Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vernerunden 2012 Risikovurdering. Fokus på risikovurdering og medvirkning ! Risikovurdering og medvirkning vert fokusert i årets HMS - runde Nye arbeidsmiljøforskrifter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vernerunden 2012 Risikovurdering. Fokus på risikovurdering og medvirkning ! Risikovurdering og medvirkning vert fokusert i årets HMS - runde Nye arbeidsmiljøforskrifter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vernerunden 2012 Risikovurdering

2 Fokus på risikovurdering og medvirkning ! Risikovurdering og medvirkning vert fokusert i årets HMS - runde Nye arbeidsmiljøforskrifter har satt søkelys på desse områda ettersom 60% av norske bedrifter ikkje har kartlagt kva som medfører risiko for arbeidstakarane, samfunnet og miljøet. Meir enn halvparten har ikkje gjort ei risikovurdering, dvs dei veit ikkje kvar dei største farane i verksemda ligg. Dei ulike avdelingane skal analysere kvar dei vil sette i gang eit forbetringsarbeid, der ein startar med ei risikoanalyse. Det skal og vurderast på dei ulike avdelingane behovet for fleire vernerundar gjennom året. Skolen skal årleg gjennomføre risikovurderingar med elevdeltaking for å førebygge helseskader og miljøforstyrring. Årets HMS runde går med same bemanning som sist: Elevverneombod – vaktmester – verneombod – avdelingsleiar.

3 Praktisk risikovurdering Eksempel nr 1 – Nesjestranda (Mal lastes ned fra HMS hjemmesiden på fylket ) Eksempel nr 1 – Nesjestranda Risikovurdering innen HMS

4 Risikovurderinger Nesjestranda Risikovurdering av HMS-forhold Avdeling: Romsdal vgs avd Nesjestranda Dato: 03.12.2012 Aktivitet / prosess 3 risikovurderinger - 2 fysisk + 1 psykososial Mogeleg uønska hending Mogelege årsaker Konsekvens Eksisterande tiltak SKRForslag om tiltakSKR Påkjørsel ved kryssing av hovedvei Kryssing av hovedvei ved av og påstigning skole- skyss. 80 km/h sone Alvorlig skade/død Ingen, men de mest utsatte elevene blir fulgt til bussen først 3515 1.Fartsbegrensning på strekningen m/skilting. (2. Busslomme etableres) 2510 Takras av is over inngang gamlebygget Varmelekkasje, ingen snøfangere Alvorlig skade Sette opp sperring / hugge is 34 12 Montere snøfanger. Isolere taket på innside 22 4 Fare for vold/trussel fra elever Større inntak av elever med psykiske problem/samspills- vansker Fysisk og psykiske plager /stress i undervisnings- situasjonen 2-lærersystem, assi- stent, psykolog, helsesøster, rådgivere, ansvarsgruppe. 34 12 Etablere vaktsystem med rett til fysisk inngripen/skjerming 32 6

5 Risikovurdering av nedetid på datanettet RVS IT-avdelinga er i det vesentlige ei kunnskapsbedrift med 1-2 nøkkelpersoner som skolen er meget avhengig av kompetansemessig og mht stabilitet. Skolen har 2-3 lærlinger kontinuerlig og disse må også administreres, veiledes og følges opp i tillegg til ansvaret for drifting av hele skolens datanett. Tekniske installasjoner er sårbare mht temperatur, komponen- og strømsvikt SannsynlegKonsekvens Kan skjeKan føre til Har skjedd fleire gonger Har skjedd Tenkeleg Nedetid 24 - 5x24 timer Nedetid 7 – 24 timer Nedetid 0 – 7 timer Avvik IT – sårbarhet Romsdal vgs 321321 Produkt Berørte områder Svikt i utstyr som følgje av for høy temperatur i serverrommet x x 4 Varierende blokker Svikt i serverrom som følge av strømsvikt B -104 x x 6 A,B,C,K,E Svikt i serverrom som følge av sprinklerutløsning v/ brann- sabotasje xx 3 Hele skolen Sabotasje på åpen fiber på skinne gjennom langgangen B-blokka, x x 2 Få avdelinger Hovedforbindelsen via Telenor fiber inn/ut fra skolen ødelegges xx 3 Hele skolen IT-ansvarlig går ut på grunn av sykdom/skade xx 6 Hele skolen Manglende mulighet til kompetanseheving pga mannskapsmangelx 1 3 Skadelig på sikt

