Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REGULERING AV FISKE. HVEM TAR GEVINSTEN?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REGULERING AV FISKE. HVEM TAR GEVINSTEN?"— Utskrift av presentasjonen:

1 REGULERING AV FISKE. HVEM TAR GEVINSTEN?
Forelesning på Onsdagsuniversitetet Vadsø Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø Høgskolen i Bodø T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

2 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø
BAKGRUNN Arbeidet med regional fiskeriplanlegging Ressursregnskap og ressursbudsjettering Forsket på faktorer som påvirker økonomisk nyskapning i fiskerinæringen Organisering, teknologi, markedsføring Pågående forskningsprosjekter: Verdiskapning innen førstehåndsomsetning for fisk Faktorer som påvirker for markedsorientering i fiskeri og jordbrukindustri Fiskeforbruk og helse T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

3 REGULERING AV FISKE =FORVALTNING AV VERDIER
Ressursene i havet er et knapt gode med økende verdi Færre fiskere og fartøy å dele på Antall fiskere går ned Antall fiskefartøyer går ned Fangstkapasiteten går opp Kvotegrunnlaget svinger men er mindre enn fangstkapasiteten Hvem tar verdiene? T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

4 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø
SPØRSMÅL Utviklingstrender Hvilke verdier representerer fiskeressursene Hvordan øke verdiene? Hvordan sikre verdiene til kystsamfunnene? T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

5 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø
Antall fiskere kraftig redusert <14000 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

6 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø
Nord Norge har redusert sin andel av landets fiskere, Møre og Romsdal øker andelen Endring -45% T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

7 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø
Antall fiskefartøy sterkt redusert T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

8 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø
Fangstinnsatsen øker T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

9 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø
Nord Norges andel av fangstkapasiteten reduseres. Møre & Romsdal og Hordaland øker T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

10 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø
Økende konsentrasjon av ringnot i Hordaland T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

11 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø
Antall torskekonsesjoner styrket i Nord Norge T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

12 RETTIGHETER I TORSKEFISKE
Trålkonsesjoner Historiske rettigheter opparbeidet i perioder uten begrensninger Kvalifiseringskriterier lagt til grunn Kapital og entreprenørdrevet Autolineflåten et godt eksempel: Opparbeidet rettigheter til 9% av torskekvoten og 12-14% av all hvitfisk Torskerettigheter gir også rettigheter til andre fiskearter som hyse, sei, blåkveite, uer etc T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

13 STORE FANGSTER AV IKKE KONSESJONSFISKE
Total torskefisk 2000: 549 mill kg Fartøy m ,3% Linefartøy > 28 m (M&R/S&F) 12,1% Fabrikktrålere ,8% Fartøy 8-12,9m ,5% Ferskfisk-/rundfrysetrålere ,3% Småtrålere ,3 % Fartøy 21-28m ,7% Andre mindre fartøy % T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

14 TREND I FANGSTFORDELING I TORSKEFISKERIER 1998-2001
Trålere og havgående linefartøyer øker fangstandelene Helårig kystflåte 8-28 m reduserer fangstandelene Nordland har øket sine fangstandeler Jfr. Økning av trålerkonsesjoner Øvrige fylker redusert andel eller status quo T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

15 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø
Resultat: Fordeling av kvoter til norsk arktisk torsk 2003 T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

16 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø
T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

17 PLAN ELLER MARKEDSDREVET UTVIKLING?
Hva er drivkraften i konsentrasjon og regional omfordeling av kvoteverdier Offentlig planlegging eller markedet Fiskerimyndighetene: kvoter ikke omsettelige Overføring av en fiskerettigheter mellom fiskere krever tillatelse fra fiskerimyndighetene Men: fiskeren trenger ikke å selge til andre enn de som får overført fiskerettigheten tilknyttet båten Hva er virkeligheten T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

18 OMSATTE FANGSTRETTIGHETER
Kolmulekonsesjon evigvarende (mill kr) 10-15 mill Sild/makrellkonsesjon (mill kr) 27 mill pr 100 basis tonn 60-100 Torsketrål uten leveransebindinger 60 mill kr Torsketrål med leveransebindinger 35-40 mill kr 28 meters kystbåt med sildekvote 3,5-5 mill kr Linebåt over 28 m 20 mill 10 meter sjark T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

19 Gruppe A . Trålere med leveringsvilkår og som overholdt disse.
Gruppe B. Trålere med leveringsvilkår men som ikke overholdt disse. Gruppe C. Trålere som ikke hadde leveringsvilkår. Gruppe D. Alle trålere i forannevnte grupper. Gjennomsnittspris etter fiskeslag og trålergruppe (kr pr. kg rund vekt), 1999. T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

20 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø
T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

21 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø
OMSATTE KVOTEVERDIER Norge Island Torsk evig m)fri oms (kr/kg) 60 80-100 Torsk evig. m) leveringsavtaler (kr/kg) 35-40 Sesongkvote torsk (kr/kg) 9-10 13 Sild evig. kystflåte (kr/kg) 5 Sei evig. (kr/kg) 29 Hyse evig. (Kr/kg) 64 Reke evig (kr./kg) 24 Blåkveite (kr/kg) Uer evig. (kr/kg) T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

