Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlighetsloven Informasjonsforum – Oslo kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlighetsloven Informasjonsforum – Oslo kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlighetsloven Informasjonsforum – Oslo kommune
Geilo, 8. mars 2007 Arne Jensen, Norsk Redaktørforening

2 ”Åpne komitemøter vil kunne medføre at de reelle beslutninger flyttes fra formelle organer… til uformelle fora”. Pressemelding fra Oslo Høyre mars 1999

3

4 Vær stille! Om ytringsfrihet og lojalitetsplikt blant skoleledere i Oslo og Akershus En rapport fra Oslo Redaktørforening november 2004

5 Å kritisere overordnede
Hvordan vil du karakterisere utviklingen de siste årene, når det gjelder dine muligheter til offentlig å komme med kritiske kommentarer til prioriteringer gjort av kommunens/fylkets øverste administrative og/eller politiske ledelse? Arne Jensen Norsk Redaktørforening

6 Arne Jensen Norsk Redaktørforening
Redselen for å snakke Opplever du, eller har du opplevd, at kravet til lojalitet overfor arbeids-giver har gjort at du har vegret deg for å delta i den offentlige debatten? Arne Jensen Norsk Redaktørforening

7 Hva omfattes av loven?

8 Arne Jensen Norsk Redaktørforening
Er det slik det er? ”Offentlighetsloven er i praksis en lov om rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter, så langt forvaltningen ikke opplever dette som problematisk”. (Prof. dr. juris Jan Fr. Bernt om offentlighets-loven i Lov og Rett 1996 – s 626) Arne Jensen Norsk Redaktørforening

9 Lovens virkeområde Nåværende: Ny lov: Ønsker: ”Denne loven gjelder den
virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i lov eller i medhold av lov. Som forvaltnings- organ regnes i loven ethvert organ for stat eller kommune. Privat retts- subjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkelt- vedtak eller utferdiger forskrift. […] Loven gjelder ikke saker som behandles etter rettspleielovene.” Ny lov: - Alle virksomheter hvor det offentlige har 50 prosents innflytelse Likevel ikke ”rettsubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private”. Omfattende adgang til å gjøre forskriftsmessige unntak Rettspleiedokumentene er delt i to paragrafer Ønsker: Ta inn igjen retts- subjekter som utfører lovpålagte offentlige oppgaver (helse, sosial) Omfattende forskrifts- adgang kan være problematisk Stryke § 18 – ingen grunn til unntak. Loven bør gjelde for Stortinget.

10 Omfattes Omfattes ikke
Oslo Sporveier Stor-Oslo Lokaltrafikk A/S A/L Motorvegfinans Kontoret for næringslivet i Volda Sund vatn og avluap A/S Fjellinjen A/S Sandefjordreg. Energiverk A/S Arbeidsamvirkenes landsf. Stiftelsen Miljømerking i Norge Vestfold Festspillene A/S Viken Energinett A/S Nordland Teater AS Festspillene i Nord-Norge Teateret Vårt Nynorsk Kultursentrum Norsk Folkemuseum Norsk Form NRK NSB BA Diakonhjemmet sykehus Den Norske Opera Den Nationale Scene NSB Gardermobanen AS Posten Norge AS Trondheim Trafikkselskap AS

11 Arne Jensen Norsk Redaktørforening
Ansvarsfraskrivelse? Enheter som er helt eller delvis eid av Oslo kommune, men som er organisert som eget rettssubjekt i forhold til kommunen, har selv ansvaret for å ivareta offentlighet etter offentlighetsloven, samt for informasjon. (Regler om offentlighet i Oslo kommune) Arne Jensen Norsk Redaktørforening

12 Aftenposten onsdag 2. nov ”Det blir opp til selskapene, og loven er klar på dette punkt.” Styreleder Per Sandvik

13 Unntak fra offentlighet

14 Interne dokumenter Ny lov: Ønsker: Nåværende lov:
Unntak for Organinterne dokumenter Underordnede organer Særlige rådgivere og sakkyndige - Departement til departement Ny lov: Presisering av unntaket for organinterne dok Avgrensing av unntaket for dok hentet utenfra Fjerning av unntaket for dok sendt mellom kommunale enheter Ønsker: - Fjerne organsystemet Unntak kun etter innhold Alt.: Skadekriterium inn i § 14 Innsyn i faktiske opplysninger Journalføringsplikt for interne dokumenter § 15, 2. ledd – ikke uavhengig av hvem det er innhentet fra Ikke unntak for telefonnedtegnelser

