Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BIOENERGIENS PLASS I DET NORSKE ENERGIBILDET Ås. 10. oktober 2013 Monica Havskjold Førsteamanuensis II (INA) Senioranalytiker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BIOENERGIENS PLASS I DET NORSKE ENERGIBILDET Ås. 10. oktober 2013 Monica Havskjold Førsteamanuensis II (INA) Senioranalytiker."— Utskrift av presentasjonen:

1 BIOENERGIENS PLASS I DET NORSKE ENERGIBILDET Ås. 10. oktober 2013 Monica Havskjold monica.havskjold@statkraft.com Førsteamanuensis II (INA) Senioranalytiker i Statkraft AS

2 Innhold  Kort om bioenergi i Statkraft  Biomasse i dagens energisystem  Bioenergi i Norden 2050  Utfordringer for bioenergi  Bioenergi i fremtidens energisystem 2

3 Bioenergiaktiviteter i Statkraft  Utvikler, eier og drifter fjernvarmeanlegg i Norge og Sverige -Trondheim fjernvarme det største anlegget (avfall som grunnlast) -Øvrige anlegg (inkl. Ås fjernvarme): Biomasse som grunnlast  Eget FoU-program for biomasse  Ny «exploration» aktivitet: Flytende biobrensel, fokus på fornybar spisslast for fjernvarme  Teknologianalyse, biomasse -Overvåker blant annet teknologier, råstoff, konkurransesituasjon, marked, miljøkrav og andre reguleringer (internasjonalt fokus) 3

4 Biomasse utgjør 7% av total energibruk i Norge  Biomasse benyttes til varme -Husholdninger: Bruk av ved -Treforedlings-industrien: Treavfall som brensel -Fjernvarme *) : Flis, pellets, bioolje som brensel  El-produksjon: lite biomasse  Transport: Foreløpig lite bio 4 *) Biomasse utgjorde i 2011 ca 21% av samlet varmeproduksjon i fjernvarme

5 En del bio til oppvarming – men synkende (?)  Husholdninger -Vedfyring er fortsatt utbredt (20% som hovedkilde) -Utfordres av luft-luft varmepumper  Tjenesteyting -Direkte bruk av bio (ved, pellets, biolje) utgjorde beskjedne 0,6% i 2011 -25% oppgir å ha installert varmepumpe -Fjernvarme utgjorde ca. 18% av samlet energibruk  Industri -Papir og papirmasseindustri størst andel bio (47%) i fht total energibruk -Trelast ca 40 % 5 Oppvarming i husholdningene (Kilde: SSB)

6 Vesentlig andel bio i fjernvarme  Utgjorde 21 % av total fjernvarmeproduksjon i 2011  Økning fra 10% i 2001  Vekst i fjernvarme usikker  Utfordrende lønnsomhet, blant annet pga lave el-priser  Varmepumper blir mer attraktive gitt at lave el-priser vedvarer 6 GWh

7 Lite bio i el-produksjon i Norge  Norges el-produksjon dominert av vannkraft -2011: Av 4,8 TWh varmekraft var kun 0,7 TWh basert på biomasse  Sverige: 16,6 TWh varmekraft*), hvorav 70% var bio/avfall/torv -mange og store fjernvarmeanlegg egnet for CHP (Combined Heat and power) -gode støtteordninger (historisk) 7 *) Forbrenningsbasert

8 Bio: Lite anvendelse i transport foreløpig  Omsettere av drivstoff: minst 3,5 volumprosent av omsatt mengde drivstoff til veitrafikk per år skal bestå av biodrivstoff  EU -Krav om 10% fornybart i transportsektoren innen 2020 -El-biler en del av dette -Stilles strenge krav til «CO 2 -effektivitet» 8

9 Nordic total primary energy supply in the Carbon-Neutral Scenario (Kilde: IEA Nordic Energy Technology Perspectives 2013) Biomass replaces oil, becomes the largest energy source

10 Kilde: IEA Nordic Energy Technology Perspectives 2013

11 Sentrale aspekter, biomasse til energi  Forsyningssikkerhet -Globalt marked (tømmer, flis, pellets, biooljer,..) -Enkelte ressurser er lokale og kortreiste (f eks. GROT og landbruksavfalll)  Økonomi -Utfordrende avvirkning (terreng, effektivitet) -Lang transport/dårlige veier -Høye lønnskostnader i Norge  MILJØ -Det stilles spørsmål om skog/bio er helt CO 2 nøytralt -Europeere skeptiske til flatehogst? -Livssyklusperspektiv 11 Økonomi

12 Optimal utnyttelse av grønt karbon  Bærekraftig uttak → Hva kan dette bety for fremtidig utnyttelse?  Utnytte ressursene maksimalt -Holde karbonet bundet lengst mulig -Kaskade-prinsipp -Energi som «endestasjon»  Prioritere bruken til de formål den gjør mest «nytte» og der det er få andre alternativer -Transport, spesielt tyngre kjøretøy, skip og fly -Andre kjemikalier -Mindre til el- og varmeproduksjon på sikt? 12

13 Ikke alle mener at bioenergi er CO 2 -nøytralt  Skaper utfordringer i forhold til politiske virkemidler  Det skjer mye viktig i EU – vi må forholde oss til det. Eks: -Definisjoner på bærekraft (LCA-analyser) -Implementering av iLUC (indirect land use change) -Vil f eks flatehogst og bruk av stammevirke være akseptabelt?  EU har ikke nødvendigvis sammenfallende interesser med Norden i fht skogbruk  Usikkerhet rundt bærekraft uheldig i fht videre satsing på biomasse 13

14 Vil norsk skog være konkurransedyktig? -Bortfall av treforedling – hva skjer med tilliggende industri? Stopper uttaket opp? -Global handelsvare – import et alternativ for energisektoren -Høye lønnskostnader -Utfordrende terreng, dårligere veier, strengere krav -Har det siste året fått mer like betingelser som svenskene (vogntoglengder og vekt) -Mange små skogeiere, ikke avhengig av inntekten – vil de avvente? -Må bli konkurransedyktig med alternativene (f eks varmepumper) i fht videre utnyttelse i varmeproduksjon 14 Kilde: Viken Skog

15 Bioenergi i fremtidens energisystem  Bruken av ved i husholdningene vil sannsynligvis reduseres -Varmepumpe vil sannsynligvis være mer attraktivt -Mer energieffektive bygninger  Fortsatt omfattende bruk i fjernvarme, både til grunnlast og spisslast -Viktig å utvikle produkter som kan fungere som spisslast (biooljer, pellets, ++) -MEN: Bildet kan endres ved vedvarende lave el-priser, varmepumper/el-kjeler som alternativ  Omfattende bruk i transportsektoren, spesielt der det ikke er alternativer -Avhengig av miljøeffektive produkter (2. gen) -Utfordres av el-biler for de lette kjøretøyene 15

16 www.statkraft.no TAKK


Laste ned ppt "BIOENERGIENS PLASS I DET NORSKE ENERGIBILDET Ås. 10. oktober 2013 Monica Havskjold Førsteamanuensis II (INA) Senioranalytiker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google