Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Del 14 - Vikarmodulen Gat kurs, rev.5.3 (04.05.12) Copyright © gatsoft as.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Del 14 - Vikarmodulen Gat kurs, rev.5.3 (04.05.12) Copyright © gatsoft as."— Utskrift av presentasjonen:

1 Del 14 - Vikarmodulen Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

2 Hva er Vikarmodulen? Modulen er delt opp i to hovedmoduler;
Oppdekkingssenter og Formidlingssenter Avd. Leder Formidler Oppdekkingssenter Formidlingssenter Kommunikasjonssenter

3 Vikarmodulen Oppdekkingssenter Oppdekkingssenter benyttes av ledere og tillater bestilling og/eller oppdekking av ledige vakter. Formidlingssenteret brukes av saksbehandlere på et vikarkontor som tar imot bestillinger og finner ansatte til å dekke vaktene. Formidlingssenter Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

4 Sentrale begreper Område – avdelinger Eksterne vikarbyråer
Ekstrafelter – undertyper Oppdekkingssenter Bestilling Formidlingssenter Innboks Dekke opp (Oppdekkingsveiviseren) Kommunikasjonssenter Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

5 Innstillinger Innstillinger må aktiveres i administrasjonsfanen for å få vikarmodul tilgjengelig. Systemforvalter vil ha flere rettigheter enn ledere/vikarformidlere, dette da det vil være systemforvalter som ivaretar ulike oppsett ift vikarmodulen. Systemforvalter: Innstillinger i Brukeradministrasjon Slik vises disse således tilgjengelige i Administrasjonsfanen Nyttig med tilgjengelighet for ajourhold i vikarmodul. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

6 Innstillinger for ulike brukergrupper
Vikarformidler: Avdelingsleder: Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

7 Område Områdene benyttes til å gruppere de ulike enhetene i organisasjonen. Dersom avdelingene ikke er koblet til et område, vil det ikke være mulig å benytte avdelingene i forbindelse med søk i formidlingssenteret. De ansatte som skal bruke oppdekkingssenter og formidlingssenter må være knyttet til aktuelle områder i Ansatt|Saksbehandlerområde. Her definerer man de områdene som ønskes i.f.m. vikarmodulen. Hvor mange områder man lager er avhengig av størrelsen på organisasjonen og hvor mange som jobber med vikarformidling. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

8 Kobling område - avdelinger
Her kobles avdelingene til de ulike områdene. Vikarpool og Vikaravdeling må også knyttes til område, eks et eget område som heter vikar. Vikarformidlerene må få tildelt rettigheter til de ulike områdene. Dette gjøres på Ansatt|Saksbehandlerområde. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

9 Eksterne vikarbyrå Dersom man benytter seg av eksterne vikarbyråer til innleie av vakter i organisasjonen legges disse til her. Informasjonsfelt kan benyttes til evt. tilleggsopplysninger (tlf.nr, kontaktperson, ect.) Vikarbyrå benyttes senere i formidlingssenteret. Feltet for E-post benyttes til å sende ut mail til vikarbyråene i Formidlingssenteret Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

10 Ekstrafelter Ekstrafelter er krav som går utover vanlige kompetanse
Mulighet for å definere undertyper for ekstrafelter Tilgjengelig for registrering på Ansatt|Ekstrafelter Tilgjengelig for valg i oppdekkingsenteret Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

11 Avdeling Er vikaravdeling Er vikarpool
Skal krysses av på den eller de avdelingene hvor alle vikarene er registrert med 0% stillinger i fra L&P systemet. Er vikarpool Skal krysses av på den eller de avdelingene hvor det går fast ansatte vikarer i turnus. Typisk vil være at en organisasjon har en pool med faste ansatte som ikke har noe fast arbeidssted og som sendes rundt i organisasjonen som faste vikarer. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

12 Ansatt|Ekstrafelter All informasjon som legges inn som ekstrafelter på en ansatt kommer i tillegg til kompetanseregistreringen. Ekstra gruppering som kommer i tillegg til Type og Undertype (vil da bli som en undertype til undertypen) Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

13 Ansatt|Saksbehandler-område
Ansatte som skal arbeide med vikarformidling må ha tildelt et eller flere områder for å få tilgang til bestillinger fra avdelingene innenfor de ulike områdene. Her kan man da legge til hvilket område den ansatte er koblet mot, og evt. tidsperiode den ansatte fungerer som saksbehandler for området. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