15 Arne Jensen Norsk Redaktørforening
Interne dokumenter Oslo kommune er å anse som ett organ etter forvaltningsloven § 5 første ledd Det skal som hovedregel likevel utvises meroffentlighet for dokumenter som kan unntas offentlighet etter offentlighetslovens § 5 i korrespondanse mellom de ytre virksomhetene (etater, bedrifter, foretak og bydelsforvaltninger) og mellom underliggende virksomheter og byrådsavdelingene. Særlovsorganer anses dog som egne organer (Regler om offentlighet i Oslo kommune) Arne Jensen Norsk Redaktørforening

16 Arne Jensen Norsk Redaktørforening
Interessant! Selv om offentlighetsloven gir hjemmel for unntak, skal dokumenter eller opplysninger bare unntas fra offentlighet etter offentlighetslovens §§ 5 eller 6 dersom det vurderes at offentliggjøring vil kunne skade kommunens eller enkeltpersons interesser. (Regler om offentlighet i Oslo kommune) Arne Jensen Norsk Redaktørforening

17 Arne Jensen Norsk Redaktørforening
…og i tråd med… ”Komiteen finner det naturlig å presisere at unntakshjemmelen for interne arbeidsdokumenter ikke må oppfattes som noen plikt til å unnta dem fra offentlighet… Komiteen minner om at det ikke sjelden vil være i slike under- og bilagsdokumenter man finner realbegrunnelsene for innstillinger og beslutninger. Under henvisning til offentlighets- lovens generelle formål må det derfor påhvile forvaltningen en alminnelig oppfordring til å praktisere unntaksbestemmelsene for interne dokumenter med allmennhetens krav om å få kunnskap om forvaltningens egentlige beveggrunner, for øye.” (Stortingets justiskomite i Innst O nr ) Arne Jensen Norsk Redaktørforening

18 Arne Jensen Norsk Redaktørforening
Men hvorfor da…? Det skal ikke utvises meroffentlighet etter pkt. 5.1 for notater fra den enkelte byråd til byrådet og notater byrådene imellom. Dokumenter som er utarbeidet av administrasjonen som sekretariat for den politiske ledelse, til bruk for byrådets / byrådens egne forberedende vurderinger kan unntas fra innsyn. Dokumenter som er utarbeidet av ytre virksomhet (etat, bedrift, foretak og bydelsforvaltning) til administrasjonen som sekretariat for den politiske ledelse til bruk for byrådets / byrådens egne forberedende vurderinger, kan unntas fra innsyn. (Regler om offentlighet i Oslo kommune) Arne Jensen Norsk Redaktørforening

19

20 § 5a. Unntak for opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt
”Opplysninger som er undergitt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov er unntatt fra offentlighet. Dokumentet for øvrig er offentlig, når ikke disse delene alene gir et åpenbart misvisende bilde av innholdet eller de unntatte opplysninger utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold. Dokument påført lovlig beskyttelsesgrad kan unntas i sin helhet.” Arne Jensen Norsk Redaktørforening

21 Forvaltningslovens § 13 - I
§ 13. (taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1) noens personlige forhold, eller 2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Arne Jensen Norsk Redaktørforening

22 Forvaltningslovens § 13 - II
”Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige.” Arne Jensen Norsk Redaktørforening

23 Undervisningsbygg Oslo KF

24 Samferdselsetaten

25

26

27 Kultur- og idrettsetaten

28

29 Arne Jensen Norsk Redaktørforening
Pareto-saken ”Avtalen gir opplysninger om hva som skal leveres og til hvilke vilkår. Det er noe annet enn konkurranse-sensitive opplysninger. Fylkesmannen mener det har offentlig interesse at det gjøres kjent hva som skal leveres og til hvilken pris. Økonomiske konsekvenser av avtalen vil kunne reise nødvendig debatt og kritiske spørsmål undergis videre undersøkelser til beste for fellesskapet som kommunen representerer. Avtalepartnerne har ikke krav på beskyttelse mot en slik kritisk gjennomgang av midler som kommunen disponerer på vegne av skattebetalerne” (Fylkesmannen i Oslo og Akershus oktober 2003) Arne Jensen Norsk Redaktørforening

