Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vernerunden 2012 Risikovurdering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vernerunden 2012 Risikovurdering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vernerunden 2012 Risikovurdering
HMS – RVS

2 Fokus på risikovurdering og medvirkning !
Risikovurdering og medvirkning vert fokusert i årets HMS - runde Nye arbeidsmiljøforskrifter har satt søkelys på desse områda ettersom 60% av norske bedrifter ikkje har kartlagt kva som medfører risiko for arbeidstakarane, samfunnet og miljøet. Meir enn halvparten har ikkje gjort ei risikovurdering, dvs dei veit ikkje kvar dei største farane i verksemda ligg. Dei ulike avdelingane skal analysere kvar dei vil sette i gang eit forbetringsarbeid, der ein startar med ei risikoanalyse. Det skal og vurderast på dei ulike avdelingane behovet for fleire vernerundar gjennom året. Skolen skal årleg gjennomføre risikovurderingar med elevdeltaking for å førebygge helseskader og miljøforstyrring. Årets HMS runde går med same bemanning som sist: Elevverneombod – vaktmester – verneombod – avdelingsleiar.

3 Praktisk risikovurdering
Eksempel nr 1 – Nesjestranda (Mal lastes ned fra HMS hjemmesiden på fylket ) Risikovurdering innen HMS

4 Risikovurderinger Nesjestranda
Risikovurdering av HMS-forhold Avdeling: Romsdal vgs avd Nesjestranda Dato: Aktivitet / prosess 3 risikovurderinger - 2 fysisk + 1 psykososial Mogeleg uønska hending Mogelege årsaker Konsekvens Eksisterande tiltak S K R Forslag om tiltak Påkjørsel ved kryssing av hovedvei Kryssing av hovedvei ved av og påstigning skole- skyss. 80 km/h sone Alvorlig skade/død Ingen, men de mest utsatte elevene blir fulgt til bussen først 3 5 15 1.Fartsbegrensning på strekningen m/skilting. (2. Busslomme etableres) 2 10 Takras av is over inngang gamlebygget Varmelekkasje, ingen snøfangere Alvorlig skade Sette opp sperring / hugge is 4 12 Montere snøfanger. Isolere taket på innside Fare for vold/trussel fra elever Større inntak av elever med psykiske problem/samspills-vansker Fysisk og psykiske plager /stress i undervisnings- situasjonen 2-lærersystem, assi-stent, psykolog, helsesøster, rådgivere, ansvarsgruppe. Etablere vaktsystem med rett til fysisk inngripen/skjerming 6

5 Risikovurdering av nedetid på datanettet RVS
IT-avdelinga er i det vesentlige ei kunnskapsbedrift med 1-2 nøkkelpersoner som skolen er meget avhengig av kompetansemessig og mht stabilitet. Skolen har 2-3 lærlinger kontinuerlig og disse må også administreres, veiledes og følges opp i tillegg til ansvaret for drifting av hele skolens datanett. Tekniske installasjoner er sårbare mht temperatur, komponen- og strømsvikt   Sannsynleg Konsekvens Kan skje Kan føre til Har skjedd fleire gonger Har skjedd Tenkeleg Nedetid x24 timer Nedetid – 24 timer Nedetid – 7 Avvik IT – sårbarhet Romsdal vgs 3 2 1 Produkt Berørte områder Svikt i utstyr som følgje av for høy temperatur i serverrommet x  x 4 Varierende blokker Svikt i serverrom som følge av strømsvikt B -104 6 A,B,C,K,E Svikt i serverrom som følge av sprinklerutløsning v/ brann-sabotasje Hele skolen Sabotasje på åpen fiber på skinne gjennom langgangen B-blokka, Få avdelinger Hovedforbindelsen via Telenor fiber inn/ut fra skolen ødelegges IT-ansvarlig går ut på grunn av sykdom/skade Manglende mulighet til kompetanseheving pga mannskapsmangel  1  3 Skadelig på sikt

