Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Torjus Folsland Bolkesjø Institutt for naturforvaltning Universitetet for Miljø- og Biovitenskap Fjernvarmedagene,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Torjus Folsland Bolkesjø Institutt for naturforvaltning Universitetet for Miljø- og Biovitenskap Fjernvarmedagene,"— Utskrift av presentasjonen:

1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Torjus Folsland Bolkesjø Institutt for naturforvaltning Universitetet for Miljø- og Biovitenskap Fjernvarmedagene, 29.10.2013 1 Fleksibelt samspill mellom kraft og termisk energi i fremtidens smarte energisystem

2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no FORNYBAR ENERGI VED INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING, UMB Arne Reidar Gravdahl, Vindkraft (20%) Vindkraft, Vindsimulering Erik Trømborg, Fornybar energi Bioenergi, varemarkedet, energietterspørsel Ole Jørgen Hansen, Livsløpsanalyser (20%) Livsløpsanalyser, energi og avfallsressurser Thomas Martinsen, Energisystem (40%) Energisystemanalyse, teknologisk utvikling, Torjus Folsland Bolkesjø, Fornybar energi Kraftmarkedet, modellering, virkemidler, Per i dag 8 fast vitenskapelig ansatte Hel- eller deltidsstillinger God kontakt med energibransjen Økende forskningsaktivitet og prosjektportefølje innen fornybar energi Seks (snart sju) PhD-studenter knyttet til framtidens energisystem/energimarked Veileder årlig 15-20 masterstudenter innen fornybar energi Monica Havskjold, Energiteknologi (20%) Energisystemanalyse, energietterspørsel Muyiwa Samuel Adaramola, Fornybar energi Vindkraft, energiteknologi Bjørn Sønju-Moltzau, Vannkraft (20%) Hydrologi, vannkraft

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no FORNYBAR ENERGI VED INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING – PhD studenter Aleksandra Roos, stipendiat/nærings Phd Balansering av kraftsystemet med forbrukerfleksibilitet og småkala produksjon Eli Sandberg, stipendiat Samspill mellom kraftsystemet og termisk energi Jon Gustav Kirkerud, stipendiat Integrasjon av fornybar energi i energisystemet, Ny PhD studen (fom høsten 13) Bioenergiens rolle i det framtidige energisystemet Anna Kipping, stipendiat Energiforbruk og energietterspørsel Iliana Shandurkova, stipendiat/nærings Phd Smarte nett og nye omstningsformer: Effekter for energiselskaper Åsa Grytli Tveten, stipendiat Energisystemanalyse, modellering- og virkemiddelanalyse

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no HOVEDTEMAER I «FORNYBARFORSKNINGEN» VED INA Energiforbruk og – etterspørsel PROSJEKTER: «Analyse av energietterspørsel på regionalt nivå», Phd-prosjekt «IMPROSUME - The Impact of Prosumers in a SmartGrid Energy Market» ERA-NET Smart Grid prosjekt (m/NCE Smart Energy, Halden) METODER: Statistisk og økonometri Tekno-økonomisk energibruksmodell Energimarkeder og virkemidler PROSJEKTER: “Economic analysis of power market participants in the future energy system” Nærings PhD m/ Brady Energy «Power system regulation by demand response and distributed generation» Nærings PhD m/ Enfo Energy METODER: Økonometri LP-modeller for enkeltaktører (2) Energisystemmodell Bioenergi og bioenergiens rolle PROSJEKTER: «Modellering av bioenergiens rolle i det fremtidige energisystemet» PhD stipend under oppstart Div mindre prosjekter - Avinor, Statkraft, NVE Søknad til Bionær 2013 METODER: Bio-økonomisk modeller Skogsektormodeller Energisystemanalyse og –modellering PROSJEKTER: « Fremtidsutsikter for ny fornybar energi i Norge», PhD-prosjekt «Integration of variable renewable energy in the Nordic energy system», PhD-Prosjekt «FLEXELTERM – Fleksibelt samspill mellom termisk energi og kraftsystemet», EnergiNorge+ NFR METODER: - Detaljert energisystemmodell for Nord-Europa, inkl soft-link med andre «delmodeller» - Statistisk analyse av ressursdata (temp, vind, vann)

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no FLEXELTERM: Fleksibelt samspill mellom kraft og termisk energi i fremtidens smarte energisystem  3-årig innovasjonsprosjekt som er delfinansiert av NFR, startet i 2013  Energi Norge er prosjekteier  FoU-partnere: –UMB er hovedpartner –Samarbeid med Universitetene i Aalborg Universitet, Linkøpings Universitet og DTU Risø  Omfatter i tillegg mange og sentrale aktører i energisektoren som bidrar med egeninnsats og finansiell støtte til prosjektet 5

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Fleksibelt samspill mellom kraft og termisk energi i fremtidens smarte energisystem 6