14 Oppdekkingssenter Oppdekkingssenteret gir en oversikt over alle røde vakter i en angitt tidsperiode. Viser også vakter som er blitt sendt til bestilling, er blitt dekket opp og som ikke kan dekkes. De ulike kolonne viser informasjon/status om vakten som skal bestilles. Blant annet vies Vaktdato og ukedag Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

15 Beskrivelser Beskrivelse av status av vakt i oppdekkingssenter og formidlingssenter Beskrivelse av hvilken status en vakt kan ha: Dekkes av avdeling – Alle vakante og ledige vakter, såkalte røde vakter i vaktboka får denne statusen. Avdelingsleder er ansvarlig for å dekke opp disse. Skal ikke dekkes – Vakten skal ikke dekkes. Til bestilling – Vakten er sendt til det lokale kontoret for behandling Under behandling internt – Vakten behandles av det lokale vikarkontoret. Under behandling eksternt – Vakten behandles av et eksternt vikarbyrå. Kan ikke dekkes – Vakten kan ikke dekkes av det lokale kontoret. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

16 Oppdekkingssenter Beskrivelse av knapperaden i oppdekkingssenteret
Avbestill – Mulighet å få tilbake status “Dekkes av avdeling”. Legg til krav– mulighet for å legge til krav på vakten. Skal ikke dekkes – Endrer status til “Skal ikke dekkes”, vakten skjules i MinGat. Dekkes av avdeling – Dersom vakten skal dekkes av avdelingen og ikke sende til bestilling. Fjern krav – fjerne krav som evt er tillagt vakten. Avvis JaTakk – Mulighet for å avvise Ja-takk på røde vakter med status “Skal ikke dekkes” Dekk opp – Åpner bilde for å dekke opp vakt. Kom.senter – Dersom ønske om å sende ut melding om ledige vakter til flere ansatte. Filter – Ulike filtreringsmuligheter Ansattfilter – Søke opp en ansatt, tildele flere vakter Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

17 Oppdekkingssenter - Bestilling
Når en eller flere vakter skal bestilles, velg funksjonen for Bestill i oppdekkingssenteret. Velg område. Vil være ferdig utfylt dersom avd. kun er knyttet til et område Gir mulighet til å angi en tekst som vikarformidler) kan gruppere på.(personlig). Angi evt. ønsket kompetanse og ekstrafelt for vakten ved å benytte funksjonen for Legg til Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

18 Bestillingsstatus - Vaktbok
Vakter til bestilling vises i spesifikasjonsfeltet i vaktboka med oppdekkingsstatus Vakten er bestilt fra oppdekkingssenteret Vakten er under behandling i formidlingssenteret Vakten kunne ikke dekkes i formidlingssenteret Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

19 Formidlingssenter Etter bestilling av vakter i oppdekkingssenter kan vikarformidler finne vaktene i formidlingssenteret. For å finne bestillingene velg Gå til innboks De ulike kolonne viser informasjon/status om vakten som skal bestilles. Blant annet vises Vaktdato, ukedag, vaktkode og fra og til klokkeslett på vaktkoden. Man kan i tillegg se informasjon årsak for innleie (årsakskode), saksbehandler, bestiller osv. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

20 Formidlingssenter - Innboks
For å ta en vakt i formidlingssenteret, marker vakten og velg Ta bestilling. Deretter kan vikarformidler gå tilbake (ut av innboks), til behandling ved å velge Tilbake til behandling Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

21 Formidlingssenter Behandle internt - Endrer statusen til en bestilling fra eksternt vikarbyrå. Behandle eksternt – For vakter som skal behandles av eksternt vikarbyrå (Manpower, Adecco) Kan ikke dekkes - Dersom ikke det lokale vikarkontoret får dekket opp vakten. Avbestill – Velges dersom avd.leder ber om å få vakten tilbake til oppdekkingssenter. Endre behandler – Overføre bestilling til en annen vikarformidler. Kommentar – Mulighet for å tillegge evt kommentarer for bestillingene, eks ny info etter man har vært i kontakt med en ansatt Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

22 Formidlingssenter – Dekk opp
Det er 4 muligheter for å søke frem ansatt i Dekk opp Her vises ansatte som har meldt Ja-Takk til denne vakten. Viser ansatte man har vært i kontakt med via kommunikasjonssenteret Søk på ansatte som har meldt sin tilgjengelighet Gir mulighet til å søke opp en ansatt som kan dekke vakten. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