6 Risikoanalyse av ulike avdelinger RVS Hjelpeskjema for risikoanalyse (eksempel)  Sett ett kryss i en av kolonnene under sannsynlighet og konsekvens  Multipliser verdiene og før summen til produkt  Prioriter etter høyeste produktverdi  Sette HMS – kode der dere mener det er nødvendig 1=slett standard 2= under gjennomsnitt 3=akseptabelt Eksempel Manglende sikkerhetsutstyr etter dagens standard ? (sett Ja ) Sannsynlighet Konsekvens skjema 1 Kan skje Kan føre til Har skjedd flere ganger Har skjedd Tenkelig /mulig Død Varig skade (alvorlig – varig men) Forbigående skade (harmløs -) 321 321 ProduktPrioritetHMT-kode Mekanisk avdeling Dreiing (slagskade ved løs chucknøkkel )Ja X X 6 Dreiing (glødende spon i øyet) X X 4 Sveising (brannskade) X X3 Gassveising (gasseksplosjon) X X 4 Fresing (skade ved maskinoperasjon )Ja X X 4 Byggavdeling Spikerpistol (selvskade – skade på andre) X X 4 Byggsag (miste en hånd - ) X X 4 Fallskade fra Bygg/stillas X X 62 Elektroavdeling Elektrisk støt, brannskade X X X 3-91-3 Lodding (gasser, brannskade etc) X X 4 Formgiving Gymsal X X3 Redskaper (saks kniv) X X2 Løsemidler, maling, lakk (allergier ) X X 2 AA/ØA/SS/ID/PB Naturfagrom (eksplosjon, brann, syrer, baser med mer) X X 4 PC–rom X X1 Klasserom (el.opplegg, ventilasjon, temperatur, pulter, rømming) X X 4 Helse og sosial Kjøkken matlaging (koking brannskade) X X4 Medisiner (feilmedisinering) X X 62 Løft av pasienter (ergonomiske problem, slitasjeskade) X X 4 Stress X X3

7 Risikoanalyse teknikk og industriell produksjon – maskiner Hjelpeskjema for risikoanalyse Avdeling: Teknikk og Industriell Produksjon (Rom B131A/B131B/B134) Utarbeidet av: Norvald Tangen og Harald Tomren Dato: 25.01.07 Manglende sikkerhetsutstyr etter dagens standard ? (sett Ja ) Sannsynlighet Konsekvens skjema 1 Kan skje Kan føre til Har skjedd flere ganger Har skjedd Tenkelig /mulig Død Varig skade (alvorlig – varig men) Forbigående skade (harmløs -) 321 321ProduktPrioritetHMT-kode Platevalse, Kongensbro 2000 x 8, modell år 1950 Ja X X 4 2 Søyleboremaskin, 2stk, Strands 68, modell 1965 Ja X X 4 5 Søyleboremaskin, Strands RS 25, ukjent år Ja X X 4 5 Punktsveisemaskin, UNITOR, type I V 14 Ja X X 2 6 Platesaks, Piesok NTV 2000 x 4, modell år 1950 JaX X 6 1 Båndsag, CARIF 200, Type Cariff 200 A X X 2 Rørkutter /rørgjengemaskin, Rotenberger Panda, modell år 1985 X X 4 Rørbøyemaskin, Ercolina Super Bender, modell år 2000 X X 2 CNC-skjæremaskin (plasma/gass), Burny Etek, Technicut Group Ja X X 4 3 Plasmakutter, ESAB LPC 50, modell år 1980 X X 2 Sveisemaskin, 6 stk Kemppi Pro 3000 X X 2 Sveisemaskin, 6 stk Kemppi Pro MIG, med Kemppi Pro 3000 strømkilde X X 2 Sveisemaskin, Kempomig 3500 X X 2 Sveisemaskin, Kempomat 180 X X 2 Sveisemaskin, Kempomat 320 X X 2 Sveisemaskin, Kemppi Master 1500 X X 2 Sveisemaskin, Kempotig AC/DC 250 X X 4 Båndsliper, Kapema Aps., type BGM 75 X X 4 Båndsliper, HM, type TAS-76 X X 4 Motorisert hydraulisk presse Ja X X 4 4