6 Risikoanalyse av ulike avdelinger RVS
Hjelpeskjema for risikoanalyse (eksempel) Sett ett kryss i en av kolonnene under sannsynlighet og konsekvens Multipliser verdiene og før summen til produkt Prioriter etter høyeste produktverdi Sette HMS – kode der dere mener det er nødvendig 1=slett standard = under gjennomsnitt =akseptabelt Eksempel Manglende sikkerhetsutstyr etter dagens standard ? (sett Ja ) Sannsynlighet Konsekvens skjema 1 Kan skje Kan føre til Har skjedd flere ganger Har skjedd Tenkelig /mulig Død (alvorlig – varig men) Varig skade Forbigående skade (harmløs -) 3 2 1 Produkt Prioritet HMT-kode Mekanisk avdeling Dreiing (slagskade ved løs chucknøkkel ) Ja  X X 6 Dreiing (glødende spon i øyet) 4 Sveising (brannskade) Gassveising (gasseksplosjon) Fresing (skade ved maskinoperasjon ) Byggavdeling Spikerpistol (selvskade – skade på andre) Byggsag (miste en hånd - ) Fallskade fra Bygg/stillas Elektroavdeling Elektrisk støt, brannskade 3-9 1-3 Lodding (gasser, brannskade etc) Formgiving Gymsal Redskaper (saks kniv) Løsemidler , maling, lakk (allergier ) AA/ØA/SS/ID/PB Naturfagrom (eksplosjon, brann, syrer, baser med mer) PC–rom Klasserom (el.opplegg, ventilasjon, temperatur, pulter, rømming) Helse og sosial Kjøkken matlaging (koking brannskade) Medisiner (feilmedisinering) Løft av pasienter (ergonomiske problem, slitasjeskade) Stress

7 Risikoanalyse teknikk og industriell produksjon – maskiner
Hjelpeskjema for risikoanalyse Avdeling: Teknikk og Industriell Produksjon (Rom B131A/B131B/B134) Utarbeidet av: Norvald Tangen og Harald Tomren Dato: Manglende sikkerhetsutstyr etter dagens standard ? (sett Ja ) Sannsynlighet Konsekvens skjema 1 Kan skje Kan føre til Har skjedd flere ganger Har skjedd Tenkelig /mulig Død (alvorlig – varig men) Varig skade Forbigående skade (harmløs -) 3 2 1 Produkt Prioritet HMT-kode Platevalse, Kongensbro 2000 x 8, modell år 1950 Ja X 4 Søyleboremaskin, 2stk, Strands 68, modell 1965 5 Søyleboremaskin, Strands RS 25, ukjent år Punktsveisemaskin, UNITOR, type I V 14 6 Platesaks, Piesok NTV 2000 x 4, modell år 1950 Båndsag, CARIF 200, Type Cariff 200 A Rørkutter /rørgjengemaskin, Rotenberger Panda, modell år 1985  X Rørbøyemaskin, Ercolina Super Bender, modell år 2000 CNC-skjæremaskin (plasma/gass), Burny Etek, Technicut Group Plasmakutter, ESAB LPC 50, modell år 1980 Sveisemaskin, 6 stk Kemppi Pro 3000 Sveisemaskin, 6 stk Kemppi Pro MIG, med Kemppi Pro 3000 strømkilde Sveisemaskin, Kempomig 3500 Sveisemaskin, Kempomat 180 Sveisemaskin, Kempomat 320 Sveisemaskin, Kemppi Master 1500 Sveisemaskin, Kempotig AC/DC 250 Båndsliper, Kapema Aps. , type BGM 75 Båndsliper, HM, type TAS-76 Motorisert hydraulisk presse

8 Risikovurdering av elevtransport Langmyrveien
Ca 6 busselskaper transporterer elever til og fra daglig De fleste setter av elever på begge sider av Langmyrveien eller de kjører inn på området v/Prix eller inn ved hovedinnkjøringen og setter av elevene. Mange elever transporteres til skolen av foreldre med bil og disse stopper hvorsomhelst for av- og påstigning. I tillegg kommer trafikken med moped og privatbiler kjørt av elever Det er ingen separasjon av disse og tilstandene er til dels kaotiske rundt kl Manglende fartsdemper i Langmyrveien på nedsiden av hovedinnkjøring fører til høy hastighet begge veier. Sannsynleg Konsekvens Kan skje Kan føre til Har skjedd fleire gonger Har skjedd Tenkeleg Fatalt /død Alvorlig skade Lettere skade Avvik IT – sårbarhet Romsdal vgs 3 2 1 Produkt Berørte områder Påkjørsel som følge av kryssing over Langmyrvegen ved avsetting (mørkt) x 4 Påkjørsel som følg av høy fart – ingen fartsdemper før etter ulykke * 6 *Kona til nabo nær skolen Påkjørsel av person/kjøretøy ved manøvrering av buss inne på området Påkjørsel som følge av private biler, mopeder, motorsykler, ATV er inne på området Personskade som følge av kjøring inne på skoleområdet til / fra parkeringsplass  x