23 Formidlingssenter – Dekk opp
Velg den ansatte som skal få vakten fra listen Velg hvordan den ansatte skal få tilbakemelding om vakten Velg oppdekkingsmetode, ekstra-/overtidsvakt, bytte med avdeling eller forskjøvet vakt Som siste steg i oppdekkingsveiviseren må brukeren ta stilling til om den ledige vakten skal dekkes opp som en ekstra-/overtidsvakt eller som et bytte med avdeling. I noen tilfeller vi valgene ikke være tilgjenglige, dette kan f.eks. skyldes at den ledige vakten som skal dekkes overlapper med en eller flere vakter som den ansatte har. Den som dekker opp kan også i enkelte tilfeller få beskjed om at den ledige vakten vil bli forkortet. For å kunne bytte en opprinnelig vakt mot en ledig vakt (med avd.) må det velges en dato der en ansatt har en normal vakt (andre vakter som ekstra, bytter etc. kan ikke byttes med avdeling). Dersom den opprinnelige vakten som blir valgt kommer fra en vikarpool, så vil dette vises i skjermbildet. Brukeren kan også legge inn et faktureringsgebyr/oppdekkingskostnad som vil belaste EFO budsjettet til den avdelingen som dekker opp den ledige vakten. Dette vil bli registrert som et negativt tilskudd. Dersom det ikke finnes et EFO budsjett i perioden eller byttet er innen for samme avdeling vil kostnadsbelastningen være utilgjengelig for brukeren. Den ansatte vil/kan også få justert banken sin dersom vakten som byttes bort er kortere eller lengre enn den ledige vakten. Det er mulighet for å generere tilgjengelighet ved oppdekking av JaTakk. Når man godkjenner en JaTakk er det mulig å overføre de andre JaTakk-forespørslene til en annen tilsvarende vakt. Dersom det ikke finnes en tilsvarende vakt, blir forespørslene avvist. Nå er det lagt til mulighet for å registrere tilgjengelighet på disse ansatte. Dersom det dukker opp et behov seinere, vil man fortsatt ha informasjon om hvilke ansatte som er interessert i å dekke opp vakten. Når oppdekkingsmetode er valgt, velg fullfør for å registrere vakten. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

24 Formidlingssenter – Dekk opp
Etter å ha valgt “Velg blant ansatte du har vært i kontakt med tidligere”, vil man få frem samme bilde(r) for oppdekking som ved å dekke opp via ansatte som har reg Ja-takk. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

25 Formidlingssenter – Dekk opp
Ukesum, overtidstimer og AML-status vises for de ansatte som har meldt sin tilgjengelighet. Velg ansatt som er aktuell for innleie, trykk neste. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

26 Formidlingssenter – Dekk opp
Velg aktuelle avdelingskriterie Etter man har søkt opp den ansatte, velg neste og registrer som vist i foregående bilder. I oppdekkingswizarden er det avdelingsfilter på bakgrunn av rettigheter til bruker utifra valgt nivå. Dersom man dekker opp en vakt som formidler iva formidlingssenteret eller kommunikasjonssenteret vil dette vinduet vises. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

27 Formidlingssenter - Ansattfilter
Her kan du søke opp ansatte på det nivået du står på, og har tilgang til. Brukes i de tilfellene hvor man skal tildele flere vakter fremover i tid på en enkelt ansatt. Ved å velge Dekk opp vil den ansa velge tte allerede være valgt Her kan du søke opp ansatte på det nivået du står på, og har tilgang til. I de tilfellene hvor du har den ansatte ”på tråden” eller på kontoret, og ønsker å tildele flere vakter fremover i tid er det nå implentert en ny funksjon ”Ansatt filter” i oppdekkings- og formidlingssenteret. Med ansattfilteret aktivt vil: · Ledige/vakante vakter som overlapper med vakter den ansatte jobber fra før, filtreres bort. · Ved å velge “Dekk opp …”, vil den ansatte allerede være valgt, slik at det blir noen steg mindre i oppdekkingsveiviseren. Man kan bytte ansatt ved å klikke på ansatt navnet. Merk! Noen roller vil ha tilgang til hele ansattregisteret uansett nivå. Gjelder for eksempel saksbehandlere i formidlingssenteret. Det er mulig å enten søke på Ressursnr/Lønnsnr/Ansattnr, Etternavn, Fornavn eller Personnummer. Skriv hele eller deler av nummer eller navn på den ansatte du søker etter og trykk på søk-knappen. Velg ansatt i listen og valgt ansatt blir med tilbake til forrige liste. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

