Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte Norsk Fjernvarme – OED

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte Norsk Fjernvarme – OED"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte Norsk Fjernvarme – OED
7. september 2012 John Marius Lynne, Eidsiva Bioenergi, styreleder i Norsk Fjernvarme Cato Kjølstad, Hafslund Varme og styremedlem i Norsk Fjernvarme Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme

2 Agenda: Fjernvarmens rolle i energisystemet
Viktige saker for Norsk Fjernvarme p.t. Status for klagesaker i OED om maksimalpris for fjernvarme Byggemeldingen signaliserer at tilknytningsplikten skal bort Energimerkeordningen – svært uheldig for fjernvarmesektoren – forslag til enkel justering av ordningen Endringer i forskrift til energifondet svekker fjernvarmens inntekstgrunnlag Oppsummering

3 1. Fjernvarmens rolle i energisystemet
Bidrar med verdifull fleksibilitet for kraftsystemet (Ref. Energiutredningen) Bidrar med avgjørende effekt i byene (Ref. SINTEF-analyse av forsyningssikkerheten i Oslo). Viktig plattform for teknologiutvikling og kommersialisering innen ny fornybar teknologi som solvarme, varmebrønner, varmelagring, smarte termiske nett mm. (Ref EU-prosjekter som SDHPlus, 4GDHC mm.) Viktigste driver for utfasing av oljefyr i Norge (Ref. Enova, årsrapport 2011 mm.) Bidrar til energieffektivisering på systemnivå (Ref. Energieffektiviseringsdirektivet mm.)

4 Optimalt samspill mellom fjernvarme- og kraftsystem
Hvordan oppnå optimalt samspill mellom fjernvarme- og kraftsystem blir viktig å løse energipolitisk: Innføring av el-sertifikatsystemet gir 26,4 ny, fornybar kraftproduksjon innen 2020 inn i det nordiske markedet, uten at forbruk eller mellomlandsforbindelser greier å absorbere all kraften. Dette vil gi lengre perioder med rimelig elektrisitet. Hvordan Norge oppfyller fornybardirektivets (EU) krav på 67,5 % innen 2020. Norsk Fjernvarme, Energi Norge, Statnett, Statkraft, Hafslund, Akershus Energi, Østfold Energi, Eidsiva m.fl har etablert et felles prosjekt: "Prosjekt Samspill El- termisk energi" UMB og Universitetet i Aalborg er vitenskapelige partnere. Energiutredningen: "Med dagens teknologi er det først og fremst varmesentraler som kan bidra med forbruksfleksibilitet i større skala i Norden".

5 Status for klagesaker i OED om maksimalpris for fjernvarme
2. Viktige saker for Norsk Fjernvarme p.t. Status for klagesaker i OED om maksimalpris for fjernvarme OED har klagesaker om maksimalprisregimet til behandling Norsk Fjernvarme viser til brev sendt OED 22. desember 2011, og til møte 16. februar 2012, der vi argumenterer for følgende praksis: Nettleiekomponenten bør kunne differensieres ut fra relevante forskjeller mellom kundegrupper i konsesjonsområdet. NVEs standpunkt beror på uriktig rettsanvendelse og uriktige faktiske forutsetninger. Kraftpriskomponenten bør beregnes ut fra et volumveid gjennomsnitt av elspot-prisen. NVEs tolkning medfører at maksimalprisen systematisk settes lavere enn faktiske kostnader til elektrisk oppvarming. Dette er ikke i samsvar med loven. Klagesakene reiser spørsmål av stor prinsipiell betydning. Utfallet vil ha stor økonomisk betydning for fjernvarmebransjen. Spørsmål til OED: Hva er status i disse sakene?

6 Byggemeldingen signaliserer at tilknytningsplikten skal bort
2. Viktige saker for Norsk Fjernvarme p.t. Byggemeldingen signaliserer at tilknytningsplikten skal bort I Meld. St. 28: "Gode bygg for et bedre samfunn", varsler Regjeringen endringer i tilknytningsplikten for passivbygg. I kapittel 5, side 80, står det: "Regjeringa vil leggje til rette for at handsaminga i kommunane av tilknytingsplikt for energieffektive bygg blir meir føreseieleg". Norsk Fjernvarme er bekymret for at dette kan føre til en generell dispensasjon fra tilknytningsplikten for alle nye passivbygg. (Dvs. alle nye bygg fra 2015). Dette vil bidra til at en rekke nye bygg med betydelige varme- og kjølebehov ikke knyttes til fjernvarmenettene. Tilknytningsplikt må også gjelde for passivbygg for å sikre videre utbygging av fjernvarme. Norsk Fjernvarme er i dialog med KrD og DiBK i saken. Spørsmål til OED: Hva er OEDs posisjon i denne saken?