9 Hjelpeskjema for risikovurdering av Brann/personskade/defekt teknisk utstyr
Skolen har mye teknisk utstyr som er koblet opp og spenningssatt. Det meste av dette er stasjonære PCer som kan stå på over natt/helg/ferier IT-avdelingen har kontinuerlig PC er stående på til programoppdatering Mange av elevenes PCer må ha strøm i klasserom som kobles opp via et tilfeldig nett av skjøteledninger/ledningstromler Skolen har et antall kaffemaskiner/kaffetraktere som representerer en brannrisiko. Diverse annet utstyr som er spenningssatt  Sannsynleg Konsekvens Kan skje Kan føre til Har skjedd fleire gonger Har skjedd Tenkeleg Større økonomisk tap + død Personskade + økoonomisk skade Økonomisk skade/tap Brannrisiko som følge av spenningssatt utstyr 3 2 1 Produkt Berørte områder Brann i spenningssatt IT-utstyr (stasjonær PC, bærbar PC, rutere, servere, printere) x 4 Ikke skjedd på vår skole Brann i skjøteledninger til elev PCer  x Registrert varmgang Brann i annet teknisk utstyr som er spenningssatt Over hele skolen Brann som følge av spenningssatt ledningsnett ute av bruk i bygningsmassen * * Eldre verkstedområder Strømgjennomgang i person grunnet jordfeil, maskinutrustning 9 Verkstedområde TIP Brann i maskinutrustning grunnet aldring/støv Har skjedd i sveiseverksted *Kan være årsak til jordingsfeil

10 En total risikoanalyse av skolen vil måtte omfatte disse aktiviteter/hendelser:
Verksted og lab-aktiviteter knyttet til brann, eksplosjon, elektrisk, maskinhåndtering, stoffeksponering, stråling mm ( jfr REACH direktivet) Elever og aktiviteter knyttet til rus, psykisk ustabilitet, mobbing/slåssing, vold mot ansatte. Brannobjektet RVS: Risikovurdering av brann, eksplosjon, bruk av kjemisk stoffer, varme arbeider. Risikovurdering av trafikkforhold på området, elevtransport egne busser, privat kjøring og busstransport til og fra skolen. Ulike elevaktiviteter innendørs og utendørs relatert til kroppsøving, idrett, friluftsliv Risikovurdering av mulig terroranslag – alarmering, evakuering, prosedyrer, ansvar. Risikovurdering av området mht sabotasje, tyveri, ulovlig omsetning/bruk av stoff. Risikovurdering av skolens aktiviteter/prosesser med tanke på ytre miljø.

11 Ulykkesstatistikk RVS
Oversikten viser at de langt fleste skadehendelsene har med kroppsøving/fysisk aktivitet å gjøre. Dernest kommer hendelser knyttet til våre verkstedaktiviteter Trafikkuhell knyttet til skoleplass og til/fra skole varierer fra år til år. Skolen har hatt ett dødsfall og en alvorlig skadd knyttet til elevtransport i 2003 Potensialet for alvorlig skade knyttet til verkstedaktiviteter og transport/bilkjøring er dessverre ganske høyt og risikovurderinger /tiltak er nødvendig.

12 2003 Sum skadeart/sted 7 3 2 1 20 Dato Navn Ulykkesregistrering
 Ulykkesregistrering 2003 Skadeart Kroppsøving/ uteaktivitet Trafikk Verksted Vold Fall Annet Årsak 27.jan Kutt i ankel- plateklem X 05.feb Brudd i albue Fall på is, skoleplassen Hodeskader/nakkebrudd † Trafikkulykke moped - bil m/død Bruddskader, slag mm Trafikkulykke moped bil m/skade 10.feb Ankelvridning 05.mar Lite kutt i håndledd 03.mar Muskelbrist 26.mar Ankelskade 14.mai Brudd i Håndledd Snowboard 20.jun Forstuet Finger 29.aug Fotskade 18.sep Forstuing/vridning 24.sep Slagskade/skrubbsår Velt m sykkel på vei til skole 26.sep Slagskader Passasjer i bil 29.sep Ribbein, Slag, hjerneryst. Utforkjøring m/bil - fører av bil Slag av sveiv i fres Manglende sikkerhet m/fjær  22.okt Trafikkskade, utforkjøring Fører firmabil 24.okt Tannskade fra sykkelvelt Sykkelvelt på vei til skolen 18.des Metallspon i handa Rengjøring i verksted  Sum skadeart/sted 7 3 2 1 20