28 MinGat – JaTakk Dersom en ansatt har forespurt om flere vakter innenfor samme tidsrom og tildeles en av disse, vil det varsles om at andre forespørsler i samme tidsrom er blitt slettet Vakt den ansatte skal jobbe godkjennes Vakter som er slått sammen og slettet Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

29 Gat - Nei-takk Funksjonen for Nei-takk krever egen rettighet i Brukeradministrasjon. Nei-takk registreringen gjøres ved å høyreklikke på den aktuelle personen i Fri- og vikarkolonnen i vaktboka. Når man trykker OK for å lagre vil personen bli vist med tommel ned i vaktboka, i tillegg til at det vil bli registrert utilgjengelighet på den ansatte. Registrer Nei-takk ved å velge mellom hele dagen eller en bestemt vaktkategori Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

30 MinGat – Tilgjengelighet
Det er mulighet for å registrere tilgjengelighet og utilgjengelighet (når man ikke har mulighet til å jobbe). Ansatte kan foreta registreringen i MinGat eller leder kan registrere for den ansatte i Gat. Etter at den ansatte er registrert med tilgjengelighet og/eller utilgjengelighet vil dette vises både i kommunikasjonssenteret og i Fri/Vikar kolonnen i vaktboka: I kommunikasjonssenteret vil det vises rød hånd på de personene som har satt seg ”utilgjengelig” og med grønt flagg på de personene som har satt seg ”tilgjengelig”. Tilsvarende vil vises i Fri/Vikarkolonna i vaktboka - I vaktboka vil det også vises ”tommel ned” på personer som er registrert med ”Nei takk”.  Personer med registrert tilgjengelighet vises med grønt flagg i Vaktbok! Selve registreringen av tilgjengelighet og utilgjengelighet kan gjøres både i Gat og i MinGat – på samme måte som tidligere tilgjengelighet. Eneste forskjell er at du nå må ta aktivt stilling til om du skal registrere deg tilgjengelig (som er default verdien begge steder) eller utilgjengelig: Angi ønsket tilgjengelighet, trykk ok for å lagre. Tilgjengelighet vises da i listen for Registreringer. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

31 Gat - Tilgjengelighet Leder kan registrere tilgjengelighet og utilgjengelighet for den ansatte i Gat. Tilgjengelighet hel uke Tilgjengelighet en enkelt dag Utilgjengelighet en enkelt dag Fordi det er mulighet for å registrere overlappende registreringer ifm. Tilgjengelighet og utilgjengelighet, er det noen regler man må forholde seg til. Registrering av utilgjengelighet må man se på som et lag som blir lagt over tilgjengelighetslaget.    Dette medfører at utilgjengeligheten overstyrer tilgjengeligheten på lørdag og søndag. Visning av tilgjengelighet og utilgjengelighet (begge med evt. kommentar) kommer også til syne også i kommunikasjonssenteret. Visning av tilgjengelighet, utilgjengelighet og Nei-takk – vises i egen kolonne Tilgjengelighet. Grønt flagg – betyr at den ansatte er tilgjengelig på en eller flere av vaktkategoriene denne dagen. Rød hånd – betyr at den ansatte er utilgjengelig på en eller flere av vaktkategoriene denne dagen. Tommel ned – betyr at noen har vært i kontakt med den ansatte, men den ansatte har takket nei. Visning i vaktbok Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

32 Tilgjengelighet i Vaktbok
Visning av tilgjengelighet og utilgjengelighet i Vaktbok Visning i vaktbok Ved å markere en ansatt ser man en status for tilgjengelighet i spesifikasjonsfeltet Visning av tilgjengelighet, utilgjengelighet og Nei-takk – vises i egen kolonne Tilgjengelighet. Grønt flagg – betyr at den ansatte er tilgjengelig på en eller flere av vaktkategoriene denne dagen. Rød hånd – betyr at den ansatte er utilgjengelig på en eller flere av vaktkategoriene denne dagen. Tommel ned – betyr at noen har vært i kontakt med den ansatte, men den ansatte har takket nei. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

