Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS100 Dag 3 23.09.13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS100 Dag 3 23.09.13."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS100 Dag 3

2 Dagens program Gjennomgang av praktiske oppgaver Rettssystematikk
Rettskildelære Bruk av lovtekstens ordlyd i tolkningen Hvordan en lov blir til Bruk av forarbeider i tolkningen

3 Praktiske oppgaver

4 Fasit til oppgavene? 4a: Han kan ferdes fritt der
4b: Han kan fritt fortøye lenge når det ikke er nedlagt forbud 4c: Han kan fortøye en kort tid på tross av forbudet

5 Rettssystematikk

6 Rettssystematikk Jus deles i rettsområder gruppert etter reglenes innhold Eks: Erstatningsrett, arverett, opphavsrett, strafferett Privatrett og offentlig rett Et hovedskille Privatrett angår forholdet mellom private Inkluderer både enkeltpersoner og bedrifter Eks: Kjøpsrett, arverett, familierett, pengekravsrett

7 Rettssystematikk Offentlig rett
angår forholdet mellom myndighetene og de private Eks: Strafferett, skatterett, miljørett angår forholdet mellom forskjellige myndighetsorganer Eks: Statsforfatningsrett Folkeretten Avtaler mellom flere stater Eks: FN, Nato, Europarådet

8 Rettssystematikk Internasjonal rett EU-retten
Ikke det samme som folkerett Hver stat har sitt eget rettssystem Lager egne lover Dømmer etter egne lover EU-retten Eget rettssystem med egne lovgivere og dommere Påvirker strekt de nasjonale systemene i EU/EØS

9 Rettskildelære

10 Rettskildelære: Regler om hvordan man tolker regler
Hvor kommer disse reglene fra? Ikke vedtatt av Storting eller regjering Ikke en logisk følge av naturretten Deskriptive normer Hvordan pleier Høyesterett å gå fram? Analysere deres dommer ”Vi gjør det slik som de flinkeste…”

11 Rettskildelære: Hovedtrekk
Relevans Hvilke kilder og argumenter er det lovlig å legge vekt på? Eks: Loven er OK – ikke avisen Slutning Hva er meningsinnholdet i denne kilden? Eks: Hva betyr egentlig ”multebærland i Tromsø Stift”? Vekt Hvor mye vekt kan vi legge på denne kilden? Eks: En dom fra Høyesterett teller som regel mer enn Stortingsmelding

12 Rettskildelære: Relevante rettskilder
Relevans Slutning vekt Rettskildelære: Relevante rettskilder Vanlig gruppering: Lovtekst Forarbeider Rettspraksis Andre myndigheters praksis Privates praksis Juridisk teori Reelle hensyn Lovgivers formål

13 Behovet for tolkning

14 Behovet for tolkning av lovtekst
Språklig uklarhet Flytende ordgrense, fast kjerne Hva er et ”skip”? 10 fot, 30 fot, 100 fot... ”By”? Oslo, Bodø, Alvdal, Ås, Hemsedal Tvetydighet ”sats” – Er det noe man bruker på hoppkanten, trykkeriet eller i hjemmebrentproduksjonen? Grammatisk uklarhet Hva når regelen gjelder ”hest og hund som går løs” ?

15 Behovet for tolkning av lovtekst
Loven skal dekke et stort antall tilfeller Kan ikke spesifisere reglene i minste detalj Vegtrafikkloven 18.juni 1965 nr. 4 § 3 Loven skal gjelde i lang tid Må ha en utviklingsdyktig form LOV nr 106: Lov om tomtefeste: ”Krav i lova her om at ei avtale skal settast opp skriftleg, er ikkje til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon dersom partane er samde om det.” mail, webskjema, chat, sms, fb ++

16 Behovet for tolkning av lovtekst - skille mellom tolkning og skjønn
Lovgiver kan bevisst overlate en skjønnsfrihet til dommeren eller forvaltningen (innen visse rammer) Kompliserte rettsområder Eks: erstatningsrett, avtalerett Forvaltningens styringsfrihet Eks: asylsøknader, byggesaker Rettslige standarder Normens innhold skal kunne forandre seg Markedsføringsloven 9. januar 2009 nr. 2 § 2 (Før: Markedsføringsloven 16. juni 1972 nr. 47 § 1 )

17 Bruk av lovtekstens ordlyd i tolkningen

18 Slutning fra lovens ordlyd
Relevans Slutning vekt Slutning fra lovens ordlyd Utgangspunkt: Vanlig språklig forståelse Alminnelig språkbruk Forutberegnelighet for vanlige borgere Konteksten påvirker Fagterminologi tolkes av fagfolk Gamle lover må leses med oldefars briller Eks: Grl. § 105 Teksten må leses i sammenheng Overskrifter, definisjonsregler

