Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LU Feb. 08 roald.jensen@hiof.no Tilpasset opplæring LU Feb. 08 roald.jensen@hiof.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LU Feb. 08 roald.jensen@hiof.no Tilpasset opplæring LU Feb. 08 roald.jensen@hiof.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 LU Feb. 08 roald.jensen@hiof.no
Tilpasset opplæring LU Feb. 08

2 Utgangspunkt for tenkning?
Aktør- perspektiv Hva fremmer læring for elevene? Hva skal lærerne gjøre? Virksomhets- perspektiv Hva er skolens oppgave? Læring individuelt og i samarbeid med andre i et læringsfellesskap Metoder, aktiviteter og arbeidemåter som sikrer faglig og sosial utvikling Hvordan får jeg den enkelte elev til å lære fag Hva er TPO? At den enkelte elev lærer i tråd med evner og forutsetninger Roald Jensen

3 TPO Tilnærming Individuelle utviklingsplaner Arbeidsplaner
Intensive kurs Læringsstiler Temabasert undervisning Mestringsgrupper (nivå) Aldersblanding Varierte arbeidsmåter (stasjoner) Mappemetodikk/vurdering Logg Programmer Roald Jensen

4 Roald Jensen (Bachmann 2006)

5 Hva er tilpasset opplæring?
Tilpasset opplæring handler om å utvikle en skole hvor alle legger til rette for og bidrar til at alle lærer og utvikler sitt potensial gjennom deltakelse i et læringsfellesskap Roald Jensen

6 Læringsmiljøet Oppgaven Struktur Kultur Gruppestørrelse Forutsetninger
Arbeidsmåter Læreplanen Lærerkompetanse Mål Elevens læring Innhold Verdier Motivasjon Vurdering Fellesskap Gruppesammensetning Ledelse Rammer Samhandling med omgivelsene Roald Jensen

7 Læring Hva er læring? Hvordan skal vi forstå tilpasset opplæring?
Hvorfor er det viktig at mennesker lærer? Hvordan er læreplanforståelsen ved skolen vår? Lære bedre eller lære mer?

8 Elever på jobb Hva skal de gjøre? Lære Hjelpe hverandre å lære
Roald Jensen

9 Roald Jensen

10 Hva er fellesskolen? En skole som alle har rett til og hvor alle skal få like muligheter En skole hvor alle skal utvikle et felles verdigrunnlag og tilegne seg felles grunnleggende kunnskaper og ferdigheter gjennom et felles lærestoff En skole hvor den enkelte lærer innefor rammen av et læringsfellesskap En skole hvor elevene hjelper hverandre å lære Roald Jensen

11 Opplæringens mål Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode – å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling

12 Strategi for kompetanseutvikling
Lære mer fag Lære nye temaer Ledere lærer mer om ledelse Korte kurs Nettverk Utviklingsarbeid Lite fokus på analyse og forbedring av eksisterende virksomhet Roald Jensen

13 Roald Jensen

14 Ressurser? Nytte elevene som læringsressurs
Flytte lærings- og vurderingsbyrden til elevene Analysere og avdekke god praksis som allerede eksisterer Kvalitetsforbedre praksis som ”står seg” Erfaringsdeling, refleksjon og læring i organisasjonen Utnytte skolen som organisasjon Tydeliggjøre felles verdigrunnlag Øke kollektiv bevissthet og praksis Nytte ressursene i nærmiljøet

15 Spørsmål og svar Instruksjon Individuell oppfølging Læringsarbeid
Hvordan vite at jeg har lært? -eksempler, forklaringer -drøfting og utforskning av forståelse Instruksjon Individuell oppfølging Læringsarbeid Vurdering Læringsarbeid Vurdering Roald Jensen

16 Prinsipper – formativ vurdering
Vurdering integreres i læringsarbeidet Knyttes til kjennetegn for måloppnåelse og individuell framgang Elevene involveres og aktiviseres i vurderingen gjennom -selvvurdering -medelev-vurdering Bevisst bruk av spørsmål Arbeid med vurderingskultur ved skolen Legges inn som faste strukturer i det daglige Roald Jensen

17 Roald Jensen

18 Spørsmål og læring Hvorfor stiller jeg spørsmål til elevene?
Hva utløser spørsmålet hos elevene? Hvor mye tid får de til å svare? Hvem svarer? Hvor mye stillhet tåler jeg? Hva sier jeg når elever avgir feil svar? Kan det knyttes læring til feil svar? Har jeg tid til å bruke spørsmål - svar? Kvalitetsspørsmål Roald Jensen

19 Sammenheng og helhet Hva det lærte kan brukes til I framtid Sammenheng
med andre fag Kobling til elevens arenaer utenfor skolen Det som skal læres Det eleven kan fra før Roald Jensen

20 Prestasjonsorientert kultur
Samme mål for alle Alle vurderes mot de samme målene Resultatene synliggjøres Liten vekt på forståelse og mening Vekt på måling gjennom standardiserte prøver Resultater viktigere enn innsats Det er ikke belønning til alle Roald Jensen