7 Energimerkeordningen – svært uheldig for fjernvarmesektoren
2. Viktige saker for Norsk Fjernvarme p.t. Energimerkeordningen – svært uheldig for fjernvarmesektoren BAKGRUNN: Energimerkeordningen har definert systemgrense "levert energi" Systemgrensen gjør at bygg som installerer egen varmepumpe "hopper" opp på energikarakterskalaen. Egen varmepumpe er en "snarvei" til bedre energimerke. Et lavenergibygg vil typisk få energimerke A med varmepumpe og energimerke B med fjernvarme – selv når fjernvarmesystemet er basert på bedre varmepumper med høyere virkningsgrad. Dette er en svakhet ved dagens ordning som erkjennes av NVE. Mange utbyggere/leietakere stiller nå krav om energimerke A ved oppføring av nybygg. I slike tilfeller ønsker utbygger ofte å unngå A-bygg med fjernvarme, fordi dette krever en mer påkostet og tett bygningskropp enn et A-bygg med varmepumpe.

8 Energimerkeordningen – forslag til enkel revisjon av ordningen
2. Viktige saker for Norsk Fjernvarme p.t. Energimerkeordningen – forslag til enkel revisjon av ordningen Forslag: Gjøre oppvarmingsmerket om til en A-G-skala: Fordeler: Ingen endring av forskrift (grensesnitt), kun en justering av en av faktorene i oppvarmingskarakteren Gjør oppvarmingskarakteren mer kommuniserbart. Gir kunden mulighet til å kreve A-bygg uten at dette vanskeliggjør fjernvarmetilknytning. Spørsmål til OED: Kan OED støtte opp om dette forslaget?

9 2. Viktige saker for Norsk Fjernvarme p.t.
Endringer i forskrift til Energifondet svekker fjernvarmens inntektsgrunnlag Fjerning av Enovatariffen for næringskunder innebærer et inntektstap på omlag 40 millioner kroner i året og % reduksjon av dekningsbidraget. Dette faller sammen med en betydelig nedgang i spotpris. Samlet sett reduserer dette grunnlaget for nye investeringer i fjernvarmeutbygging. Inntektstapet til fjernvarmesektoren var, slik vi kjenner til, ikke med i vurderingen da OED endret forskrift til Energifondet. Bakgrunnen for fjerning av Enovatariffen er at høye kraftpriser svekker industriens konkurranseevne. Er det relevant i dag og fremover? Figur: Spotpris NO1, inkludert elsertifikatpris og påslag, nettleie for næringskunder, Spørsmål til OED: Kan dere gjøre en ny vurdering i denne saken der dere tar med konsekvensene for fjernvarme i vurderingen? Kommentar til rød tekst: Her MANGLER vi info!!! Vi MÅ være mer konkrete på konsekvensen!!!

10 5. Oppsummering Norsk Fjernvarme ber OED:
Fjernvarme er et virkemiddel for energieffektivisering og fleksibilitet på systemnivå. Fjernvarme er det sterkeste forbrukerrettede tiltaket som kan bidra med dette. Faktorer som i dag svekker utbygging av fjernvarme: Lave strømpriser over lang tid Ambisjon om energimerke A gjør at utbyggere velger bort fjernvarme Faktorer som vil kunne svekke utbygging av fjernvarme ytterligere: Avgjørelse i klagesakene som medfører at maksimalprisen for fjernvarme systematisk blir satt lavere enn faktiske kostnader til elektrisk oppvarming. Oppfølging av byggemeldingen som medfører at passivbygg fritas fra tilknytningsplikt. Ny forskrift om energifondet som medfører at fjernvarme må redusere prisen til alle næringskunder med 1 øre/kWh. Samlet vil disse faktorene kunne svekke fjernvarmesatsingen betydelig de neste årene. Dette vil også øke sårbarheten i kraftsystemet. Norsk Fjernvarme ber OED: Avklare klagesakene utfra hensynet til korrekt rettsanvendelse og riktige faktiske forutsetninger Bevare og forsvare satsingen på fjernvarme og vannbåren varme, også inn mot større passivbygg Bestille en justering av energimerkeordningen i tråd med Norsk Fjernvarmes forslag Revurdere forslag til endring av forskrift til energifondet

11 Takk for oss!


Laste ned ppt "Møte Norsk Fjernvarme – OED"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google