Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpasset opplæring LU Feb. 08

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpasset opplæring LU Feb. 08"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpasset opplæring LU Feb. 08 roald.jensen@hiof.no

2 Roald Jensen2 Hva fremmer læring for elevene? Hva skal lærerne gjøre? Hva er skolens oppgave? Hva er TPO? Læring individuelt og i samarbeid med andre i et læringsfellesskap Metoder, aktiviteter og arbeidemåter som sikrer faglig og sosial utvikling At den enkelte elev lærer i tråd med evner og forutsetninger Hvordan får jeg den enkelte elev til å lære fag Utgangspunkt for tenkning? Aktør- perspektiv Virksomhets- perspektiv

3 Roald Jensen3 TPO Tilnærming Individuelle utviklingsplaner Arbeidsplaner Intensive kurs Læringsstiler Temabasert undervisning Mestringsgrupper (nivå) Aldersblanding Varierte arbeidsmåter (stasjoner) Mappemetodikk/vurdering Logg Programmer

4 Roald Jensen4 (Bachmann 2006)

5 Roald Jensen5 Hva er tilpasset opplæring? Tilpasset opplæring handler om å utvikle en skole hvor alle legger til rette for og bidrar til at alle lærer og utvikler sitt potensial gjennom deltakelse i et læringsfellesskap

6 Roald Jensen6 Elevens læring Forutsetninger Mål Motivasjon Arbeidsmåter Innhold Vurdering Lærerkompetanse Fellesskap Gruppestørrelse Gruppesammensetning StrukturKultur Rammer Ledelse Samhandling med omgivelsene Læringsmiljøet Oppgaven Læreplanen Verdier

7 Læring Hva er læring? Hvordan skal vi forstå tilpasset opplæring? Hvorfor er det viktig at mennesker lærer? Hvordan er læreplanforståelsen ved skolen vår? Lære bedre eller lære mer?

8 Elever på jobb Hva skal de gjøre? Lære Hjelpe hverandre å lære Roald Jensen8

9 9

10 10 Hva er fellesskolen? En skole som alle har rett til og hvor alle skal få like muligheter En skole hvor alle skal utvikle et felles verdigrunnlag og tilegne seg felles grunnleggende kunnskaper og ferdigheter gjennom et felles lærestoff En skole hvor den enkelte lærer innefor rammen av et læringsfellesskap En skole hvor elevene hjelper hverandre å lære

11 Opplæringens mål Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode – å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling

12 Roald Jensen12 Strategi for kompetanseutvikling Lære mer fag Lære nye temaer Ledere lærer mer om ledelse Korte kurs Nettverk Utviklingsarbeid Lite fokus på analyse og forbedring av eksisterende virksomhet

13 Roald Jensen13

14 Ressurser? Nytte elevene som læringsressurs Flytte lærings- og vurderingsbyrden til elevene Analysere og avdekke god praksis som allerede eksisterer Kvalitetsforbedre praksis som ”står seg” Erfaringsdeling, refleksjon og læring i organisasjonen Utnytte skolen som organisasjon Tydeliggjøre felles verdigrunnlag Øke kollektiv bevissthet og praksis Nytte ressursene i nærmiljøet

15 Roald Jensen15 Instruksjon Læringsarbeid Vurdering Hvordan vite at jeg har lært? -eksempler, forklaringer -drøfting og utforskning av forståelse Læringsarbeid Individuell oppfølging Vurdering Spørsmål og svar

16 Prinsipper – formativ vurdering Vurdering integreres i læringsarbeidet Knyttes til kjennetegn for måloppnåelse og individuell framgang Elevene involveres og aktiviseres i vurderingen gjennom -selvvurdering -medelev-vurdering Bevisst bruk av spørsmål Arbeid med vurderingskultur ved skolen Legges inn som faste strukturer i det daglige Roald Jensen16

17 17Roald Jensen

18 18 Spørsmål og læring Hvorfor stiller jeg spørsmål til elevene? Hva utløser spørsmålet hos elevene? Hvor mye tid får de til å svare? Hvem svarer? Hvor mye stillhet tåler jeg? Hva sier jeg når elever avgir feil svar? Kan det knyttes læring til feil svar? Har jeg tid til å bruke spørsmål - svar? Kvalitetsspørsmål

19 Roald Jensen19 Sammenheng og helhet Det som skal læres Det eleven kan fra før Hva det lærte kan brukes til I framtid Sammenheng med andre fag Kobling til elevens arenaer utenfor skolen

20 Roald Jensen20 Prestasjonsorientert kultur Samme mål for alle Alle vurderes mot de samme målene Resultatene synliggjøres Liten vekt på forståelse og mening Vekt på måling gjennom standardiserte prøver Resultater viktigere enn innsats Det er ikke belønning til alle