8 Risikovurdering av elevtransport Langmyrveien  Ca 6 busselskaper transporterer elever til og fra daglig  De fleste setter av elever på begge sider av Langmyrveien eller de kjører inn på området v/Prix eller inn ved hovedinnkjøringen og setter av elevene.  Mange elever transporteres til skolen av foreldre med bil og disse stopper hvorsomhelst for av- og påstigning.  I tillegg kommer trafikken med moped og privatbiler kjørt av elever  Det er ingen separasjon av disse og tilstandene er til dels kaotiske rundt kl 0745 - 0815  Manglende fartsdemper i Langmyrveien på nedsiden av hovedinnkjøring fører til høy hastighet begge veier. SannsynlegKonsekvens Kan skjeKan føre til Har skjedd fleire gonger Har skjedd Tenkeleg Fatalt /død Alvorlig skade Lettere skade Avvik IT – sårbarhet Romsdal vgs 321321 Produ kt Berørte områder Påkjørsel som følge av kryssing over Langmyrvegen ved avsetting (mørkt) x x 4 Påkjørsel som følg av høy fart – ingen fartsdemper før etter ulykke * x x 6 *Kona til nabo nær skolen Påkjørsel av person/kjøretøy ved manøvrering av buss inne på området x x 2 Påkjørsel som følge av private biler, mopeder, motorsykler, ATV er inne på området x xx4 Personskade som følge av kjøring inne på skoleområdet til / fra parkeringsplass x x 4

9 Hjelpeskjema for risikovurdering av Brann/personskade/defekt teknisk utstyr  Skolen har mye teknisk utstyr som er koblet opp og spenningssatt.  Det meste av dette er stasjonære PCer som kan stå på over natt/helg/ferier  IT-avdelingen har kontinuerlig PC er stående på til programoppdatering  Mange av elevenes PCer må ha strøm i klasserom som kobles opp via et tilfeldig nett av skjøteledninger/ledningstromler  Skolen har et antall kaffemaskiner/kaffetraktere som representerer en brannrisiko.  Diverse annet utstyr som er spenningssatt SannsynlegKonsekvens Kan skjeKan føre til Har skjedd fleire gonger Har skjedd Tenkeleg Større økonomisk tap + død Personskade + økoonomisk skade Økonomisk skade/tap Brannrisiko som følge av spenningssatt utstyr 321321 Produ kt Berørte områder Brann i spenningssatt IT-utstyr (stasjonær PC, bærbar PC, rutere, servere, printere) x x 4 Ikke skjedd på vår skole Brann i skjøteledninger til elev PCer x x 4 Registrert varmgang Brann i annet teknisk utstyr som er spenningssatt xx 3 Over hele skolen Brann som følge av spenningssatt ledningsnett ute av bruk i bygningsmassen * xx 3 * Eldre verkstedområder Strømgjennomgang i person grunnet jordfeil, maskinutrustning x x 9 Verkstedområde TIP Brann i maskinutrustning grunnet aldring/støv x x 4 Har skjedd i sveiseverksted *Kan være årsak til jordingsfeil

