Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Forvaltning av fjellregionen i Nord-Trøndelag Motorferdsel i utmark og vassdrag Utviklingstrekk v/ Ø ystein Lorentsen Seniorrådgiver Fylkesmannens Milj.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Forvaltning av fjellregionen i Nord-Trøndelag Motorferdsel i utmark og vassdrag Utviklingstrekk v/ Ø ystein Lorentsen Seniorrådgiver Fylkesmannens Milj."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Forvaltning av fjellregionen i Nord-Trøndelag Motorferdsel i utmark og vassdrag Utviklingstrekk v/ Ø ystein Lorentsen Seniorrådgiver Fylkesmannens Milj ø vernavdeling Heia Gjestegård 31. okt. 2012

2 2 Rammer for motorferdsel i utmark en helt sentral del av forvaltningen av fjellregionen i Nord-Trøndelag Reguleres av Lov/Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag Kommunen: –myndighet på de fleste områder Fylkesmannen: –klageinstans –veiledningsansvar Begrenset oversikt over faktisk utvikling Tall og statistikk SSB (Kostra) Opplysningrådet for veitrafikk (registreringer) kopi av vedtak om disp. for barmarkskjøring

3 3 LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 1. (formål). Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. § 3. (forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag). I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven. § 4. (tillatelser med hjemmel direkte i loven). Uten hinder av § 3 er motorferdsel tillatt i forbindelse med: ………………….. c) nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i denne forbindelse

4 4 FORSKRIFT 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 1. I utmark og på islagte vassdrag (som definert i lovens § 2) kan motorkjøretøyer bare brukes når det skjer i samsvar med denne forskrift § 2. Motorkjøretøy kan på bar mark utenfor veg nyttes til: b) transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, ………… c) offentlig oppsyns- og tilsynsstjeneste, d)……………..

5 (forts.) FORSKRIFT 1988-05-15 nr 356: § 3. Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til: formål som nevnt i motorferdsellovens § 4 ……… b) andre formål som nevnt i § 2 i denne forskrift, c) transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg d) transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse e) ……… f) ………. 5

6 6 § 5. Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for: a) fastboende som i ervervsmessig øyemed (leiekjøring) vil påta seg –transport mellom bilveg og hytte –tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag –……….. –……… b) funksjonshemmede c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a d)

7 § 6. I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2, 3, 4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. ………………… ……………………… 7

8 8 Gjeldende regelverk Gammelt regelverk – liten utvikling 1977  Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Lovutøvelse, forskriftsmyndighet til kommunen Full kommunal styring Eksplosiv økning i antall dispensasjoner Kollaps” utover 80-tallet Loven ”smuldra bort” 1988  Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 2005-06  Lovgjennomgang  Forslag til ny lov 2007  Høring av ny lov 2008  lagt i skuffen ……….. 2009  enkelte forskriftsendringer/tillegg

9 9

10 § 5. (forts) Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for: f) (ny) gruppeturer på snødekt mark for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av pensjonistforeninger eller forflytningshemmede. Turen må være i regi av helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner. Tillatelse kan kun gis for transport til bestemte turmål og langs nærmere bestemte traseer dersom kommunen anviser slike. 10

11 11

12 § 5a. (ny) Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv., forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret. Tillatelse etter første ledd kan på barmark kun gis for transport langs traktorvei, likevel slik at det i Finnmark også kan gis slik tillatelse langs godt etablerte barmarkstraseer. 12

13 Motorferdsel i utmark og vassdrag Utviklingstrekk Teknisk utvikling – Bedre kjøretøy teknisk Bedret framkommelighet Bedret driftssikkerhet Redusert støy/utslipp – Økte bruksområder Snøskuter, ATV, Helikopter, (Fly) – Nye typer kjøretøy – ATV m/belter, Vannskuter, Mikrofly Reiselivsnæring/Fritidsaktiviteter – Endret reiselivsmønster – Nye aktiviteter – Nye (økte) bruksområder motorkjøretøy Økonomi – Bedret privatøkonomi over mange ti-år – Snøskuter, ATV  «Allemannseie» Regelverk – Ingen utvikling (nesten) – Økende politisk debatt senere tid (snøskuter) - fritidsaktviteter, reiseliv 13

14 Kilde: Samferdselsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Opplysningrådet for veitrafikken AS Fotnote(r): Omfatter alle registrerte kjøretøy og tilhengere.

15 Motorferdsel i utmark og vassdrag Utviklingstrekk Økt debatt om motorisert ferdsel på snødekt mark (snøskuter) –De fleste behov i tradisjonelle næringer bra dekt i lov og forskrift –Reiselivsnæring – ønske om løypenett –Snøskuterkjøring som aktivitet (snøskutersafari, rekreasjonskjøring) –Fritidskjøring – persontransport til/fra ulike turmål, fiskevann mm Vanligvis mindre miljøkonsekvenser enn motorisert ferdsel på barmark, men ikke alltid….. –Politisk debatt registreres  lov-/regelendringer ? 15

16 Kilde: Samferdselsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Opplysningrådet for veitrafikken AS Fotnote(r): Omfatter alle registrerte kjøretøy og tilhengere.

17 17

18 18

19 Kilde: Samferdselsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Opplysningrådet for veitrafikken AS Fotnote(r): Omfatter alle registrerte kjøretøy og tilhengere.

20

21

22

23

24 Motorferdsel i utmark og vassdrag Utviklingstrekk Økt press for motorisert ferdsel på barmark (ATV) –Reiselivsnæring –Utleie av jakt/fiske –Reindrift –Sauenæring –Fritid – transport til hytter –Forskning/forvaltning –Jakt – uttak av hjortevilt ………….. (direkte hjemlet i forskrift) Betydelig større miljøkonsekvenser enn snøskuterkjøring på snødekt mark….. –Liten offentlig debatt om endring av reglene for barmarkskjøring…..… 24

25 25

26 Kilde: Samferdselsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Opplysningrådet for veitrafikken AS Fotnote(r): Omfatter alle registrerte kjøretøy og tilhengere.

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37 Motorferdsel i utmark og vassdrag - Utviklingstrekk Sterk dynamikk Behov for klare rammer Behov for nytt regelverk Nye typer kjøretøy  eks. ATV m/belter

38 38


Laste ned ppt "1 Forvaltning av fjellregionen i Nord-Trøndelag Motorferdsel i utmark og vassdrag Utviklingstrekk v/ Ø ystein Lorentsen Seniorrådgiver Fylkesmannens Milj."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google