Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 1 REGULERING AV FISKE. HVEM TAR GEVINSTEN? Forelesning på Onsdagsuniversitetet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 1 REGULERING AV FISKE. HVEM TAR GEVINSTEN? Forelesning på Onsdagsuniversitetet."— Utskrift av presentasjonen:

1 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 1 REGULERING AV FISKE. HVEM TAR GEVINSTEN? Forelesning på Onsdagsuniversitetet Vadsø 7.05.03 Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø Høgskolen i Bodø

2 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 2 BAKGRUNN Arbeidet med regional fiskeriplanlegging Ressursregnskap og ressursbudsjettering Forsket på faktorer som påvirker økonomisk nyskapning i fiskerinæringen –Organisering, teknologi, markedsføring Pågående forskningsprosjekter: –Verdiskapning innen førstehåndsomsetning for fisk –Faktorer som påvirker for markedsorientering i fiskeri og jordbrukindustri –Fiskeforbruk og helse www.fishmarketing.com

3 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 3 REGULERING AV FISKE =FORVALTNING AV VERDIER Ressursene i havet er et knapt gode med økende verdi –Færre fiskere og fartøy å dele på Antall fiskere går ned Antall fiskefartøyer går ned –Fangstkapasiteten går opp Kvotegrunnlaget svinger men er mindre enn fangstkapasiteten Hvem tar verdiene?

4 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 4 SPØRSMÅL 1.Utviklingstrender 2.Hvilke verdier representerer fiskeressursene 3.Hvordan øke verdiene? 4.Hvordan sikre verdiene til kystsamfunnene?

5 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 5 Antall fiskere kraftig redusert <14000

6 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 6 -45% Endring Nord Norge har redusert sin andel av landets fiskere, Møre og Romsdal øker andelen

7 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 7 Antall fiskefartøy sterkt redusert

8 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 8 Fangstinnsatsen øker

9 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 9 Nord Norges andel av fangstkapasiteten reduseres. Møre & Romsdal og Hordaland øker

10 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 10 Økende konsentrasjon av ringnot i Hordaland

11 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 11 Antall torskekonsesjoner styrket i Nord Norge

12 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 12 RETTIGHETER I TORSKEFISKE Trålkonsesjoner Historiske rettigheter opparbeidet i perioder uten begrensninger –Kvalifiseringskriterier lagt til grunn –Kapital og entreprenørdrevet Autolineflåten et godt eksempel: –Opparbeidet rettigheter til 9% av torskekvoten og 12-14% av all hvitfisk Torskerettigheter gir også rettigheter til andre fiskearter som hyse, sei, blåkveite, uer etc

13 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 13 STORE FANGSTER AV IKKE KONSESJONSFISKE Total torskefisk 2000: 549 mill kg 1.Fartøy 13-21 m 12,3% 2.Linefartøy > 28 m (M&R/S&F) 12,1% 3.Fabrikktrålere 10,8% 4.Fartøy 8-12,9m 9,5% 5.Ferskfisk-/rundfrysetrålere 8,3% 6.Småtrålere 7,3 % 7.Fartøy 21-28m 4,7% 8.Andre mindre fartøy 35%

14 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 14 TREND I FANGSTFORDELING I TORSKEFISKERIER 1998-2001 Trålere og havgående linefartøyer øker fangstandelene Helårig kystflåte 8-28 m reduserer fangstandelene Nordland har øket sine fangstandeler –Jfr. Økning av trålerkonsesjoner Øvrige fylker redusert andel eller status quo

15 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 15 Resultat: Fordeling av kvoter til norsk arktisk torsk 2003

16 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 16

17 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 17 PLAN ELLER MARKEDSDREVET UTVIKLING? Hva er drivkraften i konsentrasjon og regional omfordeling av kvoteverdier –Offentlig planlegging eller markedet Fiskerimyndighetene: kvoter ikke omsettelige –Overføring av en fiskerettigheter mellom fiskere krever tillatelse fra fiskerimyndighetene –Men: fiskeren trenger ikke å selge til andre enn de som får overført fiskerettigheten tilknyttet båten Hva er virkeligheten

18 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 18 OMSATTE FANGSTRETTIGHETER Kolmulekonsesjon evigvarende (mill kr)10-15 mill Sild/makrellkonsesjon (mill kr) 27 mill pr 100 basis tonn 60-100 Torsketrål uten leveransebindinger60 mill kr Torsketrål med leveransebindinger35-40 mill kr 28 meters kystbåt med sildekvote3,5-5 mill kr Linebåt over 28 m20 mill 10 meter sjark200.000

19 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 19 Gjennomsnittspris etter fiskeslag og trålergruppe (kr pr. kg rund vekt), 1999. Gruppe A. Trålere med leveringsvilkår og som overholdt disse. Gruppe B. Trålere med leveringsvilkår men som ikke overholdt disse. Gruppe C. Trålere som ikke hadde leveringsvilkår. Gruppe D. Alle trålere i forannevnte grupper.