10 En total risikoanalyse av skolen vil måtte omfatte disse aktiviteter/hendelser: Verksted og lab-aktiviteter knyttet til brann, eksplosjon, elektrisk, maskinhåndtering, stoffeksponering, stråling mm ( jfr REACH direktivet) Elever og aktiviteter knyttet til rus, psykisk ustabilitet, mobbing/slåssing, vold mot ansatte. Brannobjektet RVS: Risikovurdering av brann, eksplosjon, bruk av kjemisk stoffer, varme arbeider. Risikovurdering av trafikkforhold på området, elevtransport egne busser, privat kjøring og busstransport til og fra skolen. Ulike elevaktiviteter innendørs og utendørs relatert til kroppsøving, idrett, friluftsliv Risikovurdering av mulig terroranslag – alarmering, evakuering, prosedyrer, ansvar. Risikovurdering av området mht sabotasje, tyveri, ulovlig omsetning/bruk av stoff. Risikovurdering av skolens aktiviteter/prosesser med tanke på ytre miljø.

11 Ulykkesstatistikk RVS Oversikten viser at de langt fleste skadehendelsene har med kroppsøving/fysisk aktivitet å gjøre. Dernest kommer hendelser knyttet til våre verkstedaktiviteter Trafikkuhell knyttet til skoleplass og til/fra skole varierer fra år til år. Skolen har hatt ett dødsfall og en alvorlig skadd knyttet til elevtransport i 2003 Potensialet for alvorlig skade knyttet til verkstedaktiviteter og transport/bilkjøring er dessverre ganske høyt og risikovurderinger /tiltak er nødvendig.

12 Dato Navn Ulykkesregistrering 2003 Skadeart Kroppsøving/ uteaktivitet Trafikk Verksted Vold Fall Annet Årsak 27.jan Kutt i ankel- plateklem X 05.feb Brudd i albue X Fall på is, skoleplassen 05.feb Hodeskader/nakkebrudd † X Trafikkulykke moped - bil m/død 05.feb Bruddskader, slag mm X Trafikkulykke moped bil m/skade 10.feb Ankelvridning X 05.mar Lite kutt i håndledd X 03.mar Muskelbrist X 26.mar Ankelskade X 14.mai Brudd i Håndledd X Snowboard 20.jun Forstuet Finger X 29.aug Fotskade X 18.sep Forstuing/vridning X 24.sep Slagskade/skrubbsår X Velt m sykkel på vei til skole 26.sep Slagskader X Passasjer i bil 29.sep Ribbein, Slag, hjerneryst. X Utforkjøring m/bil - fører av bil 29.sep Slag av sveiv i fres X Manglende sikkerhet m/fjær 22.okt Trafikkskade, utforkjøring X Fører firmabil 24.okt Tannskade fra sykkelvelt X Sykkelvelt på vei til skolen 18.des Metallspon i handa X Rengjøring i verksted Sum skadeart/sted77321 20