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no BAKGRUNN FOR PROSJEKTET  Kraftsystemet i endring –Rask utbygging av ny fornybar kraft Nord Europa og flere utenlandsforbindelser → Flere timer med lave elpriser – Utfordrer lønnsomheten i fjernvarmen, men også potensielt billig input for varmeproduksjon → Økt behov for balansering av elsystemet – Samspill med termiske system et (sannsynligvis godt) alternativ  Endringer i energi- og effektbehov på regional basis –Sentralisering, ny industristrukturer og nye bygningskrav  Endringer i det termiske systemet –Utfasing av oljekjeler og innfasing av klimavennlige løsninger –Mulige endringer i fjernvarmeteknologiene (lavere temperatur, lagring, CHP)  Energipolitikken gir sterke føringer for termisk teknologivalg Behov for mer kunnskap om hensiktsmessige varmeløsninger i fremtidens energisystem 7

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no HOVEDMÅL  Å analysere hvordan et fleksibelt samspill mellom kraftsystemet og termisk energi kan: 1)Gi økt lønnsomhet i utnyttelsen av nasjonale energiressurser 2)Bedret forsyningssikkerhet for samfunnet Prosjektet omfatter hele det nordiske energisystemet, men har størst vekt på Norge 8

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no DELPROSJEKTER OG DELMÅL  WP1: Teknologiutvikling: –Hvordan teknologi for produksjon og lagring av varme og for kombinert produksjon av kraft og varme sannsynligvis vil utvikle seg. –Hvordan teknologiutvikling og kostnader vil påvirke samspillet med kraftsystemet  WP2: Fleksibilitet og samspill: Analysere: –a) Utviklingen av termiske systemer i Norge og hvordan løsninger som nærvarme, fjernvarme, industriell bruk av varme og CHP kan bidra til økt forsyningssikkerhet i framtidens norske og nordiske energisystem. –b) Hvordan og hvor mye termiske vannbårne systemer kan bidra til økt verdi på vind- og småkraftressursene i kraftoverskuddsperioder og –c) Hvordan og hvor mye verdiskapningen i kraftproduksjon og termisk energiproduksjon samlet kan økes gjennom optimalt samspill  WP3: Rammevilkår: –Hvilke endringer i regulatoriske bestemmelser og incentiver er hensiktsmessige for å få en effektiv sammensetning av fornybar energiproduksjon i framtidens smarte energisystem? 9

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no STATUS OG NOEN FORELØPIGE RESULTATER 10

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no WP1:Teknologivalg og –utvikling  State-of-the-art teknologibeskrivelse og vurdering sannsynlig teknologisk utvikling  Tekno-økonomisk modellering av type-anlegg 1)Fjernvarmeanlegg (Case: Statkraft sitt anlegg i Harstad) 2)Mindre anlegg (Nærvarme)  Modellsimuleringer 1) Tekno-økonomiske analyser av referanse-case versus alternativer: Lagring CHP Elkjeler Ulike måter å drifte på 2) Sammenligning av samme teknologier og strategier i ulike land 11

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no WP2: Fleksibilitet og Samspill  Utvikler en detaljert modell for den Nord Europeiske kraft og varmesektoren –Basert på modellstruktur utviklet i Danmark (Balmorel)  Kraftmodulen på plass  Varmemodulen under utvikling  Vil anvendes til scenario- og policyanalyser 12

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Ventede endringer i elmarkedet på lang sikt 13  Norge og Sverige –Elsertifikater -> mer fornybar energi i NO og SE og eksportoverskudd  FI, DK, DE, NE & GBR –Mer fornybart, særlig vind og sol –Utfasing av kjernekraft i Tyskland, utbygging i Finland, usikkert i Sverige –Redusert kullkraftkapasitet i DK og (delvis FI) –Men brensels- og kvoteprser er viktig for elprisnivået i overskuelig framtid

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no LANGSIKTIG PRISANALYSE – KRAFTPRIS MINUS SRMC KULL SOM FUNKSJON AV ÅRLIG KRAFTBALANSE I NORDEN 2020-2030 (€/MWh & TWh) Clean dark spread (€/MWh) Eksportbalanse (TWh)

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no LANGSIKTIG PRISANALYSE FOR NORDISK KRAFT – VÅTÅR VERSUS TØRRÅR

16 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no EKSEMPEL: SIMULERTE KRAFTPRISER OVER DØGNET, SOMMER 2025 16

17 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no EKSEMPEL: SIMULERTE KRAFTPRISER OVER DØGNET, VINTER 2025 17

18 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no WP3: VIRKEMIDLER OG RAMMEVILKÅR  Sammenlignende studie av relevante rammevilkår og kostnader i de Nordiske landene (Eli Sandberg)  På sikt: –Analyser av effekter av endringer i ulike virkemidler og rammevilkår –Samfunnsøkonomisk vurdering av virkemiddelbruken 18

19 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Kontakt: torjus.bolkesjo@umb.no Snart: www.flexelterm.notorjus.bolkesjo@umb.nowww.flexelterm.no 19

20 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 20


Laste ned ppt "UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Torjus Folsland Bolkesjø Institutt for naturforvaltning Universitetet for Miljø- og Biovitenskap Fjernvarmedagene,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google