Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor er du medlem av Rotary ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor er du medlem av Rotary ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor er du medlem av Rotary ?
Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

2 Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje
Felles verdigrunnlag gir trygghet på hverandre. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

3 Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje
Rotarys motto: ” Service above self ” (Å gagne andre) Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

4 Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje
Rotarys formål: Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen til: Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

5 Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre.
Rotarys formål: Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

6 Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje
Rotarys formål: Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

7 Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv.
Rotarys formål: Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

8 Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje
Rotarys formål: Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdens-omspennende fellesskap av personer fra forskjellig yrker forenet i idealet om å gagne andre. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

9 Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje
Rotarys yrkeskodeks : Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne andre. Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet. Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

10 Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje
Rotarys yrkeskodeks: Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessige forbindelser med. Jeg erkjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

11 Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje
Rotarys yrkeskodeks: Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet. Jeg verken ber om eller gir fordel til en rotarianer som jeg ikke ville gitt andre i yrkesmessig sammenheng. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

12 være Rotaryoppgaver i samsvar med Rotarys verdigrunnlag
Innholdet i klubben skal Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

13 Målsettingsområder Klubbens mål og planer Føringer fra distriktet
Medlems- utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- prosjekter Distrikts- programmer Klubbens mål og planer Føringer fra distriktet Årets RI motto - ”Lead the way” Årets RI - motto ”Gå foran med et godt eksempel” Rotarys verdier Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

14 Klubbens nye komité-struktur*
Administrasjon Administrasjon Styre Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Den nya klubbkommittéstrukturen ersätter den tidigare rekommenderade kommittéstrukturen som hade 18 klubbkommittéer: De 5 ständiga klubbkommittéerna är: Klubbadministration – inriktar sig på att effektivt handha klubben. PR – utvecklar och genomför planer för att informera allmänheten om Rotary och gör PR för klubbens serviceprojekt och aktiviteter. Medlemskap – utvecklar och genomför en omfattande plan för att rekrytera och behålla medlemmar. Serviceprojekt – utvecklar och genomför utbildningsinriktade, humanitära och yrkesinriktade projekt som tillgodoser behov i närsamhället och i samhällen i andra länder. Rotary Foundation – utvecklar och genomför planer för att stödja Rotary Foundation ekonomiskt och genom medverkan i programmen. Ytterligare kommittéer kan tillsättas varje år efter behov. Inom ramen för Klubbens ledarskapsplan tas hänsyn till att säkra kontinuiteten när utnämningar görs till de olika kommittéerna. *Andre komiteer opprettes etter behov Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

15 Nye komitéstrukturer for klubb og distrikt
Guvernør- assistent Adiministrasjon Styre Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Distriktsstrukturen enligt Planen för distriktsledarskap stödjer Klubbens ledarskapsplan Biträdande guvernörer stödjer klubbkommittén för administration och klubbens styrelse. Distriktskommittén för PR stödjer klubbkommittén för PR. Distriktskommittén för medlemsutveckling stödjer klubbkommittén för medlemskap. Distriktskommittén för program (t ex ungdomsutbyte, Rotaract, etc.) stödjer klubbkommittén för serviceprojekt. Distriktskommittén för Rotary Foundation stödjer klubbkommittén för Rotary Foundation. Ytterligare 5 distriktskommittéer rekommenderas: Utbredning/bilda nya klubbar PR för RI:s kongress Distriktskonferensen Utbildning Finans Medlems- utvikling Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje Distrikt

16 Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

17 Styret: Klubbråd: President: Terje Ilje Visepresident: Idar Fagerli
Past President: Harald Paulsson Sekretær: Knut Gysler Kasserer: Tron Sæter Klubbråd: Styret + komiteeledere. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

18 Medlemsutvikling og rekruttering
Programansvar: Yrke Komiteleder: Jostein Ski Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

19 Medlemsutvikling og rekruttering Prosjekt : Nye medlemmer
Gjermund Tveito Arnold Risa Inger Lise Kollungstad ”Sammen med hele komiteen sørge for at klubben i løpet av Rotaryåret øker sitt medlemmsantall med 2 medlemmer, og at nye medlemmer prioriteres innenfor -flere kvinner -nye yrkesklassifikasjoner - yngre medlemmer.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

20 Medlemsutvikling og rekruttering Prosjekt: Nye vedtekter
Finn Edvardsen Stein Guldbakke ”Sammen med hele komiteen sørge for å utarbeide et nytt forslag til vedtekter for Oppegård Rotaryklubb i samsvar med de retningslinjer som er utarbeidet av Distriktet i tilknytning til den nye organisasjonsmodell for Rotaryklubber.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

21 Medlemsutvikling og rekruttering
Prosjekt : Miljø- og klubbarrangementer Yngve Jacobsen Helge Størkersen Severin Sirnes Tor Fugelseth Toralf Augestad Thor Henning Hansen Sanjay Duggal ”Sammen med hele komiteen sørge for å organisere og gjennomføre interne miljøtiltak på våre møter samt arrangere våre tradisjonelle fester og fellesarrangement.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

22 Opplæring og kommunikasjon
Programansvar: Opplæring og media Komiteleder: Hans Arvid Rønning Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

23 Opplæring og kommunikasjon Prosjekt : Rotaryskolen
Kjell Kvernaas Bjørn Dufseth ”Sammen med hele komiteen sørge for å gi opplæring og informasjon generelt om Rotary til alle medlemmer og spesielt til nye medlemmer.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