21 Konsekvenser Sammenligning Mer negativ selvoppfatning
Lavere motivasjon Mer angst Større behov for selvbeskyttelse Liten utholdenhet når det blir vanskelig Mindre adekvate læringsstrategier Unnvikelsesstrategier Roald Jensen

22 Læringsorientert kultur
Individuelle mål Vurdering i forhold til individuelle mål Individuell forbedring Elevene tas med på råd og gis medbestemmelse Verdsetting av innsats Det er lov å gjøre feil Feil nyttes til læring Forståelse, mening, sammenheng og helhet Roald Jensen

23 Elevers utvikling av tilnærming til læring
Dyptgående tilnærming Overflatisk tilnærming Strategisk tilnærming Basert på Kontekst, læringsmiljø, kultur Innhold, verdier Læringsaktivitetenes krav Roald Jensen

24 Overflatetilnærming Er fornøyd med å gjøre det oppgaven krever
Det er godt nok å resitere for å tilfredsstille krav ved vurdering Ingen krav om å generalisere kunnskap ut fra eksempler Opplever oppgaver som pålagt av andre Fokus på fragmentert kunnskap, ikke sammenheng og helhet Lav bevissthet om hensikt med, og strategier for læring Roald Jensen

25 Dybdetilnærming Viktig å utvikle forståelse
Målbevisst og energisk i læringsarbeidet Relaterer nye temaer til eksisterende forkunnskap Relaterer nye begreper og kunnskaper til hverdagserfaring Trekker begrunnede konklusjoner på grunnlag av dokumentasjon Vurderer logikk i resonnementer Utvikles best i en sosial kontekst Roald Jensen

26 Strategisk tilnærming
Viktig å få best mulig karakter Eleven organiserer tidsbruk og krefter for å få best mulig effekt Tilpasser seg det som er hensiktsmessig i forhold til kontekst og lærestoff Årvåkenhet overfor vurderingssignaler Tilpasser seg ulike krav (lærere) Roald Jensen

27 3 kriterier for tilpasset opplæring
1 Alle lærer gjennom læringsaktivitetene som læreren tilrettelegger 2 Elevene utvikler forståelse for at læring er viktig for å mestre framtidige livssituasjoner 3 Mangfoldet i skolens fellesskap fungerer som en ressurs som bidrar til læring for alle Roald Jensen

28 Kriterium 1 TPO 1 Alle lærer gjennom læringsaktivitetene
som læreren tilrettelegger -Tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og holdninger (bevisstgjøring av verdier) -Utvikle sine evner og talenter -Lære å lære -Forvalte og nytte kunnskaper……. Roald Jensen

29 Kobling til generell del i LK06
Det meningssøkende menneske Det allmenndannende menneske Det arbeidende menneske Det samarbeidende menneske Jmfr vurderingsforskriften

30 OECD Use tools interactively Interact in (e.g. language, heterogenous
technology Interact in heterogenous groups Act autonomously Roald Jensen

31 Læringsfelleskap Utvikler sannsynligvis sosiale relasjoner
Solidaritet og fellesskap Læringsavhengighet Hjelpsomhet og ansvar for hverandre Forebygger problematferd? Læringsstrategisk utviklende Utvikler positiv selvoppfatning? (Formativ vurdering) Roald Jensen

32 Læringsfellesskap Lærer å hevde synspunkter i et mangfold av meninger
Skjerper argumentasjonen Språklig utviklende Meningsdannende, utvikling av kunnskap og forståelse Kollektiv læringsrefleksjon, selvvurdering og medelev - vurdering fremmer læring Roald Jensen

33 Argumenter for læring i fellesskap
Lave & Wenger 1991 Brown 1997 Wells 1996 Alexander 2000, 2006 Aukrust 2003 Klette 2003, 2006 Meichenbaum & Biemiller 1998 Galton et. al. 1999 Roald Jensen

34 Skolens verdier Verdier i kollegiet Verdibevisstgjøring Skolens mål
hos elevene Skolens mål Antakelser om framtida Ungdomskulturens verdier Roald Jensen

35 Key competencies NZ draft 2006
Managing self Relating to others Participating and contributing Thinking and using language Using language, symbols and text Roald Jensen

36 Uutnytta ressurser i skolen?
Elevene som læringsressurs Elevmedvirkning Flytte lærings- og vurderingsbyrden til elevene Hvordan tida brukes Sammenheng mellom skolens læring og elevenes arenaer/referanser Utnytte skolen som organisasjon Nytte ressursene i nærmiljøet Roald Jensen

37 Hva er læring? Tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og holdninger
Forståelse av når og hvordan disse skal brukes, slik at individet oppnår sosial aksept og tilhørighet og er i stand til å bidra positivt i sosiale sammenhenger Kunnskap blir konstruert gjennom samhandling og i en kontekst, og ikke primært gjennom individuelle prosesser (Dysthe, 2001) Roald Jensen


Laste ned ppt "LU Feb. 08 roald.jensen@hiof.no Tilpasset opplæring LU Feb. 08 roald.jensen@hiof.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google