21 Roald Jensen21 Konsekvenser Sammenligning Mer negativ selvoppfatning Lavere motivasjon Mer angst Større behov for selvbeskyttelse Liten utholdenhet når det blir vanskelig Mindre adekvate læringsstrategier Unnvikelsesstrategier

22 Roald Jensen22 Læringsorientert kultur Individuelle mål Vurdering i forhold til individuelle mål Individuell forbedring Elevene tas med på råd og gis medbestemmelse Verdsetting av innsats Det er lov å gjøre feil Feil nyttes til læring Forståelse, mening, sammenheng og helhet

23 Elevers utvikling av tilnærming til læring Roald Jensen23 Dyptgående tilnærming Overflatisk tilnærming Strategisk tilnærming Basert på Kontekst, læringsmiljø, kultur Innhold, verdier Læringsaktivitetenes krav

24 Roald Jensen24 Overflatetilnærming Er fornøyd med å gjøre det oppgaven krever Det er godt nok å resitere for å tilfredsstille krav ved vurdering Ingen krav om å generalisere kunnskap ut fra eksempler Opplever oppgaver som pålagt av andre Fokus på fragmentert kunnskap, ikke sammenheng og helhet Lav bevissthet om hensikt med, og strategier for læring

25 Roald Jensen25 Dybdetilnærming Viktig å utvikle forståelse Målbevisst og energisk i læringsarbeidet Relaterer nye temaer til eksisterende forkunnskap Relaterer nye begreper og kunnskaper til hverdagserfaring Trekker begrunnede konklusjoner på grunnlag av dokumentasjon Vurderer logikk i resonnementer Utvikles best i en sosial kontekst

26 Roald Jensen26 Strategisk tilnærming Viktig å få best mulig karakter Eleven organiserer tidsbruk og krefter for å få best mulig effekt Tilpasser seg det som er hensiktsmessig i forhold til kontekst og lærestoff Årvåkenhet overfor vurderingssignaler Tilpasser seg ulike krav (lærere)

27 Roald Jensen27 3 kriterier for tilpasset opplæring 1 Alle lærer gjennom læringsaktivitetene som læreren tilrettelegger 2 Elevene utvikler forståelse for at læring er viktig for å mestre framtidige livssituasjoner 3 Mangfoldet i skolens fellesskap fungerer som en ressurs som bidrar til læring for alle

28 Roald Jensen28 Kriterium 1 TPO 1 Alle lærer gjennom læringsaktivitetene som læreren tilrettelegger -Tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og holdninger (bevisstgjøring av verdier) -Utvikle sine evner og talenter -Lære å lære -Forvalte og nytte kunnskaper…….

29 Kobling til generell del i LK06 Det meningssøkende menneske Det allmenndannende menneske Det arbeidende menneske Det samarbeidende menneske Jmfr vurderingsforskriften

30 Roald Jensen30 Act autonomously Use tools interactively (e.g. language, technology Interact in heterogenous groups OECD

31 Læringsfelleskap Utvikler sannsynligvis sosiale relasjoner Solidaritet og fellesskap Læringsavhengighet Hjelpsomhet og ansvar for hverandre Forebygger problematferd? Læringsstrategisk utviklende Utvikler positiv selvoppfatning? (Formativ vurdering) Roald Jensen31

32 Læringsfellesskap Lærer å hevde synspunkter i et mangfold av meninger Skjerper argumentasjonen Språklig utviklende Meningsdannende, utvikling av kunnskap og forståelse Kollektiv læringsrefleksjon, selvvurdering og medelev - vurdering fremmer læring Roald Jensen32

33 Argumenter for læring i fellesskap Lave & Wenger 1991 Brown 1997 Wells 1996 Alexander 2000, 2006 Aukrust 2003 Klette 2003, 2006 Meichenbaum & Biemiller 1998 Galton et. al. 1999 Roald Jensen33

34 Roald Jensen34 Skolens verdier Verdibevisstgjøring hos elevene Skolens mål Antakelser om framtida Verdier i kollegiet Ungdomskulturens verdier

35 Roald Jensen35 Key competencies NZ draft 2006 Managing self Relating to others Participating and contributing Thinking and using language Using language, symbols and text

36 Uutnytta ressurser i skolen? Elevene som læringsressurs Elevmedvirkning Flytte lærings- og vurderingsbyrden til elevene Hvordan tida brukes Sammenheng mellom skolens læring og elevenes arenaer/referanser Utnytte skolen som organisasjon Nytte ressursene i nærmiljøet Roald Jensen36

37 Roald Jensen37 Hva er læring? Tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og holdninger Forståelse av når og hvordan disse skal brukes, slik at individet oppnår sosial aksept og tilhørighet og er i stand til å bidra positivt i sosiale sammenhenger Kunnskap blir konstruert gjennom samhandling og i en kontekst, og ikke primært gjennom individuelle prosesser (Dysthe, 2001)


Laste ned ppt "Tilpasset opplæring LU Feb. 08"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google