Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energimerkeordningen og fjernvarme

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energimerkeordningen og fjernvarme"— Utskrift av presentasjonen:

1 Energimerkeordningen og fjernvarme
Fjernvarmedagene 2012 Jon Iver Bakken Leder Miljø og samfunnsansvar Hafslund ASA

2 Utdrag fra dagens energiattest - energimerket
Energimerket = energikarakter + oppvarmingskarakter Energikarakter baseres på levert energi ihht. NS 3031 Oppvarmingskarakteren bestemmes ut i fra andelen av det totale oppvarmingsbehovet som dekkes av strøm og/eller fossile energivarer. Fjernvarme = sjablonmessig lysegrønn.

3 Bakgrunn og forutsetninger for dagens ordning
EUs bygningsenergidirektiv (2002/91/EF) er utgangspunktet Praktiseres gjennom Energiloven og Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (2010) Revidert bygningsdirektiv er vedtatt i EU (2010), og vil stille enda tydeligere krav på flere områder. Ikke implementert i norsk lov p.t. NS 3031 er styrende for all underliggende beregning og skal følges. NS 3031 opererer med flere grensesnitt: Netto energibehov Levert energi Primærenergibehov CO2-utslipp Dagens ordning baserer seg på grensesnittet levert energi (den energimengden man normalt betaler for) Endres NS 3031 så endres også EMO

4

5 Mange meninger – mange særinteresser – og mye kritikk!
TEK opererer med netto energi. Beregnet, normert forbruk veldig annerledes enn reelt energiforbruk Bygningsenergidirektivet krever primærenergitilnærming Ordningen favoriserer varmepumper og diskriminerer fjernvarme og bio! Virkningsgrader etc er for høye eller for lave… Etter at oppvarmingsmerket ble tatt inn, bl.a. som et resultat av klimaforliket, så har NVE holdt fast ved det meste. Per i dag er det ikke aktuelt å for eksempel endre grensesnittet ”levert energi”.

6

7 Fjernvarmebransjen har også kritisert ordningen
Det bransjen først og fremst føler på kroppen er utslaget av grensesnittet ”levert energi”. Dette grensesnittet øker mengden levert energi betydelig i forhold til for eksempel en intern varmepumpeløsning, da sistnevnte ikke må svare for den varmen man henter fra brønner. Det kreves derfor langt mer av bygningskroppen for å få en ”A” med fjernvarme enn med varmepumper, selv om fjernvarmen i prinsippet kan være 100 % spillvarme eller fra eksterne varmepumper. Ordningen har skapt, og skaper, mye frustrasjon, både hos utbyggere og fjernvarmeselskaper. Oppvarmingskarakteren er p.t. et ”lavinteresseprodukt”. Ingen bryr seg nevneverdig om denne. Dessuten er den vanskelig å kommunisere sammen med energimerket. Bransjen har også etterlyst bruk av primærenergifaktorer, jfr, krav i EBPD

8 Rammebetingelser per i dag
NVE ønsker ikke p.t. å endre grensesnittet levert energi. Ordningen er etablert ( attester) og en attest skal leve i ti år. Dessuten argumenteres det med at den i størst grad gjenspeiler den energien man betaler for. Det er lagt ned en god del ressurser i ordningen (EMS etc) Enklere å foreslå endringer som ikke krever forskriftsendringer. Endring i karakterskalaene krever for eksempel ikke forskriftsendring Det er oppnevnt et fagråd som skal komme med forslag og råd til NVE EPBD II ikke vedtatt i norsk lov Viktig å vite litt om dette når man spiller inn forslag…..urealistisk å forvente større endringer nå.

9 Svært mange muligheter for utforming av en attest
Netto energi jfr. TEK Levert energi jfr. dagens ordning Levert energi, klimakorrigert Reelt, målt energibruk Andel fossilt i varmetilførsel Andel fornybart i varmetilførsel Andel fossilt + el. i varmetilførsel Total primærenergiforbruk Fossil primærenergibruk CO2-utslipp Liste over mulige enøk-tiltak Liste over utførte enøk-tiltak etc. Samtidig skal en attest være kortfattet og lett forståelig….. NVE ønsker en så god attest som mulig og er åpne for innspill

10 Fjernvarmebransjens forslag til fagrådet og NVE

11

12 Fjernvarmeforeningens forslag (Quick fix)
Dagens energikarakter, basert på levert energi iht. NS 3031, videreføres (NVE endrer uansett ikke dette nå). Dagens oppvarmingskarakter endres til en bokstavkarakter med samme fargeskala som energikarakteren. Det må da lages en noe tettere skala enn dagens fem nivåer. Den individuelle brenselsmiksen til det enkelte fjernvarmenett bør legges til grunn for oppvarmingskarakteren. Norsk Fjernvarme vil bidra til en detaljert innrapportering av dette. Fortsatt noen uavklarte forhold. En «A» i opppvarmingskarakter vil kreve at summen av varme fra el-kjeler og olje/gass ikke skal overstige 30 %. Dette må vi regne med at kan strammes inn over tid, i hvert fall andel olje og gass.

13 Ytre forhold som vil påvirke ordningen på sikt

14 Forhold som vil påvirke ordningen fremover
Det reviderte bygningsenergidirektivet EPBDII og eventuelle føringer som måtte komme fra OED / krav fra ESA. “The energy performance of a building shall be expressed in a transparent manner and shall include an energy performance indicator and a numeric indicator of primary energy use, based on primary energy factors per energy carrier, which may be based on national or regional annual weighted averages or a specific value for on-site production”. En primærenergitilnærming kan være bra for fjernvarme dersom avfall og bio får lave faktorer. EN CO2-tilnærming kan også være bra for fjernvarme, men også det betinger at det settes omforente CO2-faktorer som er lave for avfall og bio. Fastsettelse av nasjonale, omforente verdier for primærenergi og CO2 vil være en lang og politisk vanskelig, men helt nødvendig prosess, og ligger noe frem i tid. Spesielt vil det være mye debatt og usikkerhet rundt fastsettelse av faktorer for avfall og elektrisitet. Utformingen av TEK (2015), med bl.a. valg av grensesnitt, vil også spille en vesentlig rolle inn mot EMO.

15 Hva er den ideelle energimerkeordningen?
En ordning som i hvert fall på en av hovedkarakterene ikke får et politisk tilsnitt eller diskriminerer ulike teknologier for energiforsyning Netto energi er et slikt grensesnitt En ordning der man belønner en rasjonell og kostnadseffektiv utnyttelse av lavverdige energiformer som ellers ville gått tapt, avfallsforbrenning inkludert En ordning der man i størst mulig grad kan enes om realitetene rundt forbruk av primærenergi og utslipp av klimagasser. En ordning som stimulerer til effektiv energibruk og god drift av bygget Vi som bransje skal bidra til dette på en faglig og ryddig måte! Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Energimerkeordningen og fjernvarme"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google