30 § 6. Unntak på grunn av dokumentets innhold
Følgende dokumenter kan unntas fra offentlighet: 1) Dokument som inneholder opplysninger som om de ble kjent, ville kunne skade rikets sikkerhet, landets forsvar eller forholdet til fremmede makter eller internasjonale organisasjoner 2) Dokument hvor unntak er påkrevd a) av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av statens, kommunens eller vedkommende organs økonomi-, lønns- eller personalforvaltning b) av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av økonomiske rammeavtaler med næringslivet c) fordi offentlighet ville motvirke offentlige kontroll- eller reguleringstiltak eller andre nødvendige pålegg eller forbud, eller medføre fare for at de ikke kan gjennomføres Arne Jensen Norsk Redaktørforening

31 Arne Jensen Norsk Redaktørforening
Økonomiforvaltning ”§ 6 nr 2 bokstav a beskytter (bare) det offentliges rent privatøkonomiske interesser.” ”…offentlighetsloven har en rekke andre unntaksbestemmelser som beskytter de mer offentligrettslige sider av det offentliges virksomhet, selv om de har med penger å gjøre.” ”Man bør også holde fast ved at det er det rent konkurransemessige aspekt som beskyttes, da man ellers kunne risikere at alle saker som hadde en økonomisk side, teoretisk sett kunne unntas fra offentlighet” (Justisdepartementet i Ot prp nr ) Arne Jensen Norsk Redaktørforening

32 Økonomiske rammeavtaler
”…er ment å dekke de tilfelle hvor det offentlige fører forhandlinger med nærings- organisasjoner o l om betaling for visse ytelser som faller utenfor det alminnelige lønnsoppgjøret, f eks jordbruks- og fiskerioppgjøret” (Justisdepartementet i Ot prp nr ) Arne Jensen Norsk Redaktørforening

33 Bydel Nordstrand

34

35 Undervisningsbygg Oslo KF

36 Byrådsavdelingene

37 Bydel Nordstrand

38 Renovasjonsetaten

39 Arne Jensen Norsk Redaktørforening
§ 6 frts. 3) Statsrådets protokoller 4) Dokument i sak om ansettelse eller forfremmelse i offentlig tjeneste. Unntaket gjelder ikke søkerliste. Søkerliste skal settes opp snarest etter søknads-fristens utløp og skal foruten søkernes navn inne-holde deres alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune. Opplysninger om en søker kan likevel unntas fra offentlighet dersom søkeren selv anmoder om dette. Det skal framgå av søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn disse har. 5) Anmeldelse, rapport og annet dokument om lovovertredelse 6) Besvarelse til eksamen eller lignende prøve samt innlevert utkast til konkurranse e l Arne Jensen Norsk Redaktørforening

40

41 Søkerlister– positivt feil
Opplysninger om hvem som er søkere til stilling skal unntas fra offentlighet i den utstrekning den enkelte søker anmoder om dette, jfr. offentlighets-loven § 6 første ledd nr 4. (Regler om offentlighet i Oslo kommune) Arne Jensen Norsk Redaktørforening

42 Arne Jensen Norsk Redaktørforening
Søkerlister Ikke plikt til å unnta navn Søkerne har ikke krav Må vurderes ut fra stillingens offentlige interesse Må vurdere hvilken stilling vedkommende har i dag Skal foreta en konkret og reell vurdering Søkernes argumenter veies opp mot offentlighetshensyn (Basert på uttalelser fra Sivilombudsmannen) Arne Jensen Norsk Redaktørforening

43 Arne Jensen Norsk Redaktørforening
Hva vil vi ha? Journaler på nettet Dokumenter på nett Komplette journaler - også ”organinterne” dokumenter Fyldige journalinnføringer - gir færre innsynsbegjæringer Gode rutiner Rask ekspedisjon Kontakt med de rette personer Arne Jensen Norsk Redaktørforening

44 Takk for oppmerksomheten
- og lykke til!


Laste ned ppt "Offentlighetsloven Informasjonsforum – Oslo kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google