19 Språklig forståelse i faglig kontekst
Vannressursloven § 44 (2): ”en grunnvannsforekomst” Tolkningsmuligheter basert på fagterminologi: Hydrologisk begrep Norsk standard for kartlegging (SOSI) Definisjon i EUs vanndirektiv Økonomisk lønnsomt å drive Influensområde ved uttaksbrønn Hydrologisk definisjon av grunnvannsmagasin : geologisk formasjon som kan lagre og transportere tilstrekkelige vannmengder til å være signifikant i det hydrologiske kretsløp SOSI standard - versjon 2.2 Kan være en brønn (punkt), kildeutspring eller avgrensing av et grunnvannsmagasin. vanndirektivets definisjon er alle forekomster der en kan ta ut en vannmengde større enn 10 m3/dag. SFT rapport: De fleste steder i Norge vil det være mulig å ta ut en slik mengde fra en brønn. Skottland har lignende forhold som Norge og har bestemt at en skal ta utgangspunkt i at hele Skottland er å betrakte som en grunnvannsforekomst Økonomisk lønnsomhet: Kan på sikt flytte avgrensningen pga ny teknikk, men eierinteressen er jo av økonomisk art + Influensområde: NIVA: Ved uttak av grunnvann vil det etableres en lokal senkning av grunnvannsnivået (senkningstrakt), som medfører at brønnen trekker på grunnvann fra et større område: Et influensområde . (Varierer med pumpingen – RTH uheldig) (Økonomisk relevant ++) Tilsigsområde : et landareal eller et hydrogeologisk område som fører vann til kilden. Kalles ofte infiltrasjonsområde.

20 Hvordan analysere en dom fra Høyesterett
Sammendrag Fakta Tingrettens resultat Lagmannsrettens resultat Anførsler fra partene Høyesteretts vurdering ”Jeg er kommet til … ” Førstvoterendes syn Evt. dissenterende syn Avstemning Domskonklusjon Rt s (Hønsehaukdommen) Les denne dommen på fagsidene

21 Når slutningen fra tekstens ordlyd er usikker: Forarbeidene
NOU Prop. L (Ot.prp) Innst. L (Innst. O) For å bruke forarbeidene forsvarlig må man vite hvordan en lov blir til

22 En lov blir til. Hvem er lovgiver?

23 Hvem er lovgiver? Disse er i hvert fall med: Kongen personlig
Stortinget i plenum (Lagtinget og Odelstinget) Stortingskomiteen Regjeringen Departementet NB: Ny ordning av lovbehandlingen i Stortinget fra 1. oktober 2009 (parentesene = tidligere ordning)

24 Hvem er lovgiver? Kan det være med flere?
Sakkyndige komiteer, NOU-rapporter Høringsinstansene Lobbyister? Pressen? Noen fra EU? Kan du skrive i forarbeidene? Metodespørsmål: Hva skal regnes som forarbeidene til en lov?

25 Før en lov blir til Politiske debatter i Storting og regjering
Krav fra EU, FN, Europarådet ++ ”Mediesirkus” Press fra bransjer og organisasjoner Mye annet

26 Lovprosessen: Regjeringens del
Regjeringen oppnevner sakkyndig komité Komiteen avgir begrunnet forslag til lov - NOU Et departement sender forslaget til høring Departementet vurderer NOUen og høringssvarene Departementets forslag oversendes Stortinget som Prop. L (Ot.prp)

27 Lovprosessen: Stortingets del
Prop. fra regjeringen går til behandling i en av de faste komiteene Komiteen sender sin innstilling til Stortinget som Innst. L (til Odelstinget som Innst. O.) Førstegangsbehandling i Stortinget: Lovvedtak (Odelstinget vedtok selve lovteksten som Besl. O.) Andregangsbehandling i Stortinget. Evt med Lovanmerkning. (Lagtinget vedtok lovteksten endelig.)

28 Lovprosessen: Kongens del
Kongen i statsråd (ved kgl.res.) Sanksjonerer loven Vedtar hvilken dato loven settes i kraft Kunngjør loven offentlig

29

30 Bruk av forarbeidene i tolkningen

31 Hvilke dokumenter har relevans som forarbeider?
De vanlige: Innst. O Ot. prp. NOU Mer sjeldne: Lovforslag fra stortingsrepresentanter Referat fra stortingsforhandlinger (Stortingsmeldinger gitt i tilknytning til loven)

32 Hvilken vekt kan man legge på forarbeidene?
Faktorer å ta hensyn til: Alder Forarbeidene er viktigst ved nye lover Etter hvert kan det dannes avklarende rettspraksis i tillegg Nærheten til stortingsvedtaket Respekten for folkestyret Innst.O. er nærmest – Hvor enstemmig er den? Grundighet Respekten for fagkunnskap Ot.prp. og NOU er størst – Er de godt forberedt?

33 Hva finnes i forarbeidene? Hvilke slutninger kan trekkes?
Hoveddel: Generelle drøftelser Bakgrunnen for lovforslaget Historikk og politiske mål Gjeldende rett Hovedpunkter i lovforslaget Økonomiske og administrative konsekvenser Merknader til de enkelte paragrafer Eksempler, definisjoner, presiseringer

34 Forarbeider Lovtekst i endringsloven


Laste ned ppt "JUS100 Dag 3 23.09.13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google