13 Ulykkesregistrering 2004 Skadeart Kroppsøving/ uteaktivitet Trafikk Verkste Vold Fall Annet Årsak 26. jan. Vridning av kne X 26. nov. Klemming av finger X 3. nov. Slagskader i ansikt X Slåssing i vestibule - vold 18. nov. Metallspon i øyet X 18. okt. Forstuing av tommel X 9. nov. Kutt i ansikt skrubbsår X Skoleplassen 20. apr. Vridning av kne/ X Løpsaktivitet 27. apr. Finger kom i klem X Lasting av stålplater verksted 25. apr. Klemming av fingre XX Monteringsarbeid Hustadmarmor 4. mar. Forstuing/vridning av ankel X Skidag, påkjørt i Tusten 21. jan. Bløtdelsskade i ankel X Fotball m/nærkontakt spark 28. jan. Betennelse i kne X Overbelastning ved kroppsøving 17. mar. Brudd i ankel X "jackass" forestilling m/filming av stunt 25. feb. Kneskade X Kollisjon etter "sisten" øvelse 20. jan. Lettere hjernerystelse X Hodet i veggen under lek 4. mar. Vondt i kneet X Fall på skibrett 12. okt. Forstuing av tommel X 10. des. Smerte under ribbeina X 3. feb. Støt mot pekefinger høyre hånd X 4. mar. Brukket hånd X Alpinbakken Tusten, snowboard 1. apr. Brekt tann X Fall i trappestige utplassering Elmo 13. jan. Knekt nesebein X Kne i ansiktet ved trampoline 20. nov. Vridning av kne (glatt) X Kryssing av skoleplass på glatt føre 30. apr. Tråkket over i ankelen X Fottur på atlanterhavsveien 29. mai. Spiker i hånda X 13. sep. Brukket skulder/avrevet sener X Fall på glatt gulv i vestibulen Brudd i hånd X Fall på glatt føre på skoleplassen Sum14514428

14 Ulykkesregistrering 2005 Skadeart Kroppsøving / uteaktivitet Trafikk Verksted Vold Fall Annet Årsak 28.jan Vridning av kneKroppsøving 31.mar Slagskade X Skidag aking 28.feb Håndleddsskade X Skidag/snowboard 28.feb Kneskade X 08.mar Fingerskade X 11.mai Finger ut av ledd X 15.mar Ankelbrudd X Skidag Tusten 04.mar Avslitt muskel i lår X Skidag / lærer 13.jun Avslitt muskelfeste i fot X Fall fra hest på klassetur 26.aug Skade i venstre for X 22.sep Skade i pekefinger X 15.apr Tannskade X Bedriftsidrett 31.aug Leddbåndsskade høyre kne X Tautrekkong friluftsdag 30.nov Vridning venstre kne X Fall på glatt føre skoleplassen 07.des Brudd i albueledd X Egentrening i Moldeheia m/fall 29.nov Kutt i finger X 30.mar Korsryggskade X 20.aug Skade X Sum skadeaktivitet 1421 17

15 Ulykkesregistrering 2012 2012 Ulykkesregistrering Kr.øv/ uteaktTrafikkVerkstedVoldFallAnnet Årsak 11.01.2012 E Fingerskade/brudd X Brukte hansker ved smergling dreiebenk 30.01.2012 E Overbelastet leggmuskelX Bruk av tredemølle 06.02.2012 E Øyeskade X Dreiing uten vernebrille spon i øye 01.03.2012 E Skrubbsår/ slagskade X Veltet på mobed for å unngå bil- skolens område 14.03.2012 E Fotskade/tå X Fall av stålplate mot fot - sluppet taket 19.04.2012 E Vondt i muskler/skjelett X Kollisjon med medelev i kroppsøving 24.08.2012 E Hjernerystelse X Kollisjon med medlelev, ballaktivitet 23.08.2012 E Seneskade finger X Ball mot finger 05.09.2012 E Slagskade på arm X Traff vegg m/arm under ballaktivitet 03.10.2012 E Ødelagt leggmuskel X Voleyball treningsleir Spania 26.11.2012 E Skolding av håndledd X Varmt vann høytrykksspyler 12.08.2012 E Tannskade X Arbeid søppelrydding kunstgrasbanen 07.11.2012 L Kutt i hånd - sying X Kuttet hånden under arbeid med ker.flis 07.11.2012 E Kutt i albue -antibiotika X Fall under avstigning buss på skolen 12.11.2012 E Kneskade v/vridning X Hopp under ballspill 14.11.2012 E Brudd/brist arm X Kroppsøving 28.11.2012 E Øyeskade, bittskade,slag X Slåsskamp mellom jenter 13.11.2012 E Skiveutglidning rygg X Hoppet mot tjukkas under øvelse 30.11.2012 E Tommelskade/ forstuing X Ball mot tommel/hånd Sum 102511 19