24 Opplæring og kommunikasjon Prosjekt: Web- og samfunnskontakt
Marit Fjestad Nilsen Ole Endresen ” Sammen med komiteen sørge for å oppdatere våre hjemmesider en gang hvert halvår, samt gi informasjon til medlemmene hvordan og hvor man finner aktuell informasjon om Oppegård Rotary og Rotary generelt. Komme med forslag til bedre utnyttelse av elektronisk kommunikasjon for klubben. Informere media om prosjekter og tiltak som bør ha samfunnsmessig interesse.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

25 Opplæring og kommunikasjon Prosjekt : Klubbprogram
Fredrik Muller Tom Dale Andersen Ivar Sivertsen ”Sammen med hele komiteen sørge for å utarbeide programforslag for hvert kvartal i samarbeid med alle komiteer og styret. Sørge for utsendelse av program til alle medlemmer og aktuelle naboklubber.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

26 Rotary Foundation Programansvar: Rotary Foundation
Komiteleder: Tor Willy Johansen Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

27 Prosjekt: Informasjon og støtte til RF.
Rotary Foundation Prosjekt: Informasjon og støtte til RF. Tom Knoff Gunnar Wangen Håkon Andreassen ”Sammen med hele komiteen sørge for å gi generell informasjon til medlemmene om hvordan Rotary Foundation fungerer, og sørge for finansiering av de forpliktelser klubben har overfor Rotary Foundation og internasjonale Rotaryprosjekter som klubben engasjerer seg i.” (årets inntekter fra jazzkonserten) Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

28 Prosjekt: Støtte fra RF til våre prosjekter.
Rotary Foundation Prosjekt: Støtte fra RF til våre prosjekter. Bibbi Neergaard Arve Gevoll ”Sammen med hele komiteen sørge for å undersøke de muligheter som finnes for generell støtte fra Rotary Foundation til våre prosjekter og de betingelser som må oppfylles.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

29 Prosjekt: Paul Harris Fellow.
Rotary Foundation Prosjekt: Paul Harris Fellow. Bjørn Kristiansen Knut Pedersen ”Sammen med hele komiteen sørge for å undersøke hvor mange Paul Harris Fellow klubben kan dele ut dette året. Finne fram til forslag og sørge for godkjenning for utdeling av minst en Paul Harris Fellow i hvert halvår.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

30 Samfunnsprosjekter Programansvar: Samfunn
Komiteleder: Olav Klungreseth Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

31 Samfunnsprosjekter Prosjekt: Intercity- møte og bokmesse. Bård Bergsjø
Per Nevdal ”Sammen med hele komiteen sørge for å arrangere og gjennomføre et intercitymøte. (I Kolben vedr. Bondeviks Fredsenter ?) Være klubbens kontakt i forbindelse med den felles bokmessen som arrangeres av Kolbotn Rotaryklubb.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

32 Samfunnsprosjekter Prosjekt: Jazzkonsert - Mangolia. Arne Tornås
Jørn Anders Arnesen Bente Elisabeth Foss ”Sammen med hele komiteen sørge for å arrangere og gjennomføre den tradisjonsrike jazzkonsert med Mangolia i Kolben. Inntektene i år tenkes til et internasjonalt Rotaryprosjekt der vi også kan motta betydelig støtte gjennom Rotary Foundation. (Rent vann ?) Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

33 Samfunnsprosjekter Prosjekt: Greverud kveld. Ola Wæhre
Pål Gunnar Wangen Knut Lie ”Sammen med hele komiteen sørge for å arrangere og gjennomføre den tradisjonsrike hyggekveld på Greverud sykehjem” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

34 Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje
Samfunnsprosjekter Prosjekt: Natteravn. Christian Lund Tori Lundeby ”Sammen med hele komiteen sørge for å være kontaktpersoner og formidle Oppegård Rotaryklubbs deltagelse i kommunens tradisjonsrike natteravnprosjekt.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

35 Distriktsprogrammer Programansvar: Internasjonalt
Komiteleder: Kristin Juul Tonga (YEO) Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

36 Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje
Distriktsprogrammer Prosjekt: RYLA Knut Ness Torleif Lundeby ”Sammen med hele komiteen sørge for å finne fram til 2 ungdommer (18-20 år) som har lyst til å delta på Rotarys lederopplæringsseminar for ungdom” Sørge for påmelding og at deltagerne kommer på et klubbmøte og forteller om sin opplevelse.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

37 Prosjekt: Rotaract, Ungt Entreprenørskap, Camps, GSE, Handicamp
Distriktsprogrammer Prosjekt: Rotaract, Ungt Entreprenørskap, Camps, GSE, Handicamp Terje Stokker Bjørn Engebretsen ”Sammen med hele komiteen sørge for kontakt med Distriktets programmer for ungdom. Invitere den lokale representant som Oppegård Rotary har støttet til internasjonalt Ungt Entreprenørskapsseminar. Finne fram til kandidater som kan foreslås for GSM utreise. Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

38 Prosjekt: Internasjonal Rotary tur
Distriktsprogrammer Prosjekt: Internasjonal Rotary tur Arnfinn Kalleberg Per Erik Johansen ”Sammen med hele komiteen sørge for å finne fram til forslag og arrangere og gjennomføre en tur for Oppegård Rotarys medlemmer til et land i Europa i løpet av våren 2007.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

39 Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje
Verdenspresident William B. Boyd i Rotary Internasjonal har for sitt Rotaryår valgt motto: ”Lead the Way.” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje

40 Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje
Jeg vil starte hvert Rotarymøte med å tenne et lys for: - fred og - vennskap Jeg vil derfor for dette Rotaryåret ha motto: ”Skap fred og vennskap gjennom Rotary” Oppegård Rotaryklubb - Terje Ilje


Laste ned ppt "Hvorfor er du medlem av Rotary ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google