20 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 20

21 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 21 OMSATTE KVOTEVERDIER NorgeIsland Torsk evig m)fri oms (kr/kg)6080-100 Torsk evig. m) leveringsavtaler (kr/kg)35-40 Sesongkvote torsk (kr/kg)9-1013 Sild evig. kystflåte (kr/kg)5 Sei evig. (kr/kg)29 Hyse evig. (Kr/kg)64 Reke evig (kr./kg)24 Blåkveite (kr/kg)60 Uer evig. (kr/kg)29

22 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 22 BEREGNEDE KVOTEVERDIER AV NORSK FISK 2002 TOTAL VILL FISK 62 -47 mld kr –(tilsvarende 50% av Statoils børsverdi) Pelagisk fisk 22-16 mld kr Torskefisk 32-24 mld kr Skalldyr 6 -5 mld kr Beregnet slik: Islandske og norske kvoteverdier omregnet fra relativ salgspris i forhold til torsk –(for eksempel sei 38% av torskepris) Kvoter 2002, ellers fangst 2001 omregnet i torskeenheter etter relativ pris

23 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 23 BEREGNEDE VARIGE KVOTEPRISER KR/KG

24 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 24 KVOTEVERDI PELAGISK FISK

25 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 25 KVOTEVERDI TORSKEFISK

26 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 26 KVOTEVERDIER SKALLDYR

27 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 27

28 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 28 Anslag kvoteverdi Torsk, hyse, sei, blåkveite landet i Nord Norge 2001 (Islandsk prisnivå) Nord Norge 28 mld. kr –Finnmark 12 mld. kr –Nordland 9 mld. kr –Troms 7 mld. kr

29 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 29 REGULERING I FISKET HEMMER VERDISKAPNINGEN 1.Felles konkurransekvoter –Stimulerer fiskerne til å fange mest mulig på kortest mulig tid Som investerer i fangstkapasitet og seilingsfart –Gir lite tid for verdiskapende aktiviteter Til høy kvalitet og levendefisk Til utnyttelse av biprodukter Til leveranse når markedet betaler best –Leveransepress i sesonger presser ned prisene

30 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 30 REGULERING I FISKET HEMMER VERDISKAPNINGEN 2.Konsesjonsregler gir tekniske begrensninger på plass for foredling og sortering om bord 3.Konsesjonsprisene hemmer rekruttering av nye aktører med nye ideer for verdiskapning Aktørene fokuserer på konsesjonsverdiene- rettighetsfiske Mindre på foredling og bedre markedstilpasning 4. Råfisklagssystemet hemmer verdiskapning i fiske 4Særlig for de minste

31 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 31 VERDISKAPNING FOR HVEM? Høyest verdiskapning når –Fiskerne konkurrerer om individuelle omsettelige rettigheter og kvoter –Fangstene omsettes på auksjon Hvem skal ha gevinsten? Island, New Zealand, Nederland mfl –Individuelle omsettelige kvoter Konsekvens: –De som var først inne fikk hele gevinsten –De som trekker seg ut kan ta med seg gevinsten –De som er igjen får øket gjeld –Etableringskostnadene øker for nye aktører –Monopolisering reduserer nyskapning

32 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 32 VERDISKAPNING FOR HVEM? Norge har innført omsettelighet gjennom konsesjonssystemet og fordelt verdiene til private –Planlegges innført i kystfisket med regionale bindinger Kontroll med kapital for oppkjøp av rettigheter viktig konkurransefaktor

33 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 33 ALTERNATIVT REGIONALT FORVALTNINGSREGIME Regionalisering av rettighetene kan sikre verdiene til kystsamfunnene Statlig kvoteforvaltning og fordeling av rettigheter til fylkene Rettighetene til kvoter overføres gradvis til til regionale organer (fylker/sametinget) –Regionale eierselskaper på linje med kraftselskapene leier rettighetene til fiskerne i sitt distrikt på kort og langsiktige kontrakter Betydelig formusesforvaltning: Finnmarks kvoteverdi 12 mld. kr

34 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 34 Gjennomføring av regionalisering Oppbygging av det regionale rettighetsfond over tid gjennom regionale forvaltningsselskaper –Kilder Trålrettighetene bundet til finnmark, jfr. Leveringsavtalene til regionen 20% av enhetskvotene som foreslås tas inn ved sammenslåing av kvoterettigheter i kystfisket som er foreslått tilbakeført fellesskapet (jfr. St. Meld 20) Nåværende trålerrettigheter som går ut etter 13 år Gradvis inndragning av kvoter fra fiskere mot at de får avskrevet kjøp av rettigheter og at de får leie tilbake kvoter

35 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 35 Fordeler av regionalisert forvaltning Regionale politiske myndigheter får reell innflytelse i fiskeriavhengige regioner Fiskere kan gjennom sesongbasert kvoteleie forbedre lønnsomheten gjennom bedre kapasitetsutnyttelse Varierende leiepris kan stimulere til å utjevne sesongvariasjoner og øke verdiskapning per fangstkilo

36 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 36 KONKLUSJON Rettighetene til norske kvoter omsettes i markedet Fiskekvoter representerer store verdier som –Privatiseres på tross av politiske retningslinjer –Flyttes steg for steg ut av landsdelen Særlig Autoline og Ringnot –Fiskeripolitikken har fremmet denne utviklingen Reguleringspraksisen i fisket og Råfisklagssystemet hemmer markedsbasert verdiskapning Nye forslag til omsettelighet kan akselerere denne utviklingen Innføring av regionalisert forvaltning og utleie av fiskerettighetene kan tilbakeføre verdiene til kystsamfunnene

37 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 37 OM OFFENTLIG PLANLEGGING Norsk fiskeristatistikk er ikke lagt opp ut fra behovene til regional planlegging og forvaltning av fiskeressursene og verdiene av disse Statistikken fokuserer på landinger og ikke fangst etter type fartøy og rettigheter Viktig å legge opp statistiske rutiner slik at utviklingen i regional fordeling av ressurser og verdier kan overvåkes løpende


Laste ned ppt "T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø 1 REGULERING AV FISKE. HVEM TAR GEVINSTEN? Forelesning på Onsdagsuniversitetet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google