22 BEREGNEDE KVOTEVERDIER AV NORSK FISK 2002
TOTAL VILL FISK mld kr (tilsvarende 50% av Statoils børsverdi) Pelagisk fisk mld kr Torskefisk mld kr Skalldyr mld kr Beregnet slik: Islandske og norske kvoteverdier omregnet fra relativ salgspris i forhold til torsk (for eksempel sei 38% av torskepris) Kvoter 2002, ellers fangst 2001 omregnet i torskeenheter etter relativ pris T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

23 BEREGNEDE VARIGE KVOTEPRISER KR/KG
T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

24 KVOTEVERDI PELAGISK FISK
T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

25 KVOTEVERDI TORSKEFISK
T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

26 KVOTEVERDIER SKALLDYR
T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

27 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø
T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

28 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø
Anslag kvoteverdi Torsk, hyse, sei, blåkveite landet i Nord Norge 2001 (Islandsk prisnivå) Nord Norge 28 mld. kr Finnmark mld. kr Nordland mld. kr Troms mld. kr T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

29 REGULERING I FISKET HEMMER VERDISKAPNINGEN
Felles konkurransekvoter Stimulerer fiskerne til å fange mest mulig på kortest mulig tid Som investerer i fangstkapasitet og seilingsfart Gir lite tid for verdiskapende aktiviteter Til høy kvalitet og levendefisk Til utnyttelse av biprodukter Til leveranse når markedet betaler best Leveransepress i sesonger presser ned prisene T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

30 REGULERING I FISKET HEMMER VERDISKAPNINGEN
Konsesjonsregler gir tekniske begrensninger på plass for foredling og sortering om bord Konsesjonsprisene hemmer rekruttering av nye aktører med nye ideer for verdiskapning Aktørene fokuserer på konsesjonsverdiene-rettighetsfiske Mindre på foredling og bedre markedstilpasning Råfisklagssystemet hemmer verdiskapning i fiske Særlig for de minste T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

31 VERDISKAPNING FOR HVEM?
Høyest verdiskapning når Fiskerne konkurrerer om individuelle omsettelige rettigheter og kvoter Fangstene omsettes på auksjon Hvem skal ha gevinsten? Island, New Zealand, Nederland mfl Individuelle omsettelige kvoter Konsekvens: De som var først inne fikk hele gevinsten De som trekker seg ut kan ta med seg gevinsten De som er igjen får øket gjeld Etableringskostnadene øker for nye aktører Monopolisering reduserer nyskapning T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

32 VERDISKAPNING FOR HVEM?
Norge har innført omsettelighet gjennom konsesjonssystemet og fordelt verdiene til private Planlegges innført i kystfisket med regionale bindinger Kontroll med kapital for oppkjøp av rettigheter viktig konkurransefaktor T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

33 ALTERNATIVT REGIONALT FORVALTNINGSREGIME
Regionalisering av rettighetene kan sikre verdiene til kystsamfunnene Statlig kvoteforvaltning og fordeling av rettigheter til fylkene Rettighetene til kvoter overføres gradvis til til regionale organer (fylker/sametinget) Regionale eierselskaper på linje med kraftselskapene leier rettighetene til fiskerne i sitt distrikt på kort og langsiktige kontrakter Betydelig formusesforvaltning: Finnmarks kvoteverdi 12 mld. kr T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

34 Gjennomføring av regionalisering
Oppbygging av det regionale rettighetsfond over tid gjennom regionale forvaltningsselskaper Kilder Trålrettighetene bundet til finnmark, jfr. Leveringsavtalene til regionen 20% av enhetskvotene som foreslås tas inn ved sammenslåing av kvoterettigheter i kystfisket som er foreslått tilbakeført fellesskapet (jfr. St. Meld 20) Nåværende trålerrettigheter som går ut etter 13 år Gradvis inndragning av kvoter fra fiskere mot at de får avskrevet kjøp av rettigheter og at de får leie tilbake kvoter T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

35 Fordeler av regionalisert forvaltning
Regionale politiske myndigheter får reell innflytelse i fiskeriavhengige regioner Fiskere kan gjennom sesongbasert kvoteleie forbedre lønnsomheten gjennom bedre kapasitetsutnyttelse Varierende leiepris kan stimulere til å utjevne sesongvariasjoner og øke verdiskapning per fangstkilo T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

36 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø
KONKLUSJON Rettighetene til norske kvoter omsettes i markedet Fiskekvoter representerer store verdier som Privatiseres på tross av politiske retningslinjer Flyttes steg for steg ut av landsdelen Særlig Autoline og Ringnot Fiskeripolitikken har fremmet denne utviklingen Reguleringspraksisen i fisket og Råfisklagssystemet hemmer markedsbasert verdiskapning Nye forslag til omsettelighet kan akselerere denne utviklingen Innføring av regionalisert forvaltning og utleie av fiskerettighetene kan tilbakeføre verdiene til kystsamfunnene T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø

37 OM OFFENTLIG PLANLEGGING
Norsk fiskeristatistikk er ikke lagt opp ut fra behovene til regional planlegging og forvaltning av fiskeressursene og verdiene av disse Statistikken fokuserer på landinger og ikke fangst etter type fartøy og rettigheter Viktig å legge opp statistiske rutiner slik at utviklingen i regional fordeling av ressurser og verdier kan overvåkes løpende T. Trondsen, fishmarketing.com Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten_Vadsø


Laste ned ppt "REGULERING AV FISKE. HVEM TAR GEVINSTEN?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google