16 Kortversjon driftsmessig utgangspunkt Romsdal vgs 3 lokasjoner: Langmyrveien - Bergmo – Nesjestranda Ca 20 000 kvm bygningsareal Ca 110 mål uteareal Ca 31 bygninger. Ca alder bygningsmasse 30 -50 år Ca 196 tilsatte Ca 800 elever

17 Bygningsmassen - terminering/videreføring A-blokka 1963, ombygd 1988 50 år B-blokka 1963 påbygd 1968 50 år C-blokka 1968 44 år D-blokka 1969 43 år E-blokka 1988 24 år G-blokka 1971, påbygg 1988, renovert 2010 3/24/41år K-blokka 2006 7 år M-blokka 1967 (Bergmo) 45 år N-blokka 1957 nybygg 1999 (Nesjestranda) 55/13 år H-blokka 1975 (brakka) 37 år

18 E - blokka Må ha en overhaling både innvendig og utvendig. Lekkasjeproblematikk på tak og glassoverbygg Setningsskader i inngangsparti - sprekker Ytterkledning i ferd med å ramle av – vannskadet. Ventilasjon for dårlig – særlig frisør Solskjerming mangler/skiftes Serverrom må kjøles

19 K - blokka Ser ut til å være dårlig egnet for formålet. For liten plass i forhold til aktiviteter Mangel på el-kontakter for utstillingsdesign «Driftsutfordring » å skifte pærer i spotlysramme atrium Manglende lagerkapasitet for materialer og utstyr. Øyeplager blant personalet (tørr luft ?) Krav om sprinkling av ventilasjonsrom /trappesjakt Miljømålinger foretas Avvik sprinkling oversendes ByVe

20 G-blokka /F-hallen Innemiljøproblematikken fortsetter…. Mesteparten av klasserommene oppleves problematiske. (ujamn temperatur, trekk, dårlig luft, kaldras) Nye miljømålinger/brukerundersøkelse iverksettes SD anlegget overgås opp mot rommålinger Utbedring av F-hallen på en rekke områder Sak om F-hallen tas opp med byggeier Molde Kommune Gjennomføre støymålinger i hallen

21 Gjennomføring av radonmålinger RVS Radonmålinger er stikkprøvemessig gjennomført (1 døgn) med elektronisk apparatur og etterprøvd med s.k. sporfilm (langtidsmåling -2 mnd) Verdiene på stikkprøvene er verifisert, men s.k. årsgjennomsnitt kan ligge både over og under korttidsmålingene. (se tabell) Gjennomsnitt for boliger i Norge ligger på 70 bq/m 3 Tiltaksgrensen er senket fra 200 til 100 bq/m 3 Antatt tilfeller av lungekreft relatert til radon antas å ligge rundt 300 pr år. Antall døde av lungekreft ligger på ca 1000 i Norge. I nye bygg legges det nå tett radonmatte i byggegrunnen dersom nivået ligger over 100 bq/m 3

22 Måleresultater ulike rom RVS PlasseringNivåRadon A.SporfilmAvvik B-blokka /fyrrommet0224270+46 B-blokka /verksted Kjell079100+21 A-blokka /auditoriet0143115*-28 A-blokka /A 2171755+48 A-blokka /A 1110282115*-167 A-blokka /A 1130536150*-386 K-blokka /teknisk rom0527490-37 G-blokka /PC lager0183280+97 G-blokka /lærerrom0-35- E-blokka /garderobe079150+71 C-blokka /C 1140359- *- C-blokka /C 1050235- *- Nesjestranda /nyb. Rom0120140- *-


Laste ned ppt "Vernerunden 2012 Risikovurdering. Fokus på risikovurdering og medvirkning ! Risikovurdering og medvirkning vert fokusert i årets HMS - runde Nye arbeidsmiljøforskrifter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google