13 2004 Årsak Sum 14 5 1 4 28 Vridning av kne Klemming av finger
 Ulykkesregistrering 2004  Skadeart Kroppsøving/ uteaktivitet Trafikk Verkste Vold Fall Annet Årsak 26. jan. Vridning av kne X 26. nov. Klemming av finger 3. nov. Slagskader i ansikt Slåssing i vestibule - vold 18. nov. Metallspon i øyet 18. okt. Forstuing av tommel 9. nov. Kutt i ansikt skrubbsår Skoleplassen 20. apr. Vridning av kne/ Løpsaktivitet 27. apr. Finger kom i klem Lasting av stålplater verksted 25. apr. Klemming av fingre Monteringsarbeid Hustadmarmor 4. mar. Forstuing/vridning av ankel Skidag, påkjørt i Tusten 21. jan. Bløtdelsskade i ankel Fotball m/nærkontakt spark 28. jan. Betennelse i kne Overbelastning ved kroppsøving 17. mar. Brudd i ankel "jackass" forestilling m/filming av stunt 25. feb. Kneskade Kollisjon etter "sisten" øvelse 20. jan. Lettere hjernerystelse Hodet i veggen under lek Vondt i kneet Fall på skibrett 12. okt. 10. des. Smerte under ribbeina 3. feb. Støt mot pekefinger høyre hånd Brukket hånd Alpinbakken Tusten, snowboard 1. apr. Brekt tann Fall i trappestige utplassering Elmo 13. jan. Knekt nesebein Kne i ansiktet ved trampoline 20. nov. Vridning av kne (glatt) Kryssing av skoleplass på glatt føre 30. apr. Tråkket over i ankelen Fottur på atlanterhavsveien 29. mai. Spiker i hånda 13. sep. Brukket skulder/avrevet sener Fall på glatt gulv i vestibulen Brudd i hånd Fall på glatt føre på skoleplassen  Sum 14 5 1 4 28

14 2005 Årsak Skadeart Sum skadeaktivitet 14 2 1 17 28.jan
 Ulykkesregistrering 2005   Skadeart Kroppsøving / uteaktivitet Trafikk Verksted Vold Fall Annet Årsak 28.jan Vridning av kne Kroppsøving 31.mar Slagskade X Skidag aking 28.feb Håndleddsskade Skidag/snowboard Kneskade 08.mar Fingerskade 11.mai Finger ut av ledd 15.mar Ankelbrudd Skidag Tusten 04.mar Avslitt muskel i lår Skidag / lærer 13.jun Avslitt muskelfeste i fot Fall fra hest på klassetur 26.aug Skade i venstre for 22.sep Skade i pekefinger 15.apr Tannskade Bedriftsidrett 31.aug Leddbåndsskade høyre kne Tautrekkong friluftsdag 30.nov Vridning venstre kne Fall på glatt føre skoleplassen 07.des Brudd i albueledd Egentrening i Moldeheia m/fall 29.nov Kutt i finger 30.mar Korsryggskade 20.aug Skade  Sum skadeaktivitet 14 2 1 17

