 Lengre vekstsesong Utnyttelse av periode med lite lys ?
Mer gjenvekst – pot. større avling Lengre beitesesong – innmark ! Seinere / nye sorter Nordlig lysklima !! -> sortsprosjekt Laaaang veg til ny sort I alle fall økonomisk umulig å ligge foran klimautviklinga

14 6-8 år 3-4 år 4 år 5-8 år Genotypisk testing av foreldre Sammensetning av sorter Interntesting av kandidatsorter Offisiell testing Ny Sort 18-24 år Fenotypisk

15 Kvalitetsanalyser Frøanalyser Frysetester Prebasisproduksjon Klonfelt
FS1/HS1 Frøanalyser År 3 År 4 FS2/HS2 Frysetester År 5 År 6 Avkomsprøving År 7 År 8 År 9 SYN 1 År 10 År 11 SYN 2 År 12 År 13 År 14 Interntest Reinplukk/SYN 3 År 15 År 16 Foredlerfrø/SYN 4 År 17 År 18 Offisiell Verdiprøving Frøtest Prebasisproduksjon År 19 År 20

16 Lengre vekstsesong Mer gjenvekst - større avling
Lengre beitesesong – innmark ! Seinere / nye sorter Nordlig lysklima !! -> sortsprosjekt Laaaang veg til ny sort Nye vekster Proteinvekster ”Energivekster” – helsæd korn Høgere temp. – større jordaktivitet – pot. høgere N-fiksering/redusert behov N-tilførsel Tilpassa sorter / ”nye” arter

17 Lengre vekstsesong - utfordring
Flere og/eller seinere høstinger Meir stress av plantene Driftspress kommer før tilpassa sort Potensiale dagens sorter ? Mer utvokst – bedre innvintring ? Finne ny tid for optimal innvintring

18 Innvintring - utvintring

19 Lengre vekstsesong - utfordring
Flere og/eller seinere høstinger Høgere stress av plantene Driftspress kommer før tilpassa sort Potensiale dagens sorter ? Mer utvokst – bedre innvintring ? Finne ny tid optimal innvintring Større andel gjenvekst – p.t. mer usikker kvalitet Sein høsting – vanskelig høsting Fortørking Blaut jord – kjøreskade Flere/blautere slåtter – økt behov fornying Høsteteknikk evt nye vekster

20 Kortere vintre – mer is og vatn
WINSUR-programmet Bioforsk: Risiko for frostskade høst/vinter og isdekkeskade minker de fleste steder – unntak bl.a. Tromsø Risiko for frostskade etter vekststart øker noen steder, mest kysten Sortsforskjeller isdekke-/frosttoleranse ? Økt periode for omsetning i organisk jord, uten næringsopptak… ?

21 Lengre vekstsesong – ugras m.m.
Bedre vilkår for ugras, sjukdommer, skadedyr Kveke og åkertistel utnytter høsten – vokser med lite lys Åkerreverumpe m.fl. kan øke Økende sopp-problem enkelte engvekster, eks engsvingel Gjengroing økende pr i dag – forsterkes hvis struktur-utvikling fortsetter

22 Mer og kraftigere nedbør
Oftere vanskelige høsteforhold Kort(ere) tid til fortørking Meir rundball (meir plast – ny plast ?) Kjøreskade, jordpakking Oftere potensiale for lystgasstap Avh av bl.a. organisk stoff, nitrogen, vatn og temperatur Hvis økt behov for fornying – pot. økt erosjon og utvasking Flere tørke-episoder ?

23 Miljø”krav” Bedre utnytting av husdyrgjødsla Reduksjon i N-tilførsel
Begrense omsetning i myr – tilbakeføre areal… Begrense ompløying av eng Energieffektiv drift Redusert bruk plantevernmiddel Fornya fokus rundball ? Utfordringa store enheter – spredt areal – beitebruk – fordeling/utnytting husdyrgjødsel

24 Tiltak undervegs Takk for oppmerksomheten !
Optimalisere utnytting av gjødsel og belgvekster Utvikle vedlikeholdssåing og ugrashandtering Stubbe rett – stubbe høgt ! Effektiv høsting til rett tid Optimalisere beitebruken Lystgass ulik lagring husdyrgjødsel Blautgjødsel: 0,1 % Tørrgjødsel og beite: 2 % Drenering Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Driftsmessige utfordringer i framtidig klima"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google