33 Avdelingsoppsett I avdelingsoppsettet er det mulighet for å angi vikarens ”erfaring på avdelingen”. Angi antall for hvor mange vakter som regnes som ”erfaren” i feltet for Antall vakter jobbet på avdeling før bruk i vikarmodul. Ved søk i kommunikasjonssenteret kan man bruke dette som en krav når man søker etter vikarer. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

34 Formidlingssenter – Kommunikasjonssenter
Kommunikasjonssenteret kan åpnes både i Oppdekkingssenter og i Formidlingssenter Valg for Vikaravd., Vikarpool og Område i Utvalg for søk, er kun tilgjengelig når kommunikasjonssenteret åpnes med rettigheter til formidlingssenteret Egendefinert utvalgt blir filtrert med bakgrunn av brukerens rettigheter (avdelinger/områder), ut i fra hvilket nivå man står på. I tillegg filtreres utvalget i nedtrekkslisten for avdelinger ut fra hvilke valg man huker av i Utvalg for søk på bakgrunn av brukers rettigheter. Utilgjengelige avdelinger blir låst i listen og kan ikke velges. Dersom man er formidler vil dette vinduet vises uavhengig av hvilken vei man kommer inn (via vakbok, formidlingssenter eller oppdekkingssenter) Er man ikke formidler vil kun Vaktens avdeling og Egendefinert utvalg være tilgjengelig i Utvalg for søk. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

35 Kommunikasjonssenter
Sammenheng mellom kriterier for Utvalg for Søk; Ved avhukning av Vaktens avdeling låses listen Egendefinert utvalg Ved huk for Vikarpool velges automatisk gjeldende vikarpooler i listen under Egendefinert utvalg og andre valg ”låses” Samme funksjonalitet er lagt til ved valget Vikaravdeling Det er begrensning slik at kombinasjon av utvalg, Vaktens avdeling, Vikaravdeling og Vikarpool kan kun kombineres med Område. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

36 Kommunikasjonssenter
Eksempel på søk ved Utvalg for søk; Velges Område vil ”nivåstruktur” under Egendefinert utvalg være låst til områder vikarformidler er tilknyttet Velges Vikarpool vil ”nivåstruktur” under Egendefinert utvalg være låst slik at kun avdelinger som er satt til Vikarpool er tilgjengelig Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

37 Kommunikasjonssenter
Beregningskrav angir krav den ansatte må ha for å dekke vakten. - Beregningskrav listes opp etter hvert som det velges flere beregningsgrunnlag. Beregningsgrunnlag angir hvilke kriterier som skal sjekkes for å få finne den mest relevante ansatte til å dekke vakten. Beregningsgrunnlag: Her angis hvilke kriterier søket skal ha, for å finne den mest relevante personen til å dekke opp vakten. Beregningskravet blir justert etter hvilke kriterier du velger  under Beregningsgrunnlag. Om du for eksempel huker av på "Deltidsansatt" på Beregningsgrunnlaget vil du kunne velge "Må være deltidsansatt" på Beregningskravet. Om du velger og ikke huke av på "Deltidsansatt" på Beregningsgrunnlaget vil det ikke være noen Beregningskrav på "Må være deltidsansatt". Jo færre Beregningsgrunnlag desto færre Beregningskrav. Under er Beregningsgrunnlagene listet opp i den rekkefølgen de blir behandlet. Overlappende vakter, fravær og hviletiden beregnes uansett og ser etter overlappende/fraværsførte vakter og brudd på hviletiden. Beregningskrav: Etter hvert som Beregningsgrunnlagene blir valgt, blir det også mulig å velge et Beregningskrav, der det ikke er noen Beregningsgrunnlag vil det ikke være noen krav. Først når man velger flere Beregningsgrunnlag, vil disse vises som mulige Beregningskrav. De tre faste kravene Hviletidsberegning, Overlapp og Fravær vil da legge seg nederst i listen for Beregningskrav etter hvert som man velger flere og flere Beregningsgrunnlag. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