15 Ulykkesregistrering 2012 2012 Ulykkesregistrering Årsak 11.01.2012 E
Ulykkesregistrering Kr.øv/ uteakt Trafikk Verksted Vold Fall Annet Årsak  E Fingerskade/brudd X Brukte hansker ved smergling dreiebenk Overbelastet leggmuskel Bruk av tredemølle Øyeskade Dreiing uten vernebrille spon i øye Skrubbsår/ slagskade Veltet på mobed for å unngå bil- skolens område Fotskade/tå Fall av stålplate mot fot - sluppet taket Vondt i muskler/skjelett Kollisjon med medelev i kroppsøving Hjernerystelse Kollisjon med medlelev , ballaktivitet Seneskade finger Ball mot finger Slagskade på arm Traff vegg m/arm under ballaktivitet Ødelagt leggmuskel Voleyball treningsleir Spania Skolding av håndledd Varmt vann høytrykksspyler Tannskade Arbeid søppelrydding kunstgrasbanen L Kutt i hånd - sying Kuttet hånden under arbeid med ker.flis Kutt i albue -antibiotika Fall under avstigning buss på skolen Kneskade v/vridning Hopp under ballspill Brudd/brist arm Kroppsøving Øyeskade, bittskade,slag Slåsskamp mellom jenter Skiveutglidning rygg Hoppet mot tjukkas under øvelse Tommelskade/ forstuing Ball mot tommel/hånd Sum 10 2 5 1 19

16 Kortversjon driftsmessig utgangspunkt Romsdal vgs
3 lokasjoner: Langmyrveien - Bergmo – Nesjestranda Ca kvm bygningsareal Ca 110 mål uteareal Ca 31 bygninger. Ca alder bygningsmasse år Ca 196 tilsatte Ca 800 elever

17 Bygningsmassen - terminering/videreføring
A-blokka 1963, ombygd år B-blokka påbygd år C-blokka år D-blokka år E-blokka år G-blokka 1971, påbygg 1988, renovert /24/41år K-blokka år M-blokka (Bergmo) år N-blokka nybygg (Nesjestranda) /13 år H-blokka (brakka) år

18 E - blokka Må ha en overhaling både innvendig og utvendig.
Lekkasjeproblematikk på tak og glassoverbygg Setningsskader i inngangsparti - sprekker Ytterkledning i ferd med å ramle av – vannskadet. Ventilasjon for dårlig – særlig frisør Solskjerming mangler/skiftes Serverrom må kjøles

19 K - blokka Ser ut til å være dårlig egnet for formålet.
For liten plass i forhold til aktiviteter Mangel på el-kontakter for utstillingsdesign «Driftsutfordring » å skifte pærer i spotlysramme atrium Manglende lagerkapasitet for materialer og utstyr. Øyeplager blant personalet (tørr luft ?) Krav om sprinkling av ventilasjonsrom /trappesjakt Miljømålinger foretas Avvik sprinkling oversendes ByVe

20 G-blokka /F-hallen Innemiljøproblematikken fortsetter….
Mesteparten av klasserommene oppleves problematiske. (ujamn temperatur, trekk, dårlig luft, kaldras) Nye miljømålinger/brukerundersøkelse iverksettes SD anlegget overgås opp mot rommålinger Utbedring av F-hallen på en rekke områder Sak om F-hallen tas opp med byggeier Molde Kommune Gjennomføre støymålinger i hallen

21 Gjennomføring av radonmålinger RVS
Radonmålinger er stikkprøvemessig gjennomført (1 døgn) med elektronisk apparatur og etterprøvd med s.k. sporfilm (langtidsmåling -2 mnd) Verdiene på stikkprøvene er verifisert, men s.k. årsgjennomsnitt kan ligge både over og under korttidsmålingene. (se tabell) Gjennomsnitt for boliger i Norge ligger på 70 bq/m3 Tiltaksgrensen er senket fra 200 til 100 bq/m3 Antatt tilfeller av lungekreft relatert til radon antas å ligge rundt 300 pr år. Antall døde av lungekreft ligger på ca 1000 i Norge. I nye bygg legges det nå tett radonmatte i byggegrunnen dersom nivået ligger over 100 bq/m3

22 Måleresultater ulike rom RVS
Plassering Nivå Radon A. Sporfilm Avvik B-blokka /fyrrommet 224 270 +46 B-blokka /verksted Kjell 79 100 +21 A-blokka /auditoriet 143 115* -28 A-blokka /A 217 1 7 55 +48 A-blokka /A 111 282 -167 A-blokka /A 113 536 150* -386 K-blokka /teknisk rom 527 490 -37 G-blokka /PC lager 183 280 +97 G-blokka /lærerrom - 35 E-blokka /garderobe 150 +71 C-blokka /C 114 359 - * C-blokka /C 105 235 Nesjestranda /nyb. Rom012 140


Laste ned ppt "Vernerunden 2012 Risikovurdering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google