38 Kommunikasjonssenter
Angi utvalg for de ulike søkekriteriene, velg deretter Start beregning. Avhukninger ift Beregningsgrunnlag og Beregningskrav blir lagret på innlogget person og avdeling, det vil si at man kan velge å ha forskjellige forhåndsdefinerte utvalg på forskjellige avdelinger. Valgene er ferdig avhuket når Menyen i knapperaden er ment å benyttes fra venstre mot høyre Overlapp, fravær og hviletiden vil alltid beregnes under relavanse for vakten Beregningsgrunnlag: Her angis hvilke kriterier søket skal ha, for å finne den mest relevante personen til å dekke opp vakten. Beregningskravet blir justert etter hvilke kriterier du velger  under Beregningsgrunnlag. Om du for eksempel huker av på "Deltidsansatt" på Beregningsgrunnlaget vil du kunne velge "Må være deltidsansatt" på Beregningskravet. Om du velger og ikke huke av på "Deltidsansatt" på Beregningsgrunnlaget vil det ikke være noen Beregningskrav på "Må være deltidsansatt". Jo færre Beregningsgrunnlag desto færre Beregningskrav. Under er Beregningsgrunnlagene listet opp i den rekkefølgen de blir behandlet. Overlappende vakter, fravær og hviletiden beregnes uansett og ser etter overlappende/fraværsførte vakter og brudd på hviletiden. Beregningskrav: Etter hvert som Beregningsgrunnlagene blir valgt, blir det også mulig å velge et Beregningskrav, der det ikke er noen Beregningsgrunnlag vil det ikke være noen krav. Først når man velger flere Beregningsgrunnlag, vil disse vises som mulige Beregningskrav. De tre faste kravene Hviletidsberegning, Overlapp og Fravær vil da legge seg nederst i listen for Beregningskrav etter hvert som man velger flere og flere Beregningsgrunnlag. De tre første kravene vil alltid ligge i listen under "Kalkulasjoner", selv om huken er tatt bort. Ukesum beregner ukesummen for inneværende uke. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

39 Kommunikasjonssenter
Hensikten er å finne den ansatte som passer best til å ta/dekke vakten Dersom ønskelig finnes mulighet for å dekke vakten via ekstra-/overtidsvinduet direkte i kommunikasjonssenteret. Kalkulasjoner vises ift angitt beregningsgrunnlag. Merk! Rettighet til Formidlingssenter gir rettighet til Dekk opp (ekstra/overtid)! Merk at beregningskrav ift overlapp, fravær og hviletid vil alltid sjekkes I utgangspunktet er de ansatte som er registrert med utilgjengelighet ikke mulig å benytte, men dette er mulig å overstyre ved å krysse avfor Tillat bruk av utilgjengelighet Bruker som Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

40 Kommunikasjonssenter
Relevans for vakten vises etter ut ifra angitt beregningsgrunnlag Den ansatte har ønsket kompetanse Den ansatte har ikke ønsket ekstrafelt Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

41 Formidlingssenter – Kommunikasjonssenter
For å kontakte ønsket ansatt(e), marker de(n) ansatte i listen i Kommunikasjonssenteret og velg Kontakt valgte. Marker vakt(ene), eller Velg alle dersom det er flere vakter i listen Send forespørsel. Melding sendes de ansatte ift oppsett innunder Faste tekster Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

42 Formidlingssenter – Behandle eksternt
Behandle eksternt gir mulighet til å sende bestillingen til eksternt vikarbyrå Velg aktuelle byrå fra listen Velg Send epost for å gå videre For å kunne sende epost, må det på Ansatt| være definert adresse. Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

43 Formidlingssenter – Behandle eksternt
Ved Send epost vises en liste over aktuell(e) ledige vakter i tillegg til evt tillagt kompetanse. Det er i tillegg mulighet til å legge til ytterligere tekst manuelt dersom dette er ønskelig. Oversikt over ledige vakter, i tillegg visning over kompetanse til vaktene Velg Send epost for å sende epost til byrå Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as

44 Forespørre om ledige vakter via MobilGat/2veis SMS
For brukere som til hører en vanlig avdeling så vil forespørsel om ledige vakter kun gi de vaktene som er ledige/vakante på engen avdeling. For brukere som tilhører en vikaravdeling eller en vikarpool så vil du få se alle ledige vakter som det er mulig meldge seg interessert på , det vil si også vakter utenfor egen avdeling (det er jo aldri ledige vakter i selve vikarpoolen) Gat kurs, rev.5.3 ( ) Copyright © gatsoft as


Laste ned ppt "Del 14 - Vikarmodulen Gat kurs, rev.5.3 (04.05.12) Copyright © gatsoft as."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google